AY i N° 47. Een-en-twintigsle jaer. üixmude, Zondag, 24 November 1867. I 6de Meeting Meeting tegen de soldatenplaeg op heden ZONDAG om 7 ure *s avonds, in d'eslaminet de Concorde. iDLEGERIGE fr., Tout- I I ik ook leg de hand op de wond en daerom schreeuwen zy zoo. Dixmude, jy hem te enu-Kolen, Vov, 4 25 9 Nov. a 55 a 25 a 18 00 a H a 18 50 kil. los. 8 50 5 5 37 2 56 2 56 Nov. a 54 66 i I a 21 16 a- i a- a- Oct. a 32 50 a 21 a 18 73 a 22 50 a 11 In zitting der Kamer van donderdag heeft M. Moncheur er op aengedrongen dat het goever- nemenl er tusschen kome om mede te werken tot de afschaffing van de barreelen op de provinciale- en gemeenle-wegen. M. Frère is van meening dat men de provinciën en gemeenten volkomenvry moet latende barreelen te behouden of dezelve af te schaffen, naer hunne verkiezing. Ehwel hel is niet te begrypen, zegt de spreker, dal men hel goevernemenl wil doen lus- schenkomen in eeue zaek die alleenlyk beloopt lol de ellendige som van 400 000 franks! De achtbare heer Moncheur denkt dal de staet der schatkist allyd de reden is waerom hel goevernemenl wei gert tusschen te komen tol hel afschaffen van de barreelen. Dat is in T geheel de zaek niet. Sprekende van de kiezers, die volgens men be weert gemaekl worden door liet regt van drank-1 slyting, zegt de beer Minister dat men kleingeestig te werk gaet met dezelve te willen beknibbelen. M. Dumorlier zegt dal er een feit is dat men niet kan omverre stooten. Hel regt van drankver- koopen leent zich het gemakkelyksl om valsche kiezers te maken. Wat zyn de grondslagen van dit regl? Ven heeft enkel eene flesch jenever en een drupglas noodig om hel zegt te bezitten (van alle kanten Oh! oh!). M. Dumorlier, te midden van hel geroep, zegl Hoorl ze maer schreeuwen; eb- wel, dal is juist gelyk men by den zieke de vinger op de woud legt, dau schreeuwt hy hel hardste, Antwerpen, 21 november. Tydgebrek heeft my tot hiertoe verhinderd u myn gewoon verslag te leveren. Hier ben ik ein- delyk. De zitting, ten 11 ure stipt begonnen, beeft geduerd tol 1 ure. Verscheidene sprekers namen het woord, na- melyk de heeren Desmedl (van Borgerhout), Gust. Bertou, Labaer, Jorssen, Goldschmidt en Dirickx. De beraedslaging doelde op de pliglen der ver tegenwoordigers van het volk. Na eene lange bepleiling wordt het voorstel der 4d' Meeting, gehouden in hel Schippershof, eenpa rig aengenomen, als (ik laet de beweegredenen weg; zie nummer van 10 november). De Meeting verklaerl Het was en blyft de pligt der vertegenwoordi gers. met hel doel om hel bestendig Irger te doen verdwynen, dadelijk een voorstel van wet neer te leggen, waerby de bloedwet onmiddelyk wordt af geschaft en eene grondwettelyke inrigting der ge wapende magt bevolen. Hierna wordt ook eenparig gestemd dit voorstel van M. Dirickx Hel bureel is gelast dit besluit by iedere ver nieuwing der wetgevende Kamers te handhaven, tot het volk algeheele voldoening zal hebbeu. De beraedslaging over de grondslagen ter in rigting der gewapende magt wordt uitgesteld lol binnen veertien dagen. Dagorde 1Vermindering der militaire lasten 2. Afschaffing der loting. Het woord zal vry zyn, mits zich aen te bieden aen ’l bureel. In de zael zal eene petitie neder- liggen ter oud^rleekening van eenieder. handel in goud en zilver vry gemaekl wordt. Dy gevolg zullen de gouden en zilveren voorwerpen gèeneu kontrol van den Staet meer moeten dra gen. Maer om eenigzins het bedrog te beletten, en om eeuigen waerborg te geven aen den kooper, is er in art. 4 van hei wetsontwerp bepaeld dal de verkooper aen den kooper eene fakluer moei afle veren waerin den aerd, het gewigt, den titel en den prys der verkochte voorwerpen zyn aengeduid. In zitling der Kamer van volksvertegenwoordi gers van woensdag, heelt M. Kervyn de Leltenhove den heer' Minister van binnenlandsche zaken oo- dervraegd om te welen of thans het oogenblik nog niet gekomen was om de vrye cirkolalie van het vee toe te laten op de grenzen van Zeeuwsch- Vlaenderen. Hy zegt dat onze landbouwers veel nadeel aengedaen wordt door de hinderpalen die aen de vrye cirkulatie gesteld worden. En wal nog bekmgryker is, voegt de spreker er by, is de ge weldige duerte van de eetwaren. Ten aenzien daer- van zon het noodzakelyk zyn dat men niet langer het verbod staende hield van den invoer in België van hel vee, dal in overvloed is in Zeeland en waer de pryzen zeer beneden de onzen zyn. De heer Vandenpeereboom heeft daerop geant woord dal sedert verscheidene maenden geene ge vallen van veeziekte meer waren voorgekomen noch in ons land, noch in Holland. Binnen kort dus zal het goevernemenl den vryen invoer van vee kunnen toelalen, en wel mei het begin van decem ber, indien er geene nieuwe gevallen zich voor doen. Al de voorzigtigheids-maelregelen zullen daerby ook geligl worden, uitgenomen degene die voorsebryft van hel vee, bestemd voor de stokers, in quarantaine te houden. De Kamer heeft vervolgens het wetsontwerp aengenomen met 78 stemmen legen 4, waerby de ’T BOTERKUIFJE I i 7 50 8 SO 2 GO INSCHRYVINGS-PRYS. Buiten stad, G franks. Vet Suppl. 8 Het Rotkbkuipje versehynt jen Donderdag in geheel blad en den Zondag in half blad. I Nor. a 53 tl 19 a 22 76 >5 a 18 28 '5 a 12 07 17 a- It a - a 17 a - a 'lende gevallen orst. verbran, wintervoeten, 'ter. gezette en klierzwéllin- nie, schurftig schurft, zeere eeuwingen. pot gevoegd. 1-5O ct., Voor den Professor ON. 5-40. 50 a 65. S7 a 90. I a 6-00. 8. BEKENDMAKINGEN. 15 ct. den drukregel. Bureel Wilgendykstraet N* 50. Voor elk afzonderlyk num* mer, 12 cenlimen. der Beweging tegen de Soldalenplaeggehouden op 17 november, te Borgerhout, in het Kattenhof. (Byaonderc Briefwisseling). De Kamer. Allerhande Nieuwslydingen. M. Affenaere, oud-professor van hel pensionnael Sl. Louis alhier, is onderpastoor benoemd te Bavinchove. Gisieren, vrydag, heeft de muziekmaelschappy Sinte Cecilia haer patroonfeest gevierd, eerst door hel spelen onder eene plegtige .Mis van een schoon muziekstuk, welker toonen beerlyk weèrgalmdeu in de breede beuken van onzen kunstvollen tempel; dierna door een avondfeest, op welk de herlelyksle broederlykheid onverpoosd geheerschl heeft. De symfonie- en koorzangmaetschappy de Vryheid zal, volgens wy vernemen, op den een of anderen dezer dagen insgelyks haer patroonfeest vieren, hetwelk om reden der onpasselykheid van baren direkteur, tot nu niet gevierd is kunnen worden. Men weet dal deze sociëteit onlangs op eenen geheel nieuwen voet is beriugerigt geweest, en zy thans eene der treflelyksle, aengenaemste eu bloeijendste maetschappien der stad belooft te worden. Daerby heeft ze voor lokael eene der plaetsen die hel schoonst en best geschikt zyn, zoo voor hel houden van hare wekelyksche repetitieu als voor hel geven van concerten en feesten. Het stuk De Zeehelden of les Gueuet de mer, dat in een der laetste koneerteu te Korlryk gegeven, met zoo veel geestdrift wierd toegejuicht en uitgeroepen wierd als een der schoonste nieuwe zangen, en ’t bouquet was van het ■nuziekale feest de verledene week te Veurne gegeven, wordt insgelyks ter studie gelegd by d’beeren koorzangers onzer stad. Die voortreffelyke zang, het werk van den komponisl J. B. Van Volxem, begint, zoo men weel, met eene charge voor de bassen, welke door de tenors met kracht en tierlyk wordt beantwoord; dan volgt een gebed lol den Hemel gerigl om over der Geuzen-heir te zegepralen, een stuk vol zang en melodyeindelyk sluit de koor met een zege lied, hel Geuzenheir totael zynde verslagen. En gelykerwys elk soldael in een leger zyn deel heeft aen de zegeprael, zoo ook beft in 'l zegelied elke zauger de blyde kreet aen van 'l Zegelied luid opgeheven, Alles vliedt... en moet beven Met ons was God, de lieer. Was God de Heer...; de vyand is ter néér O! dag van vreugde, dag van blijheid, Gansch Sederland begroet zyn’ vryheid; De vyand vloot... de vyand vloot... Ja, Nederland is viy en groot Ziehier eenige inlichtingen over de zeeramp, die te Oostende op 19 dezer heeft plaets gehad De drie hier op ’t strand geworpen sloepen zyn de Vierge Marie, n” 4, patroon P. Sleenkisle; Léon, n’ 128, patroon Math. De Weerdt, en Wynberg, n» 125, patroon J. Verhaeghe. De visschers Verlée, P. Devisch en de kajuitjongen J.-B. Pauwaert, van de sloep Wynberg, hebben de dood in de golven gevonden. Het einde dezer dne mannen is ver- schrikkelyk geweest; hun schip tegen de kroning van het Westerslaketsel der haven geworpen xynde, hebben zy zich aen de staken vastgeklampt, en uit de ve-klaring der getuigen blykt dat deze ongelukkigen hertverscheurObde noodkreten gedurende verscheidene minuten hebben laten hooren. Op dit oogenblik was hel stik donker en de baren, die met onstuimigheid boven het staketsel sloegen, naek-> ten alle hulp onmogclyk. Men is er in gelukt het grootste gedeelte der inventa rissen van de gestrande vaertuigon te redden. Deze laet- sten moeten als verloren aenzien worden, alsook desloep de Vlaming, die insgelyks gestrand is. De schade aen'de kroning van bet staketsel mag Op omtrent 60,000 fr. ge schat worden. Men schryft uit GentDe heer Willems,’ vleesch- houwer in de Holstraet alhier, heeft, naer men ons berigt, den prys van zyn vleescb tien cenlimen per kilo verminderd. De beenhouwers van Aerlen hebben, zonder uitzon dering, den prys van het vleescb tien centiemen den kalven kilo verminderd. De volgende persoonen hebben toelating gekregen om daring te steken MM- Ed. Melis, te AlveringhemK. Ghyselen, te Boits- houckeF. Decrop en Eug. Delurck, te Bulscamp; L. Poot, te Nieucappelle, en D. Demeulenaere, te Oudecappelle. In hare zitting van 14 dezer, heeft de bestendige de putatie met algemeene stemmen, M. De Haene, advokael te Veurne, benoemd tot lid der studiebeurzen-kommissie dezer provintie, in vervanging van M. De Blauwe. Zaterdag is er door de politie van Brngge een pro- ces-verbael opgemaekt tegen een peerdenkoopinan van Si.-NIcolaes, voor mishandelingen op een peerd, op de Vrydagmarkt gepleegd. Vroeger wierden zulke feiten nooit in onze stad door de politie in aenmerkitig genomen, daer er eene wet bestond die haer toeliet de pligiigen by de justicie aen te klagen en men weel hoe sommige kerels dikwyls hunne dieren, zooals peerden, ezels eu honden mishandelden, zoodanig dat vele persoonen er dopr veronlweerdigd waren; maer nu dal de nieuwe-Straf- wet gebiedt dat de mishandeiaers der dieren zullen ver volgd wotden, zal de politie niet nalaten de schuldigen in hunne onmenschelyke daden te verhinderen én ook proces- verbael opmaken legen de persoonen die hunne peerden overlasten. Volgens hel nieuwe strafwetboek, art. 561, paragraef 5, zullen de overtreders gestraft worden «net eene boete van <0 lot 20 fr. en met eeue gevangzilling van 1 lol 5 dagen, volgens de gewigtigheid van hel feil. Monstermeeting. Men séhryfl uil Londen, 22 no vember Gisieren avond heeft et in Clerkenwel-Green, by fakkellicht, eene monstermeeling plaets gehad, welke door 20,000 personen wierd bygewoond en die eeoe petitie acn de Koningin heeft aengenomen, om haer de genade drr veroordeelde fertians af te smeeken. Heden zal er zich eene deputatie naer Windsor begeven. Indien de doodstraf uitgevoerd wordt, zal er zondag eene lykprocessie te Londen plaets hebben. Zaterdag voormiddag, rond 10 ure, heeft men in den omtrek van het hertoglyk paleis, in tegenwoordigheid des Konings en van deu minister van oorlog, proeven geno men met hel nieuwe moordmachien, geuaemd mitrailleur, uitgevonden door de heeren Christophe en Montigny, van Brussel. Er stonden twee models van dit maebieu, besteld door bet Russische goeverneuieul. De uitvinders hebben bewezen, dat hunne mitrailleurs van 19, 51 eu 57 scholen, welke drie mannen getnakkelyk manoeuvreeren, 150, 250 en 500 kogels kunnen werpen op eenen afstand van 1200 a 1500 meters, hetzy op hetzelfde punt, hetzy door naer keuse en oogenblikkelyk vau rigliug te veranderen. Men leest in den Journal de Charleroi Dynsdag, om half iwaelf ure des morgends, bemerkte eene vrouw, bareelwachlster op den weg van Philippeville, by Marienburg, op hel oogenblik dat de trein van Chimay aenkwam, dat haer jongste kind naer haer kwam geloopeu. Zy sprong op de rails eu nam het kind in de armen doch helaes! gered en ongedeerd langs den anderen kant van den weg aengekomen, wist de arme moeder van ontstel tenis niet meer wal zy deed en kwam wedergeloopen. De machien bereikte haer uu en maekte twee lyken. België zit tot over zyne ooren in de schuld. Ziehier volgens M. Lehardy de Beaulieu de opgave daervan Gewone leerling 391,065,745 franks. Buitengewone leening 257,764,059 Leeuing veu dit jaer 60,000,000 Vroegere leeuiugeu 28,000,000 Dit ruaekt met eenige voorziene uitgaven eene schuld Nor. 51. - a-- 0 a 54 - 55 0 47 50 0 a 36 - i 18 - 3 a 2 a I) a 89 - a 90 50

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1867 | | pagina 1