N° 15. Een-en-twinügste jaer. Manuele, Zondag, 14 April 1867. Politiek Dagboek. Maer hetgeen ze du wilden met hun wetsontwerp -erker ZATERDAG. Als een gevolg van boven- staende bemerkingen die wy gisteren neêrschreveu, lezen wy vandaeg in eenepolitieke korrespondentie uil Parys naer Brussel het hier onderstaende De oorlog schynl in in den raed van den Kei zer besloten, doch men zou de zaken nog vier maeuden laten slenteren, om geheel en al gereed te zyn. In dit geval zouden de vyandelykheden maer in September beginnen, en men hoopt die in den herfst ten einde te brengen. Voor nu vervroegt men van eene maend den oproep der mililianen voor 1867. De herzieningsraden, die gemeenlyk maer in juny byeenkomen, zyn byeengeroepen tegen den 25 dezer loopcnde maend april, en de jonge soldaten zullen deaenslaende maend naer de verschillende korpsen gesluerd worden. Terzelfder tyde spreekt men, onbepaeld wel is waer, van eenen byvoeglyken oproep van 40,000 man, die aen de Kamer vóór het einde van den legenwotfr- digen zitlyd zoude gevraegd worden. Alhoewel andere berigten integendeel meer op vrede nilkomen, is er geene of weinig ryzing der openbare gelden. DONDERDAG. De toestand blyft nagenoeg dezelfde als in het begin dezer week, ondanks de uitleggingen die graef de Mouslier ui’, naem des Keizers nopens de kwestie van Luxemburg heeft gegeven, T Is dal die uitleggingen niets bepaelds te kennen geven. Ook blyven de Beurzen vooris aen leegen koers, hetgeen bewysl dal de vrees voor oorlog niet is verdwenen. VRYDAG. Heden spreekt men van eene kombinalie die tamelyk veel kans heeft van te lukken. De Koning van Holland zou het groot hertogdom Luxemburg afstaen ten voordeele van zynen broeder Hendrik, die op deze wyze de soe verein zou worden van eenen Staet die noch aen Pruisen noch aen Fraukryk zou behooren, maer een landeke op zyn eigen uitmaken. Nu, dat die voorstelling lukkeof niet lukke, toch zien wy er geene vas’e waerborg in voor het be houd van den vrede. Uil de kwestie van Luxem burg moet onvermydelyk vroeg of laet de oorlog uitbersten tusschen Frankryk en Pruisen, om dat deze laetste Mogendheid vooi eenigen droom heefl, de uitbreiding van zyn grondgebied tot aen de Noordzee. Pruisen, thans volgens hel gedacht van velen, de eerste Mogendheid van Europa geworden door zyne legermagt ten lande, moet eene geëven- redigde magt ter zee bezitten. Maer dat kan hel slechts bekomen, wanneer het terzelfder tyde over de kusten der Noordzee en over die der Bal- lische zee kan heerschen; en de eenige hinderpael die de verwezenllyking van dit groolsche plan be lenen kan, is hel groothertogdom Luxemburg met zyne sterkten in de handen van Frankryk... Ziel gy nu de groote aengelegenheid der kwestie van Luxemburg? Deze is devuervonk die eersl- daegs, of ten hoogste in eene niet zeer verwyderde toekomst, Europa zal iu brand schieten. meente, is hooderdmael schandaliger. Volgens dit ontwerp is hel kiezerskorps in drie klassen verdeeld de eersten betalen den vollen ceins; de tweeden, de helft van den ceins, en de derden zyn kiezer gemaektal betalen ze ook geenen halven denaris in de Staetskas. De eersten zyn de landbouwers en alwie geene driejaren middenbare school gedaen hebben, deze betalen den vollen ceins. Natueriyk het minis terie tracht maer zooveel mogelyk de landbouwers van de kiesbus af te houden; er is immers een ander soort van lieden die meer hel vertrouwen weerdig is van de heeren Frère, Bara en con- soorten. Wy zullen ze zoohaest gaen noemen. Wy zegden dus zoo even, dat, om kiezer te worden, hel betalen van een ceinsregt, en wy zullen zeggen van een geëvenredigd reinsregt (droit différentiel) het beste was dat men doen kon om de gelïkheid te behouden voor alle de klassen en standen der Samenleving, alsook voor alle de ge zindheden, helzy politieke of geestelyke, die zich zouden kunnen opdoen hebben. Immers wanneer hel uitoefenen van een regl gesteund is op de ver- pligtende betaling van eene zekeresoin inde schat kist van den Staet, kan natueriyk geene privilegie beslaen voor den een of anderen persoon, of voor de eene of andere gezindheid. Er was nog aenge- nomen dal alleen de grondlasten en het persooneel zouden tellen voor hel uilmaken van den kiescyns. De kiesceins, op deze basis gesteund, wierd altyd geëerbiedigd als hel werk der stichters onzer onaf- hankelykheid, lot zoo lang onze tegenstrevers, die door list en geweld en byzonderlyk dank zy de medewerking der francma^onnery, erin gelukt waren in 1847 aen het gezag te komen, tol zoo lang, zeggen wy, er voor hun geene vrees be stond dat de katholyken het gezag zouden her winnen. i aer hel oogenblik kwam dat het land, moede geworden van hunne plagerien, voor goed van zin was heel den minislerieelen boel naer de maen te zenden; en wal deed hel ministerie Frère om niet weggeschopl te worden? Het deed, regel- regt in stryd met onze Constitutie, de genever- paleoten in rekening brengen tot bel vormen van den kiescyns, en bragl door dit middel, met eenen slag, ZES DUIST drankverkoopers en kroeghou- Oe Kamen Eenige voortifgaende byzondier- °P de kieshervorming voor de provintie en de ge ileden en uitleggingen nopens de hervorming De kwestie der kieshervorming heeft eenen groolen stap gedaen in de zitting van donderdag, t is te zeggen dal hel ministerieel wetsontwerp een zoo groote knak gekregen heeft, dal hel, ver scheurd en vaneen getrokken, door de vrienden van Minister Frère zelve is verlaten geworden. Hel kon ook niet anders zyn, of dit meesterstuk van partydigheid moest vallen voor de veronlweer- diging van alwie aen het goede regl en de gezonde feilen houdt. Inderdaed, wat zegt ons de geest onzer Grondwet? Dal de wellen moeten gemaekl eu uitgevoerd worden in het belang gelykelyk van ders op de kieslysl!... Natueriyk dat al die nieuwe k'ieeers liberael waren gelyk hel Ministerie en zoo bewezen onze trouwelooze liberaler Ministers dat ze de overheersching van de eene party door de andere nooit zouden gewild hebben.... Wanneer in het nationael Kongres de basis wierd gelegd van het stemregt, wierd ermet eenpa righeid besloten voor basis te nemen, de betaling van een ceinsregt. Dit was hel beste wal men doen kou om hel gevaer te voorkomen dat door koning Leopold 1 over weinige jaren met zoo veel wysheid wierd aengeslipt, te weten, de overheersching van de eene party door de andere. Onze tegen strevers, en natueriyk ook hel Weekblad, hebben lang en veel die woorden van onzen ouden Koning tegen ons geëxplooiteerd, maer hunne trouwe loosheid en bedekte bedriegery is te duidelyk uit geschenen, opdat wy op die kwestie zouden terug komen. Wy zullen dus liever door de takliek welke in hel ministerieel wetsontwerp op de kieshervor ming besloten ligt, die trouweloosheid cn bedekte bedriegery op nieuw doen uitschynen. allen. En wat zeggen onze liberale Ministers? Dat de wetten maer gemaekt moeten worden in hun eigen voordeel-, in voordeele hunner parly, met t^hxwoord, de wetten willen zy doen dienen tot een terWte van exploitatie, waermedezy de katholyken al-fOietr en meer builen den cirkel der gelykheid wHlenustellen. Dit zuilen wy bewyzen. De tweeden zyn deze die drie jaren middenbare school gedaen hebben, en de byzondere geëm- ploijeerden die eene jaerwedde van 1500 franks genieten, deze betalen maer de helft van den kiescyns. Eindelyk de derden zyn al de bedienden van den Staet, van de provintie, van de gemeente en van.de, openbare gestichten die er van afhangen, eene jaerwedde genietende van 1500 franks; de advo- katen,’-; doktoors, apothekers, gediplomeerde schoolondernWyzers, enz., enz., deze allen zouden geenen duit in de staetskas moeten betalen om kiezer te zyn voor de gemeente en de pro vintie.... Welnu, het is deze laetste verdeeling het voornaemste gedeel'e van hel geheele wetsontwerp dat in zitting der Kamer van donderdag, ver worpen is geworden met 49 tegen 47 stemmen. Thans laten wy den lezer oordeelen of wy gelyk hebben te zeggen, dat het Ministerie in al zyn ban delen trouweloos en bedriegachtig te werk gaet, doch vooral in deze kwestie van kieshervorming. In zitting van gisteren is de diskussie'nogmaels voortgezet geworden over het ministerieel wets ontwerp; eenige verdere artikels van geene byzon dere weerde zyn gestemd geworden, waerna de Kamer uiteen gescheiden is tol den 50 dezer loo- peude maend april. 14 a 27 25 86 a 16 55 21 a 18 28 66 a II 90 86 a 18 10 70 a 90 a 27 April. 9. 95. 00 a 42 a 40 00 a 59 72 a 22 75 - a IS - - a 55 50 a 10 00 27 2 72 a 85 5» 50 a 88 ■i num- il. 3 2 09 t 41 Werken, het-j i der huid en d de bodem pbysicalische trsleld. medecyn wit ezulke welke en. Zelfs in ch heeft ver en als eene der wanneer st en aen da w de Gallen- beschouwd Diioplellend- gevaerlyk is. i Holloway’s uil der maeg morden voor yt, kracht en an duer zyn. tiddcl bekend iris, asthma, ken, verstdp- zucht, roods alle soorten teerbaerheid, de, hemoroi- schurf, zetre oeede graed' erische aen- i allen aerd. pol gevoegd. 1-aO cl., Voor den Professor >N|. INSCHBYVINGS-PRYS. Buiten stad. franks. Met Suppl. S Hel BoTEnKtTirjE verscbvnt den Donderdag in geheel blad en den Zondag in half blad. dat hy zich ly verhoopt iiy algemeen dwrócht ie I. Men mag werken naer itste zorgen 5 April. 33 27 32 - a 25 52 - a. 14 66 SO a 21 60 - 3 17 05 00 a 49 Maert. 34 <2 21 75 25 25 10 25 2 85 •T BOTEMUIPJI 6 April. - 3 26 25 a 16 50 50 a 16 50 a 18 25 a 10 50 BEKENDMAKINGEN. 15 cl. den drukregel. Bureel Wilgendykstraet, N’ 14. Voor elk afzonderlyk nier, 12 ceuliuien. van het' Kiearegt. Allerhande Aieuwstydingen. Donderdag is alhier schielyk overleden de heer Bernard Moens, brouwer en grondeigenaar, in den ouderdom van 78 jaren en 10 inaenden. Hel leven is thans verschrikkelyk duer te Parys. De Paryzenaers exploiteeren de vreemdelingen op eene ongewone manier. De Koning der Belgen betaelt per dag 2,000 franks voor zyne appartementen iu hel Walewski Hotel. Ecu pak aspergies kost 4 fr. 40 c., de kersen 1 fr. 50 c. het stuk! de kleine pol aerdbeziën 1 fr. 25 c., de druiven 14 fr. het pond, enz. In hel Groot hölel du Louvre zyn de eetmalen 2 franks van prys vermeerderd eene bougie kost 1 fr., eene lamp 2 fr., een nachtlicht 60 c.; eeu bad 5 fr. an binnen bet appartement 6'fr. De Paryzenaers maken, denken wy, eene gansch ver keerde rekening, als zy hopen door zulke zotte pryzen veel volk naer hunne stad te lokken. Eene zonderlinge ziekte wordt te Brussel onder de katten waergenotr.en. Deze huisdieren sterven in groot getal, na eenige uren braking, stuiptrekking en scbyubare leekens van vergiftiging. Het standbeeld te Brussel, aen den beroemden geneesheer Van Helmont op te riglen, zal 50,000 lot 55,000 franks kosten. Het kollegie van burgemeester en schepenen der hoofd stad heeft van den heer Minister van biunenlandsche zaken de verzekering bekomen, dal hel Staetsbestuer zyuen onderstand verleenen zal voor 't oprigten van eeu stand beeld ter eere vap Marnix van Si. Aldegonde, den ge weldigen hervormer der XVI’ eeuw. Modekleur. De modekleur voor kleederen is bleek-oranje. Zy wordt te Parys veel gedragen. Men noemt die kleur Bismarck en colère. Een buitengewoon feil. Dezer dagen heeft er in een koffyhuis te Peslb een buitengewoon feit plaels gehad. Een heer, welke op den biljart speelde, deed de volgende opmerking ten 5 ure slaek ik hel spel, en hy speelde rustig voort. Ongeveer 10 minuten later, sloeg het 5 ure, de heer liet zyne biljart-queu vallenhy was dood. Hy was door eenen aenval van geraektbeid getroffen. M. Vbn Bismark. De Lune beval de volgende anekdoot M. von Bismark had zich over twee jaren naer de baden van Ischl begeven. Terzelver tyd bevond zich in die stad eene bevallige prima donna,van liet berlynsche opera, Mej. L..., welke zoo uitmuntend zong als zy eene schoone vtouw en zoo bevallig als deugdzaem was eene prima donna gelyk men er weinig ontmoet. Zekeren dag ontmoette de Minister de zangeres op de wandeling van fschl hy herkent eu groet haer en treedt met haer in gesprek; in elk land en op eiken tyd is het gesprek tusschen eenen minister en eene opera beroemd heid op gelyken veel. M. von Bismark week van zynen weg af om dien der zangeres te volgen. Die laetste ging zich juist laten foto- grafieeren. Toen men aeu de woning vau den folograef 1 April. 3

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1867 | | pagina 1