N’ 5. 16 January 1868. Twee-en-lwinlrgsle jaer. Dixmude, Donderdag, Politiek Dagboek» tmenten. 4 i St. Hubert, DYNSDAG. Men zegt te gelooven dal de aenslagen door de fenians in Engeland gepleegd, maer een list zyn, welke gebruikt wordt om de de 50 kil. kilos. 7 Dec. 41 50 29 25 50 27 9 25 2 60 herstellen en irhoopt, zoo oor de zorg gunst en het nen. fr. 5-00. >l. 53 a 66. H. 55 a 80. -36 a 6-18. 2-59. 7 Dec. - a 32 - a 22 25 - a 19 25 50 a 21 25 50 a 11 75 EENIGE WOORDEN OVER DE RAZERNY DER HONDEN. aendacht van hel engelsch goevernemenl van Ier land al te wenden, alwaer men tegen de aenstaende lente eeuen gednchten oproer voorbereidt. WOENSDAG. De vervolging die Rusland sinds zoo vele jaren reeds legen de Polakken heelt ingerigt, duert steeds voort. Thans heelt hel Polen van de landkaert gevaegd en hel oude ko- ninkryk van Sobiesky den simpelen naem gegeven van provincie der Vislttle, dit laetsie den naem der rivier die zynen loop door Polen neemt. De eigen dommen der katholieken worden er vooris aen- geslagen en de priesters uaer Siberië gevoerd. Ook is er de poolsche lael vervangen door de russische. grootste deel der menschen niet zien, dat, wanneer de kalholyken en de geeslelykheid hunne regten, die ze krachtens onze Grondwet bezitten, willen doen gelden en tegen alle inbreuk geëerbiedigd zien, zy eene pretentie hebben op liet regt van anderen, zy, voor zich en de hunnen, eene PRIVILEGIE inroepen. Daerin is de schurkery, zullen wy zeggen, ge legen van alle de zoo genoemde liberale en mi- nislerieele bladen van ons land, het Weekblad niet uitgezonderd. Maer gaen wy mét de kwestie voort, en stellen wy de vraeg Hebben onze liberale bestuerders hunne belofte gehouden, van nooit anders te doen, dan de overdrevene leerstelsels en de aenmatigingen te bestryden der kalholyken? Zien wy T Is waer, ons Ministerie heeft zich niet vooral tot zending gemaekl de kalholy ke godsdienst en de geeslelykheid eenen opentlyken oorlog te verklaren, dat zou niet politiekelyk handelen ge weest zyn, dat zoude hel volk te veel hebben doen schreeuwen, dal zou zich ontmaskeren geweest zyn, en ai wat scbynliherael is, houdt er te veel aen, den hypokriet uit te hangen, want men be driegt de brave menschen niet ligt wanneer men zich als vyand aehstell van God, van de Kerk, van de geeslelykheidDaerom zien wy hel Weekblad en zyne konfraters byna wekelyks de kalholyken de vraeg stellen Waer zyn nu de kerken die ge* sloten zyn, de geestelyken die vervolgd worden Maer neen, men sluit de kerken niet, men hangt de priesters niet op, maer men ontneemt de ka- tholy ken een voor een hunne vryheden en regten, alle jare de eene of andere, zoo dat op een gegeven tydslip.de kalholyken geen den winsten invloed noch magt meer zullen hebben, en dan zal den oogenblik gekomen zyn voor onze tegenstrevers om een opentlyken, geweldigen ootlog te ver klaren aen hel Geloof, den godsdienst en de Kerk. Het Weekblad en al wat icliynliberael is, weel dit wel, maer de franema^onnery wil dat hare agenten de waerheid verduiken en tot de eenvoudige men* schen zeggen, alsook tol diegene die onverschillig zyn in zake van godsdienst, dat, zoolang de kerken niet gesloten worden, en men de priesters niet gevangen zet, de religie niet vervolgd wordt. En terwyl ze alzoo wetens willens het ongeloof en de ongodsdienstigheid zaeijen in hel hert des volks, terwyl ze bet volk opstoken lot de mis- kènning van het gezag der H. Kerk, terwyl ie smaed en laster werpen op den persoon van Z. H., van de bisschoppen, priesters en kloosterlingen, roept de slem van hun geweten hun toevoor zoo veel het ongeloof die stem niet sinds lang ia hun hert heeft versmacht Ge zyt eon ramp zalige, een ellendeling I ge zyt erger dau de heiden en de publikaen! want uwe consciëntie zegt u dat gy hel Geloof en den godsdienst, hel gezag der Men weet op welke wyze onze tegenwoordige bestuerders tu 1857" aen hét fogr'gekomen zyn ze zyn niet aen *s lands besluer gekomen, zoo als men zegt, maer ze hebben het overweldigd door den oproei, by middel van kalsysleeiiéfi, door hunne voorgangers de laslerendsltf verwytsels naer hel hoofd le werpen, zoo als, dal ze iu 1846-47, groolendeels de oorzaek waren van den honger snood die toen itt de Vlaendcren heerschtte; ze hebben nog s lauds besluer overweldigd, met het volk wys te maken dal de kalholyken de doode- hand en de ftenden wilden lieiopnglen, enz., enz. Wanneer ze aen hel besluer vai ’i land waren, moesten ze natuerlyk hel vertrouwen van ’l volk, dal ze zoo schandiglyk bedioge» hadden, trachten le winnen, en daerom deden je eene verklaring aen hel land, by welke zezeulep, dat ze nooil anders zouden doen dan zich verdedigen tegen de otiverdraegzame leerstelsels en de aenmatigingen van eene party die sedert lang reeds poogde de prieslerbeerschappy iu ons land.le voeren. Alzoo spraken ze tot hel volk, omdat ze hel volk hadden wys gemaekt, en sog dagelyks wys maken - en dat is ongelukkiglyk hetgeen hel .1 J.'LJL 1'- MAENDAG. - De groote dagbladen zyn ver vuld mei herlroerende omstandigheden nopens den hongersnood die itt verscheidene landen van Europa en van de Nieuwe Wereld heersclien. In het zuiden van Amerika zyn meer dan drie miljoen menschen met de dood bedreigd, ten gevolge van hel gebrek aen voedsel. Uil Rusland en Pruisen wordt insgelyks gemeld dal er veel arme menschen omkomen van honger. Doch nergens heerschl de hongersnood op zulke groote Schat! als in Algerie. Daer vindt men langs de openbare wegen dagelyks (le lyken van tier», twaelf, vyftien menschen die van gebrek en koude zyti gestorven, eu men rekent dat op eene bevolking van drie miljoen zielen het vyfde gedeelte, of zes honderd duizend menschen, legen den aenslaenden zomer van hongersnood tullen omgekomen zyn. Die verschrikkelyke kwael ontstael in Algerie ten grooieren deele hieruit voort, dal in 1864 en 63 eene ziekte op de last dieren gevallen zynde, de inoogsling der vruchten niet voldoende is bewerkt kunnen worden; dan, dat in hel volgende jaer de sprinkhanen eene schrikkely'ke verwoesting op de granen hebben aengerigt; en eindelyk, dal in 1867 eene aanhou dende droogte voor de tierde mael den oogst heeft doen mislukken. Verder iu ons blad zullen onze lezers nog eenige byzonderbeden aentreilen nopens den hongersnood in Algetië. Te oordeelen naer de tael van ons dixmudsch Weekblad en van alle de schyaliberale en minis- terieelgeziude bladen van ous land, hebben de kalholvken hel grootste ongelyk van de wereld, wanneer ze hel ministerie Frère-Bara om zyne ongodsdienstige strekkingen jtenraudenwant, zeggen die kwaedwillige en fari^eesche organen, wanneer wierd de geestelykbeid meer geëerbiedigd in ons land, dan zy hel hedendpegs is En wan neer wierden er meet kerken gebouwd en her bouwd dan thans, dal we onder liet besluer leven van een ministerie dal, zegt met), aen de franc- ina^onnery loebehooii? Doch zeggen wy hierover een woordeke, eu ontmaskeren wj de takliek onzer tegenstrevers, die onder bel schapenvacht hel ve- nyn van den wolf vei bergen. 5 51 2 52 2 52 a 10 9 Dec. 52 a 54 52 w fl - I - I a 22 32 a- 10 a 48 15 10 a- 5 Dec. - a 32 - a- - a 24 >0 a 18 50 10 a- >0 a 18 50 9 Dec. 21 a 51 58 07 a 17 24 72 a 12 4t 72 a 22 41 98 a 09 a 09 a ZONDAG. In Frankryk zyn de beraedsla- gingen nopens bel*wktsonlwerp op de heiinrigling des legers diglby geëindigd. De duer des dienst- tyds, op negen jaren gebragl, waervan vyf jaren werkelyken dienst en vier jaren reserve, is ge stemd met 180 stemmen tegen 64, even als de be paling by welke de soldaet slechts binnen de drie laelste jaren van zyneu dienstlyd trouwen mag. Deze beide bepalingen maekten de voornaemste artikels uit van het geheele wetsontwerp, en over dezè is het dal er in de fransche Kamer hetmeesl gediskuteerd is geweest. In llalie is, zoo als wy reeds gezien hebben, minister Menabrea erin gelukt zich een nieuw ministerie le vormen; maer dit zal, evenmin als alle de vorige, llalie uil zyn kr'nieken toestand rédden. De nieuwe minister van financiën moet immers dezer dagen de Kamer en het land voor leggen, dal hel goevernemenl zich in de uiterste noodzakelykheid bevindt, voor 190 miljoen franks nieuwe lasten op het volk le leggen, en levens eene leening aen te gaen van 400 miljoen franks, ten meerderen deele gehypothekeerd op de goe deren der Kerk. 10 Dec. ^ERE, Ornementen yk, ter kennis ie voorzien bljfi 8 voor Kerk kappen, stan- Pjeu, gebor. 'P zyde, enz. e; gouden en en breedten ie», commu- rd, met alles T BOTERKUIPJE FEUILLETON VAN T BOTEREUIPJE. 8 50 5 09 ;rs in koperi •tyle gothiek en i, Kandelaers, erns. Ciboriën, i voor lotnbcn, oor rnichaels, >neu, Scepters INSCHRYVINGS-PRYS. Buiten stad, franks. Met Suppl. S Het Botf.kkCTpje verscbvnt den Donderdag in «ehnel blad en den Zondag in half blad. (ï'erlacld naer het fran»chj. Het vooroordeel der watervrees is, volgens de veeartsen, hel gevaerlykste van al degene die ten opzigte van het hondenras bestaen. Dit woord behelst inderdaed in zich een gedacht dat diep in de nieetring des volks gevestigd is, Te weten dat alle razende houd moet van hel water ver veeld zyn. Dusdanig is het algemeen gevoelen. Uil dit ge voelen spruit dat alle dier dal drinkt, hoe ziek hel ook «loge wezen, niet razend is. Van daer deze gerustheid wier gevolgen rampzalig kunnen zyn. Zeggen wy het ronduit, de razende hond heeft geene watervrees. Wanneer men hem drinken aenbiedt-deinst hy niet, ziedaef iets wal uitermate belattgryk is dat iedereen wete. De razende hond nadert vry het vat welk men hem aan biedt. Hy slapt liet vocht met de tong. Zeer dikwyls zelfs zwelgt hy hel in, byzonderlyk in de eerste tydstippen der ziekte, en wanneer luierde samensuuering weike hemin peerdendrek, dien der menschen en zelfs zynen eigen drek, alles gaet er dour. Hel is daer maer eenigszins een begin der woedende daden wier gevolgen noodlottig kunnen zyn. Hel dier dat begiul zyne woede uil le werken op levenlooze voorwerpen, zal zich weihaesl op andere dieren werpen en zal zelfs den ménsen, aen denwelkeu hy gewooulyk zoo toegenegen is, uicl sparen. Men gelooft over hel algemeen dal in de ra- Zetny hel dier een overvloedig schuim heeft. Dil karakter is Verre van gestatig te zyn, en het zou eene dwaling zyn van Uit deszelfs afwezigheid de afwezigheid der razerny le besluiten. Het is waer dat Cr honden zyn wier muil met een schuimend slym vervuld is byzonderlyk gedurende de woedende aenvallen. Anderen, integendeel, hebben eene gansch drooge muil die er zwartachtig bruin uilziet. Deze omstandigheid waerscbouwi eene zeer belangryke byzon- derheid lelt opzigle der ziekte erkeulenis. De razende hond wiens muil droog is, maekt met zyne voorpoolen langs beide kaken de naluerlyke leekeus welke een houd maekt die een vreemd voorwerp, slcclii verbro ken been, in de keel of tusschen de tanden heeft. Niets gevaerlyker dau dusdanige misgreep die de getuigen dezer angstigheid liet hand in den muil van het dier doel sieken om le proeveu hel dier le verlossen. Er beslaen ongeluk- BEKEND.MAK1NGEN. 15 cl. den drukrege.. Bureel Wilgendykslraet, N’ 50. Voor elk afzonderlyk num mer, 12 centimen. <ie keel komt, liet inzwelgen nioeilyk mekt, lael hy daerom niel bel te wagen le drinken, en zyt» slappen is des te he viger en te sneller uaermate hel tuit krachtdadig is. Dik wyls zelfs gebeurt tiet dat hy door den dorst geprangd, wanlinpig geheel den muil in het va. steekt en alzoo hel water byl dal hy ondanks al zyne pojingen niet inzwelgen kati. Hetgeen veel medegewerkt he<ft om de watervrees den razenden bond toe te sebryven is dat dil voorteeken by hel nieuschelyk geslaclit, door d, razerny aengedaen, gestadig is. By gevolg dit leekeu kat ook (maer zelden) itt andere ziekten bestaen. De razende hond weigert niet alttd, in de eerste aen- doeningen der ziekte, zyn voedselmaer hy wordi er al ïnei eeus afkeerig van. Alsdan, wmderbare en ganseh kenmerkende zaek, lietzy dat by henteène waerlyke beder ving van eetlust besla, of liever dat h!t voorteeken hetwelk ik ga aénstippen de uitdrukking vat eenen noodlóttigen drift zy om te byten aen denwelkeu iet dier gelioorzaeint, men ziet hem tusschen de tanden vatten, verscheuren, verbryzelen, ja zelfs inzwelgeu alle Voorwerpen welke tol voedsel onbednidend zyn, b, v. hel strooi waerop hy rust, de wol der kussens in de kamers, tfe dekens der beddens als by by zyneiï incestér staepi, detapyien, de gordynen, de sletsen, hel hout, het gras, de Jeide, het glas, den Een woord over de zoo geaoenide liberale gazetten. a 09. 189. 1 a 51 s 48 46 -r a 54 a 17 a 58 a 72 a 50 a 88 50 a 85

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1868 | | pagina 1