ZALF HOLLOWAY VERKOOPING, IX BENE ZITTING, SPARREN, TE CLERCKEN, ter directie van VENDITIE VAN TAILLIE VENDITIE van Meubilaire- en Menagie- GOEDEREN, TE DIXMUDE. Schoone Venditie van INSTEL, J. MareelsAanthuyne, INSTEL, allerbeste Zaeiland, 58 koopen Boomen, waeronder Eiken dienende voor molenpeslels en einden, pompeboomen, mikkestaken, kuipers, vele 77 koopen zware Olmen Boomen, Schoone Venditie Meubelen, Huiskatheilen en schoon oud Porcelein, met lusschenkomst van den Notaris PLETT1NCK te Handzaeme. FLOUR-DELAHA YE Zaeilynzaed in tonnen 117 koopen Schoone Venditie van BOOMEN, TE VLADSLOO. Zaeiland te Woumen, langs de Jonkersbofslraet. bruikt door Pieter D'Hundt. om 2 ure tot IN RAMEIJEN, SPARRESNOEK, EIKEN BOOMTJES EN STOPPERSEN, TE HOUTHULST. VRYDAG 20" MAERT 1868, le Vladsloo, in den wydvermaerden Praelbosclt, in den houw de WO I Ruslao in Pole werk d< Wanne groolhf den we St St Pei< jende v zyn ver een laft MA tegen De dynsd het 1 heid en mt nen. De nog a wandt Marse hebbe houdi bloed onlan; oorzat L. F. COPPENS, DEURWAERDER, TE DIXMUDE. DYi bescht Johnsi hingto tot 23 verdeel Ziel Stalen 1. 1 eene van de te heb! 5. vae de bed er wet met L om bet door d ben da aen de vormdt post te Het atnerik diging maer t preside voorzil MAENDAG 5 APRIL 1868, ten 4 ure namiddag, te Dixmude, in d’alspanning de Peerdenpostery, van een Koetshuis en KOOPWAREN-VERBERGPLAETS met ERF TE DIXMUDE-STAD, gebruikt door de verkoopster vrouw W* Duyver. 1 °/o te winnen voor insielpremie. Door T ambt van den Notaris LAURENT PROOT, te Woumen. Beeldhouwer, wilgendykslraet, te Dixmude, heeft de eer het publiek kenbaer te maken dal hy een magazyn geopend heeft ülwaer er le verkrygen zyn alle slach van Beelden, heiligen voorslellende, van 10 centimeters lol 2 meiers hoog, dienstig voor kerken en kapellen vooris Krislusbeelden, eene hoeveelheid vergulde Lyslen voor kaders en lysten voor het dekoreeren van salons. By hem zyn nog le bekomen Spiegels, Gravuren, Porlrelkaders en ovale Kaders in hout, op alle grootte; Bokalen voor bloemvazen en beelden, van alle hoogte en grootte. Hy gelast zich tevens met het enkadreeren van printen en gravuren. Alles aen zeer genadige pryzen. STAD DIXMUDE. 1’ Zuidzyde der Groole Markteen schoon WOONHUIS om met den Overslag in ’t gebruik te treden. 2’Beersttraet een schoon WOONHUISge- om een ure na middag, langs de Groene dreef, op kleinen afstand van den steenweg leidende van Eessen naer Poelcappelle, in hel bosch genaemd het Janeveld, loebehoorende aen madame de weduwe van den heer De Ruysscher-Van Severer, le Dixmude, openbare veiling van 82 KOOPEN SPARREN, van de schoonste en beste der streek, dienstig voor balken, gordingen, spanningen, enz. Op gewone voorwaerden en tyd van betaling^ mits door de koopers bekende vermogende mede* koopers te stellen. DYNSDAG 24 MAERT 1868, ten 4 ure juist namiddag, le Woumen, by Sr Decoodt-Dekeirel, van H. O—71 20 C. te Woumen, by de Nieuwestede, bekend by kadaster sectie B, nummers 1552 en 1595. Gebruikt door Rosalie Vtrhulst, zonder pachtregt. 1/2 ’/o voor inslelpiemie op eiken koop. Door ’t ambt van d?n Notaris LAURENT PROOT, te Woumen. Bekestukken, op T land van Clemens Vanoverbeke en Pieter Colpaert, alle ii prolytle van den edelen heer m’her Van Caloen-De Croeser, Baron van Basseghem, grool-groudeigenaer te Brugge, ZC tussc warei eene streel ondei weg myde En welkt goed eene de m piglyl ruaer schie Ine zuller te EESSEN, naby de stad Dixmude. De vergadering ter herberg A ma Campagne. Door 'tambl van den Notaris STEVERLYNCK te Dixmude. van otn 1 ure na middags, ten huize van vrouw de weduwe Sr Joannes Venmans, in de Kiekenstraat. Betaalbaar bij FRANS COPPENS, te Dixmude. Koopman, in Doornyksch enMechelsch Kalk, Arduin, Pannen, Tichelen, Cimenl, Tras, Kolen, enz., TE DIXMUDE, heeft de eer het publiek kenbaer le maken dat den 9“ Maert een schip met Brabandsche Goederen en een ander met Doornyksch Kalk en Arduin zal aenkomen, en 10 dagen in de Stedevaert zal ver- blyven. Naderhand zal zyn magazyn voorzien blyven aen voordeelige pryzen. EN ROOZE-ZAED, te bekomen by L. Debouck, koopman in Sterke dranken, Wouinenstrael, te Dixmude. Plantsoenen, wat Boukeboomen, 4 Popelieren en 4 Wilgen. De Boomen staende op T land van de kinders Joannes Vanhooren, wyk den Mokker, zullen te vooreu moeten bezigtigd worden om in den Prael- bosch verkocht te worden. De vergadering om 1 ure na middag, op d’hof- plaets van Clemens Vanoverbeke, by den Prael- bosch le Vladsloo. Op gewone voorwaerden en tyd van betaling, betaelbaer by VAN DROMME-DASONV1LLE, te Eessen. Elk zeg het voort. LONCKE - ROOMS koopman in wynen en likeuren, Eessenstrael te Dixmude, heeft de eer het publiek te berigten dal hy by zynen handel nog' dien van vernis en koleuren gevoegd heeft. Hy zal gedurig voorzien zyn van allerhande bereide en onbereide verfwaren, vernis, borstels, enz., welke van de beste fabrieken voortkomen en die hy aen exlra geringe pryzen zalalleveren. Hy verhoopt door zyoe goede waren en trouwe bediening de algemeene gunst le verwerven. De Notaris STEVERLYNCK, te Dixmude verblyvende, zal openbaerlyk te koop aenbieden, ten verzoeke van den beer Cassiers, gewezen lid van het Senaet en grondeigenaer, op VRYDAG, 20° MAERT 1868, om 1 ure namiddag 4° 65 Koopen Taillie in rameijen, liggende in de parlien Zantdam, Vyfdykleegte en klein Braem- beekschen, tusschen Peerde-, Groene- en Melaene- dreve, zeer dienstig voor bakkers, kuilsmoorders, latte- en bandepersen. 2® 10 Koopen Taillie, langs Peerdedreve, by het land van Pb. Gunst, by het Meuneken. 5® 20 Koopen Eiken Doorntjes, liggende in Melaene- en Scabaliedreve. 4® 50 Koopen Sparresnoek, liggende in de partien by de Braembeke, Calleveld, Gaeinestveld, Pateelboom, Verhangeman, Hoogte der blok, Moste- bedden, Acht en-lwintig gemete, langst Zantdam en Weiredreve. 5® 2000 Stoppersen, liggende in de voor- uaemste dreven. Nummers 1 en 5 zullen ter plaets verkocht worden; de overige nummers, te voren bezigtigd, ua de venditie ter herberg bewoond door K. If hulster, op T Hoogkwarlier. De vergadering aen kavel 1, in de Melaene, by de Peerdedreve. De boschbewaerders Es en Dewulf zullen de liefhebbers alles aentoonen. Deze venditie geschiedt op zes maenden tyd van betaling, dewelke gedaen moet worden ten kan- loore van den Notaris STEVERLYNCK voor- noemd. De koopers die aen deze conditie niet zullen voldoen, zullen in het vervolg niet meer aeuveerd worden als koopers. 5,000 kilos allerbeste HOOI. Gevelde als ongevelde Kepers, Stop- en Hagepersen. WOENSDAG 25* MAART 1868, om 12 ure ’s middags, schoone Venditie te Merckem, ten behoeve van den heer Volksver tegenwoordiger Ridder De Coninck de Merckem, in deszelfs bosschen genaamd de 9 en 12 ge meten van T Wallant, van zware, zuivere en langstammige EIKEN BOOMEN en PLANTSOENEN op stam, dienstig voor scheep-, molen-, kuip-, timmer- en andere werken, voor balien, slakijtingen, enz. Door bevoegden ambtenaar eo onder de directie van AUGUSTIN SYOEN, Gemeenle-Secrelaris te Merckem. MAENDAG 6 APRIL 1868, ten 2 ure juist na middag, le Dixmude, in hel Stadhuis, van H. 0—58—10 C. Gebruikt door Karei Staelen-De Bruyne, October 1868. Ten overslaen van den heer Vrederegterdoor ’t ambt van den Notaris LAURENT PROOT, le Woumen. Ook inlichtingen te bekomen by den Notaris HUYGHEBAERT, le Meickem. es=i Dutmude, Drukkery van Won. IN Bui Jf Het den D eo dei B. Donderdag, 19 Maert 1868, om 2 ure namiddag, ten Stadhuize, te Dixmude, verkooping in eene zitting, van Donderdag 19 Maert 1368, C. Donderdag 1® Maert 1868, na middag, schoone Venditie van A. Diugsdag 17 en Woensdag 18 Maert 1868, om 1 ure namiddag, Appelmarkt te Dixmude, Op MAANDAG 16- Maart 1868, Deze wonderbare Zalf werkt als tooverachlig in de verli^ting en genezing van oude zweeren, wonden, kwaed beenen, ulceers en eruptien der huid; dezelve over de oppervlakte gewreven, dringt door en zuivert elke plaets bydeszefs doorloop, de gezondste invloed niloefenende ep de inwendige constructie. Deze Zalf geneest door zuivering allé animalicale sappen waerniede ze in contract komt ca gevorderd eene gezonde en voortdurende genezing. Beide ZALF en PILLEN moeten in ondtrslacnde gevallen gebruikt worden Kwade beenen, slechte borst, verbran ding, beet van moskiels, coco bay, chiego voet, wintervoeten, springende handen, eksleroogen (zachte), kanker, gezette en styvc, gelederen, elephantiasis, fistulas, jicht, klierzwellin- gen, pyn in de zyden, hemoroïdes, rhuntatisme, schurftig hoofd, zeere teepels. zeere keel, huid-kwalen, schurft, zeen hoofden, gezwellen, ulceers, verwondingen en geeuwingen. Omstandige inlichtingen zyn by elke doos of pot gevoegd. Worden verkocht by de Apothekers fr. 1-50 cl.* fr. 3-75 ct. en 6 fr. voor eene doos of pot. Voor deu verkoop in ’t groot vervoegt men zich by Professor HGLLOWAY, 555, Oxford street, LONDON. Volgens de wel neèrgelegd. Lil er hand TE KOOPEN t

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1868 | | pagina 4