AY 18. Dixrniide, Donderdag, 2 Mei 1867. Een-en-t\vintigste jaer. DE GELOOFSZENDELING LIVINGS. rive, Politiek Dagboek, LEGERIGE te Patys. maer ook op de voornaettoste Beurzen van Europa, gévöelig gerezen zyn ten gevolge dier geruststellende fydingen, juist op den oogenblik onderhandeltngen eenigzins te belemmeren. ling en de en van bet ieten. wel builen ne woonst n° 48, al- n met bet dat men de uitbersting eens oorlogs vreesde, die geheel ons werelddeel in voer en vlam gesteld, stroomen onschuldig en noodeloos bloed vergoten, en honderden millioenen schatten nutteloos ver spild en aen landbouw, handel en nyverheid ont trokken zou hebben; DYNSDAG. Men zégt dat er kwestie is 10,000 man te Diest te plaelsen en de helft van bet effeklief naer Antwerpen en omstreken te zen den. Men voegt ei by dat Napoleon lil nog meer aen Leopold II zou gevraegd hebben, en dat onze Koning zou aenzocht geworden zyn te Diest een kamp van 40,000 man te vormen, ten einde onze ooslergrens tegen eenen inval van Pruisen te be schermen. Ik zal het belgisch grondgebied eer- II. biedigen, sou de Keizer gezegd hebben, maer op voorwaerde dat hel ook door myne vyanden ge ëerbiedigd worde. Is deze lyding waer, welke wy aen eene korres- pondeotie ontleeneo, dan zal het maken van dit kamp het aengenomen vertjedigingsslelsel in ons land in de war brengen, hetwelk zoo als men weet hierin beslael, om al de krygsmagl op Antwerpen samen te trekken. Ondertusschen gaet de militaire kommissie by ons niet vooruit; er is nog niets beslist voorwal de leger-inrigting betreft, evenmin als opziglens de rekruteering. Men mag er echter niel veel goeds van verwachten, want zoo als men weet, domineert de militaire geest in de kommissie. De eenige maelregel, welke er tol nu toe is genomen, is de ontruiming van het kasteel van Dooruyk en der citadel van Gent. (Hen, zie verder Laetste berigten) ZONDAG. Sédert gisteren is de toestand der büitenlandsche politiek veel verbeterd er bestaet hoop op vrede, ’(is te zeggen op de vereeniging eener konferenlie' der groote Mogendheden te Londen, voor de vreedzame verefiening van bel Luxemburgsclie vraegstnk. In de fransche kamer heeft de heer voorzitter lezing gegeven van eenen brief van den heer slaets- minister Rouher, in antwoord op de aenVraeg van den heer Jules Favre, tot interpellatien over de Luxemburgsche kwestie. Deze aenvraeg is gewei gerd geworden om reden er op dezen oogehblik gunstige onderhandelingen plaets hébben voor hel behoud van den vrede, en de fransche regeering de veranlwoordelykbeid niet op zich wil netnen de MAENDAG. lïii, Weenen wierd gisteren ge meld dal de vcorstellen van Oosienrjk/ om Luxemburg als een onïydig land te verklaren en te Londen een europeesch Kongres te beleggen, door de pruisischè regeering aenveérd zyn geworden. Uil Parys wordt geschreven dal Pruisen, bel voorstel lol eeue konferenlie stellig aenyeerdt, maer dal het voorop niet wil-bylreden lot de voor waerde óm Luxemburg onzydig te maken, noch voor den oogenblik toestemmen in de afbraek def vesting. Doch ingeval de konferenlie eene beslis^ sing in diea zin zoude nemen., zou Pruisen daerin toestemmen onder de waerborgin^ der eoropee- sebe Mogendheden. In zulk geval, zou Frankryk naluerlyker wyze moeten afaieo van alle aenspraek op de inlyving vau Luxemburg. Men begrypl dat de fondsenkoersen niet alleen 'T BDTERKÜIPJE j traveel. >le genezen el daegs iu hel lang- ;etiLtli kkeiyk volmaekls «d nuutubu in VERHAEL VAN DEN INVOER DES CHRISTENDOMS IN VLAENDEREN. nde gevallen st, verbran- rinlervoelen, gezette en tlierzwellin- e, schurftig hurfl, zeers uiringen. >ol gevoegd. 1-50 cl., - Voor den Professor hl. BEKENDMAKINGEN. 15 ci. den drukregel. Bureel Wilcendykstraet, N- 50. Voor elk afz.onderlyk num mer, 12 cenlimeu. tvoor deze yk by ons dzuchi zich 11 genomen aek van de hl worden s beruchte en wryving igier zyde, ucblige ge ile invloed FEUILLETON VAN 'T BOTERKUIPJE. ig- Deze ii de geest, bekendheid aen liemo- ^eds hebben ogeublikke- zonder hel en anderen, laer zy het aengedaue :hiig in de idtn, kwaed ve over de elke plaets efenende op >r zuivering iel komt eu ing. martelende anschatbaer erzachlende schynt tee- ski de pyn n natuerly. mgenoemde en onwan- 1NSCHRYVINGS PRYS. Buiten stad, O franks. Met Suppl. 8 Bel Boterkuiwb verschynt den Donderdag iu geheel blad en den Zondag in half blad. ;n Verkoud- nezen wor- borst en de weldra in- alle graden lehandeling lodeidaed en. Scrofula en voor ring. gewortelde onderhevig er genezen alf, legelyk oo krachtig :n dal deze worden en Inhuldiging van de heeren Burgemeester en Schepenen. Zaterdag namiddag, om 2 ure, hseft alhier in openbare zitting van den Gemeenteraed, mei de gewooae gebruiken de eedaflegging plaets gehad van de heeren Schepenen C, T. Rernbry en Edm. Parel. Vooraleer lot die pleg* .ligheid overie gacn, heefi de heer burgemeester Gbyseleu de volgende rtdevoering-uitgesproken Mynheeren, Sedert dal het Z. M. geliefd beeft my lot het eervol apibl le roepen van Burgemeester dezer stad, is bel heden sde eerste mael Jal ik de eer heb uwe Vergadering voor te zitten;, tk deuk hei dus niet ongepast UEd. alhier le laten kennen op Welke manier ik de bediening van hoofd des gemeente-bestuers aenzie, en UEd. eenige uitleggingen te gevenover hetgeen wy, volgens my, te samen te vor- rigten hebben. Het ambt van Burgemeester, «èl en lot eenieders voldoening beklecden, is eene zeer tnoeijelyke en byna oqmogelvke taek. Wees verzekerd, Mynheeren, dat ik my daerover geene valsche inbeeldingenmake; ook, ik aerzele niel UEd. te verklaren dat het maer na langdurige en rype overweging is dat ik er in toegcslemd heb deze plaets te aenveerdennogtbans ik wanhoop niet van door myne zorgvuldige bestiering, de achting eu bet vertrouwen mynet-medeburgers te winnen, want ik zal het my.altoos lot eene heilige pligt aenrektnen, al myne geadministreer- den met de zelfde bedieustigheid le aeuhoorcu, en altoos eu zonder onder scheid van fortuin of vau politieke deuk- wyze, regt te geven waer regt teekoml. De wet van 1856 wyzigi Burgemeesters Mynheeren, alle de voorschryvingen van algemeens Poiicie en deze van ons byzonder reglement, met de grootste voorzigtiglieid uil te voeren eu de kwellende schikkingen zoo veel mogelyk te verzachten. De besmettelyke ziekten, die byna jaerlyks alle de gidsen om hem uit hel woud te leiden. By hel opgaeu der zon, was Livinus le Hollhem, Het tnoesl een zonderling en ten zeffden tyde een statig tooneel wezen als men de eerste zendelingen vau hel christendom zag aeskomen, die mannen met eene yzeren ziel, met een brandend hoofd, die alom vol iever en gods vrucht op hunnen doartoglde leeringen van eenen nieuwen godsdienst verspreidden, en door de heilige wateren de* doodsels do grove eu lot alsdan toe aen de woeste bar- baerschbeid onderworpene wezens zuiverden. Zekerly( nioesjt men, om dergelyke taek te ondernemen, de onver moeibare aeuhoudendheid vau den apostel met dett stouten en ondernemenden moed van den reiziger ver- eenigen; men moest doordrongen zyn Mn de stellige erustigheid eener beschavende zending en ten gelyken tyde in het hert een oneindig verlangen tot verre reizen en uillandsche ondernemingen gevoelen. Men verbeelde zich die helden, opstaende dit mael niel uit de standen der brutale evermagt, maer uit de ver. iichste eu uit de meest onderrigte rangen der samenleving. Ziel gy beu, verlatende de grootheden en de rykdommeu, hunne familieti en de zoetigheden der huislyke haerdstede, zich met eene goddelyke vreugd iuschepende, den zoo gekenden grond des vaderlands verlatende om naer verre landen te vertrekken, naer lauden die van alle kanten voor de verlichting zyn gesloten Ziel gy beu naer dc onbe kende zeeën doorvaren, zeilende, de ziel vol vau God dien qu uwi-iit tlsvrf a fweede vervolg.-itc: ri ub,->l .'f usb Eer zy Odin, eer zy tien god dien wy aenbidden, riepen af de priesters gezamenlijk uit, nadat de offerande was voltrokken. Hy alleen is’groot, hy alleen is eeuwig. Deze opgepronkte woorden braglen Livinus tot zynen eersten godsdienstige» ieverzucht terug, cn deden xyne heilige verottiweerdiging ontvlammen. Gy lastert en onteert God, riep hy uit, lerwyl hy naer de heidensebe priesters snelde. De ware God is Christus. En zonder te berekenen het getal dergenen die hem omringden, zonder te denken aen liet gevaer welk hy liep, met zich aldus aen deze priesters over te leveren, schoot hy zich naer den afgod, greep hem met de beide banden vast, en wierp hem met gewald iu hel vuer. Dal de bliksem van uwen Odin my nu verpletlere, imlien by de ware god is, ging de onbevreesde ouderling voort, terwyl hy de hand naer helvoer uilstak, en met bedaeidecn krachtdadige blikken beschouwde degenen die hy met zooveel stuuiiuotdiglieid trotseerde. De verbaesdheid, de vrees en dc ufsebrik maeklen dal de heidenen als roerloos en versteven daer stonden op hel Zigl dezer died. Éeti geroep van benauwdheid Weérgalmde allen bedekten zich met hunne bevende en inéengtkrsm- pene handen het aengezigl. Welbaesl volgde de woede op deze eerste beweging. De offeraer, gewapend met zyne vreeslyke byl, liep naer den schotsclien zendeling, sin zyne roekeloosheid te straffen maer Livinus bleef ongeweeglyk met het hoofd opgeheven, in eeue zegevierende houding, belooverende en begooche lende op zekere wyze, door zyne schoone en magtige blikken dezen die hein bedreigden, en aldus, door zyne evangelische kloekmoedigheid, de woeste giamschap der heidenen verschrikkende. De oude priester liet zyne byl vallen. Dan, alsof hy door eene onuitlegbare ylhoofdigheid buiten zynen schik was geworpen, door eene bovennatuerlyke magt overwonnen, begon hy met eene treurige stem te roepen Ziedaer, ziedaer den geest der duisternishy werpt zyne vlammende oogen op ons, laet ous vlugten. Hy heeft onze geheiligde plaets onteerd, hy bedreigt ons, Odin beeft hem tegen ons gezonden. Met deze woorden verwyderde hy zich al loopendede andere priesters, als door schrik aengedaen, volgden hem, alsof zy door waenziunigheid waren getroffen geweest. De twee kinderen wilden met hem vlugtenLivinus hield ben tegen. Op hetzelfde oogenblik verscheen Follianus. De loegenegene cu welwillende woorden vau den chris tenen apostel hadden welhaesl de verschrikte kinderen gerust gesteld. Zy lachten heul toe, eu zy dienden hem tot van den 50 juny 1842, de gemeenle-wet ;cnde, hééft dé uitsluitende toekentenissen der grootelyks vermeerderd. Ik zal trachten, landen v*n Europa overrompelen en zoo menigvuldig» slagloffers mederukken, hebben aen de gemeenle-besturen zware cn groote pligten opgeleid. Wy zullen te samen onderzoeken, Mynheeren, wal er te doen staet ter verbetering en aenmoediging van bet onderwys der volksklas, ter uitbreiding vau handel en nyverheid, tot hel behouden van de netheid der straten en de reinigbeid der werkmans-woonhuizen, tol hel zuiver houden der vaerlen en waterloopen, tol het verbreeden en regtmaken der plaetsen en wegen en lol bel daerstelletï van goede en gebruikbare voetpaden. Ik weet, Mynheeren, dal er voor alle deze üittevoeretï ontwerpen geldmiddelen zullen moeten gestemd worden/ maer ik twyfei niel of UEd. zuil ons gelieven dezelve toe le staen. Laet ons onze krachten vereenigen om de menigvul dige zaken die wy le verrigten hebben, ten besten mogelyk ten uitvoer te brengén, éti aldus te werken tof den voor spoed, liet geluk en den vooruitgang onzer schoone geboorte-stad. ik koom tol UEd. zonder voorgevoel, Mynheerenik bid u, ten einde myne lack le vergemakkelyken, my uwe krachtdadige medehulp te willen verleenen; wat my betreft, myne innigste en vurigste wenschen zyn Van altoos de eendragt eri de vriendschap in alle onze betrek kingen le zien heerschen. Warme toejuiching). Na zyne eedaflegging drukte de heer Schepene Edm. Parel zich op de Volgende Wyze uit, welke woorden, even zeer 'dè'lóefttiching Verwierven. MM., het ambt van Scbepene dezer stad, dat my té beurt kómt vallenr, kón voorzeker aeé veel waerdigeren dan aen iny, toevertrouwd worden; nogtans geloof ih* MM.,, dat, mei de welwillende medewerking «aa de heeren Raedsleden, wy onze opgelegde taek ten genoegen onzer ingezetenen zullen kuftnen vervullen. Alzoo ver- zekere Ik u allé de nobdige werkzaemheid aen den dag te leggen welke véreischl wordt om deze plaets verdien* stelyii le bekleedenvooraf zal ik my toeleggen op.de uil- breidiug van koophandel eu nyverheid, eji_ wei byzonderlyk op de bevordering van het ouderwys de,r volksklas. Ik ein dig, MM., met eenen wensch uil le drukken ih voordeel# der eendragt tn goede verstandhouding ouder ons allen. De zitting wierd gesloten "met de volgende bedankings- rede van den heer Burgemeester aen deze zyner kollegas, die bel ambt van dienstdoende burgemeester en schepenen gedurende eenige maendén hebben uitgeoefend. MM., ik denk hel my tot eenen pligt Ue. het voorstel te doen van bedankingen te stemmen aen de heeren Rem- bry, Steverlynck en Verwilghen, die sedert January laétsl 1st heden, hel bestuer over de zaken van stad zoo wyzelyk hebben waergenomen. s Dit voorstel wierd mei toejuiching aenveerd. Daerna, onmiddelyk na de zitting, volgde een Banket dat door de beeren leden van den Gemeenteraed en een aental voorname ingezetenen onzer stad den heere Burge meester wierd aengeboden. De tafel, welke uitmuntte door eeu smaekvollen en zindelykeu opschik, was in de groote raedzael opgeregt van bel Stadhuis. Vier-en-dertig inlee- kenireu namen aen dezelve plaets. Een eerste toast wierd voorgedragen doer den beer Burgemeester aen Z. M. den Kouing, II. M. de Koningin 'ii

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1867 | | pagina 1