160 JM I 1 DEN IN Hl om een genoeir de wed ie Dixtr der s Ge regie rniin; kelyk te Lek gemee door i schen 41 KG Abeele De i plaats 3» telkens Dixmtr Madam ren, va KATEI VOOR' te Bee den H Peell Vladsl BOOM De berber Heerst te Men Sanden den Bai ge; 81 BOOM De v herberg De het M oorlo dag 2 worde einde worde Dix A negen ni tiiitiülen. te begin, de Leegt Eerst ten meer cemim. t Ten tv ben, op Item J 3000 Door t van IU 1 Oplossing van 't vorige Raedsel. eenige bittere verwytsels toegestuerd, die na- tuerlyk de toejuichingen onzer legenslrevers heb ben verworven. In antwoord op de woorden die M. Dumorlier gerigt had tegen M. Coomans, namelyk dat hy alleen was van zyne opinie, zegde M. Nothomb, regtstaende Wy zyn ten minste met twee; want ik denk zoo als hetachtbaer lid Een aental leden der regterzyde hebben luidop laten uitschynen dat ze die verklaring byttedeu. Daerna zegde M. Nothomb nog Is het noodig dat de konservatieve party sti staet by de oude denkbeelden? ik geloof dat de konservatieve party niet voor reden heelt de onbe- weeglyklieid, maer de ontwikkeling der denk beelden van orde in den zin der vryheid... Indien, om den naem van konservateur te verdienen, men vyflig jaren moet achteruit gaen en afzien van allen vooruitgang dan ben ik geen van die konservateurs. Wy sluiten ons aen by die verklaring van den heer Nothomh. In zitting van gisteren zyn ’t de heeren Nothomb en Frère die het woord gevoerd hebben. De liberale bladen zyn in jubilalie sedert M. Dumorlier zyne redevoering heeft uitgesproken. M. Dumorlier, zeggen zy, heeft het Ministerie om zyne gematigdheid geprezen, en hy heeft zich verklaerd vóór het ministerieel ontwerp op de legerherintigling, ergó, hy heeft zyne vrienden verloochend en zyne vyanden omhelsd. Vooreerst, wat aengaet de kwestie dat M. Du morlier over de militaire herinrigling anders denkt dan M. Coomans en de groote meerderheid zyner vrienden, dil bewyst niets dat schadelyk kan zyn aen onze gezindheid M. Dumortier denkt dat wy eene gewapende onzydigheid moeten behouden, en er daertoe ten minsten 100,000 man noodig zyn- M. Coomans is integendeel van gevoelen dat hel z‘c*1 n*et le vervc'en> ‘n de herberg was gaen zitten en Onzydige België geen gewapend België mag zyn, zooveel halfkens had genomen, dat het gevaerlyk was hem of wel dat onze magt op een leger van vrywilligers r?ne bediening te laten voortdoen. Doktoor T..., klom zelf gesteund moet zyn. Maer denkt M. Dumorlier dat de Staet, in plaets van zich onderling met de Kerk voor het algemeen welzyn le verslaen, zich, volgens onze liberalen, van de Kerk moet afscheuren om deze te gemak- kelyker te kunnen onderdrukken? Neen. Denkt M. Dumortier dat de Staet slechts mees ters en slaven moet herkennen, en alle postjes en bedieningen naer willekeur uitdeelen? Neen. Denkt M. Dumorlier dat het goeveinement wèl doet met party wetten voor le dragen? In T geheel niet. Wil M. Dumorlier, zoo als ’t goevernement, van geene kieshervorming hooren? Wel zeker ja. Hewel, waerin dus keurt M. Dumorlier de akten en strekkingen van ons goevernement goed, zoo als onze tegenstrevers hel hunne sukkeiaers van lezers willen doen gelooven? Doen wy onderlusschen gerust onze zaken voort, want hunne jubileering zal toch van korten duer wezen. zooveel Half kens had genomen, dal hel gevaerlyk was hem -»*s Raedsel. Myn eerste is rood en tweede ver, Dil brengt u d’herseus in de wer, En voor uw handdient ’t laelste deel; Nu een familie lid is *l heel. De nacht moog donker wezen, ik lig dan in myn ruil. De nachtrust zal genezen Vermoeidheid, dil is elk bewust. De Pungolo, van Milaen, verliaell hel volgende feit dal te Vareze is voorgevallen <t Een werkman was uil Amerika terug gekeerd met eene som van 40,000 fr. in goud, welke hy door eeneu arbeid van verscheidene jaren had byeen gegaerd. Hy had het ongelukkige denkbeeld dit «oud tegen bankbiljetten te laten uitwisselen en bekwam hiervoor 45,000 fr. Toen de werkman naer huis terug keerde, liet hy de bankbiljetten een oogenblik op eene tafel liggen. Een kind, hetwelk zich in de kamer bevond, nam dezelve en wierp ze in hel vuer. Toen de arme werkman de verdwy- ning zyuer fortuin zag, wierd hy zoo woedend dal hy aen het kind een hevigen stamp toebragt, aen de gevolgen van welken hel bezweek. De overheid heeft den werkman onmiddelyk doen aenhouden. Men schryfl uil Romen, 5 february Hel goevcrnemenl des Keizers zal den H. Stoel niet ontbloot laten; de versterkingswerken worden overal, in de Eeuwige Stad, met buitengewonen vlyt voortgezet, en sedert eene maend zendt de haven van Toulon, geregeld elke week, transportschepen met kanons van zwaer kaliber en ander artillerie-materieel naer Civita-Vecchia. Dit alles bewyst stellig, dat men niet wil overrompeld worden en dat uien den vasten wil heeft hel wereldlyk gezag voort durend krachtdadig te beschermen. Het pauzelyk goevernement blyfl van zynen kant niet werkeloos; lerwyl de ingenieurs en aerdewerkers aen de verschansingen van den Aventin, het kasteel San-Angelo, de tuinen van het Vatikaen en den berg Santa-Maria arbeidden, wordt de inrigting van bel leger op grooten voet voorlgezel; het korps zouaven zal eerlang het getal van 7000 man te boven gaeti. De voorbereidende werken voor ’t algemeen koncilie worden met buitengewonen spoed voortgezet; allen die, welke met de werkzaemheden er van gelast zyn, arbeiden met snelheid. Het koncilie zal den 8 december, feestdag van de Onbevlekte Ontvangenis, geopend worden; men verhoopt dat het in eene sessie van vier of vyf maenden zal geëindigd zyn, en men twylelt geenszins dat het een der schoonste zal zyn waervan in de kerkelyke geschie denis wordt gesproken. op de bank en maekte zich bereid om te voeren. Daer mynbccr myne plaets neemt, zegde de koetsier, zal hy hel goed vinden dat ik de zyne intieme; d dil zeggende, open de hy de portel van het rytuig en legde zich op zyn gemak op de kussens. De heer T..., die geweerdigde hem naer huis te voeren, had spyt den verstandigeu koetsier te moeien doorzeuden, omdat zyne talryke klanten hem be letten er de bediening van koetsier by te doen. De verledcue week is plotseling te Brussel overleden M. de baron Cogcls, oud-senaieur van Antwerpen; by was in 1795 geboren. In de laelste zitting der koninklyke Akadetnie van geneeskunde heeft de professor Burggraeve mededeeliug gegeven over de uitslagen, in de Byloke van Geut beko men, met de loodverbindiugen. Dal gasthuis is een der- gene van het land waeriu men hel meest personen ont moet, gekwetst door ongevallen op spoorwegen en iu fabrieken. Men vond zich gevolgenllyk dagelyks iu de nood- zakelykheid om zieken te verminken, hel is te zeggen toevlugl te nemen tot afzettingen, en de uitslag was eene steifte die liep tot 50, 40 en somtyds tol 50 ten honderd. Met behulp der loodverbindingeu moet men zeer weinig verminkingen doen en hel lyden is er aenzienlyk door ver minderd. De sterfte, die lol 50 ten honderd beliep, is heden maer 8 ten honderd. In deu loop der verledeue week deed een arm- meester der parochie van St.-Anna te Brugge, by oenen winkelier eene som van honderd franks in kardoezen van eenen frank uitwisselen, geschikt otn aen de armen zyner parochie uitgedeeld te worden. De artnmeesier deed zyne bezoeken, deelde zyn geld uil en kwam terug naer huis. Hy wierd gevolgd door eene arme vrouw, die hem eene kardoes kwam terug brengen, eene som van 270 fr. be vattende, aen hare uioeder door den armmeester besteld. Deze, getroffen over die eerlyke daed, beloonde de vrouw rykelyk. Deze eerlyke vrouw is moeder van vyf kinderen en ondersteunt bovendien hare oude moeder. De 270 fr., aen den winkelier toebehoorende, was by misval by de kardoezen van 1 fr. gelegd en aen den armmeester be steld, die zich gehaesl heeft dezelve terug te geven. Het katholiek komileil van Diest heeft besloten zyne stemmen te weigeren aen de representanten, welke de verzwaring van de krygslasten stemmen. Te Romen is men verpligl moeijelyk te worden in hel aenveerden van vrywilligers, omdat de fraiicma^on- nerie er van haer volk naertoe zendt. Dertig lerlanders zyn terug gezonden, waervan 27 feuians waren. Een snelschrift uit Romen meldt ons dal het zenden van jongelingen, om dienst te nemen onder de pauzelyke zouaven, gestaekt is tol in de week van Paeschen. Prins Humbert van Italië gaet trouwen op 20 april met prinses Marguerita. Men zegt dat Victor-Emmanuel, na dil huwelyk, zyu ontslag zou geven van honing van Italië. HOLLOWAï’s ZALF en PILLEN. Hoest en verkoud heid zyn beide, benauwd voor hen die er mede geplaegd zyn en onaeugenaem voor allen die zich by hen bevinden. De wyze van genezen is eenvoudig, onschadelyk en vol doende. Holloway’s Zalf moet tweemael daegs op de borst en tusschen de schouderbladen goed ingewreven worden, lerwyl hel bloed goed gezuiverd moet worden door eene behoorlyke dosis zyner Pillen. Eene dubbele uitkomst wordt aldus verzekerd, de windpypen worden bevryd van de opgehoopte slym en de longen van eenen onzuivereu bloedsomloop. Deze gunstige gesteldheden verwyderen de oorzaek en de hoest houdt op. Op dezelfde wyze en mei dezelfde gemakkelykheid overwinnen Holloway’s onwaer- deerbare geneesmiddelen zwerende en zeere keelen, dip- Iheria, bronchitis, pleuris en alle aèmborstigheid cn ge breken der longen. Burgerstand der stad Dixmude. GEBOORTEN. 14 february. Pamphilus Desiderius Desot, zoon van Ludovicusen van Maria Theresia Eduwaere. (Verkensm). OVERLTDENS. 14 febry. Prudenlius Albertus Vancaillie, oud 5 maend. cn 22 dagen, zoon van wyleu Franciscus en van Rosalia Vanacker. (Weslstrael). 17 id. Josephina en Josephus Reyuaert, beide 8 dagen oud, onwettige kinders van Ludovica Reynaerl. (Klei- nendyk). Men verzoekt eene plaets in ons blad voor het volgende Aen zeker blad van Brugge, dragende voor ken spreuk Politieke wegwvzer voor treffelïke lieden. Eene herinnering, getrokken uit hel Hij boech der Coninghen, Cap. iij. van Den Uibel, gheprint inde ver- maerde Coopstadt van Antwerpen inde Camerslrate inde Pape by Ilans De Lael, 15G0; Cum Gratia el Privilegio Ende hy (de profeet Eliseus) is van daer opghetrocken te Bethel ende doen hy opquam over den wech soo syn daer cleyn kinderen wl der stadl comen ende be- spoilen hem segghende Coenit op kaele cop Coemt op kaele cop. Ende doen hi achter online sach soo b heeft hi die ghesien ende hen verinalendyl in des Heeren naem en daer syn twee beyren wt dat bosch coinen en hebben twee-en-veertich van die kinderen (treffelyke lieden?) verschoerl. Allerhande Niieuwstydingen. M. Van Ruytnheke, onderp. te Waereghem, is onder pastoor benoemd van St.-Maertens le Ypere. M. Vandeputte, onderp. te Tiegliem, is benoemd tot onderpastoor te Waereghem. M. Vandeweghe, oud-coadjutor te Noordschote, is onderpastoor benoemd te Tieghem. M. Nyssen, oud-coadjutor le Wevelghem, is onder pastoor benoemd te Oedelem. By koninklyk besluit van 14 february wordt het de gemeente Stuyvekenskerke toegestaen een nieuwe kerk le bouwen. De lyd ontbreekt ons om heden eenige woorden te zeggen over hel belangryke werk Voltaire peinl par lui- mcme, door Guiil. Lebrocquy. By gelegenheid der uitdceling van de bclooningen verleend aen de belgische exposanten in de algeiueene Tentoonstelling van Parys, zyn benoemd Tol Officier der Leopolds-orde MM. J. Dujardin, van Brugge, en De Brabaudere, van Kortryklol Ridder M. Ed. Vanbiesbrouck, van Langemarck. Men is te Ypere vlylig aen ’t werk voor de statie op de lyn naer Rousselaere. Men legt de londatien voor een platform om de lokomotieven te doen draeijen. Binnen kort zullen de remisien gebouwd worden. De oude statie zal zeer vergroot worden en eerlang worden de fondeeriugen gelegd voor hel nieuw hoofd gebouw, nahy den steenweg Iu den pryskamp voor teekeningen in de adulten- scbolen van Parys zyn de zes eerste pryzen behaeld door leergasten van de Broeders der kristene scholen. Zaterdag namiddag, ten 5 1/2 ure, is er te Antwerpen brand uilgeborsten op een binnenschip, dat iu de monding der Brouwcrsvlict lag. Het vuer is begonnen i, op de Jonge Cornelia, schipperin de weduwe Alletnans. De brand wierd veroorzaekt met het springen van eene flesch terpenlyn-geest, welke met strooi omwonden was en waerdoor hel vuer aen de pelroolvaetjes wierd meè- gedeeld. In minder dan een kwartier tiers stond gansch het schip in vuer en vlam. Eene dikke en zwarte rock steeg uit hel brandende schip en tot boven de huizen op. De hitte was zoo sterk, dat men hel op den anderen kant van den bassin schier niet houden kon. De weduwe Allemans met haren knecht hebben zich in tyds van het brandende schip kunnen redden. Ten 4 ure genekte hel tweede schip Pierre el Marie, insgelyks met petrool geladen en dat nevens de Jonge Cornelia lag, aen het branden. In min dan tien minuten was ook dit vaertuig door de vlammen omvat. Er zyn verbrand 88 vaten petrool, 50 vaten naphte en 10 vaten vitriool, aen boord van de Jonge Cornelia. Op de Pierre el Marie zyn verbrand 120 vaten petrool en een zeker getal vaten naphte. In den nacht van zaterdag zyn de overblyfsels van dit laelste schip naby Austruwee gezonken. Mgr. Manning, engelsche aerlsbisscbop, gaet kardinael worden. Twee nieuwe bisdommen zullen tot stand komen. In zynen omzendbrief zegt Mgr. Dechatirps dat hy aen Zyne Heiligheid den Paus de medewerking van eenen hulpbisschop gevraegd heeft. Dit is niet nieuw in dit aertsbisdom. Zes prelaten zyn reeds met die weerdigheid bekleed geweest. Zondag bad er le Brussel een aerdig voorval plaets. Doktoor T..., na meer dan een uer in het bospitael ie irebben doorgebragt, wierd gewaer dal zyn knecht, om

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1868 | | pagina 2