Lonckc-Rooms, Francies De Wulf en Zoon SCHILDERS, Noordslraet, TE DIXMUDE, maken het geëerd publiek bekend dat zy zich ge- Rhumatismus. Detsin-Troost, Ch. Vanviane en Zoon, te Dixmude, GUANO van HOOG-PERU DER EILANDEN ANSAMOS EN DYER. Tyteca-Minne, diamantzetter, TE DIXMUDE, welke in 1848 en 49 geboren zyn, en dal verschei dene dezer laetsteu Brussel reeds hebben vertalen. irbe- e wy men ie op heelt jaer- man 'sten oen, van ram* voor deel eugd Was- en Roeten-heersenaiaker, ie Dixmude, beeft de eer hel publiek bekend te maken, dal er by hem te bekomen zyn alle slach van Bougies de l'Ëloile, aen de pryzen van fabriek volgens aeuvraeg der kwantiteiten boven de 25 pakken. fr. ten onl- t uit- laten welen dal zy alle slach van RYTUIGEN maken. Degenen die believen hen mei hunne Koopman in U’j/nrn en Likeuren, Eessenstrael, lasten mei hel schilderen van gebouwen, alsook van te Dixmude, heeft de eer het publiek te bcriglen dal by by zynen handel nog dien van Vernis en Koleuren ge voegd heeft. Ily zal gedurig voorzien zyn van allerhande bereide en onbereide Verfwaren, Vernis, Borstels, enz., welke van de beste fabrieken voort komen en die hy aen extra geringe pryzen zal afleveren. Hy verhoopt door zyne goede waren en trouwe bedieningde algemeene gunst te verwerven. Men heeft nog geenc lydingen over de konfe- rentie te Londen. Ten anderen, het is eerst zater dag dal de onderhandelingen gaen beginnen. Lord Stanley zit de vergadering voor. Ondertusscheu beweert de Gazette de l'Allemagne du Nord [dat in de, fransche provintien tegen den IIhynde wape ningen ievetig worden voorlgezet, voorat te Bel fort, te Metz en te Strasburg. Men meldt ook dat de pruisische jongelingen der klas van 1847 voor de konscriplie worden ingeroepen, even als degenen De ondergeleekende heeft de eer aen de Land bouwers te berigten, dal het niet alleenlyk bewe zen is dal deze Guano goedgekeurd is op goede en slechte gronden voor al de winter- en zomer vruchten, zoowel met (irooge als natte jaren, rnaer het is des te meer nog bewezen door de Landbou wers, die deze Guano sedert 8 jaren gebruiken in alle streken van hel land, dal hy de volgende uitwerksels geeft Deze uitwerksels zyn van het grootste belang voor de Landbouwkunst. K^hueidhy Was verliefd op de jonge indiaensche en wierd orders te vereeren, mogen zeker zyn ter Houw ge- *14>or bate in ei gloeijende wedermin beloond. Een spaeu- dient! Ie zullen worden. hout en marmer, van versieringen, immers van alles wat hun stiel betreft. De staleo van hout en marmer, zichlbaer ten hunnent, kunnen alle naer den laetsten smaek, uitgevoerd worden volgens keus. Geprepareerde en niet geprepareerde verwwaren. Door hun vlyt en de gematigheid der pryzen, verhopen zy het algemeen vertrouwen te verdienen. I 69ja- van I Venrie. DIAMANTEN, GOUD- ^or ba, 16 42 1U 99 19 157 17 95 17 62 11 86 19 24 17 88 1 ver- prins izèrin togiu eano FLERECYNf. De Chimische Anti-Rhumatische WATTE van D*. PATTISON, verligt omniddetyk en ge neest geheel het flerccyn, het rhumatismus gelyk van welk slach, de lendenzwakheid, de borstkwalen, de keelpyu. Te bekomen by Clwwu-Yandenbusscbe, wcslstrael te Dixmude, in pakken van fr. 1-50 ct. en 80 et. t een ente- enige heef r den rden. srlin- eker, Mten. tinis- ïurne er de iinis- ering dag- turen voy- euwe iel (de welke n ook !t zou n wy. Ivo, n van hem, ve»e- igten niche I ver- ivelko zal n. Jacob mldig te af- Iwaer heide i ver- I, ten I a en t, om e put ïder- ware na er l. Op ver- i» op- n der elegd Isdan rdee- welke ■past, etssii en te trok hem uil dn moeijelykheid door de noodige slappen aen te wenden die hel huwelyk onzer geliefden voor ge volg hadden. Onze Belg kon met zyne vrouw eindelyk Mvxiko bereiken en kwam met haer naer Belgie terug. De jonge Indiaensche schynt het hier wel gewoon te zullen worden, doeh waer zy niet kan of wil van afzien, zyn hare kleederenzy heeft wel hel een en ander meer willen aendoen, om de oogen der bescliaefdere samen leving niet te kwetsen; doch buiten dat, levert zy een volmaekt toonbeeld der indiaensclie vrouwen van Mrxiko. Een grondeigenaer onzer gemeente, belang in het koppel stellende, heeft hun een pachthofje verluierd, dat binnen eenige dagen ter hunner beschikking komt. In middels verblyveu zy met hun dochterken, dat by den overlogt op zee geboren wierd en sprekend zyne moeder gelykt, hier te St. Denys- Westrem, by den herbergier Goethals, in den Derby nevens bet excerciliepleiu. Eene massa volk komt er dagelyks naer zien. J_„„ 8 Mei. 875 zakken tarwe van 145 liters waren ter markt. Tarwe 55 00 a 38 25 Nieuwe id.-a- 9 z. Rogge 24 a 25 175 z. Sucr. 25 a 26 75 Nieuw id.-a- 40 z. Haver 15 a 16 75 76 z. Boon. 24 a 27 De verkoop ging traeg. Per hektoliler. Tarwe, 1' kwal. id. 5’ id. 6 Mei. 27 17 25 13 2567 2b 46 Getal hektoliters Tarwe (middenpry») Ir. Rogge Sucrioen Haver Boonen Erwten, blauwe f Voor den l’ryu en de Conditiën van betaling vervoege men zich by den endergeteekende. inaekt het geëerd publiek bekend, dal hy veranderd is van woonst, van de Wilgendykstraet in de Kiekeostraet, n* 21, in hel huis eerlyd: bewoond door Anlontuz Decneuvel, alwaer hy dien wydvermaerden Winkel overgenomen heeft en alles zal aik-veren aen vermindering van pryzen. Voormen zal hy voorzien zvn van alle shell van en ZILVERWERKEN, alles naer laelste smack. Hy gelast zich ook met hel maken en herstellen vau alles wat zynen stiel betreft. Hy verhoopt door de trouwe bediening eu dc geringheid zyner pryzen, de gunst van eenieder te winnen. Eaetste beriglen. Dat hy alle jaren op de gronden kan gebruikt wor den omdat hy de vette er niet uitput, dus hen niet mager uocli scbrael maekl, maer dezelve van jaer lol jaer ver betert, om reden dal hy beu in eenen volledigen stael van vruchlbaerheid houdt. 2’ Wat hel graen in zynen wasdom aengaet, de stam men ol halmen groeijen struis op, krygen lange hairen, zwacr met granen beladen, omdat die Guano hen niet te spoedig doet opschieten, maer ben den tyd geeft zich te versterken en te verkloeken, daerom heeft de oogst min der gevaer van door stortregens en stormwinden omge- worpeu te worden. 5’ Hel is hetzelve met de voederplanten; de rapen of knollen groeijen zeer dik op, de kracht schiet niet in het looi, maer blylt in de knollen, zy zyn vast, niet water achtig en zeer voedzaem. Hooigras, loemaet en klave ren geven uitmuntend schoone oogsten, de stammen groeijen zeer lang en struis op. 4* De beet voor de suikerfabrieken geeft de zalfde uit werksels als de rapen of knollen. 5* Wal de aerdappeleu aengaet, de kracht schiet niet in de groes, maer blyft in de knollen en geeft groole zwaer geladen struiken. 6* Wal hel vlas in zynen wasdom aengaet, de stammen of halmen groeijen lang en struis op, hebben den tyd om zich te versterken en te verkloeken, zoodanig dat men niet moet vreezen den oogst door stormwinden ol stortregens te zien omverre geslagen worden. A. SAPRRTAS, Ecnig Agent en invoerder van deze Guano voor Belgie, KANTOUR Lange BriUtraet, 580, te Antwerpen. Burgerstand der stnd Blxniude. GEBOORTEN. 1 Mei. Ida Emelia Florimonda Dehreyne, dochter M. Edmoudus eu van Jufvr. Alma DeRoysseher. HUWELYKKN. 1 Mei. Augustus Franciscits Bigghc, jongman, rond leurder, oud 26 jaren 11 oi. 7 tl geboren eu wmirmle te Dixmude, met Melania Sophia Ooghe, jonge dochter, dienstmeid, om! 23 jaren 2 m. 21 d., geboren ie Ousl- kerke en wonende te Dixmude. OVERLYOENS. 2 Mei. Jufvr. Pelagia Jacque'ina Dewachter. rentenior- ster, oud 74 jaren IO m. id., geboren eu wonende te Dixmude, dochter van wylen Petrus eu van wyleu Maria Joanna Thery, weduwe zonder kinder* van L'rbanus Franckcus Van Lichtervelda (Wesisirael). 1 Mei. 795 zakken tarwe van 145 liters waren ter markt. Tarwe 56 00 a 59 75 Nieuwe id.-a 11 z. Rogge 95 a 26 145 z. Sucr. 25 50 a 27 Nieuw id.-a- 42 z. Haver 14 a 17 142 z. Boon. 25 a 28 De verkoop ging traeg. Bergen, (Frankryk). 29 April. 27 66 25 41 5918 27 20 pri|S5l.| gedaegd, omdiit hy de handelwyt afgekeurd heeft |,in li“l gemeente-bestuer, welk ten tyde van den cholera B rellen doode met zoo veel spoed had doen begraven, dat Bpi.ii heoi den tyd niet liet over de kist de geboden der t te l«ien- ®*cn ’’"lere priester, geestelyke besluer- ^r van e<-n gasthuis van Brussel, komt aldaer tol eene t()Hv»n <00 franks verwezen te worden, om niet op den (liptelyk geslelden tyd de verklaring voor den burgerlyken tl HI(| gedaen te hebben van de geboorte en de dood van B^nkind <1** gasthuis geboren cn na eenige minuten H||lfrlls aldaer overleden. Er valt tegenwoordig wel aen- BdiHiiig te z)'n "P zyne woorden en werken, ten minste H ,(g men priester is. I Het Werk der II. Barbara, ingerigt te Brussel voor begraving der armen, heeft haer jaerlyksch verslag uil- B^liragl. Do vereeuigiug bezif vier lykwagens eu voorziet in j| de kosten der begravetiis voor de armen der hoold- MJI|;iydoel zelfs missen lezen voor degenen die in hel liS,pilael sterven. Kouing-Leopold II volgt hel voorbeeld, jjor zynen vader gegeven, en ondersteunt hel getiool- nlxp ll,el ee,,e lodarg van 1000 fr. per jaer. I De afgezant van Engeland, te Brussel, sticht te l/sres (Namen) eene bewaerschool ouder het opzigt van nüiuira. Ziedaer ecu pro'estant, die beter de kristclyke op- jading waerdeerl dan de belgisehe zoogezegde liberalen! H Pe Kleine Zusters der Ar^ien, welke maer over zes- B H-lwiiilig j.'ten ingesleld wierdrn, lellen reeds 101 hui- Bifi)waerzy meer dau tien duizend ouderlingen van beide Belichten den noodigetl kost en kleeding geven, zonder Bdiizy eenigen eigendom'of eenig vast bestaen hebben. Bjeilaer wat de kristene liefdadigheid vermag. I [>e juwcrlen, welke doofden Graef van Vlaendereu Biri) zyne bruid zyn geschonken, worden geschal op een giilliucu 500,000 franks. De kostbare gesteenten, wacr- ntile zv versierd zyn, maeklen deel der juweelen van I primes Charlotte, eerste vrouw van Leopold 1, door dezen Kit den Graef van Vlaenderen overgemaekt. Gedurende I zeven weken hebben zestien werklieden aen de vollooijiug I nu bovengemelde juweelen gewerkt. II Pe Graef van Vlaenderen bezit overigens vele juweelen I tan groole weerde, ouder andere een kruis van Malta, dat luit 1400 brillanlen is samengesteld, en de ster der ILopvlds-orde die er 600 telt. I Een jong meisje, dal sedert vyf jaren de ondcrlyke I toning had verlaten, om in Holland de betrekking Van ibenslitieifi te gaen uitoefenen, keerde dynsdag namiddag lie Antwerpen terug. In de ondcrlyke woning gekomen, I tonil zy er alles verandert)bel huis was door andere I [motten betrokken. Op hare vracg antwoordde men dat I bare ouders verleden jaer waren gestorven. Deze lyding Itrufde ongelukkige vrouw zoodanig, dat zy buiten kennis I iru gronde stortte. Men bragt haer over naer een loge- I iMttl, warr zy een uer later den geest gaf. I Dezer dagen is er iri de koolmyn Saint Franpoü, te iFarcienne, een schrikkelyk ongeluk gebeurd. Vyf werk- I lieden, namelyk drié mannen .en twee vrouwen, zyn mej I den bak van eene hoogte van 209 meters tol beneden in de I myn gevallen, waer ze de dood gevnnden hebben. Half- I »ege was de koord gebroken, ett door een buitengewone I uoinllotligbcid had de valscherm niet gewerkt. I Men schryll uit Aiwaille, dat aldaer zaterdag een I aendoetilyk drama voorgevallen is. Een houtdief is door I een boschwachter in een gevecht gedood. De ongelukkige I tioseliwacliter, die-onvrywilliglyk dien manslag begaen I heeft, is aen de grootste wanhoop ten prooi en heeft zich I in de handen »att het geregt overgeleverd te Luik. Men schryft uil St. Denys-Westrem Wy hebben thans in onze gemeente iets byzonders te !>en en dat ook veel volk naer zich lokt. Onder onze nieuwe ingezetenen lellen wy ieeneti persoon, jk. P. ge meurd, uil de omstreken van Nazatelh en die «teel geno- I “ten heeft aen den veldtogl der Belgen in Uexjko. Hel ig I ’ODderbaer om hem »yn« .avonjursn te hoore» vertellen. In hei gevecht van Tacamburo gekwetst, wierd hy met 'eie zyner landgenoten krygsgeyangen ^etiomen en naer de I Warme Landen gevoerd. Het niet Ktiiiuende uilhouden in Hil moorddadig klitiriel, besloot hy te onlvluglen; door *H<1ernissen eu wonden dobberde hy voort, maer eindelyk ’wide by zyne krachten falen en zonder vrees voor het Keraer ging hy de gastvryheid vragen in eene hut van *iide Indianen die hy in een wond ontdekte. Wel verre ’ai> er slecht bejegend te worden, vond hy er de beste ’iTzorging; vooral een zestienjarig meisje toonde byzou- genegenheid voor den byn.a stervende, en binnen «enige weken had hy zyne krachten hervonden en zyne ge- perlyke wonden genazen, dank zy de kruiden welke do ndiauen daerloe gebruikten, en eene schier wonderbare *erking op den ly<ier uitoefenden. •'laer had otize Belg daer zyne gezondheid terug ge- V0ll<len, integendeel verloor hy er zyn hert, in slede van ''I® hul uu spoedig te verlaten, gevoelde hy er zich aen w sclic priester, die ak missionnaris in de streken kwam prediken, ontdekte by toeval onzen landgenoot, en deze

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1867 | | pagina 3