9ffl HEIt. ;-PERU M DYER. N° 7. Een-en-twintigste jaer. 17 February 1867. enamen. intzetter, rukker. Oixrnude, Zondag, Politiek Dagboek. Zusters, ehanger, mogazyn, met meubelpapier, doek, levende agras, plafond- •n verwwaren. allen afleveren, ader. eft de zelfde uit- oolste belang I II Via*. 1 I aen de Land- lleenlyk bewe- 1 is op goede er- en zomer- te jaren, maer r de Landbou- ren gebruiken y de volgende te hebben ter phia Catharina October 1800 lisle bewyzen Notaris DE jvragen by deo ïonvarlez was aARnus Thomas ornelia HEN- wvlen Petris JÉERAERDT. veroveringsgeest, militaire propagande. Napoleon’s droom is en blyft, zoo als deze van zyn oom Napo leon den ln, de geheele menschheid van Europa byeen le trekken in hetgeen men groote karavan- serven zoude mogen heeten, en dit nog wel zonder onderscheid van zeden, gedachten of belangen. De fransche vorst heeft het ook vooral op de volks- heerschappy, of de demagogie, gemunt, wie hy van den eenen kant streelt door de belofte van meer dere vryheden in Frankryk, en van den anderen kant met den wrok van Europa d dreigt, ingeval ze zoude durven opstaen legen de uilvoeringjvan ’s keizets droom, die ook de droom is geworden van Pruisen, Rusland en Italië. Hel eenig gewigtige nieuws van den builen, is de redevoering des Keizers van Frankryk, uitge sproken by de opening der Kamers. I Sedert vyflien jaren,Izegt la Paix, zynde rede voeringen van keizer Napoleon, documenten waer- Len hel europeesch publiek de grootste beteekenis hecht en die het met hel grootste ongeduld [verlangt te kennen. De woorden die de Keizer don derdag 14 dezer, by de opening der wetgevende sessie, heeft uitgesproken, zullen aen dezen regel geene uitzondering maken die woorden zullen tenen onmeetlyken weêr klank vinden in de beide kerelddeelen. De indruk die de keizerlyke rede voering gaet te weeg brengen, zal gunstig zyn, naer hetgeen., wy oordeelen over den indruk die [dezelve alreeds gemaekt heeft op verstandige en Lelmeenende persoonen. Dezelve isinderdaed eene [ernstige waerborg voor hel behoud van den vrede; over dil belangryk punt drukt zich de Keizer zoo IJaer uit als ’l maer zyn. De eerste gedachten welke in de Troonrede (voorkomen, hebben by eenige onzer landgenoolen Icene zekere vrees doen onlstaen waerin wy niet Ideelen. Hel stelsel van konlederatie welk erin met voorkeur wordt behandeld, is hel onze, en wy zyn vao gevoelen dal het zeer wel kan overeenkomen niet den eerbied dien men verschuldigd is aen de Ligenbesliering en aen de politieke en burgerlyke vryheden. La Paix bepaelt zich by deze weinige bemer kingen. Men zet de diskussie voort over het budjet van openbare werken. M. Walleen heelt den eed als lid der Kamer algelegd, Men schryft uil Hasselt, vrydag 15 february Hel laetste veroordeelde beest, binnen den om trek van stad, is gedood. Het is een akelig schouw spel, zóo veel siagters, bebloed van hoofde lot de voelen, die schoone en vette ossen de eene na de andere le zien afmaken. De van de ziekte aeuge- rande beesten, even als de ingewanden van de gezonde dieren, worden in diep** putten gedolven, met kalk bedekt, en daerna wordt boven den met aerde opgevulden put een groot vuer aensleken. Thans zyn in Hasselt 1550 beesten gedood, voor dewelke hel goevernemeut aen de eigenaers 820 duist franks zal betalen. Er blyveo nog een GOlal melkkoeijen te dooden, behoorende aen kleine ge bruikers; het goevernement zal aen die kleine boerkens de twee derden vergoeden der weerde van hel beest. De stallen buiten den omkringder stad blyven voorts gezond en van alle pestziekte bewaerd. Over bet geheel der redevoering van den Keizer, kan men besluiten als volgt De tael van den Keizer is welwillend en vriendelyk jegens Engeland, teer toegenegen voor Oostenryk, eenigzins mis trouwend jegens Pruisen, en koel, alhoewel zonder penrandend le zyn, jegens Rusland. De expeditie van Mexiko, zegt de Keizer, heefl het gewenschte rloelwit niet bereikt, ten gevolge van eenen samen loop van noodlottige omstandigheden; en wat de brandende kwestie van den Oosten betreft, hy be- baelt zich met le zeggen dat, door het akkoord der groote Mogendheden, de toestand der kristene be volkingen in den Oosten verbeterd kan worden, ponder dat hel'noodig zy bel ryk van den grooten p’urk te verbrokkelen. Inwendig, belooft Napoleon pen algemeenen voorspoed in Frankryk meerdere kryheid, vermindering der grondlasten, verbetering pan buerl- en vaertwegen, vervolgens aengroei- hende voorspoed van landbouw en nyverheid. Belrekkelyk den paragraef der Tioonrede toe- gewyd aen de kwestie van Romen, schryven wy hier de bemerkingen over die de Beurzen-Courant over denzelven maekt. De verklaringen van Napoleon Hl opzigtens L<omen zyn ditmael zoo bepaeld en duidelyk, dal 7-v geen’ twyfel wegens zyne inzigten kunnen over laten. Elke aenranding zou niet gedoogd worden; want de Keizer verklaert stellig, dal het katholyk Europa diergelyken aenslag niet ongestraft zoude laten. Dit wil zeggen dal het revolulionnaire Italië ,e rekenen zou hebben met de lusschenkomst van andere Mogendheden, welke Frankryk lot heden (heelt afgeweerd. Die woorden behelzen eene waer- schuwing, die gewis in Florenlie begrepen zal "orden. Ook bet systeem van koncentratie besprekende, waervan zoo even kwestie, drukl zich hel Handels- blad op de volgende wyze uit Hoe zal de Keizer die koncentratie in de toekomst verwezenlijken, en op wie? Dat zegt Napoleon niet; maer wy vragen of dat gedurig terugkomen met hel zelfde systeem, niet geschikt is om de onrust der kleine buren van de groote slokkers op le wekken? Verder besluit het blad, zoo als la Paix, met de volgende regelen Het geheel van de redevoering ademt vrede, maer eenen gewapenden vrede. By gelegenheid der onlusten te Marchionnes, maekt de korrespondent van een luiksch blad de volgende gegronde bemerkingen Er is iels dat my by deze beweenlyke omstan digheden diep getroffen heeft, 'l Is den langen tyd die er noodig is geweest om een zeker getal sol daten Ier plaets van den oproer le zenden. Het oproerige werkvolk heeft vier-en-twintig uren tyd gehad om, zonder hetminst ontrust te worden, zyne strydmaglen byeen te brengen. En noglans hebben wy yzeren wegen in ’t land, een leger van 50,000 man en een budjet van oorlog dat jaerlyks 54 millioen aen hel land kost. De Pruisiscben zyn gemakkelyker en in eenen minderen tyd, met twee honderd duist man, van Berlyn in Saxen gekomen, dan de twaelf honderd belgische soldaten gekomen zyn van Namen en Bergen naer A archienne. Be Eloile Beige ziel in keizer Napoleon’s rede voeringeene opeenstapeling van tegenstrydigheden. *'voe stioomen van gedachten, zegt het blad, geven Z|ch lucht in dil nieuw meesterstuk van dubbel- Zllinigheid. De eene stroom helt over naer voor- Bl,gang by middel van den vrede en der vryheid; oe andere, ongeiykig en woelend, wilde begoo chelende menschheid met zich mede slepen naer ‘otottde spoor, van over zoo vele eeuwen met hel Zu,versle bloed doorweekl deze wordt genoemd BOTEBKUIPJE ngaet, de stam- »n lange hairen, nano hen niet te tyd geeft zich te tfl de oogst mm- nwinden omge- ;aet, de stammen >hen den tyd od» nig dal men niet en ol stortregens tTAS, zano voor Belgie, werpen. BEKENDMAKINGEN. <5 ct. den drukregel. Bureel Wilgendykslraet, N* '14. Voor elk afzonderlyk num mer, 12 centimen. n gebruikt wor- hen niet mager er lol jaer ver ledigen slaet vm van betaling ergeleekende. acht schiet niet en geeft groots ten; de rapen o( chiet niet in het (ast, niet water- oetnaet en klave- i, de stammen veranderd is ekeoslraet, n* ïl> !oniua Decneuteb zergenomen heeft in pryzeu. alle slach 'sn tKEN, alles naer et hel maken eo efl. Hy verhoef! id zyuer pryzeu. De Kamer. De Bunderpest te ESasselt. INSCHRYVtNGS-PRYS. Builen stad, franks. Het Suppl. S Het Boterkuiwe verschynt jpn Donderdag in geheel blad eil Jeu Zondag in half blad. Men schryft uil Veurne Woensdag morgen, om 5 ure, had de felle wind een wagon uit onze staiie gedreven, en mei zulke raagt en snelheid voortgestuwi, dat de land bouwer Zwanepoel, die zich by den pikdonkeren mei zyne zuster langs de baen bevond, op weg naer onze markt, en het rytuig niet gehoord of gezien hebbende, door hetzelve oinvergeworpen en lamelyk zwaer gekwetst wierd. Zyn loesland was zoo erg dal hy is moeten beregl worden. Denzelfden dag wierd een haelkarteel met twee peerden bespannen, langs de Beersl-kalsyde, door eenen hevigen rukwind van de baen geworpende peerden zyn in de gracht gerukt geweest, terwyl de wagen aen eenen boom bleef haperen. Op weinigen afstand waer dit ongeval plaets had, onderging eene ledige kar insgelyks met een koppel peerden bespannen, hetzelfde lot. Zyn door de korrektionnele regtbank van Veurne veroordeeld Verfaillle Jan,'oud 38 jaren,kleermaker te Gits, tot 30fr. boet of 15 dogen en de kosten, voor lastering jegens Karei Muyllaerl en den notaris Scholtey, te Wercken. 1° Darras Ivo, oud 55 jaren, 2" Bouten Pieter, oud 22 jaren, 5° Bouten Ivo, oud 22 jaren, landbouwerszonen le Bovekerke; de 1° A tot 50 fr. boet of 8 dagen gevangen de verbeurte van zyn geweer, ol 50 fr. of 12 dagen gevang, en B tot 50 fr. boel of 12 dagen gevang, voor jagl zonder jagtverlof en in verboden tyd de twee laetsten elk tot 50 fr. boet of 12 dagen gevang, en allen solidairlyk lot de kosten, voor jagl in verboden tyd, te Bovekerke. Men schryft uit Kortryk Het onderzoek in de zaek, wegens de aenranding in hel kollegie dezer stad, wordt met iever voortgezet. Donderdag heeft de jongeling, de vcrledene week aen- gehouden, op nieuw een gehoor by den regter van instruktic ondergaen; van de dievenkar stappende, onl- waerde hy eenen zyner studie-makkershy reikt hem de hand toe, en met eene stem door tranen onderbroken, -zegde hy hem Vriend, ik ben onpliglig, ik zweer hel u, in 'tgeen men my oplegl. Een groot getal getuigen zyn insgelyks gevraegd ge weest onder andere persoenen die in Frankryk wonen. Het onderzoek wordt met de meeste bezorgdheid geleid. P. S. De juslicie schynl eenen grooten slap te hebben gedaen out tot de ontdekking der piigtigen en mede- piigtigen te komen. Dynsdag avond is een persoon, wonende in de Gentsche voorstad in een huizeken toebehoorende aen den heer Notie, vader van den aengehouden jongeling, in hechte nis genomen. Deze persoon zou onmiddelyk de volledigste bekentenissen gedaen en tol de geringste byzonderheden hebben medegedeeld, die geenen twyfel nopens de plegers der misdaed laten. Hel zou inderdaed hy zyn die, onder geleende kleederen en op vraeg en aendringen van den hoofdpligtige, met een rytuig naer het kollegie zou gekomen zyn, en den jongen Parel eerst eeu pak wafels, nadien een slecht kaertspei in een’ fraeijen omslag zoude gebragt hebben. Eergisteren is die persoon by den jongen Paret gebragt, die geen oogenblik aerzeide hem le herkennen. Zou het dan ongelukkiglyk waer zyn dat de vermoede pliglij^z, onder bet masker der grootste scliynheiligheid, een be dorven hert verdook, en dat hy om zyne weldoeners le beloonen, langzamerhand en koelbloedig eene zoo ver- schrikkelyke misdaed zou gepleegd hebben Het onderzoek zal dit verder oplossen. Men schryft nog uil Kortryk, 14 dezer Tot nu toe kent men nog niet het minste over het onderzoek der justicie, opzigtens de daders der moordpooging in het kollegie alhier gepleegd. De genaemde Nolte is nog altyd aengehouden. De policie heeft zich echter, zonder uitslag, naer Roubaix begeven, vergezeld van M. Pringiers by wier, de heimelyke vreemdeling, tydens zyne bezoeken in uel kollegie, het rytuig heeft gehuerd. Dynsdag, rond 1 ure namiddag, is een groot ongeluk voorgevallen op de spoorbaen van Ypere naer Poperiiighe. In den Brandhoek, een weinig boven Vlamertinghe, is eene veer aen het lokomotief des koopwarentreins ge broken; het lokomotief is van ’l spoor geloopen en gansclt de trein is overhoop gekomen. Er zyn geene dooden le betreuren; de trein-overste David heeft talryke wonden aen het hoofd en eene groote kneuzing aen de borst. De treinwachter, zyn’ overste ter hulp snellende, wierd erg getroffen aen de bil ett viel onder den trein. Men heeft hem naer Ypere gevoerd; zyn toestand biedt niets ergs aen. De trein-overste is des avonds naer Kortryk kunnen vervoerd worden. De stoffelyke schade is zeer aenzienlyk. Het lokomotief was gansch nieuw. Ware het ongeval overkómen aen eenen reizigerstrein, er zouden waerschynelyk zeer groote ongelukken te betreuren zyn. De policie te Jemmapes heeft woensdag laetst 1500 kilos bedorven vleesch aengeslagen, voortskomende vau het te Hasselt afgemaekte vee. Het stond sedert zondag in eenen waggon in de statie en stouk verpes tend. Hel was bestemd om le Quiévrain te worden ver- By gelegenheid der onlusten te Marchienne. Allerhande Nueuwstydingen. Ouder de beeren leden van den jury voor de aen- staende sessie van het Hof van Assisen van West-Vlaen- deren, bemerken wy de volgende namen MM. C. Van de VValtyne, veearts, Beerst; P. Sybvlle, koopman, bladen; Joseph Osheitn, geneesheer, Rous- selaere.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1867 | | pagina 1