Bekendmaking. Berigt. Fr uithoornen. J. Mareels-Vanthuyne, Beeldhouwer, wilgendykstraet, te Dixmude, heeft de eer het publiek kenbaer te maken dat hy een magazyn geopend heeft alwaer er te verkrygen zyn alle slach van Beelden, heiligen voorstellende, van 10 centimeters tol 2 meiers hoog, dienstig voor kerken én kapellen voorts Krislusbeelden, eene hoeveelheid vergulde Lysten voor kaders en lyslen voor het dekoreeren van salons. By hem zyn nog te bekomen Spiegels, Gravuren, Porlretkaders en ovale Kaders in hout, op alle grootte; Bokalen voor bloemvazen en beelden, van alle hoogte en grootte. Hy gelast zich tevéns met het enkadreeren van printen en gravuren. «cfca Deux Brevets P. Devers-De Rudder, Te Pachten, Retsin-Troost, Benoit Blomme-Coque], Bekroonde Werktuigkundige, INSTEL, Hofstede en afhankelykheden en nog een Woonhuis met Erf, Loncke-Rooms, Rekendmaking, SEAUX-DE GRENDELE, Groole Markt, te Rousselaere. Magazyn van ker kor nementen, J. DEMEERE - DESCHEPPERE, A. Vanparys-V anhoulte, Olieslager en Klazer, Leo CLAEYS, August Deseck, bewezen bediende van den yzerweg, te Dixmude, Pryzen der kolen per wagon r id. id. F. Gelein-Swingedouw, hovenier-boomkweeker builen de Dixmudsche poort, (regts) Ypere. CIMENTEEREN of digt maken tegen water* druppingen, alle kelders, cilerns, beerputten, koel bakken, enz., door steur Celestin LECHANTRE, te Tainlignies,.Geinatige pryzen; gemak van betalingwaerborg tien jaer. Steur Gwales Bouquet, van Rousselaere, zal elke maendag, om 40 ure ’s morgens, zich bevin den in hel Stadhuis te Dixmude. ten einde de Gevestigd te Brussel, goedgekeurd by Koninglyk besluit van 2 juny 830. Men kan bekomen op de markt alhiètj op Maen- dag en volgende Maendagen, alle slach van fruit- boomen, allerschoonste en beste soorten, aen zeer geringe pryzen, zoo als Appellaten, hooge stammen, leege stammen, pyramieden. Keerselaren, hooge en leege stammén. Peerlaren, hooge en leege stammen, extra schoone pyramieden, muer- en snoeiboomen. Abrikozen, hooge stam, extra schoone halve en leege stammen. Perzieken, extra schoone leege stam. ^rumelaren, hooge en leege stammen. Okkernoten, extra schoone, hooge stam. d.-, Allerschoonste keus van wilde peerlaren statam. Groot assortiment van struik- en oinement- boomen. Alles aen zeer genadige pryzen. een GERIEFLYK WOONHUIS met schoonen Hof, zynde een welgekalante winkel, staende en gelegen op Beerst-plaelse. Voor de kondilien zich te adresseren by de wed. Annothé, Dixmude. Was- en Roeten-Keersenmaker, te Dixmude, heeft de eer het publiek bekend te maken, dal er by hem te bekomen zyn alle slach van Bougies de L'Etoile, aen de pryzen van fabriek volgens aenvraeg der kwantiteiten boven de 25 pakken. op DONDERDAG 5" December 4867, om 2 ure na middag, te Zanen-plaels, ter herberg Stnl Eloy, van GEMEENTE ZARREN, langs den steenweg van Dixmude op Rousselaere; te Zarren, groor Heet. 1138—19 c. Gebruikt de Hofstede en het medegaende Land tot 1 October 1870, mits 1112-70 c. ’s jaers, en het Woonhuis tol 1 mei 1868, mits 1OO Ir. ’s jaers. Door ’l ambt van den Notaris STEVERLYNCK te Dixmude. Koopman in IFt/nen en Likeuren, Eessenstraet, te Dixmude. heeft de eer het publiek te berigten dat by by zynen handel nog dien van Perm's en Koleuren ge voegd heeft. Hy zal gedurig voorzien zyn van allerhande bereide en onbereide Verfwaren, Vernis, Borstels, enz., welke van de beste fabrieken voort komen en die hy aen extra geringe pryzen zal alleveren. Hy verhoopt door zyue goede waren en trouwe bediening de algemeenegunslle verwerven. FABRIEK van Yzeren Poorten, Traliewerken en Hekkens aen 50 lot 45 centimen de kilo. Yzeren Pompen (met planken). Dakvensters, 4 pannen, fr. 6-75. 6 pannen, 8-00. 9 pannen, 9-50. Lood, Zink en Koper. Schoon assortiment Sloven en Foyers in alle slach. Yzeren Bedden en Ressorts van twaelf fianks voorts. YZER- en KOPERGIETERY. Bascule-Balancen van 7 franks voorts. d’invention et un Brevet de per- F** fectiöijnéinent pour modifications imporlanies apportées au PARA- TONNERRE. A. Blomme, Serrurier-Mécanicien a Dixmude. Fabriekant in K&k- en andere Ornementen, Steenpoort, n’ 26, te Kortryk, heeft de eer de heeren'Geeslelyken ter kennis te brengen dat zyn magazyn voortdurig voorzien blyfl van alle slach van Lyonsche Stoffen voor Kerk-: ornementen/-zoo als kasyifels, koorkappen, slan- daerdetr^tdrapeaux voor* maelschappyen, gebor- duerd op zyde-pané en geschilderd op zyde, enz. Zyde, kaloëne en gebloemde pane; gouden en zilveren borduersels van alfe slach en breedten tapyten voor kerken; kanten voor alben, commu- niedwafèn en roketten; in een woord, met alles wat zyn staet betreft. Hy gelast zich insgelyks met het herstellen en schoonmaken van borduerwerk, en verhoopt, zoo dooi de geringheid zyner pryzen als door de zorg met dewelke hy zyn werk verrigt, de gunst en het vertrouwen van langs om'meer te winnen. brengt het publiek ler kennis dal er by hem te be komen is, alle slach van Oliekoeken, Guano, Lyn- poér en Meel. Er zyu nog by hem te bekomen, Flenukolen en Doornyksch Kalk, per wagon van 5000 kilos, gereed'geld, aen dezelfde voordeelige pryzen vatqiM. Vanlangenhove, oud statie-oversle le Dixmude, Aliens zaken hy voortzet. De pryzen der kolen zyn als volgt Gailletten k fr. 161-65 Gailletterien 156-54 Tout-venant 119-55 F.yne 102-75 Hy verhoopt dat de goede koopwaer en geringe pryzen het» vei der in uw^ orders zullen vereeren.. Koopman in inlandsche Siove-Kolen, te Beernem, laet het geëerd publiek dat er Maendag naest een schip zuivere INLANDSCHE STOVE-KOLEN zal toekomen aen de Hoogé-brug, te Dixmude, die hy zal alleveren aen de volgende pryzen Gaillelterie, per hekt. frï2-7a. Toul-Venant, »- fr. 2-25. Fyne, fr. 1-90. •.Gailletten, 153 fr., Gailletterien, 148 fr., Tout- Verfant, 114 fr., Fyne, 97 fr. ■1 rnji (aenkomst). 12 12 10 12 20 12 32 12 40 12 4« 12 58 1 04 1 15 2 00 2 12 2 20 2 28 2 56 2 47 2 57 3 07 3 15 7 20 7 50 7 40 7 52 8 8 08 8 16 8 24 8 55 9 9 12 9 20 9 28 9 56 9 47 9 57 10 07 10 15 5 40 5 50 6 6 12 6 20 28 56 6 44 6 55 7 52 7 48 7 50 '7 50 8 06 8 17 8 27 8 59 8 45 Belgische Maetschappy van algemeene Assurantiën tegoB BRANDGEVAREN, De Maetschappy verzekert legen brand, het vuer des hemels daer onder begrepen, en dit aen zeer-geringe pre. mien, alle roerende en vaste goederen, ingeoogste vruchten beeslialen, enz. Ingeval van brand wordt hel beloop der veroorzaekte schade, zoohaesl dezelve geregeld is, betaeld. Kapilael der Maelschappy VIER M1LL10ENEN 200 DUIZEND ERASES. Om andere inlichtingen te bekomen, men gelieve zich te begeven by Charles Vanhille, byzonderen Agent der Maelschappy, te Dixmude. van acht honderd milliocu dat is 800 franks per familie of 160 Ir. per hoofd. Volgens denrelfden beer Leh.irdy de Beaulieu tullen wy welhaest eene jaerlyksche schuld van vyftig millioen op den hals hebben. Alsdan zal men moeten kiezen tusschen de bankroetnieuwe belastingen of bezuinigingen te doen. ij - Schoen- en Leerxen-Leverancier der stad en der provinciën, jf- Woumenslrael te Dixmude, hééft de eer zyne talryke kalanten kenbaer te maken, dat zyn magazyn voorzien is van alle slach van Nieuw moden Winterschoenen en Boltinen. By hem is er ook te bekomen alle slach van Leder en Prunelle. In het bezit zynde sedert langen t^ van het vertrouwen van het geëerd publiek, hoopt hy hetzelve te blyven genieten. Vischmarkt, n* 1, te DIXMUDE. is voorzien van alle de ondersiaende voorwerpen die hy bel geëerde publiek te koop aenbiedt Aelpompen in zink of in gegoten yzer; Water- en Bier- potnpen met buizen in lood, glas, tin en yzer (verlol). Geykte Basculs van 150 lot 500 kilos, gewaarborgd voor een jaer. Sirooisnyders voor manége of rossekot, alsook roet dTiand, mei jaglwiel van 1 met. 20 centiiii. hoogte; item engelsch systeem, stelsel in yzer. Tabak-, Raep- en Beetraepsnyders. Uorschtuig mei vlegels, systebtii Cheyns. Eene hoeveelheid schoone Stoven, naer den laelsteu tram of titer hel verzoek van T publiek. Verders alles w al zyn stiel betreft, te lang om te melden. Die hem gelieve met zyue orders te vereeren, mag zich EENE SCHOONE EN WEL BETIMMERDE De Wed. Jncq. HAXI Ol lt m Zonen, weststraet, n' 29** en 50, te Dixmude, brengen Ier kennis hunner lalryke kalanten, zoo builen als binnen stad, dal zy hy voortduring van meer lot meer voorzien zyn van alle slach van Koordewerken, zweepen, nimsche vellen, perpignans, grélöls avignans, vlieg- en peerden-dekkleers, en wat de Gareelmakery betreft. Toornen, harnassuren, crava- chen, zadels, singels, reis- eu geldzakken, koffers eu al wal de Zadelmakery aengael. Leveraers van Riemen voor de suikerfabrieken en stokeryen, spinneryen, weve- ryen, olie- en koornmoiens, zaeg- eu dorschmachienen, en iu hel algemeen voor alle slach van mekanieken. In het byzonder, allerhande repareeringen van Voilurenzy be zitten nieuwe iu magazyn, laetste model, maken nieuwe op koiumaiide, alles mei waerborg. Door de goede hoedanigheid hunner koopwaren, de regelmatigheid hunner pryzen en spoedige bediening, hopen zy meer en meer kalanten aen te winnen. Vzcren weg van Lichtervelde op Veurne. Verlrek-uren der treinen. November 1867. Veurne (vertrek). Avecapelle Ooslkerke JlXMUDE Eessen Zarren Handzaeme. Cortemarck Licjtervei.de (aenkomst). Lichtervei.de (vertrek). Cortemarck Handzaeme Zarren Eessen Dixmude. Ooslkerke Avecapelle Veurne N° 1, hoogte korps 0-58 wyd 00-7 i/i (binnen), fr. 12-00, 2, id. 0-79 00-8 i/s id. a 15 00 5, id. 0-77 00-9 t/» id. a 18-00. Meerdere nummers aen evenredigen leegen prys. Byzondere dépot van Kerk-kandelaers in koper, verzilverd en gedoreerd, in alle giootten, style gothiek en andere. Kruisen, Wierookvaten, Lampen, Kandelaers, Relikwiekassen, Bellen in carillons, Lanleerns, Ciboriën, Canons, Wynpoljes, gedorce'rdë Omen enten voor tomben, alle soorten van Emhleemen, Slaperlen voor michaels, Branchen voor tabernakelen en kapelle-kroouen, Scepters voor O. L. V. beelden, enz enz« prys, by hem aeubteden. Dixmude. Drukktry van Vion.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1867 | | pagina 2