N° 11. Een-en-twintigste jaer. 17 Maert 1867. ►vers. setter, S, slers, Politiek Dagboek. Oixinude, Zondag, 1 I 4 In zyue twee laetste zittingen heeft de Senaet 4 '1 Dingsdag heeft alhier in het pensionnaet St. Louis een muzikael en dramatisch feest plaets, in prolyle van de arme kinderen der Bewaer- Woumen- r laodbou- leren van ■ien is van o kan ook rygen. Laetste berigten. Het gioot nieuws van den dag, is de redevoering van den heer Thiers in de Kamer te Parys. De groote staetsman en geschiedenisschryver heeft eergisteren gesproken van ten 2 en half tot ten 6 ure ’s avonds. Al wat groot en geleerd is, van pater Hyacinthus lot de princes van Metternich, was naer de zitting van het wetgevend Ligchaem gekomen onrer Thiers te hooren. De toesland van Europa, en byzonder die van Frankryk, is ernstig! zoo begon de redenaer. Een liewys hiervan is de algemeene ontwikkeling der bewa- peningen; doch men moei dien toestand zonder ontroering beschouwen, wam dezelve is teweeg gebragt door valsche denkbeelden in de europesche siaelkunde verspreid. twee gewigtige stemmingen gehad. Door de eerste heeft hy het princiep der schadeloosstelling, toe te staen aen de builenkiezers, verworpen met 29 legen 27 stemmen, dank zy de onbegrypelyke handelwyze van eenige ministerieele senateurs, dank zy de vernieuwing, maer dilmael in groot, der lafhertige daed waerdoor een Joosteos en een Mrebiels-Loos zich hebben, beroemd gemaekt by een zeker slach van diedqn.’.t i js? De Kamer had, op straf van 26 tol 200 franks, verboden van maeltyden te geven aen de builen kiezers die van twee, drie, vier uren ver naer de stad kwamen om te stemmen. Dus, geene schade loosstelling voor zyne reiskosten, en daerby op den dag der kieziug, zyn eetmael en zynen drank moeten betalen, zonder dal hy daervoor iets als vergoeding mogt ontvangen; dat was juist bet middel om de buitenkiezers allen te doen t’huis blyven, en dat was troef in de kaert van bet Ministerie. Jamaer, op het voorstel van den heer d’Ane- than, en op het aendringen van de heeren baron Sélis de Longchamps, Malou eu Pirmez, is in zitting van gister al de hoop van het ministerie eensklaps verydeld geworden door de stemming van het art. 10 van het ministerieel wetsontwerp, gewyzigd door M. d'Anethan, by welk het geven van maeltyden aen de kiezers, afgeschaft door de Kamer, weder is ingebragt door de stemming van ’t Senaet. Die stemming geschiedde als volgt 50 vóór de wyziging voorgesleld door JU. d’Ane- than; 25 ertegen. Hoe hard ook minister Bara heeft geschreeuwd tegen die wyziging, heeft hy in de wildernis gepreekt. er, yn, met elpapier, levende plafond- wwaren. fleveren, DONDERDAG. De uitslag der kiezingen in Italië is ten vooideèle van het goevernement van Victor-Emmanuel. Dal zal nogmaels Italië van den gevaerlyken toestand redden waermede het was bedreigd. En 't is nogmaels aen de kalholyken dat Victor-Emmanuel dien-Hitslag heeft te danken. Voorziende dat de neêrlaeg van het italiaensch goe- vernement in de laetste kiezingen onvermydelyk de zegepraelmoest teweeg brengen van de Mazzi- uisten en Garibaldianen, diena Victor-Emmanuel van zynen troon te hebben gezet, geheel Italië hel onderste boven zonden hebben gekeerd, hebben dekalholykeu zich onthouden by 1 de laetste kie zingen en daerdoor aen het goevernement eene viktüriei gelaten, die het voorzeker niet zou gehad hebben, waren de kalholyken in grooten gelalle naer de stembus getrokken om legen dal goever nement te stemmen, dal met opgehouden heeft de kalholyken in Italië op de brulaelste en onregl- veerdigste wyze te behandelen. Zal Victor-Emmanuel daer les uit trekken Als men zekere korrespondenlie uit Florenlie mag ge|ooven, zou Victor-Emmanuel eindelyk de oogeu openen en vast besloten hebben de reglén der H. Kerk niet langer meer in Italië onder de voelen te laten Iréden.Alzoo zou de kerkvervolging allengskens in Italië een einde nemen. VBYDAG.Hel zoude ook niemand verwon deren dat ..Victor- Emmanuel dot- betere gevoelens overkwame, gezien de veelvuldige rampen van allen aerd die sedert eenigen tyd Over zyn ryk zyn uit- geborslen. Gisteren nog lag men in hel franseh blad la Presse hel volgende nopens den toesland in Italië De armoede heersebt en legeert in Italië. Hel algemeen geldgebrek is er al te veel bestatigd dan dal hel noodig zy op dien toestand uil te wei den. De ongelukkige Boggio, die eenige weken na dien de dood moest vinden in de wateren van Lissa, Victor-Emmanuel naderende in zyn hemd, doist hem zeggen Sire, ziedaer hoever Piemout gekomen is 1 f. ZATERDAG. Is dit nieuws van geen aerd om vreugde by te zetten, hel nieuws integendeel uil Engeland, brengt, onder een ander opzigl, ge noegen by. De bekeeringen tol het katholyk geloof volgep.er elkander snel op, en dit nog wel onder de geleerdste mannen van hel ryk. De eerw. heer Kelk, oud pastoor van Leigh, en thans professor in schoone kunsten en wetenschappen by de be roemde üuiversileit van Oxlort, heeft maendag de dwaelleeringen van het protestantismus atgezworen in de handen van Mgr. Newman, insgelyks een be keerde protestant, die thans,, melde dood van Mgr. Wiseman.de geleerdsteprelaet van Engeland is. A propos van bekeeringeij tol hel ware katholyk geloof, ge kent degene tam M. de Ralisbonne en pater Herman, beiden twee-,smoorryke joden, èn de bekeering van deti rtissischen kolonel Schou- valoff; welnu, voegt by deze de wondere bekeering van den gelèèrdetr abl Baoer.r.die thans den Vasten predikt in dé kapel der Tuileries te Parys. beloopende lot 34,900,000 fr., na eene diskussie De jonge predikaat, M. Haüer, behoort lol eene aenzieolyké’ en schairyke familie van Duitschland. Hy is de regtsweer van.de Rolschild’s. Geboren en opgevoed inde joodsche religie, bewoonde hyvoor- lyds Parys, en was om zyn ryhdom en verfynde op voeding, de gezochte-en gevierde der elegante wereld. Zyne dagen en nachten bragl hy door in de salonnen der grooten, in de theaters, clubs en restaurants. Doch eensklaps getroffen door de gratie, di& hem de kortheid en nietigheid van ’s menschens leven, vergéleken by dé aliyddurende eeuwigheid', met levendige kleuren voorden geest brengt, verlaelhy dit leven van weelde en plezieren, bekeert zich tol het katholyk geloof, en gaet in een klooster van ongeschoeide karmelieten. Hy was loeu 26 jaren oud. Veischeide jaren heelt bydoor- Daerna, en na eerst een geschiedkundig tafereel te hebben afgemaeld van Frankryk sinds de XV* eeuw, betoont de heer Thiers op eene ontegeu- sprekelyke wyze, dat het stelsel der ineensmeiting van alle de volkeren van een zeHde ras, Frankryk en Europa naer den afgrond leiden. (1) Daer voegde hy by Hel is heden bewezen dal de veldslag van Sadova tol 2 ure gewonnen was door de Oostenrykers. Waerdoor heeft Ooslenryk dieu veldslag verloren? Om dat het geen legerkorps van 50,000 man had om hel leger legen te hou- den van den koniuklyken prins van Pruisen. En dit legerkorps dat aen Oostenryk den zegeprael had gegeven, waer was hel? te Cuslozza. Zoo is’l Italië, dal wy gemaekt hebben, dat ertoe medegewerkt heeft om een maglig Duitschland tegen ons op te reglen. Thiers eindigt met het volgend redmiddel voor te schryven Frankryk, zegt hy,. moet de gene genheid van Engeland, hetwelk de kwestie van den Oosten verontrust, lot zich trekken, alsmede deze van al de kleine Staten, welker invloed ook voor iels in de balans kan komen. Ten dezen pryze alleen, kan Frankryk gered worden. Ik bezweer u, zoo eindigde de beroemde spreker denk goed na, want, weet het, nog een enkel misslag, en De geheele zael stond stom van te luisteren. In zitting van gister is het budget van oorlog, van drie dagen, geslerird geworden met 73 stem men tegen 18 en .7 onthoudingen. Hebben zich onthouden, de heeren Delexhy, Desmedt, Magher- man, Moreau, Reynaert,. Vauhoorde en Vermeyre. Hebben tegen gestemd, de heeren Beeckman, Coomans, Couvreur, David, De Coninck, E. de Kerckhove, Delaet, de Muelenaere, d’Hane-Steen- huyze, Gerrits, Guillery, Hayez, Jacobs, Leliardy de Beaulieu, Liénaert, Thibaul, Vanderdonckt en Van Wambeke. Woensdag aenstaende zal de diskussie beginnen nopens de hervorming der kieswet (voor de pro- vinlie en de gemeente). gebragt in deze strenge orde, tol dat zyne zwakke gezondheid hem eindelyk verpligtte dezelve te verlaten en zich aen geene andere bezigheden over te leveren dan aen deze van een gewoon priester. Begaefd met een uitmuntend talent van welspre kendheid, maekle hy zich het verleden jaer eenen gioolen napm door, zyne predikatiën in T duilsch, in de hoofdkerk van Weeuen. Daerna heeft hy hel woord Gods gepredik t in verscheide groote steden van Frankryk. Het onderwerp van zyne sermonen in de kapel van den Keizer te Parys, is Het einde waertoejien mensch het leven is gegeven. 'T BOTERKUIFJE i Bi 10,000 I De Senaet. ELAINE. made. 1,778 1,209 409 408 695 Maert. a 27 52 a 25 52 a 14 66 a 11 32 a 46 15 a 48 15 Maert. a 26 a 15 50 a 18 lj a 16 25 a 10 5q BEKENDMAKINGEN. 15 ct. den drukregel. Bureel Wilgendykstraet, N» 14. Voor elk afzonderlyk num mer, 12 centimen. 1 a a a 44. tert. I t 62 4 50 1 10 Runderpest. Ziehier eenige inlichtingen over het nieuwe geval van runderpest, dat zaterdag te Zele is waergenomen in de stallen van pachter Leenaerts. Er zyn 150 schapen afge- maekt; onder dit getal waren er ointreut 120, wier vleesch is kunnen verkocht wordenhet overige, even als de vel len der gezonde dieren, is gedolven geworden. De pacht hoeve is militairlyk bezet door jagers van hel 2* regenient. Hel mest is verbrand geworden en den schaepstal afge broken. Men schryft uit HasseltVele stokers van Hasselt, en zelfs van andere pl.aetsen, houden zich thans bezig met het vetten van verkens, in plaets van ossen, hetgeen zeer onrustwekkend was geworden. Men noemt stokers, die reeds by honderde verkens gekocht hebben. De magere verkens zullen dus in prys opslaen, terwyl, binnen eeuigen tyd, hel vleesch en spek, die er zullen van voortkomen, goedkooper zullen worden. Mogen langs de grenzen van Holland, Belgie en Luxem burg in Pruisen niet meer binnenkomen Alle soorten van hoornvee, schapen, verkens, geiten, honden, katten, dui ven, en alle andere gevogelte, versch of gesmolten roet, verseb vleesch, gezouten of gerookt, drooge of gezouten vellen, haer van de beesten, hoornen, stukken van horens, beenderen, overschot van dieren van allp slach, oude kleederen, vodden, voeder, strooi, hooi, toëmaet, ruwe wol, alle soorten van voorwerpen die gediend hebben lot het zuiveren der stallen en het mest, behalve de verpul verde guano, welke in zakken is en waervan de over- zeesche oorsprong ka» bewezen worden. Zelfs mag het strooi en hooi niet gebruikt worden voor bet inpakken van koopwaren. Maert. i a 26 04 a 16 55 a 18 10 a If 58 a 17 24 3 59 t 45 1 45 Mllilie. -n.'ry; - Een koninklyk besluit in dato 8 maert, verdeelt als volgt het kontiugent van 10,000 man, vastgesteld door de wel van 26 september 1866 voorde ligting der militie van 1867. ierd is va0 ■ael, n* 21, SetHeueet, omen heelt ten. slach van alles naer maken en ‘verhoopt ier pryzeo, humatische lyk en ge- 'k va0 welk keelpyn. istsirael te Redevoering van M. Thiers. INSCHRYVINGS-PRVS. Kuiten stad, 4» franks, fel Suppl. S Hel Boterkuiwe verscbvnt den Donderdag iu geheel blad .én den Zondag iu half blad. (t) Z. H. Pius IX heeft hetzelfde gezegd over drie jaren. I>e Kamer. aert. 162. a a 4t a 38 a 37 50 a 23 a 17 a 54 a 9 25 a 5 27 a 86 5» a 9Ö '"J, J r. T x Een koninklyk besluit jo dato 8 maert, verdeell al$ wet van 26 september 1866 voorde ligting der militie Provinlie Antwerpen 1,069 Brabant 1,699 West-Vlaenderen 1,179 Oosl-Vlaendereu 1.556 Henegouwen Luik Limburg Luxemburg Namen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1867 | | pagina 1