ele, Dixmude, Donderdag, 28 November 4867. Een-en-twinligsle jaer, N° 48. van SN, Diopmudsche Meeting 24 November, Dixmude, fr., Tout- minister, M. Fiére, vers io alle van twaelf ETERY. i. 'raliewerken kilo. rys. -75. -00. •50. 'juny 1830. Of wordt dien geld verslindenden moordkuil mis schien gebouwd voor Frankryk? .Maer in gelyk welk van deze beide gevallen, moeten dezelve allyd door de eene ol andere dezer mogendheden als eene provocatie, als eene gedu rige bedreiging aeuschouwd woiden, wapt, worden ze met een goed uog aeuzieu door Enge land, ze worden met een slecht oog aeuzieu door Frankryk; eu wederkeeng. Maer, zult gy zeggen, die versterkingen worden gebouwd om ons land le vrywaren tegen eiken geest van overweldiging, hetzy dezelve kome van Frankryk ol vau Engeland Ik wil dit voor een oogenblik aennemen. dat hy by loleuren ge- ■o zyn van en, Éernif, iken voort- pryzen zal e waren en verwerven. gingen die 'l.göevernemeul sedert-jaren reeds aen- vendt, om eeue der grootste onregtveerdigheden, niet alleen onder di volk te behouden, maer zelfs gedurig 4e verzwaren, is ’t eene wezenlyke nood zakeiykheid geworden voor 't volk, zich tegen die r poogiagen met kracht le verzeilen. Hier by ons, on onze stad Dixmude, alwaer de geest der Meclingett nog niet is ingedrongen, alwaer zich dezelve nauwelyks vertoont, is T moei- jelyker om die sterk afgeleekende oppositie te doen uilschynen zoo als ze uitschynl in de meeste der steden van ons land; doch, na deze eerste en eene -tweede volksvergffring, die we moenen dezen avond nog le kunnen beleggen, zullen wy hierin ook oiet meer ten achteren filyven. Komen wy dan ter zaek MM., de kwestie van T mililairismus, of d’over- drevene zucht voor ’t geen wy treeleu de Soldaten- ploeg, heeft in ons land sedert twintig jaren zulke groote verhoudingen genomen, dal, om er u van te overtuigen, het genoeg is eeoige cylers aen te halen. Die cylers zyn getrokken uk de beraed- slagiogen opgeoomen in dedunnles parlementaire!. Wanneer, in 1848 en volgend jaer, Europa als ’l ware op eenen vuerberg stond, verklaerde ’s konings vertrouweling en minister, M. Fiére, Is dit geen verschrikkelyk cyfer te meer daer de burger én de werkman daerotn niet le min zyn kind naer den eedwon<»on «ioMffmsdienst moet zien oplrekken t Mn, te^eh die schrikbare uitgaven zouden Uy nog niet prolesleereu, iudien de noodzakeiykheid zich ervan dee'd gevoelenals 'l Vrye béslaen, de ouafliankelykheid van ons land die zware sacrifi ciën eischté, niemand, neen, van ons allen die hier aenwezig zyn, zou ervoor achteruit wyken (teekens van algemeene goedkeuring)maer, MM, doet de noodzakeiykheid lol die schrikbare uitgaven zich wel gevoelen? Onderzoeken wy dit in korte woorden Wanneer, in 1848 en volgend jaer, diezelfde mannen die nu ons landeke door overgroQle lallen willep uitputten, liet oorlogsbudjel ,op twintig en vijftien miljoen wilden verminderen, dan beruslte- den zy ziph op onze ouzydigheid, onze neutraliteit, en dat was de zaek inzien zoo als ze moet iuge- In tegenwoordigheid van d’aeuhoudende poo- worden. Doch sedert heelt onze staelspolitiek eerie heel andere wending aengenomen, zpodal onze onzydigheid welke al onze sterkte moest uit maken, pejUjk^nl is geschoven geworden voor eene overeenkomst met Engeland,., Hel komt my voor dal eenige myner mede burgers die my bier aenhooret», dit feit in twyfel trekken, of het niet gelooven kunnen; hewel, dal zy ,m.y toeslaen hup te vragen met welk doelwit de fortificatiën van Antwerpen worden gebouwd, als hel niet is om er eene citadel van Engeland van le maken? - “Het bureel fe samengesteld uit de heeren L. Van- haute, voorzitter, J. Moreels, onder-voorzitter, L. Vion, sekretaris. Om 8 ure ‘s avonds wordt de Meeting geopend in de ruime zael der estaminet de Concorde; alle de zitplaatsen zyn vervuld en een vyftiental persoonen houden zich regl tegen de ingangdetrr. Onder de aenwezigén bemerken wy drie onzer getneente- raedsheerep. De Voorzitter verklaert de zitting geopend, en verzoekt den heer sekretaris, lezing le willen geven van de zaken aen de dagorde. De heer L, Ito#, sekretaris. MM., ge kent allemael hel doelwit dezer vergadering; wy hebben eenen oproep gedaeu tot de ingezetenen onzer stad, om te kpmen ptplesteereo, en krachliglyk te protesleeren,. legen hel nieuwe werk van militaire inrigling dat welhaest aen de Kamer ter goed keuring zal voorgelegd worden. De strekkingen onzer goevernementsmannen komen sedert eenige jaren alle uil op eeue ver meerdering, eene uitbreiding dei militaire Jastpn. Nu, ’l is aen ons, ’l isaen ’tvolk, aende publieke opinie, zich legen die gedurige uitbreiding te ver zetten, willen wy on$ landeke niet eens zien be- zwyken onder eeue onophoudende drukking van nieuwe en groolere lasten- ^Levendige toejuiching), De Voorzitter zegt dat twee sprekers inge schreven zyn, de heeren L. lion en J. Moreels, beide leden van ’l bureel. Na de vergadering verzocht te hebben zoo veel mogelyk bet stilzwegen en hel orde te belivudeo, en vooral de sprekers door geeue onhelamelyke onderbrekingen te stoeten, verleent hy ’l woord aen pweu dieuaer, goede lezer, die zich volgender wy?e uitdrukt Mynhecren, Vooraleer io eenige bemetkingen te komen over de kweslien aen <le dagorde gebragl, moet ik de gedoogzaemtieid der vergadering inroepen; niet feuoon te spieken vooreen zoo lalryk publiek als hier, vind ik niy geooodzaekt my van geschrevene nota's te bedienen; om den leiddraed myner ge dachten nipt te verliezen. dat zes-en-lwintig miljoenen ruim voldoende waren voor al de militaire uitgaven die ter verde diging van België’s grond benoodigd zyn; de heeren Tesch en d’Elhoungne, twee vrienden van (Jen eerste, vonden zelfs dit cyfer t’overdreven, en zegden dal vyflien miljoen voor die uitgaven ge- noegzaem waien; nog wieid de Mililie-wet, die men té regl Bloedwel heet, door die mannen afge keurd M. Frèie noemde ze eene halelyke wet, en M. Rogier heette ze eeue ploeg. Doch, wat hebben wy sedert dit tydslip zien gebeuren Re mililie-wet, vroeger zoo hatelyk geworden, heeft by die mannen al haer hatelyk karakter ver loren de militaire lasten die ze wilden op twintig en vyftien miljoen verminderen, hebben ze op vïf- en pertjg miljoen verhoogd, en daerby hel lot vau den soldael tien utael onverdraeglyker gemaekt dan hel ooit te voren was. Vyf en-dertig miljoen, zonder de interesten le rekenen van de gedane ïeeuingen, zoo voor de ver sterkingen van Antwerpen als voor de afbraek der oude vestingen, den aenkoop van Wahrendoifi- kanonnen, van geweeren van T slelspl-Albiui, epz., interesten die daermede de jaerlyksche militaire uitgaven van vyf-en-dertig miljoen op VYFTIG miljoen brengen, dat, komt uil op eene jaerlyk- sche belasting van 10 franks per pei^oon, van 5p franks per huishouden, van 10,000 banks voot elke gemeente van 1,000 inwooners. De eene of andere dezer groote mogendheden kan een nydig oog op ons onafhankelyk besue» geworpen hebben, en, zoo als de eerlyke Victor- Emmanuel, die aen de vrye Slate:, van Ralie hun eigen beslaen eu zeil leven heeft out ole#, zich ook by tyd en omstandigheid van ens eigen bestaen ea zelfleveo willen meester maken, Doch, zyn ’t in dit geval, wel de versterkingen van Antwerpen die onze bevolkingen van de plundering en den root zullen redden isoooij Wat hebben onze goevernementsmannen gedaeq om dien gevloekten moordkuil lol stand le kunnen brengen? Zy hebben ons en het gebeele land bedtogen. Ze hebben vooreerst alle de sterkten die de gren zen van ons land tegen eiken vyandelyken inval be schermden, doen al breken, en daerméé hebben zé ons land geopend voor den vyaud die, vooraleer ons leger aen te vallen dat zich in Antwerpen verr schansen moet, delanderien, hofsteden en huizeq onzer landgenoolen verwoesten zullen. Ze hebben ons wysgemaekt dat die versterkingen ten hoogsten aen hel land van twintig lot dertig miljoen zouden gekost hebben, en nu reeds kosteq ze er diglby de tzevenlig, juist gelyk melde kerk vap Laeken, die inaer 856,000 franks moest kosten en er welhaest acht miljoen en half zal hebben gekost! Ze hebben het land wys gemaekt dat, met dé versterkingen van Antwerpen, ons leger van hon derd duist op tdchentig duist man gebragl zou kunnen worden, en in plaets van 80 duist man vragen ze er ons nu 150 dujHl De wet van 1817 bepaelde den duer van den o r.-r DF8.- T - J-,r1 wel van 1841 bragt dien op acht jaren, en de wet van 1852 heeft eindelik denzeiven op Hen jaren gebragt, in afwachting dat eene nieuwe wel den- zelven itog votlenge. Deze feiten stip ik aen, MM., om u iff dogp zien en begrypen dat, met het werk der militaire kommissie le aen veer den, men niet deuken moet dal die verzwaring van lasten een einde zal nemer», neen; hel nieuwe wetsontwerp dat, binnen eenige dagen in de Kamer ter diskussie zal voorgelegd worden, eischt dal de werkman en de burger zoo goed als de ryke, 1000 franks voorpit betale, wil by regl hebbeu op vryslelling van zynen zoon; welnu, als de Kamer dit aen het goevernement loeslaet, dan zal het binnen twee of drie of meer jaren die som op 1500, op 2000, misschien ook wel lol 5000 franks verhoogen. De dieusityd voor den soldaet is met het nieuwe wetsontwerp van drie maenden vermeerderd hewel, men zal dien binnen een paer jaren fiog van eenige maenden vermeerderen. Onze wetten zyn duidelyk hierover, namelykdat de soldael niet gedwongen kan worden tol pet verriglen van eenig werk builen hetgeen zynen dienst aengael; hewel, is de soldaet, sedert de fortificatiën van Antwerpen begonnen eyn, niet gedwongen geweest aen die fortificatiën te werken? Is zelfs daerdoor zyn dieosttyd nietM van drie, vier, vyf maenden verlengd geworden, en wanneer hy ziek of zuchtig wierd, ten gevolge van hel werk dat hy in de Polders moest verrigten, heeft ons goevernement die ongelukkige jongens niet na^r huis gezonden om tot verdriet en last te gaep strekken vau hunne meetmaels arme en gebrek* kige ouders? O! gy, burgers en werkmenseben die my hier met zoo groote aendaclil aenhoort, verslael gy dat uwe belangen nooit meer dan nu op het spel zyn geweest? Overouds, wanneer het de belangen gold van ’t volk, kwamen de burgers byeen op eene o|ien- bare plaets, en daer ook discuteerden zy over 'T BOTERKUIFJE t- j essenslraet, opwaren, de lening, hopen BEKENDMAKINGEN. <5 cl. Hen drukregel. Bureel Wflgendykslrae^ N» 5». Vnor elk afzonderlyk num- nier, 12 ceniiiuan. 10 20 52 40 48 58 04 15 1 00 I 12 20 28 56 47 57 07 15 5 40 5 50 6 6 12 6 20 28 0 56 6 44 6 55 7 52 7 48 7 50 '7 50 8 06 8 17. 8 27 8 59 8 45 nlten teg«a n), fr. 12-00. 15 00. 18-00. ICOL R en en 50, ie ■nnis hunner d, dal zy by ran alle slack perpiguans. s, en wal de uren, cravi- koffers eu al van Riemen iryen, weve- achieuen, en üi. In het irenzy be- lakeu nieuwe Veurne. 1867. NSCHRYVINGS-PRY’S. ,uiLeu stad, G franks. Hel 'Suppl. 8 let Boterkuiwk v'erschvnt da Donderdag in geheel blad e|den Zondag in half blad. het vuer dee r geringe prt. gele vruchten, iel beloop der l it, betaeld. IQESEN 200 S 1 1 I! J, 11 i gelieve zich le en Agent der Vermindering der militaire lasten. Afschaffing der Votery.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1867 | | pagina 1