ÏN, N° IS. Een-en-twintigste jaer. II April 1867. cke, lal hy zich 3. naby de h zal gelas- le slach van kleuren van linten, enz. vormen van Dixmude, Donderdag, uel, Zoon, Politiek Dagboek. in Hout, hél afstaen van r pryzeo, rerdieneo. ingen. ten i Kortryk, rrf publiek i Dixtnude huis, van s, in regt- voui naer Koninglyk insciiryViNgs-prys. De oorlogsgedichten laten zich ten allen kante hooren en verspreiden zich op eene dreigende wyze; ze ontroeren de publieke opinie, doen de Beurze dalen, brengen de legers op voet van oorlog, cn brengen bel mistrouwen teweeg in handel en kom- mercie. Het is zeker dat in zulken toestand een sprankel vuer genoegzaera is om den brand te ont steken, en uil de kwestie van Luxemburg, eerder misschien dan uit de vuervonk van Sleeswig welke Duitschland in vlam school, kan de brand ontstaen. Thans is hel de passie die spreekt le Parys en niet de gezonde redende franschen gevoelen zich diep gekwetst en vernederd, en ze willen zich over Pruisen wrekenen wanneer het fransche volk op het oorlogsterrein onbeschoflelyk wordt uilgedaegd, is het tol alles in staet. Nogtans gelooven wy niet zoo ligt aen eenen onmiddelyken oorloghetgeen ons in dit gedacht doet deelën, ’t is dat keizer Napoleon le omzigtig en met te veel overleg hao- ml_j_._jil._i i«gg versierd. Hel eerste uitwerksel dat deze monumenten op my gehad hebben, is de verbaesdheid. Nogthans ben ik in geéne kleinigheid verwonderd. Des auderendaegs heb ik den wenteltrap van eenen onmeclbaren toren, geplaetst op eene hoogte, opgestegen boven gekomen, heb ik het gezigt der puinen genoten. UUDE, y zich ge- alsook van mers van tn hout en i alle naer n volgens repareerde Orleans, zyn van 50 tot 40 franks gezonken. verders wordt gemeld dat de Minister van oo^og, maerschalk Niel, hel volgende zou gezegd hebben Dal men my den dag aenwyze op welken keizer Napoleon vyf honderd duist man op de frontieren van den Oosten wil hebben, en ze zullen er zyn. Daerby zyn groole kommando’s voor den aenkoop van geweeren gedaen in Enge land en by ons, welke geweeren op eenen bepael- den dag moeten geleverd worden. Maer sebryven wy over wat de korrespondentien uit Parys en namelyk eene korrespondenlie aen den Journal de Bruxelles nopens dien staet van zaken melden De grootste onrust en ontroering heerschen alhier onder de lieden die zich met hooge politiek bemoeijen. Ze oórdeelen dat Frankryk alreeds le veel gehoond is om niet dadelyk legen Pruisen op te trekken. Er is geene kwestie meer van een perceel gronds te winnen, maer er is kwestie van de eer van Frankryk. De Keizer, verzekert men, heeft verschelde onderhandelingen gehad met zyne generaels, en men kondigt aen dat maersebalk Bazaine, by zyne aenslaende terugkomst uil Mexiko, aen hel hoofd gesteld zal worden van een leger dat voor eene onzer frontieren is bestemd. Terzelver tyde meldt het blad l’Etendard, het orgaen der Tuileries, met eene zekete plegtigheid dat heel in ’t kort de infanterie ten volle gewapend zal zyn met geweeren-Chassepot, een soort van naeldgeweeren gelyk aen deze van Pruisen. de lasten drukken zoo zwaer op hel volk, dal de zelve niet meer verhoogd kunnen worden.? Hel ministerie Ricasoli heelt zyn ontslag gegeven en tot nu vindt men niemand die minister in Italië wil worden, terwyl onderlusschen de revolution- naire party van dag lot dag aengroeil en veld wint. Voorzeker is niets anders te verwachten voor Italië, dan de diklatuer met de bankeroet. WOENSDAG. In de pruisische Kamer is aengertomen geworden het projekt van militaire berinrigting voor geheel Duitschland. Volgens dit projekt moet alle man in Duitschland soldaet wor den, en mag zich niet doen remplaceeren; de duer van den dienst is bepaeld op twaelf jaer, verdeeld als volgtgedurende drie jaren werkelyken dienst, vier jaren in de reserve en vyf jaren in de land- wehr. In vredeslyd is de sterkte van het leger gerekend op 1 per honderd. Pruisen heeft eene leening aengegaen van 50 millioen thalers, in vooruilzigt van oorlog. In de Beurzen van al de departementen van Frankryk, is op last van hel goevernemenl van den Keizer hel volgend berigl uitgeplakt, om de onrust in de gemoederen eenigzies te herstellen Parts, 6 april, 4 ure. De Minister van binnenlandsche zaken aen den prefekl van Men heeft het gerucht doen loopen, dat Fran kryk een ultimatum aen Pruisen zou gezonden hebben. Ik haesl my u te melden, dat dit gerucht van allen grond ontbloot is. Koning Victor-Emmanuel heeft toch een Minis terie gekregen. De hoofdministers zyn MM. Rat- tazzi, Ferraris en Revel. ZONDAG* De buitenlandsche toestand wordt van langsom meer gespannen.. Op uitleggingen in de hollandsche Kamer aen het goevernemenl ge- vraegd nopens de kwestie van Luxemburg, heeft de minister VanZuylen geantwoord, dal hel groot hertogdom Luxemburg aeö den Koning van Holland behoorende, hèt goevernemenl in die zaek «iets te tién heeft, maer dat het heel voldoende is, door den pruisischen minister Von Bismark ver bomen te hebbendal hel groot-hertogdom Luxemburg geheel en al Ontslagen is van zyne VeïbindtenisSêB jegens de duilsche Confederatie, waeruit volgt dat niets belet dat de Koning- Grootherlèg de aengegané onderhandelingen met Frankryk voortzette nopens hel afstaen van Luxemburg aeo Frankryk. Lafere berigten dit' Berlyn en Londen melden dal koning Withem Van Holland het besluit heeft genomen van hel hertogdom in *1 geheel niel af le Maen aen Frankryk. Wegens dit laetsle nieuws, dal voorzeker zeer gewigtig is, drukt de fransche drukpers byna een parig hier tnisnoegeft uit. Weldoe! zegt ze, Fran kryk heeft er zich niel tegen verzel dat Pruisen het verleden jaer eene aenwiust deed van meer dan tien millioen zielen, en thans bedreigt en stookt het, door den mond van Von Bismark, den Koning V8u Holland op, om aen Frankryk te weigeren ’tgeen hel uil erkentenis ons gereedelyk had moeten toestaen Maer T is niet le verdragenOok eischen wy voldoening voor die oneer, hetzy ten goede of ten kwade.... MAENDAG. Ja, zoo spreekt de fransche drukpers, en men weel dat de Franschen geene mannen zyn om lang te dralen wanneer hel op hunne eer aenkomt. Welnu hel komt er op hunne eer aen, op de eer van den Keizer, op de eer van het goevernemenl. Kan of mag Frankryk toelaten dal een Von Bismark hel de les spelle en zegge Gy verlangt, dü perceelke grond, gy zyl op hel punt eene overeenkomst nopens hetzelve met den eigenaer ervan le sluiten, maer ik verzet er my tegen, niellegeuslande uwe glotieryke faem van oorlogsnatie, en, moet hel zyn, ik beroep my op de duilsche Natie en verwacht u op het oorlogsveld. Is dit geene onbeschofte uitdaging, waeraen Fran kryk zich onmogèlyk kan onttrekken? loderdaed,1 en zoo is T dal bet nieuws vandaeg al op oorlog uitkomt.' De laetsle berigten uil Parys melden hel volgende c Zwaerwiglige gebeurte nissen doen zich alhier op. De oorlog wordt als onvertWydel'yk aebzien. De Beurs van gisteren is zeer woelig geweest ên eene groole daling heelt zich verklaerd óp alle dë wóórden fi- dë beste yzeretj wegen, deze van den Noorden, van Lyon*. van y,, '7,1 D1NGSDAG. De kwestie van Luxemburg zou dus wel eene andere Sleeswig-Holsteinkwestie kunnen worden; daerby is ze zooveel te gevaer- lyker daer de oorlog, iudien hy uiibersihet geen wy nogthans niet zoo dadelyk meenen als de fransche korrespondentien het doen gelooven thans meer dan ooit dreigt algemeen le worden. Inderdaed, hel is builen twyfel dat Pruisen in zyne houding jegens Frankryk, ondersteuning vindt by Rusland en misschien ook wel by Engeland. Van eenen anderen kant, Rusland strekt zich uit over een groot gedeelte van Azia en een klein deel van Noord-Amerika. Dil laetsle deel komt keizer Alexander af te staen aeff de Vereenigde Staten van Amerika, en hel algemeen gevoelen is dat hy dit gedaen heeft om door deze laetsle mogendheid ondersteund te worden, wanneer hy de gelegen heid schoon zal vinden om den grooten Turk op te slokken. Voegt daerby dat de Sultan van Turkye gewei gerd heeft aen hel verzoek der groote mogend heden le volkomen, by welk deze half dreigend eischlen dat het 't eiland Candia aen Griekenland zon afstaen; en dal Italië, op de bekentenis van honing Viclor-Emmanuël zelve, nooit in eenen kriliekereu toestand heelt verkeerd dan heden. Thans heeft Italië zes honderd millioen schuld; en zy onder dengroud, is beigeeu dit overblyfr honderd mael groolacber dan hetgeen wy zien te Versailles en elders ’T is alzao kliek op sommige plaelsen alsof hei maer van gisteren geinaekt ware geweest. ieene ingheid def •le winnen. n van alle erde publiek irt vu(T det geringe pre- ile vruchten, veroor.zaekte 1ENEN 200 lieve zich te i A genl der BEKENDMAKINGEN. 15 ci. den drukregel. Bureel Wilgendyksiraet, N’ 14. Voor elk afzonderlyk num mer, 12 een timen. >estaende in warleu, Vier )de en witte ronde en y zal afleve- ir- en Bier- :er (verlot). borgd voor ikot, alsook in. boogie; Raep- en ;em Chiyns. lelsleu trant d wat zyneu ne orders te i»o voor de eden. humatisclie lyk en ge- k van welk keelpyn. iststraet te Ï.IKEN Hout ■en, op alle voor wageu- Timmer- of ■ubels, hetzy leest geringe i eenieder. ’T B0TERKU1PJE R1..I! I -L-l!' -J. _LLL Overblyfaelen van eene stad der uleude tyden. De pninen van Ancov-Viat, in bet koiiingryk Siam, (Öost-Indie) zyn ontdekt geweest door eén’franschman, denbeer G. Perrin, mandarin (staetsbèdiéhdé in China) ’an derde klas, dat is genërael-major, in dienst'by deli koning van Siam. Ziehier Hat by er van Zegt in de Revue generale d'arehilecture. Zes dagen lang reizens, op olifanten gezeten, heb ik deze pninen gevolgd, er slechts kunnen intreden langs de opèningen wellie dé exploitanten er in gebroken hebben. Hetgeen ik er gezien heb van monumenten, tempels, pa leizen, kolümmën, trappen, opl/oopingeb van marbeé, is ónzeggelyk. De inwooners van dat land zeggen dat deze pninen eene uitgestrektheid lands beslaen van tien en zelfs ’an twaelf uren diameter of middenlyn.... ik heb tempels gezien in goeden stael van behoudenis, buiten dal ze meer of min overgroeid zyn, die niet minder dan een tier in den omtrek hadden. Busschen van marmeren pylaren, alles is in marmerAlhoewel een gedeelte der trappen verdwenen Buiten stad, G franks. Mei Suppl. 9, Hel Boterkuipje verschvnt Donderdag in geltéel blad co dén Zondag iir half blad. Is de oorlog onvermydelyk geworden en za! dezelve spoedig uitbersten? Er zyn in de gronden, in de phetsen waer men niet kan indringen, paleizen van eene kolossale hoogte tri grootte. Ik was voorzien van eenen goeden dubbelen verre- kyker, en heb alles kunnen onderzoeken. ’T is ongehoord wal al bouwkundigen rykdotn men er ontdekt, en zulks strekt zich uil tot op het land der Cambodges, tien a twaelf uren van daerl... Denkt eens aen hetgeen Parys zoude zyn in puinén Hoopen bloksteenen op eene uitgestrektheid van twee of drie uren middenlyn, niet meer. Hier is er, op den grond en vooral onder den grond, gekapt marmer genoeg om, zoo als ten tyde der reuzen, al de steden der gansebe wereld le herbouwen. Ik heb bet been gezien van een standbeeld waervan de groole teeu elfmael langer is dan utyn jaglgeweer. ’T is in marmer gelyk hel overige; er is bier geen ander.Louw- U 1 ----r FEUILLETON VAN T BOTERKUfPJE. Zonder de overgroeijing en het bliksemvoer zouden deze monumenten die, volgens de berekening der inwoo ners, vier ot vyf duizend jaer end zyn, onbeschadigd zyn gebleven. Had ik loeb een pbolographiesch gestel by mj gehad! Ik verzekercu, geloof bel of niet, dat de yer- maerdste gedenkstukken der aloudeu en der hedendaeg- schen,. barakken zyn by degenen die ik gezien heb onze paleizen, bel Valikaeo, hel Coliseum, enz. enkel alkoven hondekoiep, niets anders. Ik heb eenen tempel willen opklimmen die scheen in goeden stael le zyn. Er waren elf trappen van ik weel niet boevele treden ieder om alleenlyk den eerste der vyf peristylen of zuilengangen te kunnen bereiken I... Ik had begonnen te klimmen van zes ure ’s morgens, om zeven ure en half had ik nauwelyk eenige beneden zalen kunnen bezoeken. Vreezende deze trappen ie moeten altreden in ’t luidden van de bine des dags, beb ik myn bezoek verkort. Al de muren zyn gebeeldhouwd en

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1867 | | pagina 1