N° 8. Een-en-twintigstc jaer. Dixrnude, Zondag, 24 February 4867. Politiek Dagboek. -ONOHEID. ieder. Dingsdag is voor de korrektionnele regtbank van Chaileioi de zaek opgei oepen der 15 werk* tg hel, in ug. ken dat Spekjes, Peeren an Moes VRYDAG. Tydingen uit A'exiko kondigen aen dal Juarez, de ond-president der republiek van Mexiko, vooruitrukt naer de hoofdstad. Maximi- liaen tnaekt zich gereed om de stad te verdedigen. Men schat zyn leger op 50,000 man. De republi keins, zegt men, zegevieren overal. De bestorming van de stad Mexiko door de repu blikeins, zou nu wel de laetste akt kunnen zyn van het bloedige drama dal sinds drie jaren in dal verre land gespeeld wordt. In zitting der Kamer van gister, is hel budjet van openbare werken gestemd geweest, en een krediet van 660,000 franks wierd gevraegd om, ten titel van schadeloosstelling, ie worden uitgedeeld aen de eigenaers wier vee ten gevolge der r under pest is moeten afgemaekt worden. In deze zelfde zitting heeft de Minister van openbare werkeu het aenstaende huwelyk aengekondigd van den Graef van Vlaenderen met de prinses Marie van Hol- lenzolleru, van de pruisische koninklyke dynastie. Ziehier den uitslag dier stemming, die M. Coo- mans zoo belangryk vindt, om dat zy de ware voorstaenders van hel echt liberael progres deze die voor gestemd hebben, onderscheidt van de anderep, die tegen gestemd hebben. Hebben voor gestemd Hebben tegen gestemd Heeft zich onthouden inschryvings-prys. ZATERDAG. Het schynldat men in Amerika zal afzien van de in beschuldigingsteiling van den president Johnston. Maer onderwyl blylï de oud- president der Zuiderlyke Staten van Amerika in zyuen kerker opgesloten, zonder door een vonnis pligtig verklaerd te zyn geweest. Hel proces tegen den admirael Persano, in Italië, is op nieuw verschoven, dit nu ten gevolge der aenstaende kiezingen in dal land. De runderpest is insgelyks in Limburg, te Laet, uitgeborsteo, alsook in Luxemburg, le Marvie, by ,Baslogne. Wegens het geval te Hollebeke, by Ypere, is het bewezen dat hel daer geene runderpest was. De runderpest is te Relinne (by Luik) weder verschenen. Eergister heeft zy hel vee aengelast van den heer L. Dor, wiens runderen geslagt zyn geworden. De vyf koeijeu der weduwe Fleron, insgelyks aengelast, hebben hetzelfde lot onder- gaen. Er blyven inden bewaeklen kring nog 12 dieren, loebehoorende aen den heer Renolte, 8 aen den heer Grailet en 4 aen den heer Blocam. Die 24 dieren, door de veeartsen verdacht vet- klaerd, zyn waerschynlyk nu reeds geslagt. Sedert verleden- zondag heeft men te Hasselt geene nieuwe gevallen van veepest meer bestaligd. Er zyn in de stad nog 150 a 140 koeijen van land bouwers; dan nog in de stallen van J. Van Vinc- keroye, 256 stuks, en buiten de iuiksche poort, in de stallen van L. Van Vinckeroye, omtrent 170 stuks. Men hoopt dat dit vee zal behouden blyven. De zuiveringswerken der besmette stallen ioopen ten einde. Deze werken hebben de sluiting en onder zegelstelling van dertien slokeryen genood- zaekt. De berigten over den veestapel uit de omstre ken, zyn zeer goed. Uit Zele schrylï men, dat de genomene maetre- gels niet nutteloos zyn geweest; hel onderzoek heeft bewezen, dat van de dertien tot de slagling veroordeelde dieren, er reeds elf meer of miu be smet waren. In de Kamer wordt de diskussie over de artikels van liet budjet van openbare werken voortgezet. Die diskussie levert niets belangryks op. Nopens deslemming welke in zitting van dings dag in de Kamer heelt plaets gehad betrekkelyk de uitbreiding van hel kiesregt voor de gemeente en de provintie, tnaekt heden la Paix de volgende bemerkingen Onze Kamer heeft eene veelbeteekenende stemming uitgebragt, na eene levendige diskussie welke door het geheele land weerklank zal vinden. Ze heeft vastgeslelddat liet onderzoek der projeklen betrekkelyk de kiesbervorming, op 19“ der toe komende maend zal herbegonnen wordenin weer wil der oppositie van ’t Ministerie, heeft ze de noodzakeijkheid en de dringendheid van deze her vorming bevestigd ze heeft de onmogelykheid erkend, langer een regiem te behouden dat, te gelyk, de gezonde reden, hel regt en de zedeleer beleedigt. De naemoproeping van dingsdag verdient studie dezelve leekenl klaerlyk deu parlemen tairen toestand al, en is uilzouderlyk leerzaem voor het geheele land, doch vooral voor ons doktrinair goevernement. Aen den eenen kant bevinden zich (le verzadigden en de benauwderieks, wie elke ver andering tegen steekt; aen den anderen kant, de 'oorslaenderg vau hel politiek progres, de mannen die, vooruitziende, de belangen vau bei tegen woordige in overeenstemming durven brengen mei de eischen der toekomst, en die genoegzaern ka rakter hebben om nooit hunne oveiluiging te slagl- oifeien uil genegenheid voor huuue party. Deze stemming is een goed voorleeken ze laet ons toe te hopep dat ze de laetste niet zal zyn in den zin van hel nationael verlangen. DONDERDAG. De ilaliaensche minister Ricasoli beeft een manifest uitgegeven waerinJiy vciklaert dat de Kamer is ontbonden geworïïen, om dal zy aen Je vereischten van eeoeu hoog- (Jringenden toestand niet meer voldoet. Hel is aen de aenhoudende veranderingen van mapnen en programma’s, zegt nog de minister, dat mende vei legenheid loeschryft waerover elkeen klaegt. Om aen dien stael van zaken een einde Le stellen, en hel goevernement op vasten grond te zetten, heeft het ministerie gemeend eenen o| roep te luoeten doen aeu de natie, en aen deze eene verte genwoordiging le vragen die het goevernement kan ondersteunen in de belangryke hervormingen welke het noodig in te voeren heelt, in plaels van door hare kuiperyen de verwezenllyking ervan te beletten. Onnoodig verdere bemerkingen overdezen zend brief te maken; hetgeen wy uaereen brusselsch blad, donderdag laetst over den toestand in Italië meédceldeu, lost het raedsel op dat in het manifest vau minister Ricasoli ligt besloten. T BOTERKUIFJE leden. Opstand te Marchienne. 11 vcroordeclingen. de Gallen- leseliuuwd oplet leml- vaerlyk is. Holloway’s der maeg rdeu voor kracht eu duer zyn. 'del bekend s, asthma, i, vcrslop- chl, roods lie soorten rbaerheid, hemoroï- iurf, zeere ’.de graed’ ische aen- dlen aerd. I gevoegd. -50 et.. Voor deu rofessor I. Ie zwakke Ie toevalli- g of ou<t, neesmiddt J el geneest ;yn. aidziekten, achtig ge- trkeu, hel er huid en de bodem ysicaliscbe Held. eilecyn wil ulke welke Zelfs in heeft ver nis eeue ir wanneer en aeu de ede gezond- beroofd is eldbeid van worden by ende Pillen, s bioeds van de gebragte i herstellen lyke kracht rugwerkinj;. tegziekle. srde bekend ■oo wonder, telver voor, e en lever ton. is geen 's ouschat- deze onge- is, de ver- gemakkelyk en zedelyk MM. Allard, Beeckinan, Carlier. Coomans, Couvrenr, De Coninck, Delaet, Belcour, De Liedekerke, De Maere, de Mérode, De Naeyer, De Sinedt, De Terbecq, De Theux, De Wandre, De Woelinont, D’Hane-Sieenhuyze, Du Bois d’Aische, Funck, Gerrits, Guillery, Hagemans, Hayez, Jamar. Lambert, Landeloos, Le Hardy de Beaulieu, Lie- narl,’ Moncheur, Nolelliers, Natluunb, Orls, Reynaert, Royer-de-Behr, Schollaert, Snoy, Thibaut, Thienponl, Thonissen, Van Hoorde, Vanbinnbeeck, Van Overloop, Van Wambeke, Vermeire, Verwilghen, Vilain XIIII, Vie- minekx, Wasseige en Walteeu. MM. Allard, Ansiau, Anspach, Bara, Bouvier-Evenepoel, Braconier, Bricoull, Broustin, Bruueau, Crombez, De Brouckere, De Florisonne, Defré, de Kercliove, De Lexhy, De Macar, De Moor, De Rouge. De Rossius, Descamp, DeVrière, Doler, Dumoriier, D’Ursel, Elias, Frère-Orban, Jacqemyns, Jouet, Jouret, Lebeau. Leliévie, Lesoinne, Mascart, Moreau, Moutons, Orban, Pirmez, Preud'homme, Rogier, Tesch, T’Sersievens, Valckeuaere, A. Vaudeupee- febooin, E. Vandenpeeieboom, Vander Douckt, Vauder- slichelen, Van Iseghem, Warocqué. M. flymans. t heeft ga de maeg en :u dikwyls wonderbare e maeg to vochten en s'.ering van ende apo- Jezer won- Buiten stad, G franks. Met Suppl. S 1;t. rn. Het Boterkuipje verschynt den Donderdag iu geheel blad eu den Zondag in half blad. Runderpest. Konditien op den Vzeren weg. De Monileur beval de volgende voorwaerden voor het vervoer der reizigers en der bagagien op den spoorweg van den Stael Men herinnert er vooreerst dat geen hoegenaemde rei ziger plaets in eenen trein mag nemen, zonder van een in regel zynde kaerije voorzien le zyn, ’Igeen hoofdzakelyk is; behalve echter van statie tot statie le betalen. lot dat liien zich eene kaerl kan aenschaffen. Wat de kinderen belrefi die nog geen drie jaren zyn en die men op de kuien houdt, deze worden kosteloos vervoerd. Van drie tot acht jaren, mogen zy aen verminderde pryzen reizen en hebben regt op eene plaels zooals ieder ander reiziger indien men voor een kind van min dan drie jaren eene byzondere plaets wil, zal men moeten betalen gelyk voor een dal ouder is. Boven de acht jaren is het volle plaets. De reizigers hebben hel regt van in de derde klas naer de tweede of eerste klas over te gaen, mits een byvoegend kaerije te nemen. AIJus om van eene gewoone derde in eene gewoone tweede over te gaen, zal men zich van een supplement-kaertje van derde klas moeten voorzien; in dien hel in eene eerste is dat men zich wil plaetsen, zal men een tweede byvoegend kaertje nemen. Door dit voor beeld kan men het stelsel kennen. In geval van vertraging in de aenkomsl ter bestemming of aen de plaetsen van korrespondentien, zullen de reizi gers maer regt lol eene schadeloosstelling hebben voor Looveel gezegde vertraging aen het Bestuer le wylfti is, cn deze schadeloosstelling zal voor geene hoegenaemde redcn den prys van vervoer mogen overtreffen. liet stael acn de reizigers vry kosteloos alle voorwerpen te vervoeren, welke liet gewigt van 25 kilos niet over treffen en ouder de banken der rytuigen kunnen geplaelst worden, zonder de andere reizigers le verhinderen. De reizigers mogen hunne bagagien doen verzekeren met eenen laks van 10 centimen per 100 franks, van ver- klaerde weerdyen boven den prys van tarief. De bagagien aldus verzonden, moeten zoodanig bereid gemaekt worden dat zy alle waerborg aeu 'l Bestuer opleveren. In geval, van verlies van een verzekerd voorwerp zal hel Bestuer voluit de verzekerde weerde terug geven. Voor het verlies van een ingeschreven voorwerp, en niet verzekerd, zal er aen den eigenaer eene som betaeld worden, gerekend vol gens het gewigt der kist en ten pryze van 6 fr. per kilo. De honden, die de reizigers vergezellen, betalen zonder uitneming den prys van een kaertje van derde klas. De honden worden in dé reizigersryluigen niet toegelatenzy worden in kolen geplaelst, waervan de bagagie-wagens voorzien zyn. Zulkanig zyn de byzonderste bepalingen der voorwaer den. Eeue tabel, insgelyks door den Monileur afgekondigd, bevat het tarief der vervoerpryzen voor de reizigers, per uer afgekondigd. Ziehier eenige pryzen uit gezegde label In express voor eene uer, eerste klas 35 ct., tweede 25 cl., derde 20 cl.voor vyf uren, eersteklas 1-80 fr., tweede 1-20 fr., derde 90 cl.voor tien uren, eerste klas 5-60 fr., tweede 2-40 fr., derde 1-80 fr.; voor twintig uren, eerste klas 5-40 fr., tweede 5 60 fr., derde 2 70 fr. voor vyflig uren, eerste klas 9 fr., tweede 6-50 fr., derde 4- 50 fr. In gewoone treinen voor eene uer, eerste klas 50 cl., tweede 20 ct., derde 15 cl.voor vyf uren, eerste klas 1-50 fr., tweede 1 fr., derde 75 ct.voor tien uren, eerste klas 5 fr., tweede 2 fr., derde 1-50 fr.voor twintig uren, eerste klas 4-50 fr., tweede 5 fr., derde 2-25 fr.voor vyflig uren, eerste klas 7-50 fr., tweede 5- 25 fr., derde 5-75 fr. De Hamer. BEKENDMAKINGEN. 15 ct. den drukregel. Bureel Wilgendykslraet, N" 14. Voor elk afzonderlyk num mer, 12 cenliiueu. De heeren Joltrand, vader, voorzitter, Stroobaul, onder-voorziuer, Agneessetis, X Xaveer Havertnans, j Mulders, Pieters, Theys, Verbruggen, Moyson, sc[iryVers, Roelaut, J Dubois, penningbewaerder. Onze stad heeft twee genootschappen welke, liopen wy, het hunne zullen willen bydragen om die laetste eer te helpen bewyzen aeu deu niau, die zooveel deed voor de Vlaemsche beweging. Monument voor Van «Ier Voort. Te Brussel is eene centrale commissie samengesteld geworden voor het oprigten van een inonumenl aen den ieverigen Vlaming Michiel Van der Voort. Volgens de Vlaemsche Tyding, is deze commissie samengesteld als volgt

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1867 | | pagina 1