Een-en-twintigste jaer. N° 9. Dixmnde, Donderdag, 28 February 1867. ES, listers, EENE STRUIKROOVERS-HISTORIE uel, ;ecke, tzetter, Politiek Dagboek. F Merker, Vancaillie, I 1 le planten. Iaën alhier. >rael, Ees- let VAGEN P» enaghel, in ibrug. azyn, met ibel papier, levende i, plafond* srwwaren. aflevereo, IV. Hel gevaer nadert. MAENDAG. De Koning van Pruisen heeft gister te Berlyn de Kamers geopend, en by die gelegenheid eene redevoering uitgesproken, die groolelyks toegejuicht is geworden. Z. M. koning Willem beginl met de Voorzienigheid te bedanken om dat ze zienlyk Pruisen is te meê geweest in hare laelste groote ondernemingen, en hy eindigt met te verklaren dat hy geheel te vreden is over de kleine duitsche Staten, die zich aen ’t pruisisch regiem van langsom meer gewend maken. Hewel, wyaerzelen niet te zeggen, dat niets waer is van al hetgeen de Koning in bovenstaenden zin gezegd heeft. De goddelyke Voorzienigheid voor eerst, is de laelste groote ondernemingen van Prui sen niet te meê geweest, ze heeft ze slechts ge doogd, want de onregtveerdigheid kan God niet te meê zyn; en daer nu de oorlog van Pruisen tegen Oostenryk, en de geweldige inpalming der kleine duitsche Staten, onder alle opziglen onregtveerdig was, zoo volgt eruit dal koning Willem de Voorzie nigheid heelt bedankt op de wyze van den dief, die den Heer zou bedanken om dal by erin gelukt is zynen gebuer uit le plunderen en aen de band der gendarmen ontsnapt te zyn. Wat de tevredenheid der kleine duitsche Staten betreft, die Pruisen gewelddadiglyk heelt inge palmd, het is de tevredenheid van den gevangene onder de roede van den cipier. Ga maer eens hoo ien en zien naer Frankfort en Hanoveren! Het is ook waer dal koning Willem protestant is even als zyn kwade duivel, de Bismarck, en die menschen hebben eene consciëntie die uitnemende rekbaer is. DINGSDAG. Gister en eergisteren waren vele lieden die dagelyks hunne gazet lezen, in eene soort van verlegenheid geraekt, en dit hy gele genheid van hel volgend nieuws dat, als zeer ern stig, dooide groote dagbladen wieid meêgedeeld Pruisen heelt nog niet geuoeg ingepalmd, het wilde nog een deel inslokken, en dit nu van Holland, dus aen onze achterdeur. De minister Van Zuylen, na eenen Kalven nacht in geheim komileil met zyne kollega’s gediscuteerd te bebbeu, had in de Kamers verklaerd dat Pruisen vergoeding eischte voor het losmaken der hollandscbe proviulie Lim burg van de duitsche konfederatie. En op die ver klaring van den Minister, hadden de leden der Kamer met verontweerdiging geprotesteerd legen dien onbillykeu eisch van den pruisischen slokal. Nu, daer is niemendal waerheid van. Men verze kert dal in de geheime zitting der Kamer, die deze geruchten deed ontstaen, er enkel inlichtingen ge geven zya betrekkelyk de militaire herinrigling. A propos van militaire herinrigting, [een aental dagbladen kondigden in bet begin dezer week, onderden titelDe nieuwe inrigting van het belgisch leger, een plan af der heiiurigiitig van ons leger, welk plan door de onderkommissie voorgesleld, door de groote militaire kommissie zoude gedis cuteerd worden. Welnu, heel dit plan, volgens 't welk het effeklief van ons leger, op voel van oorlog ge- bragl, 500,000 man zou uilmaken, waervan 250 duist man het werkdadig leger, en 250 duist man de reserve, heel dit plan, zeggen wy, is uil den duim gezogen, evenals het lasterend nieuws jegens den achtbaren heer De Coninck, over acht weken eerst door het schimpblad de Méphislophelés meêgedeeld, en even als het nieuws der solidaire beregling te Iseghem, door een bladje van Brugge uitgevonden. ZONDAG. Z. H. Pius IX heeft een consis torie gehouden, dit is eene vergadering van kardi nalen voorgezeten door den Paus, waerin hy, na gezegd te hebben dat hy den gelukzaligen Leonard van Port-Maurice wilde heilig verklaren, nog heeft gezegd dat de onderhandelingen tusseben Italië en den H.ikoel hernomen zyn, doch alleenlyk voor het welzyn der Kerk. Ten dien gevolge zullen 4 bisschoppen in Pie- mont naer hun bisdom terugkeeren, alsook 2 in Sicilië, 4 in /Toskanen, 2 in de Marken en 3 in Sardinië. Die bisschoppen, voegde Z. H. by, die ik voor het bestuer der opeoslaende kerken zendt, zullen hunne goederen verspreid en de kloosters en andere godsdienstige congregatiën uitgedreven vinden, en zy zullen slechts armoede en ellende ontmoeten; maer ik zendt ze voor het geluk en de zaligheid der zielen. III. Een wonderbaer verschynsel. WOENSDAG. Te Antwerpen verwacht meu alle dagen de aenkomst van de nog overig zynde mannen van hel belgisch legioen, dat met zynen kommandanl, kolonel Vandersmissen, van Mexiko te Brest (Frankryk) is aeogekomen. Onder deze manschappen, wie eene alhoewel kortstondige ondervinding ongetwyfeld veel geleerd zal hebben, bevinden zich, naer alle waerschyne- lykbeid, twee jongelingen onzer stad, namelyk Ch. Vanhaute en Heliodoer Dupond, die men dan ook alle dage te huis verwacht. der Kamer van volksvertegenwoordigers, welke voordeelig zal zyn aen eene klas van bedienden zoo nuttig als de brievendragers het zyn. Wy schryven dezelve uil de Annales parlemeniaires over. M. De Coninck by de voordragl van het artikel, beeft zich uitgedrukt als volgt BRIEVENPOSTEN. Dank zy het initiatief van M. den Ridder De Coninck, representant van Dixmude, heeft eene bepleiling plaels gehad in zitting van viydag 11. I T BDTERKUIPJE i FEUILLETON VAN T BOTERKU1PJE. I tie orders le uo voor de eden. RCELAINE. lixMiude. [ger, BEKENDMAKINGEN. 15 ct. den drukregel. Bureel Wilgendykstraet, N» 14. Voor elk aizonderlyk num mer, 1% cenlimen. I n van alle ±rde publiek sr- en Bier- :er (verlol). borgd voor ■kot, alsmk in. hoogte; R'iep. tn tern Ciieyiu. lelsieu trant 11 wal zyuea ÜIT HET SCHRIKBEWIND. INSCHRYVINGS-PRYS. Buiten stad, franks. Mel Suppl. S Het Boterkuime verscbynt den Donderdag in geheel blad en den Zondag in half blad. leringheid der Ier te winnen. dai hy zie), o, na by dg tich zal gelag- alle slach vau ei kleuren van buien, enz. ervormen van gen, allen waren doodDe schrik was in al de men schen, de naetn van Moneuse in allen mond, tnaer men sprak zynen naena maer mei de meeste omzigligheid uit. De notaris Lehon, niettegenstaende de smcekingen zyner vrouw, kleedde zich epoediglyk aen. wapende zich op nieuw met zyn vuerroer, kuste zyne vrouw op het voor hoofd, terwyl hy eene gerustheid beloonde die io zyu hert geene plaelsvond, en bega! zich uaer de andere zyde van hei gebouw. Mevrouw Lehon beefde van schrik loen zy zag dal hy, alleen, zich alzoo verwydcrde en zich aen T grootste gevaer ging blootstellen. Een schrikkelyk voorgevoel over viel haer. Zy irok in alierhaesl bare klcederen aen en volg de hem. Haer kindje sliep; zy wilde bet niet ontwaken. Aen eene zael, gevende op den voorgrond, gekomen zynde, opende de notaris zachtjes een venster, om te luis teren, want men zag geene dry stappen verre, zoodanig was hel donker. Hel geblaf was in dit «ogenblik verschrik- kelyk woedend de bond scheen op hel uiteinde van den voorgrond in eene worsteling le wezen, want een klagend geschreeuw, gevolgd van een jammerlyk gekerm, liel zich plotseling hooren bel was vau den getrouwen Picard, de laelste vaerwel aen zynen meesier dien hy niel meer kon verdedigen. De notaris gevoelde zich vérbleekenhet bloed klom hem naer hel hert, hetwelk gcweldiglyk klopte. Hy verzekerde zyn vuerroer. Mevrouw Lehon viel op hare knien neder en bad God voor de behoudenis van haren dat hy zich Hy verhoopt hy algemeen gewrocht ie d. Men mag werken naer miste zorgen peerd vaslgrypen; maer in hetzelfde oogenblik gevoelde hy, als iels yskoud, drukkend, hem op hel voorhoofd vallen.... Hy viel; gelukkiglyk voor hem, bel was maer een schrik. De onbekende ruiter volgde langzaem den weg geen woord, geen enkel geluid was zynen mond ontvallen; het peerd had gedurig denzelfden stap behouden. De bar- rierbediende, eeu weinig van zynen schrik lot zich zelven gekomen zynde, sloud op maer hy was wederom op hel punl van le vallen, zoodanig scheen hem, hetgeen hy zag, verschrikkelyk... Eene zwarte, lange en ineengedrongen hoop ging süllekens, zonder gerucht, voorby hem, even als een samenhang vau schaduwen. Zyne wyduilgespoorde oogen hechtleu zieb, als door eene onwedrslaeubare magt gedwongen, op dezen onbeweegbaren hoop. Het scheen hem dal hy zwarte en afgryselyke aenziglen zag; vervol gens verdween alles, hy zag noch boorde niets me»r... Was hol hersenschim of waerheid?... Waren hel menschen of duivels?... Hel was genoeg om het hoofd van dezen eer- lyken bediends te ontstellen. Hy keerde in zyne wooning terug en maekle bel teekeu des H. Kruises. Dit had plaels in de barrière van Thulin, in denzelfden nacht wanneer de hond van den notaris Lehon, hem voor de tweede mael verwittigde op zyne zekerheid te waken. Het was nog geene maeud geleden, dal dertien persoenen, op de pachthoeve de Leeuwerik, vermoord zyn geweest. Hun bloed verwde nog de steenen van huune verlatene kamers. Hel geween, hel gekerm, de angst, oi' al hetgeen aldacr plaels gehad heeft, niemand heeft het kunnen zeg- In denzelfden nacht, op eene uer afslands van bet kas teel, op den steenweg welke naer den heiligen man en naer den weg van Parys geleidt, had er eene zeldzame gebeur tenis plaels. Hel was omtrent elf ure. De barrierhouder van Thulin hoorde de donve stappen van eeu peerd in de sneeuw, kwam uit zyne wooning om hel doorgangregt te ontvangen en riep barrière.... Maer hy bekwam geen ant woord. Hel peerd volgde, ongedwongen, süllekens, den weg op stap. Drommelzegde de barrierhouder in zich zelven, znn het peerd van den buerm-in der pachthoeve weggeloopen zyn? Laten wy zien.... Hy nadert.... Maer uaby hel beest gekomen zynde, bemerkte hy, niettegenstaende de diepe duisternis, op deszelfs rug eenen ruiter van eene zeer hooge gestalte. Barrière!... riep hy op nieuw... Dezelfde stiltwygendbeid.... De geheimvolle ruiter bleef niet stil staen. De barrierhouder, verbitterd over de miskenning zyner re.gten, overmeesterde eensdeels den schrik waer- tuede by overvallen was en wilde den breidel vau hel anderd is van strael, n° 21, Decneutel' enomen heeft ryzen. e slach yIQ N, alles naer «et maken en Hy verhoopt tyner pryzen, 1 Febr. - a 28 5» 50 a 16 75 - a 17 5» - a- 50 a 16 5« 10 a III a Mynheeren, ik zou willen, ter gelegenheid van het artikel in kwestie, eenige bemerkingen voordragen aen M. den Minister der openbare werken op de ontoereikend heid van den loon der brievendragers. My dunkt dal, ingezien de diensten welke deze bedien den bewyzen, de verantwoordelykheid die op hen weegt en de strenge regelmatigheid die zy moeten onderhouden, het dunkt my, zeg ik, dat eene jaerwedde van 750 fr. of twee franks daegs, waerlyk te klein, ontoereikend is. Zy hebben nooit eenen enkelen dag aen hen, des zon dags zelfs rusten zy niet. De toestand dezer bedienden is des te moeijelyker, dat de reglementen hun verbieden eenige andere nyverheid of handel uit te oefenen. Ik weel dal M. de Minister der openbare werken hun gemakkelyk van dit verbod ontslaet; maer daer de uil- declers verpligl zyn zulke of zulke verblyfplaets die hun aengewezen wordt te aenveerden, is hel hun zelden mogelyk van dit vermogen gebruik le maken. ludien ik goed ingelicht ben, zyn er op heden 155 post- nitdeelers in Belgie, de bureelen van gemengde uil- deelingen niet medebegrepen. 52 dezer brievendragers hebben eene jaerwedde van 900 fr., 105 eene van slechts 750 fr. Met deze beide jaer- wedden te vermeerderen van elk 500 franks, zou dit een jaeriyksche onknsl zyn van 46,500 franks, hetgeen niet te veel is, om den toestand van deze geringe en nuttige bedienden te verbeteren. By middel dezer vermeerdering van onkost zou men kunnen aen dezen die 750 fr. hebben 1,050 fr. geven, en aen degenen die er 900 hebben 1,200 geven, en de rang schikkingen bleven alzoo behouden. Ik weet dat bel oogenblik weinig voordeelig is om eene vermeerdering la vragen op den budget der openbare werken; ook wil ik, ten dezen opzigle, geen uitdrukko- lyken voorstel doen, doch ik zal den heer Minister ver zoeken te willen met goedgunstigheid onderzoeken den moeijelyken toestand der brievendragers, en hem vragen of er geen middel ware om dezen toestand alligt* te verbeteren. Ik zal insgelyks den heere Minister van openbare werken eenen anderen maetregel aenbevelen, welken ik zou willen door zyn departement zien aengenomen worden. Een groot getal maelposlen, den dienst doende van loevoerders, doorloopen heden hel land. Hunne depechen vervoerende van liet eeue postkantoor naer hel andere, gaen die ryluigen een merkelyk getal .gemeenten voorby welke geen bureel van distributie hebben. De achtbare Minister heeft verklaerd, in zitting van zaterdag laelst, dal in 'l toekomende deze maelposlen zouden voorzien zyn van brieveu-bussen. Dit is reeds veel, maer ik geloof dat men meer zou kunnen doen, en ziehier wal ik zou willen De landelyke brievendragers, die deze gemeenten be dienen, zouden er hunne verblyfplaets houden, en het zou de maclposl zyn die de korrespondentien zoude aen- brengen en wegvoeren op deze wyze zou men de lande lyke fakleurs nutlelooze loopingen besparen welke dik- wyls, gaens keerens, twintig en meer kilometers ver zyn, Jaerwedden en vergoedingen der postbedienden.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1867 | | pagina 1