i N° 8. 20 February 1808. Twee-en-hvinligste jaer. Dixinude, Donderdag, DE NEDERLANDSCHE ZOUAVEN. Politiek Dagboek. RIGE 581 :ln; ten, en Lilt, DYNSDAG. Ven weel dal Rusland sinds lang de verovering beoogt der lurkscbe vorstendommen Servië en Bulgarietr. De bevolking dier beide Staten is kristeue, en sedert eenige maeuden stookt Rus land dezelve tegen Turkye op, van welk land deze bevolking zegt te willen afgescheiden worden. Nu, die bevolking beeft voor opperbest uerder een prins, prins Chai les van Roemenië gebeden, die onder de bescherming stael van hel lurksche goe- vernement; die prins heeft zich hel hoofd laten opwinden door Rusland, en ten einde aen die mogendheid vry spel te laten, heeft hy zich onal- haukelyk opperbesluerder der donauwsche Vor stendommen uitgeroepen. MAENDAG. By gelegenheid der diskussie over de vryheid van drukpers in de Kamers van Frankryk, vvydde de beroemde advokaet Jules Favre de volgende zending aen de drupers toe Eertyds, zegde hy, verkleedden zich de soeve reinen en gingen zy zich onder bel volk mengen, ten einde te booren en te zien hoe hel volk peisde. Hedendaegs is dit de taek geworden der drukpers; aen haer is de taek opgelegd de soevereinen voor oogen le brengen hoe het volk peist en denkt. Eene wyziging in dezen zin opgesteld Het zal eiken burger vry staen tegen de openbare iouc- tionnarissen eene klagt voor de regtbank in te dienen, wanneer hy denkt dat de maire of adjoint eene der wetten van bel land heelt overlredeu. Dit zonder vooralgaendelyke toestemming van hel goe- vernementdeze wyziging, verdedigd dooi de lieeren J. Favre, Thiers, Berryer en anderen, is verworpen geworden met 194 stemmen legen 44. Het proleslanlsche Pruisen, wiens vorst openl ijk zyne toegenegen beid beeft uilgediukl voor bel wereldlyk gezag van den Paus, beeft door den mond van zyuen vertegenwoordiger te Rumen, baron d'Aruiui, zyn vei langen uilgediukl opdat Z. H. een uoutius naer Beilyn zenden zou, ten einde de vneudschappelyke betrekkingen tusscheu Romen en Berlyu van langsom nauwer le kuuuen aeiisluiien. tionnairen. Peruvië is een land dat onmetelyk groot is liet heelt eene oppervlakte van 78,700 vierkante uren (drie mael grooter dan Frankryk) en lelt digtby twee millioec zielen. De zitting der Kamer van zaterdag laetst is heel belangryk geweest om twee redevoeringen die er uitgesproken wierden, de eerste door M. Coomans (hel vervolg en einde zyner redevoering van den vorigen dag), en de andere door M. Dumortier. Men moet welen dat M. Coomans een dier mannen is, die denken dal men op den weg niet kan stil blyven, in andere woorden dat men steeds vooruit moet gaen wil men niet achteruit gaen. M. Dumortier integendeel is een man met een dier styve, onwrikbare karakters, een dier mannen welke zich voorstellen dat de lyn die men eens op den slaelkundigen weg heeft afgeleekend, nooit mag overschreden worden. M. Coomans denkt dal men op het politiek ter rein gemeene zaek mag maken met menschen die, j i eene heel andere godsdienstige overtuiging be- ivden dan wy, wanneer namelyk het doel dal deze menschen beoogen, geen ander is dan de vryheid te bekomen voor allen en in alles, dat is de vryheid zonder uitsluiting van persoenen of gezindheden, wanneer hetgeen waertoe zy zich beieveren, het doen verdwynen is eener maelschappelyke onge- lyklieid, eener schreeuwende onreglveerdigheid, zoo als de Bloedimpost, de Lotery, welke maer le lang reeds op den burger en den werkman drukken. En hierin deelen wy ten volle in ’t gevoelen van den heer Coomans, hetwelk ook *t gevoelen is van de lieeren Nolliomb, burggraef Eug. de Kerckhove en anderen. M. Dumortier gelooft daerentegen in deze han- delwys van den lieer Coomans eene strekking te ontdekken welke onvermydelyk op bel SocialismOS moet uitkomen, en daerom heeft hy in zitting van zaterdag, den vertegenwoordiger van Turnhout Daerop vraegde Amerika aen Engeland eene schadeloosstelling voor de vernielde of gekaeple Noorderlyke voertuigen, en protesteerde het legen hel feil van T biunenvaren der Zuiderlyke kaper schepen in zyne haven, ’t geen het beweert eene schending te zyn der internationale wetten. Enge land, dal zich lot nu toe de kwestie niet aenge- trokken bad, wordt eindelyk lot een onderzoek gedwongen, want Amerika houdt eraen dal zyne regten geëerbiedigd zouden worden. Van daer de diskussie welke overmorgen in deengelsche Kamer zal beginnen. In Peruvië (Zuid-Amerika) is het eene gedurige afwisseling van oorlog en vrede. Nu heeft er de party der orde, vertegenwoordigd door den geue- rael Arequipa, wéér de nederlaeg gekregen, en is hel geheele land in banden gevallen der revolu- ZONDAG. Na de stemming van bet wets ontwerp op de vryheid van drukpers, zal men in Frankryk onmiddelyk overgaen tot bet vaststellen der voorwaerden voor het aengaen der leening van 44Omillioen. Het guevernement van Italië zon, naer T schynt, eindelyk besloten hebben zyn verschuldigd aendeel in de pauzelyke schuld te voldoen. Eerst had hel <lie betaling geweigerd, onder voorwendsel dal Frankryk, door hel zenden zyner troepen naer Romen lydens den inval der Garibaldianen, de September-konvenlie had verbroken, doch nu zou minister Menabrea op zyne vroegere genomen be slissing (erugkeeren. ’t Is overmorgen, dingsdag, dat in de engelsche Kamer de diskussie begint nopens het geschil onl- slaen tusseben Engeland en de Vereenigde Slaleu wegens hel vaerluig de Alabama. Ziellier waer van er kwestie is Tydens den oorlog tussciien de Zuider- en Noorderstaten van Amerika, kaepten of verbrand den de Alabama, de Florida en eenige andere schepen welke in Engeland waren aengckochl en gewapend, een groot getal koopvaerdyschepen der N’oorderlyke Staten van Amerika, en in zyne haven verleende Engeland eene schuilplaets aen Zuider lyke kaperschepen, die zich daerenboven, alzoo beschermd door de engelsclre vlag, in die haven uitrustten en wapenden. Daerop vraegde Amerika Ten dezen gevolge zal Rusland in die provinlien nu eenen opentlyken opstand tegen Turkye kunnen aenstoken. Doch of het zyn doel zal bereiken, valt nog groolelyks te betwyfelen. De groot-raed van Fribnrg heeft de doodstraf, welke in dit zwitsersch kanton sedert twintig jaren was afgeschaft, heringevoerd. Deze beslissing is genomen geworden met 51 stemmen tegen 34. WOENSDAG. Heden is geen nieuws dat belang opleverl. DU lb 1 73 5. €6 FEUILLETON VAN ’T BOTERKÜIPJE. I 82 50 8 25 Vi 2 07 3 24 2 27 2 18 9 50 50 I. iilos. BEKENDMAKINGEN. 15 ct. den drukrege.. Bureel Wilpemhkstrart N° 50. Voor elk afzoixlcrlyk mer, 12 cenlinicu. 67. 75. ■25. 9 8 5 5 50 7 7 5 75 1 18 5 5 lallen iran- jelen. He en ellin- trflig zeer» en. oegd. ct., r den sser A 2 2 25 8 75 0 50 1 orn- tsen weende van vreugd. In de schuit tredende, beffen de vrywilligers hel naiionsel lied aen en roepen a Leve Wilheinlll! Dil vaderi.indsch betoog vuert de menigte aen, die op dit «ogenblik de keilery schynt le vergeten en roept: LevePiusIX! Meer dan twintig duizend mon den doen in eene oneindig schoone ovatie de namen van den Paus en van den Nederlaudschen Vorst door de lucht weérgalmeu. Dekreet* naer Romen naer Rotnen klinkt gausch Neèrhnd door. Stael op, Nederlandsche jeugd! zingt men; stael op’ vertrek naer hel heilige Romen waer een godde loos gespuis de geheiligSte regten wil omver werpen’. Naer Romen, waer eene helsche bende, Gods altaren ontheiligt, eu ais bloeddorstige lygers hunne prooi beloeren en ge heime strikken spannen I Naer Romen, waer vroeger dui- zende helden, balaefscbe zonen, gestreden hebben, waer hel bloed uwer voorvaders gestroomd beeft! Verirekt, NeêrlaudersVerheit hel heilig kruisieeken De Paus lydt, hy is in gevaerTe wapen, Neèrlandsche jeugd Het martel dom verwacht u 1 Te wapen, naer T heilig Romen Ja, Nederlandsche jongelingen, de katholyke wereld bewondert u. Wy juichen u toeVeredelt en vermeerdert steeds den heiligen Slandaerd, waerby de namen van La- morjcière, Pimadou, der Franco-Belgen van Casieliidardo, degene der hollandsche inartelaers geschreven zyn. De dap pere ridders, ovei biyfsels der edele keurbende by Lorelie vernietigd, vergen uwe krachtige armen. Het uageslagl zal zich de getuigenis, u door ceuen franschen officier ge geven, herinneren. In hel gevecht zyn de Hollanders ware leeuwen Wanneer deze koelbloedige mannen eens verhit zyu, kan niets hunnen otiweêrslaenbaren moed en hunne werkingskrachl wedersiaen. ik ken geene betere soldaten, x> Eu de kerkelyke geschiedenis zal erbyvoegeti Hel jaer van de heiligverklaring der Maitelaers van Gorcum, heeft hun vaderland aen de wereld bewezen dut hel kalholyk bloed titel volle siruomeu in zyuc adeieu vloeit. INSCHRYVINGS-PRYS. Ruiten stad, <1 franks. Met Suppl. 8 Het Boterkuipje versclivnt den Donderdag in geheel blad en den Zondag in half blad. Naer het franich, door P. D. Derde vervolg en einde). Overal treft men schoone trekken aen. Eene moeder had haren zoon toegelalen in hel pauzelyk leger dienst te nemen, ’s avonds voor hel vertrek, was de nacht reeds ver gevorderd als zy zich ter rust begaven. Wanneer de moe der haren zoon ingeslapen dacht, trad zy in zyne kamer en knielde eerbiedig voor zyn bed neder. De jongeling slui merde slechts, wierd eensklaps wakker en bemerkte zyne moeder: Moeder, zegt liy, ik bid er u om, neem toch een weinig fust; door die overtollige zorgen zoudt gy kun nen ziek worden. Ehwel, myn zoon, watzoudigy döeii, indien gy wist dat uw vertrek iny zou doen ziek vallen en sterven?.. De jongeling bedacht zich eenige «ogenblikken Moeder, zegt hy, ik zou vertrekken! j» De heldin stael fier en gelukkig op, eu omhelst haren zoon Ga, liet kind, gy zyl weerdig uw bloed voor God ie storten. Hel zelfde vuer van zelfopoffering ontvlamde in de her ten der kinderen, der moeders en der vaders. Een hoer van lilden had twee zonen, die beide zouaef wilden zyn; de vader, slechts een van hen kunnende laten vertrekken, laet hen loten. De gelukkige loleling is mei zeven andeie dorp- genouten vertrokken. Ik zal Groningen vertegenwoordigen, had Slephanus Croon, by het vertrekken gezegd. Dn woord had men ont bonden, eu zyne dood vernemende, gingen drie andere Groningers zyne plaets vervullen. Ziedaer de wondere vrucinb lerhcid der inartelaers de zouaven geven hun bloed, de lainilii-n geven zouaven. Een honderdtal dappe ren zyu <>p bei slagveld dooit of gewelsl gevallen, meet dan 500 andere zouaven zj ti reeds le Romen. Welhaesl zullen We Eiauier. cr twee duizend Nederlanders iu hel onsterflyk legioen der Zouaven zyn. En hun vaderland zendt duizende guldens; de iuschryvitig van de Tyd beloopt tol 200,000 frank-. Een toekomende invaiiedenltuis is reeds bereid. Eeue hoi- landsclie dame heeft voor die schuilplaels der gekwetste zouaven haer lusthuis geschonken. Hel lydvak der kruislogten schynt weder te keeren van alle kanten koml eene vurigbezielde jeugd de rangen van hel heilige korps vermeerderen. Vyflig vrywilligers zyn in september laetst uit Amsterdam vertrokkenin hel begin van november gingen ze nog lachenlig anderen vervoegen. De verledeoe maeud waren er te Rotterdam nog twee ver trokken, hel eene van lachelitig en het andere van honderd eu rts zouaven. Al de sleden van hel koningryk zyner vertegenwoordigd. Nyuiegeu, eene stad van vyl-eu-twinlig inwoouers, beeft zeventig zouaven in hel pauzelyk leger; Geidrop, stadje van twee duizend inwoouers, heeft er twintig. De oude kruisvaders waren met geen vuriger geloof be zield onze vrywilligers overwinnen alle moeijelykheden, trotseren alle ingewortelde vooroordceleu der protestanten. Zeven boeren kwameu le ’s Hertugenbuscli aen, gezeten op eeue groole kar, op dewelke zy van den eenen kant ge schreven hadden Leve Pius IXen van den anderen Dood aen de Caribaldianenzy baden godvruclitiglyk den Roozenkrans. Vyf inwoouers van Schiedam woonden den dag vau hun vet trek de 11. Mis Dy, eu naderden lol de 11. Tafel. Te Rotterdam aengekomen, worden zy door de geeste- lykheid inde kerk ontvangen; men leest de gebeden voor de reizigers; en in de schoonste prachtkoetseu worden zy naer de schuit vervoerd. Den 24 november bood de have van Rotterdam, de tweede booldslad van Holland, en die slechts een derde kalholyken onder hare bevolking lelt, eetr pleglig en ver rukkend schouwspel aen. Honderd en vyflig vrywilligers gingen de liavcu verlalcumcu zegde elkander vaerwel,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1868 | | pagina 1