s I I 1V 12. Dixinude, Donderdag, 21 Maert 1867. enz. Een-en-lwintigste jaer. I B* Politiek Dagboek. herberg berg de ure na lepuydl, 'I d V 0 I i Molen- Hie van CK, ie pen bare I Hout- verdere er goe- lebroken Constant lest, i eenen rrei ook >oi, veel ÏRPEN, betaling Met deze waerschuwende woorden er is geen enkele misslag meerder te begaen eindigt M. Thiers zyne redevoering. DINGSDAG. ïn eene langdurige redevoering heeft de minister Rouher, in name van den Keizer, op de redevoering geantwoord van den heer Thiers. M. Rouher vindt dat alles wat M. Thieis gezegd heeft, niet gegrond is. De eenheid van Italië is geen gevaer geworden voor Frankryk, hetwelk ook Pruisen noch zelfs niet Rusland te vreezen heeft. Hel goevernement van den Keizer heeft geen enkelen misslag begaen. Ergó, Frankryk moet zich over niets verontrusten, zoo min over de kwestie van den Oosten als o»er alle andere. Maer als Frankryk niets van zyne vroegere grootheid en magt verloren heeft, als Frankryk niets te vreezen heeft en zich over niets moet ver ontrusten, waeroro dan de familien in rouw en druk brengen door de verdubbeling der legermagt, door de vergrooling van hel leger van 600 op 1200 duist man? M. Thiers, die de redevoering van den Minister morgen zal beantwoorden, zal ongetwyfeld op die kwestie komen. Hetgeen hoogst voldoende voor ons zyn moet, ’t is dat niet alleenlyk M. Thiers, maer ook de twee groote orateurs die na hern hebben gespro ken, de onaf hankelykheid der kleine Staten willen zien geëerbiedigd worden. Dit hebben de heeren Emile Ollivier en GarnierPagès uitdrukkelyk verklaerd, en deze laelste drukte zich zelfs zóo klaerlyk uit, dat hy zegde TVe touches pas a la Belaiaue. raek niet aen (Men zie verder Laetste berigten). inschryvings-prys. immers zyne positie, zyn handel, zjn entourage, stellen hem in de noodzakelykheid van met eené zelfde onverschilligheid het goed en kwaed zynen weg te laten gaen; daerom ziet hy van alje prin ciepen af, alhoewel hy allyd naer dé slechte over helt, en wanneer hy nog 's zondags naer de mis gaet en zyn Pascben houdt, dan is het slechts voor de forme; immers hy heeft geene andere overtui ging dan dat hy door de best berekende specula tion, geld moet winnen, en zoo veel vermaek en geluk genieten als hy maer kan. Daerom kan hy zich niet vergenoegen met den dag, die voor *t geld winnen én zich te vermaken, te kort is, en moet hy er eenen halven of de drie vierden van den nacht byvoegen. Zoo was dit ook het leven der welheb bende jongheid, wanneer Romen allengskens van zyne grootheid verviel, tot dat eindelyk het de prooi wierd der barbaren. Wanneer, zegt Z. Hoogw., die jongelingen zich nu lot hel huwelyk voorbereiden, zoeken zy ook niet wat noodzakelyk moet gezocht worden een hert dat bemint, gesteund op den godsdienst, de overeenkomst van karakter, zeden en gewoonten, maer het middel om in aenzien te geraken, goud te erven, dikwyls eene slechte reputatie te her stellen, en eindelyk, om, gelyk de groote menigte, ook wel «ene vrouw te hebben. Men vraegt, wel is waer, dat de Kerk deze vereeniging zou zegenen, maer gezien de gesteltenis van den jon geling niet beantwoordt aen het doelwit dat de Heer voor het huwelyk heeft voorgeschreven, bliksemt hy zyne vervloeking over hel jeugdige p.or, op het oogenblik zelf dat de Kerk haren zegen over hetzelve uitspreekt. Getrouwd met zulkdanige gesteltenissen, zetten de jonggehuwden een huis op dat uitschittert door pracht en rykheid gelukkig huwelykspaer! roept de voorbyganger uit die den uilerlerlyken schyn voor wezenlykheid neemt. Maer de geest van fa milie en de geest van God heerschen in dit huis niet. Ook verandert bet tooneel spoedig; de mas kers vallende aen elkander verbondenen kennen zich, bruid en bruidegom verdwyoen, en erblyven oog slechts tegenover elkander een man en eene vrouw, die beiden van elkander verschillend door hun karakter, zeden en gewoonten, enkel eeos zyn nopens den afkeer die ze elkander toedragen. Van 's morgens tot ’s avonds is de man aen zyne be zigheid terwyl de daeropvolgende nacht aen schuldige vermaken istoegewyd; wat de vrouw betreft, heeft zy de kristelyke gevoelens harer eerste jeugd in haer hert voelen ontwaken en iszy godsdienstig en devoot geworden, elk uer van den dag brengt haer tranen en droefheid medeen is zy integendeel zonder princiepen en ongods dienstig geworden gelyk haer manMaer wer pen wy eenen sluijer over dit schandalig tooneel. Vreemde en onbegrypelyke zaekl het is dit soort van echlgenooten welk men in de zoogenoemd beschaefde sociëteit lol voorbeeld voorstek van hel huwelyksleven! De jonge echtgenoot zou op de hoogte zyner eeuw met zyn, wanneer hy met zyne vrouw uitwandelen ging; het ware eene hoogst belagchelyke zaek indien de echtgenoot, na de bezigheden van den dag, den avond door- bragt in gemeenzaemheid met viouw en kinderen, •f wel, indien het aenwezen van vrouw en kin deren hem het aengenaemste gezelschap leverde, hy voor elk ander eene zekere onverschillig heid gevoelde. Ook wat zien wy in onze onge lukkige tyden van zedenverslapping? Alles wat tegenstrydig is aen deu geest van familie de the aterzalen, de plezier- en speelhuizen, ingerigt voor de welstellende klas, de café's-chantaols en de herbergen vermenigvuldigen zich onophoudelyk alle avonde, alle nachte zwormt het er in die plaet- sen van getrouwde mannen, en de huislyke haerd blyft doodsch en verlaten. In langejaren hebbende herderlyke brieven onzer bisschoppen niet zoo belangryk geweest als dezen jare. Terwyl Z. Hoogw. de hisschop van Brugge ons opwekt tol eerbied en gehoorzaemheid aen de H. Kerk, doel Z. Emin. de Aertsbisschop van Mechelen klaerlyk uilschynen dal de rampen die ons het verleden jaer hebben getroffen, het gevolg zyn van hel ongeloof en het bederf van zeden die zich van langsom meer uitbreiden onder alle de klassen der Samenleving; Mgr. Dechamps beloont op de welsprekendste wyze de dwaesheid van dezen die de goddelyke veropenbaring niet aennemen, omdat ze zeggen slechts te gelooven hetgeen hun door de menschelyke rede of’t ver sland wordt bewezen, terwyl Mgr. Bracq met levendige kleuren het geluk afmaelt van een huisgezin, bestaende uit vader, moeder en kinderen, waer hel gebeele familieleven gesteund is op den godsdienst. Z. Hoogw. de bisschop van Luik be- spreekt, van zynen kant, de groote oorzaek welke aenleiding geeft tot de duizende miserien die men in de katholyke familien, tot zelfs in de meeste der jonge huwelyken aentreft. Hoe weinig familien, van deze zelfs die zich met welbehagen katholyke familien heeten, zegtde geleerde kerkvoogd, leveren ons een voorbeeld op van die huislyke deugden en zeden die men in de kristelyke familien aentrof, toen de Kerk nog maer aen haer begin was! Verders op de groote oorzaek van dien staet van zaken komende, vertoont Z. Hoogw. hoe zeer de sociale en politieke opvoeding der ryke en wel stellende jongheid veronachlzaemd wordt. Nau- welyks heeft de jongeling het pensionoaet of het kollegie verlaten, nauwelyks is hy lid der maet- schappy geworden, of al zyne gedachten worden op den stoffelyken interest gerigt, op het gemakkelyksl want ik bereik heleinde van myne levensbaen. en spoedigst geld winnen, op de plezieren en ver maken van allen aerd, hoe meer hoe beter. Wat de princiepen betreft, hy beleed er godsdienstige kwam, maer nu moet hy er geene meer hebben" ZONDAG. De luisterlyke debatten van hel Wetgevend Ligchaem van Frankryk, wekkende al- gemeene aendachl op. Gelyk gy reeds weet, biedt men den Keizer geen adres meer aen, in antwoord op zyne openingsrede, maer ieder volksvertegen woordiger heeft het regt van ondervraging. Het is alzoo dat de tegenwoordige beraedslaging, zeker eene der schitterendste die wy ooit bywoonden, niet eene kwestie onaengeroerd lael hel onder- wys, de landbouw, de uitbreiding der politieke reg- ten, ziedaer eenige kwestien van belang die er, door de vermaërdste redenaers van onzen tyd, worden uiteengezet. De kwestie van den laetslen oorlog in Dditschland vindt er in den beer Thiers eenen strengen maer reglveerdigen beoordeelaer. M. Favre spreekt met diepe kennis over de gestel tenis van Mexiko, en gelyk allyd vinden er de be langen van den Godsdienst en van het wereldlyk ge zag der Pauzen talryke en overtuigde verdedigers. MAEftDAG. Zoo als wy in ons nummer van zondag zegden, het groot politiek feil van den oogenblik, hel voorwerp aller gesprekken, is de redevoering van den heer Thiers. Iedereen te Parys wilde M. Thiers hooren. De rytuigeo krop ten de stralen op, alsof er eene officieele ontvangst was in hel paleis van den Keizer. Men verkocht de biljetten voor eene plaets 100 a 150 fr.; doch men verkocht er weinig, want wieereen had, behield het. In ons voorgaende nummer hebben wy in ’t kort doen zien dal de groote slaetsman de eenheid van telM? ?en zeer belreurlyk feil^enschoowt, als hebben eveneens doen uilschynen dat gemelde redevoering ongetwyfeld een gunstig onlliael zal hebben by de kleine natiën zoo als Belgie, Hol land, Zwitserland, enz, wier eigen beslaen en onaf- hankelykheid door M. Thiers verdedigd wordt, als dit zynde hel eenige middel om aen Frankryk die sterkte weer te geven welke het verloren heeft door zyne medewerking aen de eenheid van Italië, uit dewelke de eenheid van Duitschland is gespro ten. Zien wy nu welk, voor Europa, het tweede gevaer is dat M. Thiers aenwyst, dit gevaer welk opgesloten is in de kwestie van den Oosten; lus- sehen de duitsche en ooslersche kwestie is er een hand; die band is de eenheid van belang van Pruisen en Rusland. Daer zit het gevaer, zegt M. Thiers. Het lot van Europa hangt af van een wyzen vorst (Alexan der II) en een eerzuchtigen minister (M. de Bis marck) verleden jaer had Frankryk de gebëurle- nissen in de hand; vandaeg zitten zy in die van Pruisen e» Rusland. Frankryk mag zich niet aen deu kant van den eerzuchtige, aen den kant van Pruisen plaélsen. Daerdoorzou hel zich hatelyk by iedereen maken. Alsdan zou de duitsche eenheid worden voltrok ken; hel Oosten zou worden overweldigd, en ter wyl Rusland en Pruisen weinig moeilykheden zouden vinden langs den kant van Oostenryk en Turkye, zou Frankryk er misschien zeer vele ont moeten, als het de Schelde naderde. Frankryk zou bel schuldigsle en hel meest mishandeld zyn. De redelyksle politiek zou zyn, zich aen het hoofd van al de bedreigde belangen te stellen, te spreken in naem van ’l geen Frankryk allyd ge weest is en altyd moet blyven namelyk het be letten van nieuwe onregtveerdigheden... M. Thiprs zegt nog dal hy den oorlog niet ver langt, dal de vrede voldoenend is, maer dat Frank ryk sterk moet zyn, anders zou de wereld overhoop gesmeten worden. Ik zie niets dan het belang van myn land en hel belang van myne herinnering; (beweging). Ik heb de dynastie geëerbiedigd, die ik gediend heb, maer myn land alleen heb ik met rr— 6„UoU,v..0„BC drift bemind én ik zal hel zoo blyven beminnen, wanneer hy uil het pensionnaet, uit het kolleg'ie (/-eer wel! kwam, maer nu moet hv er eeene moor hohh .n T BOTERKUIPJE i I'. K V g 8 k v V E V i a. s EX a M V tert. - S 27 75 a 16.85 a 17 50 a al6 BEKENDMAKINGEN. 15 cl. den drukregel. Bureel Wilgendykstraet, N* 14. Voor elk alzonderlyk num mer, 12 centimeu. Builen stad, <i franks. Met Suppl. S Het Roteikoipje verschynt den Donderdag in geheel blad en den Zondag in half blad. Het verdwynen van den geest van familie. De oorzaek en gevolgen dier plaeg onzer dagen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1867 | | pagina 1