In het Land van Aclsl lezen wy het volgende Omdat men de vriend is van den jongen Bara, heelt men daerooi versland en bekwaemheid ge noeg om welkdauige plaets inT land te bekleeden? M. Bara komt le benoemen tol het ambt van sub- siiluet van den Prokureur des Konings te Brugge en te Veurne, twee jonge advokaten van Brussel; deze laetste heeft maer sedert vyf maenden zyne slayie voltrokken. lerie heeft een projekt voorgesteld waerby het de regters wil dwingen hun ontslag te geven aen 70, Ti en 75jaren, volgens den graed van juridictie aen welken zy behooren. Nu, het art. 100 onzer Grondwet luidt als volgt De regters zyn be noemd voor hel leven. Zoo dal hel eene schen ding is onzer Grondwet, de regters, aen zekere jaren en zonder wettige redens, te dwingen hun ontslag te geven. Inderdaed. tfaei hel Ministerie is zoo gewoon geworden aen het onder de voeten trappen van alle princiepen van regt en billy kheid, dal het niet meer achteruit wykt voor eene opent- lyke schending onzer Grondwet I En waerom die schending onzer Grondwet? Om dat eenige der vcrdienstelykste mannen van Belgie het regterlyk gezag te veel vereeten. Mannen als de Gerlache, Raykem, Donny, Grandgagnage, Rooman, Dubus, moeten aen de deur gezet worden; ze zyn te ond eti niet siavelyk genoeg aen hel Ministerie verbonden, om langer goede regters te kunnen zyn. Ze zullen dan vei vangen worden door jongelingen of door mannen wier voornaemsle titels zullen zyn, minis terieel en tranema^on ol solidair ’te zyn. Ziedaer hoe ons goevernemenl de eer der magislratuer ve.stael en de belangen onzer kalholyke landge- nooteu ler herte neemt!... Ondertusschen gaen onze Ministers eene leening van u8 millioen aengaeo om in de verdediging onzer nationaliteit te voorzien, en middelerwyl schoppen zy de grondzuil omver waerop onze nationaliteit gesteund is. Tot bewys hiervan dienl de stemming van gister 58 miuisterieele slaven hebben hel ontwerp van hel goevernemenl gestemd. Wy laten hier de namen dier ware vaderlanders volgen Onder deze namen treffen wy de namen aen van MM. d'Elboungtie, Lange, Mascart, E. en A. Van den Peereboom, en Van Iseghem, die in 1849, met MM. Verhaegen, Orls, Dolez en Debrouckere, tegen hel princiep stemden van de gedwongene outslaggeving der regters, om reden, zegden zy ook toen, dat zulks strydig is met onze Grond wet. MM. Orls en Dolez zyn konsekwent ge bleven; ze hebben tegen het ministerieel ontwerp gestemd; maer de eerstgenoemden hebben hunne slem en bun geweten verloochend, uil verslaefd- heid aen hel Ministerie... Wat moet men denken over de eigeu-weerdigheid van zulke mannen Vervolgens is gister het ministerieel wetsont werp doorgegaen met 58 stemmen tegen 49 en eene onthouding (M. Hagemans). De lyd ontbreekt ons om heden de namen dezer lachten mede te deelcn. Men verzekert dai hel Postbesluer eene verbe tering in den dienst (e lande gael brengen, die wy menigmael ten voordeele der buitengemeenlen- ingeroepen hebben. Al de gemeenten die ten minste twintig brieven gemiddeld per dag ont vangen, zullen in den namiddag, eene tweede uit- deeliug hebben. Volgens men beweert is de krygskommissie op het punt hare werkzaemheden te eindigen. Zy heelt een voorstel aeogeoomen, strekkende om hel jaer- lyksche koolingeut van het leger op 15,000 man te bepalen en de mobiliseering van den eersten ban der burgerwacht besloten. De groote dagbladen ivn de verledene week meestal opgevuld geweest met beschryvingen no pens de plegligheden van het httwelyk van den Gracl van Vlaenderen mei de duitsclie prinses Maria van Hollenzollern de Sigmaringen. Wy hebben onze lezers eenige byzonderheden nopens deze huwelyksplegtigheden meégedeeld; thans nu laten wy hier eene korte beschryving volgen van de pleglige ontvangst van Hunne Kouiuklyke Hoogheden by hunne terugkomst in België, welker byzonderheden niet minder belangryk zyn. Na de huwelyksplegtigheden te Berlyn, is ouze Lotting Leopold naer Belgie teru*.' gekeerd. De Graef van Vlaenderen en zyne gemalin zyn dynsdag der verledene week aen de belgische grens aengekomen. Zy wierden er door den heer goeverneur der provimie Luik verwelkomd. In de statiën van Verviers, Luik eu Leuven zyn zy afge slapt en plegtiglyk ontvangen geworden. Schoone redevoeringen wierden overal uitgesproken en de geestdrift van 't volk was onbesehryvelyk. Het kwart voor 5 ure kwam de kouinklyke trein te Brussel in de Statie aen. Eene overgroote menigte volks verdrong zich in de stralen langs waer de stoel moest voorbytrekken. Afdeelingen van al de korpsen in garnizoen te Brussel hadden post gevat op de haer aengewezene plaetsen. De burgerwacht stond langs den Boule vard en de Koninklyke-straet. Tatryke vlaggen met de nationale kleuren wap perden in de straten en op de openbare gebouwen. In de Noorderslatie stonden de burgerlyke en militaire over heden. Daer bevonden zich de Kamer der volksvertegenwoordigers, in korps, de Senael, de goeverneur eu de permanente deputatie van den provintialen raed van Braband, de stals der militaire aldeeling, hel hoi van cassatie, het hof van rekeningen, het hot van beroep, en de lagere gereglshovett, in groot kostuem, de ge meente-raed van Brussel, de overheden der voorstad. Verders hadden zich, op verzoek der overheid van Brussel de verschilltgc volksmaetschappyen van schutters, enz, enz. by den stoet gevoegd die zich naer hel paleis riglte. By hel uitstappen omhelsde onze Koningin hare nieuwe zuster met groote vriendschap, en de Koning vatte met aendoenittg de hand van zynen welbeminden broeder. De Burgemeester van St. Josse-ten-Noode en van Brussel verwelkomden den grael van Vlaenderen en zyne gemalin, die een wezentlyk model is van duitsclie schoonheid. Eene bekoorlyke zedigheid verheft nog de fynheid barer wezenstrekken, Zy was gekleed in blauwe zyde met langen witten sleep. Zy was ziglbaer ontroerd. De Graef van Vlaenderen was in uniform van Bel gischen generael. Hy droeg den halsketen van den koninklyken rooden Adelaer van Pruisen. Onder hel spelen der versehillige harmonien, het getrommel der soldaten, hel luiden van al de klokken der stad en de vreugdekreten van duizende aenschouwers, trok de kouiuklyke familie, gezeten io eene opene koets met vier peerden bespannen, uier hel konioklyk paleis. Deze vereeniging van onzen graef van Vlaenderen met eene deugdzame en kalholyke prinses is wederom een geluk voor ons land. De jonge gravin zal ongetwyleid deel nemen aen alle goed en een voorbeeld van deugd en godvruchtigheid wezen. 9 s MM. Allard, Ansiau, Anspach. Bara, Bouvier, Braconier, Bricoult, Bronstin, Carlier, Crombez, De Baillel, de Flo- risone, De Frc, de Kerckhove de Denterghem, de Lrxy, d'ElliotingtH*' de Mccur, de Maere, de Moor, de Rouge, de llotsius, Descauip, Detliuin, de Wandre, Dupont, Ehas, Frère, Fundi, Guillery, Hymans, Jumar, Jouei, Jouret, Lambert, Lange, Lebeau, Lesoinne, Lippens, Mascart, Mouton, Muller, Urban, Piruiez, Preud’bomme, Kogirr, Sabatier, Tesch, T’Serstevcns, Valckenaere, A. en E. Van den Peerebuoui, Vauderinaeseit, Vaiidersticheleti, Vantiuin- bcfck. Van Isegliem, Vlemiuckx, Waracqué en Watleeu. |dfrct>r*l< I De Ifrii-sel f l, n h-i R Iftiifi' Leo hem Lrk te Ie Lf”" L>rl Liipielyk Lllld geil Ln kind I p-vens »l |d.i<hüg 1 Lis me" f I - Hei I de begmv Lebragl- lid al <|pl L><i; l>' I bi^pilat-l Lor zy» I jein? "ie I - De I Lrszes (N I «jiiwn- I 15i»ding I De I ,a twin ti Lr» wzer I pshelitei Lazy ee I Iieiher I De I n'i) zyue I Billliocll I nw<ic y*y I prinses C i n den zeven we I nn bove I De Gra I nn groo' Lil 1400 ILopoliJs Eei [woning Uientuuv Ie Antwi iond zy Lersouen hire oud irnf de o ten grom inent, w; - De Firrienn lieden, n den bak myn gevs »ege w:r uooJlot I i - Me aeodoenl een boss! boscliwiu heeft, is in de hai - Me Wy he zien en nieuwe i tueqjil, e men heel ’nnderb In het ge vele zytn Warme l dit moo vilderni ’velde h Sera er vilde In van er Verzorgt •tere ge eenige w ’’erlyki 'ndinuei «erking Maer ’Men, die |tut Svkoeid dbor ha. Ja, ja, wy zyn al goede heidenen, riep Geeraerd de houlakker uit, als iiy zag dal Walbrechl en Mainzo bet Wulfried ten kwade schenen le duiden voor de bedaerdc wyze, op welke by van de ebristeue geloofspunten bad gesproken. Ehwel, zweren wy dan eeuwigen baet aen den gods dienst welken men bier inplanten wil, hernam <le oploo- peude Mainzo, met eene stem die door eene donkere dweep zucht was aengehitsl. Dat deze sterve die gepoogd heeft de góden onzer voorouders te vernielen, voegde Walbrecht erop eenen bedreigenden toon by. Zooliacsl by die woorden had uitgesproken, verhief zich eensklaps een heilige lofzang, die opging uitbet midden der nieuwe christenen welke op den hemel vergaderd waren. Hosanna, hosanna! Heilig, heilig, heilig is de Heer, de God der heirsebarenHet heelal is vol van zyue heerlykheid. Eere zy den Vader, den Zoon en den Heiligen GeestJesus-Christus zy gebenedyd op de aerde Te gelyker tyde verscheen een achtingsweerdige ouder ling, een priester, gotisch in hel wit gekleed, gelyk hel alsdan de gewoonte der Kei k was. Hy trad nader met zyneu medegezel tol de christenen, die door zyue aenwezigheid hoogst verblyd schenen. f IVordl toorf$e;«l). vreemdeling ondcrwysl, noch de oorlog, noch de hael, noch de wraekneming. Wat weet gy er van? sprak Mainzo, een dweep zuchtige kerel, die voor alle tegeuspraek in gramschap ontvlamde. Myne nicht Crapbaildis... Oh ja, de waenzinnige heeft hel eerste het oor geleend aen de bedrieglyke redevoeringen der christenen zy heeft den weg der ontrouw aengewezen. Hy spreekt van eenen god die zoo groot, zoo regt- veerdig en zoo iuagtig al» Odiu is, antwoordde Wulfried, de begojiuene redevoering voorizetlende. Hy lastert God... want Odin is onze eenige god niet. Hebben wy niet nog verder Thor, den god van den donder, Friga.de huisvrouw van Odin, llerta, de godin der aerde... Wy weten, wy geloovcn wal onze priesters ons ge leerd hebben, zegde Wulfried met spoed. Onze eeredienst is heilig. Deuk niet dal ik kom om my te bekeeren eu den godsdienst te aenveerdeu van dezen Livinua; ik haet aynen godsdienst, eu misschien meer dan gy. Maer, ik beken hel, de nieuwsgierigheid houdt my hier op, en ik wil dien man hiioren, wiens woord zoo overtuigend is, dal het de heidenen van hunne oude geloolspnnten kan ulleideu... Overigens, trr ik te uiyuenl zal terug gekeerd zyu. zat ik zorg dragen om my le reinigen, met luyue handen over de vlam vati den haerd uil le strekken. Allerb.nnde Bieuwstydingen. M. Bistiien, pastoor le Middelkerke, is aldaer in C9ja- rigrn ouderdom overleden. Onze nieuwe Burgemeester heeft vrydag laetsl een eerste bezoek gebragt aen de leerlingen onzer Gemeente school. Na door den heer onderwyzer Beynaert met eeuige woorden van verwelkoming onthield geweest le zyn, heef een der leerlingen eene kleine rede afgelezen die door den heer Burgemeester welwillend beantwoord is geworden. Des anderendaegs was bet volop kermis onder de leerlin gen, welke, op de kosten van hunnen achtbaren bezoeker zich uaer lust aen lekkeren koek en chocolaed vergastten. Wy welen niet om welke reden de nieuwe adminis tratie van onzen yzeren weg van Lichlervelde-Veurne geene tabel der verandering van vertrekuren zendt naer de uitgevers van dagbladen, zoo als het de vorige adminis tratie deed? Dat meer is, de laetste label der verandering vau vertrekuren door deze administratie uitgegeven, dag- teekeul van december laetsl, en sedert zyn die vertrekuren gedeeltelyk veranderd, zoo als bet de Guide officiel det voy- ageure le keuuen geeft, zonder dal noglhans eene nieuwe label daervan het publiek hebbe verwittigd. Hetzelfde dient gezegd te worden nopens de byzondere treinen, welk» ter gelegenheid van feesten worden ingerigl en waervan ook aen de dagbladen geene kennis wordt gegeven. Het zou noglhans in het belang der administratie zyn, denken wy, en vooral in het belang der aktionnarissen in deze lyn, dat het publiek over dit alles by middel der dagbladen van de lokaliteit worde ingelicht. Onze stadsgenoot, Amand Blomme, alreeds voordee- liglyk gekend om hel plaelseu van donderschermen, welke volgens een nieuw stelsel door hem op dezelvé toegepasl, uil een enkel stuk gevormd zyn, is gelast met het plaetsah van twee donderschermen op twee kapitale gebouwen te Buggenhout, by Dendcrmonde. Zaterdag der verledene week is er te Leke eene af- schuwelyke misdaed ontdekt. Op een stuk land, alwaer men eenen beerput had uitgevoerd, heeft men verscheide lidmaten gevonden van een nieuwgeboren kind. Men ver onderstelt dat de pleegster dezer ounienschelyke daed, ten eind» zich van het wichtje te ontmaken, hetzelve zal aen stukken gesneden en iu den beerput geworpen hebben, om alzoo de sporen Itarer misdaed te doen verdwynen. De put is langs den openbaren weg gelegen en zal aldus hel onder- zork door het geregt geopend, vermoeijelyken. Hel ware echter te wenschen dat men de pligtige kon ontdekken. De werken aen den yzeren weg van Nieuport naer Dixmude worden met allen spoed eu iever voortgezet. Op eenige plaelseu lusscheu Nieuport en Rauiscappellezyn ver scheide werken voltooid en duikers en wachthuisjes in op bouw eerstdaegs zal men beginne» met het slaan der pylen voor de groote brug die over de Veuruevaert gelegd zal worden, en aen het metselwerk zal men alsdan dadelyk beginnen. De gemeente-nden van Thourout, Eerneghem, Ghistel, Moerc, Weslkerke, Deerlyk, Moorseele, Sweva- ghem en Waereghem hebben besloten scholen in te rigten voor volwassenen. Zondag zal er hy de uitgevers van de Vlaemtche Tyding eu van l'Avanl-Coureur, een nieuw weekblad ver- schyuen vonr titel dragende la Gentry. Die uitgave welke zich uitsluitend met letterkunde zal bezig houden, zal zorgvuldig en deftig opgesleld en met zorg gedrukt zyn. Voor hel Assisenhof van Westvlaenderen is Jacob Hubert, veldwachter te Ghistel, vrydag avond onschuldig verklaard en vrygesproken. Twee groote personagien komen de wereld te ver laten en in een klooster le treden de eene is de prins Karel-Theodoor van Beyeren, broeder van de keizerin Elisabeth van Oostenrykde andere is mevr, de hertogiu van Veragua, die door hare fortuin en haren rang eene Pleglige ontvMgpl ia België van HU. KK IIH. den Braef en de Bravin van Vlaenderen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1867 | | pagina 2