I Dixmude, Donderdag, 15 February 1868. Twee-en-twinligste jaer. N° 7. •SSB“S®S88“SSBSSHHSSMS“HSHSBH“SS“HSSSSBS"SB"HSSHBBw«saSHB5SSS"HHHHHS"SHHH“BBS“HHW Politiek Dagboek. DE NEDERLANDSCHE ZOUAVEN. INDHEIQ. lixmude, te beko rt, LAN- hy het ieleti. ZONDAG. De erbarmelyke toestand van de financiën in Italië doet de staetsnoannen aldaer be dacht zyn op gespaerzaemhedenzoo zou men twee en half miljoen franks afplilsen van hel budjet van oorlog om eenigzins te kunnen vol doen aen de magtige vereischten in dit ongelukkig land. Hel is iqderdaed wouderlyk, sedert de vry- making van Italië heeft daer oog geen dag rust geheerscht, en nogtans wat ?l gouden bergen had men niel beloofd aen de bevolkingen der inge palmde provinciën en staten? Wat al bloemkens speette men op de mouw van die verdwaelde lie den, die in de eenheid van Italië geluk en welstand meenden te vinden? En wat ontgoocheling hebben zy ondervonden? Viclor-IJmmatiuël zeil schynl al zyne dichterlyke inbeeldingen verloren te hebben over de lieerlykheid van aen hel hoofd eens uitge- strekten Staels te gebieden; de last der kroon schynl hem zoo zwaer te wegen dat hy wei gene gen zou zyn dezelve op de hoofden zyner zonen over te plaetsen. Dit ten minste wordt gezegd onder de loopende geruchten. Prins Humbert, be weert men, zou hel noorderdeel van Italië in bezit krygen, en de hertog van Aoste het zuiderdeel. Men haelt ten bewyze aen dat er reeds geld in omloop is waerop geslagen staelHumberto primo, re del morte (f Halia. Indien zulks gebeurde, zou het nog al aerdig zyn dal juist degene die zooveel ongeregtigheden hebben begaen en laten begaen om Italië aen zyn vorig regiem te onttrekken, thans uit eigene be weging het werk der eenheidmaking moeten verbrokkelen. MAENDAG.De kiezing in Holland is afge- loopen ten voordeele der liberale party, die daer eene gansch andere beteekenis heeft als hier. De overdrevene protestanten, die nog eene staetskerk droopen, hebben een adres gezonden aen den Koniug, waerin zy hem waerschuwen, dal de radi- kale en roode party (de liberalen) zynen troon willen ondermynen, en waerin zy hem ook aen- raden door eenen coup d’état de onbepaelde magl van de protestantsche kerk en die van het huis van Oranje le herstellen. WOENSDAG. Uit Pruisen deelt men voort durend Inzonderheden mede wegens den honger snood die in verscheidene gewesten van dat land heerscht. Ten gevolge dezer plaeg, schryft men, wordt er veel goed, zoo ontoerend als roerend, tegen halve weerde verkocht. Onder dezen titel, kondigt de International van Londen het volgende artikel af Men zal volkeren gewapend zien lot aen de tanden, in 't yzer geharnast, opgepropt van muni tiën, voorzien van kanons, met een’ dryvoudigen metalen gordel rond de lenden, om aen te randen evenals om zich le verdedigen, men zal deze volkeren zien sterven van honger, overwonnen door den hongersnood. Nemen wy Frankryk tol voorbeeld. De onvol doende oogsten zouden dit land niet toelaten in de behoeften zyner bevolking le voorzien, indien er geene granen uil Hongarie wierden aengebragl. De markten van Parys zouden niet bevoorraed zyn met vleesch, ingeval Italië of Delmatie zyn vee niel naer Vilelte voerde. Nemen wy Pruisen, ten tweede voorbeeld. In meest al de provintien is de ellende bertverscheu- rend. De hospicen, de werkhuizen zyn opgepropt met ongelukkigen, en zyn onvoldoende voor de dringendste behoeften. Het Oosten en het Westen worden door den honget snood geteisterd, en wel op zoodanige wyze, dal men het sedert 1817 nog De liberale gazellen en herbergpralers verwyten aen den Paus, die een prins van vrede moet zyn, heerschende over de herten door zoetaerdigheid en liefde, van zulk groot leger lol stand le brengen, van kanonnen en naeldgeweeren aen te koopen, DINGSDAG. Uit Buenos-Ayres (Zuid-Ame- rika) zyn de lydingen bedroevend. Men heeft er, wel is waer, voor eënigen tyd de aendachl van den oorlog afgekeerd, maer enkel om dezelve te ves tigen op eene kwael welke aenzien kan worden zoo niet als uitvloeisel ten minste als aenhanger der oorlogskwael, op de yselyike verwoestingen nameiyk die de koléra aldaeraenwendt. Sedert eenige dagen, zoo schreef men den 25 december laetst, nam de ziekte meer af en dat was wel hoogst noodig, want eene panieke vrees had zich van al de klassen der bevolking meester gemaekl. Op eene bevolking van 250,000 zielen ongeveer, telde men lol 15Oover- lydens per dag en men schat op 75,000 het getal persoonen welke de stad verlaten hebben, om een toevlugtsoord op het veld te gaen zoeken. niet heeft beleefd. Er is hoegetlaemd geen werk. Te Berlyn zyn duizende werklieden van alles ont bloot. Meer dan duizend garnisairs houden zich dagelyks onledig met bel inzamelen der belastin gen. In 18G5, teekende de regie 85 duizend dwang bevelen; vandaeg levert zy er 145 duizend af, in eene stad welke ongeveer 500 duizend inwoners telt! Waer zou men de mondbehoeften vinden voor de troepen, ingeval zy moesten oprukken? Nergens! Enkel door het pogen om den noodigen voor- raed byeen te brengen, zou ieder goevernement onmiddelyk een opkooper worden. En door den ganschen nooddruft samen le trekken op een enkel punt, zou men hel overige van het land uithon geren. Wy spreken niet van den overtolligen prys welken men aen de kooplieden van allen aerd zou moeten besteden wy veronderstellen dat men in Pruisen, even als in Frankryk, altyd middel zou vinden om belastingen le hefien. Maer indien men taksen decreteert, indien men de volkeren afperst, toch kan men geene oogsten decreteeren, de onvruchtbare naluer niet afpersen. Volgens ons, bestaet er dus eene volstrekte hinderpael voor al deze ontwerpen van oorlog, waermede men de opinie doof raesl en afmat 't is het broodgebrek. Er is eene diplomatie, welke meer gebiedend en meer zeker is dan al de diplomalien der goe- vernementen ’t is degene van de natuer, T is dé hongersnood. De meusch beweegt zich, maer God geleidt hem. De geest van verovering moet zwygen, wan neer de honger spreekt. De honger is een goede raedgever geworden hy gebiedt rede. Dank aen hem, is de oorlog on- mogelyk in Europa. Men moet in vrede leven, om te kunnen leven. VI. ’T BOTEBKUIPJE FEUILLETON VAN T BOTERKUIPJE. heeft ge- e maeg en n dikwyls onderbar* maeg te rochten en tering van :nde apo- ezer won- BEKENDMAKINGEN. 15 ct. den drukrege.. Bureel Wileendykstraet. N* SO. Voor elk afzonderlyk num mer, 12 centimen. de Gallen-, teschouwd opleltend- vaerlyk is. Holloway’s I der maeg rden voor krac hl cn doerzyo, Idel bekend s, aslhma- n, virstop, ichl, rood» lie soorten rbaerheid, hemoroï- hurf, teert ede graed, ische aen- illen aerd. )l gevoegd. -50 ct., Voor dea •rofessor k. Is zwakke e toevalli- j of oud, lecsmiddel et geneest yu. tidzieklen, ichtig ge- erkeu, het er huid en de bodem ysicalische teld. edecyn wi ulke welke Zelfs in heeft ver- als eene r wanneer en aen de INSCHRYVINGS-PRYS. Buiten stad, franks. Mel Suppl. S Het Boterkuipje verschynt den Donderdag in geheel blad en den Zondag in half blad. adel is. Heden zien wy uil de rangen des volks eenen nieu wen edeldom ontstaen, edeldom zoo glansryk als alle anderen, en die, uil zuivere zelfsopoflering en uitstekende verdiensten ontstaen is. Ie gezond- beroofd is dbeid van worden by ide Pillen, htoeds van e gebragto herstellen fke kracht igwerking. gziekte. •de bekend o wonder- dver voor- en lever en, is geen onschat- leze onge- de ver- emakkelyk n zedelyk kleed hebben. Wy slapen op pluimen mei lange stelen, en nogthans, wy zyn over van vreugd. Alle dagen moeten wy vechten, en wanneer wy eens mogen slapen, ronken wy zoo gerust als een prins dezer wereld. Voor gansch ons Nederland wil ik niet weerkomen. Stael op, zonen van Ce ntert, komt by ons, volgt ons na en loont dat gy bloed en veel bloed voor den H. Vader hebt... Groet niyue vrienden en kennissen, myne vyanden ook, indien ik er heb, en vraegl in mynen nacm vergiffenis aen ai wie ik zou kunnen beleedigd hebben. De dweepzucht kent de heilige wet van vergeving niet; en ziet, na de behaelde overwinning hebben onze helden slechts gevoelens van teederheid en medelyden. Pieter Willems bedankt in eenen zyner brieven de re- volutionnairen die, zegt hy, zonder het zelf le welen, ons duizende gelegenheden geven om den hemel te verdienen. In eenen brief van 19 October, verheft hy zich lol de groot ste gevoelens van christelyke liefde. Meest al de verlos sers van [talie, leven beter en christelyker sedert zy ge vangen zyn. Onze welbeminde Paus-Koning ziel in die on- gelukkigen slechts kranke inenschen, die zich hebben laten bedriegen, maer wier herten nog voor goede gevoe lens vatbaer zyn. Hopen wy dal velen onder hen zich voor goed zullen bekeeren. Gy kunt, alhoewel bonderde uren van ons verwyderd, tot hunne bekeering medewerken cn voor die verdwaelde schapen bidden. Smeekt vurig hel H. Herl van Jesus opdat overvloedige giatien op hen nederdalen. Zoovele zielen gaen in deze tyden verloren, en derzclver bekeering ware voorzeker eene groole vertroos ting voor hel Goddelyk Hert. Alwie voor cbrislene gevoelens vatbaer is, at wie nog eenig eergevoel bezit, zal met ons dit toonbeeld van den christenen soidaet bewonderen. Men zegde in het Kongres van Mechelen dat de holland- sche edele familieu, om aen de Roomsclie kerk getrouw te blyven, genoodzaekt geweest waren hun vaderland te ver laten en er door die oorzack in Holland geenen katholyken Legers en geen ISrood, Waeroin de Paus eeu leger heeft en er woveel geld aen besteedt. Nederland mag met roem op zyne ionen fier zyn en is bet ook. Men spreekt in Nederland met de grootste opgeto genheid en bewondering van de Pauzelyke zouaven; de namen van Jong, Heykatnp, Croon en anderen zyn in alle monden. In de dagbladen leest men hunne lofredenen, pleglige lykdiensten worden onder den giootsten toeloop van volk voor hen gedaen. Protestanten en Katholyken, allen zyn bewogen. De familien der slagtoflers vereenigen haren rouw niet de blydschap die ’t katholyk geloof ous in de moeder der Machabeërs doet bewonderen. De moeder van Jong, de dood van haren zoon verne mende, riep uil a Ik zal dus mynen Pieter op aerde niet meer zien in den hemel zal ik hem wedervinden. Nogtans zal ik zoo gelukkig niel meer zyn eenen zoon in liet leger van den Paus le hebben Men vroeg haer Indien gy nog een ander kind hadt, zoudlgy hel laten vertrekken? Welboe. één? had ik er zelfs meer, zy zouden allen mogen vertrekken Eenige dagen daerna las men in da inschryvingslyst door den Tyd voor hel Pauzelyk leger ge opend Madame Jong, voor de gekwetsten van Meutana, waer myn welbeminde Pieter zyn leven voor God, de H. Kerk en den Paus gegeven heeft, 12 guldens. i> Een hollandsch blad bad geschreven dal Madame Jong by het doodberigt van baren zoon geweend bad. Dat is valscb, zegde zy, men heeft my gelasterd. De moeder van Heykatnp betreurde slechts dal men haer eenige dagen de dood van haren zoon verborgen bad. (Hel einde hierna). Naer het fransch, door P. D. (Tweede vervolg). V. Zal men my vergeven hier te zeggen dat bewierookers van hel italiaensche goevernement in den heldenmoed der Nederlatidsche Zouaven sléchts den somberen drift van eene godsdienstige dweepzucht bemerken Was het dan ook fauatismus of dweepzucht in den zie- kendienst eene roemiooze dood le trotseren? Eb wel.’ ’tzyn nogthans dezelfde ridders van den H. Stoel die de cholerieken van Albano verzorgd en begraven hebben Onder degenen die in dien lieldadigheidsstryd door hunne zelfverloochening schitterden, meldt men twee Hollanders die het ambt van grafmaker op zich namen. Zy kweten zich gerust en kalm van deze nederige taek en schenen onbe wust van T gevaer dat hen bedreigde, a Myne vrienden, zegde hun een Officier, wee', gy niet dat gy uw leven in gevaer stelt? Wy weten het zeer wel, antwoordden zymaer wy vreezen de dood nielwy zyn bereid te ster ven, De eenige rust, die zy zich loetielen, was van in eene nabyzynde kapel le gaen bidden, in afwachting dal er nieuwe lyken aengebragl wierden. Zy stierven beide, slagt oflers-hunner liefdadigheid. Pius IX, hunne zelfverlooche ning yvilleude beloouen, heeft hunne ligchamen in een prachtig graf doen nederleggen. Een bollandscbe sergeant die de ziekte overleefde, draegt heden eene gouden inedalie, heriuueriug vau zynen iever te Albano. Is hel fauatismus dal de zouaven met eene blymoedige verduldigheid, beroovingeu, geforceerde marchen en slaep- loosheden onderslaen hebben? <r Wy eten als wy tyd vin den, schryft Jan Hoest, wy drinken een weinig wyn, alswy er hebben. ’T is hedcu juist eene maeud dal wy ons out-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1868 | | pagina 1