I N° 12. Twee-en-twintigsle jaer. 19 Maori 1868. ein, Dixmude, Donderdag, Politiek Dagboek, nude, 1ge- van UDE. :hoon bruik n en if bet I »og‘ ly zal le en velke y aen toopt g do agne. \CK nude. f. op van lemd i de ÏBEN, PEN reek, enz. ding, rede- NCK. gedacht had in onze eeuw. Men moet inderdaed lot de kronyken der middeneeuwen terugkeeren om een gedacht te hebben van den geesel die het keizerryk teistert. WOENSDAG. Men sterft van honger in Rusland, in de oostelyke provintien van Ptuisen, in Polen, in Zeeland, in de IndiënZiedaer het werk der verwoestende en uitpuilende ooilogen. Wanneer zal men eens begrypen dat de ware grootheid der inonarken bestaet in hel geluk en den welstand aen de volkeren te bezorgen? Sedert vyflien dagen, zegt een blad van St Petersburg, leven wy in eeue aliyd aengroei- jende verslagenheid. De lydingen uil de provintien zyu verschrikkelyk. Zy ontrollen onder onzeoogen een tafereel van ellende dal men niet meer mogelyk menschen verleiden, maer het publiek dal nadenkt eu oordeelt, verstaet zonder moeite dat het ge weten voor die schurken slechts een ydel woord is. Wat ons betreft, wy zullen niet ophouden te protesteeren tegen de zedelyke dievery die eëne ware schande is voor de drukpers, die het ver trouwen uit den handel bant, eo slechts voordeelig is aen die bende eerlooze stroopers die te vergeefs hun oogwit zoeken te verbergen. Veronderstelt eeos een persoon die aen hel hoofd slael van eenen aenzieulykeu haudel en die groote betrekkingen heelt met hel land en den vreemde. Veronderstelt nog dat deze persoon uit redenen die onafhankelyk zyn van zynen wil, zyne zaken voor eenigen lyd ziet verzwakken en zyne profyten verminderen, zon er dan wel een dagblad zich durven toelaien dien persoon aen te randen en le beleedigen? Voorzeker niet, want niet alleen zou de lasteraer door de reglbanken gestraft worden, maer hy zou nog den ai keer verdienen van alle eerlyke lieden. Hetgeen met zou toegelaten worden tegen eenen enkelen partikulieren, waerom is dat toegelaten aen deu Écho du Parlement en aen andere liberale lasterbladeo tegen de ünaucieele instellingen van den heer Langrand-Dumonceau, waer zoo veel duizende belgische famtlieu belang iu hebben? Is de eerdievery minder scbandelyk wanneer zy dui zende slaglofïers maekt, dan wanneer zy legen eenen enkelen persoon gerigl is. Alle dagen ngien de verslaefde ministerieele gazellen hunne venynige proza tegen de eer van lalryke deliige lieden, alle dagen verspreiden zy de laegste lasleiingen legen de belangen van menige burgers. Is dal niet de vryheid der drukpers onder de voeten treden? Is dal niet de verhevene zending der drukpers tol eene slrooplogl vernederen? En wat nog erger is, de dagbladen die zulke schandalige rol spelen, dal zyu die zelfde bladen die onder de regtslreeksclre bescherming staen van het liberael ministerie, het zyn de raedsheeren der kroon die den Echo du Parlement inblazen, M. Frère-Orban wordt openbaer beschuldigd van er de hooge hand in te hebben, zonder dat hy zulks lol heden ooit geloochend heelt! En wanneer men, van den anderen kant, zaken ziet omgaen die alle eerlykheid kwetsen; wanneer men de schandaligste dieveryen ziet begaen onder den dekmantel vau fitiancieele speculatien, wan neer men die zelfde bladen ziel zwygen of zelfs de geldstroopers ziet onlschuldigen, dan ziet men voor goed hoeverre de sameuzweering tegen den lieer Langrand gael. Men zoekt de katholyke ak- lionnarissen van M. Langrand te bestelen, om zich- zelven met den buit le verryken. De franschman zegt dat heel aerdig Maer het geweten van alle eerlyke lieden protesteert tegen zulke baldadigheden, die slrydig zyn legen alle gevoelens van eerlykheid en regl- schapenheid welke onze voorvaders ons ingeprenl hebben. Onze tael is stieng, maer onze veronl- weerdiging is nog grooler dan wy hel kunnen uitdrukken. Ohwy begrypen dat een dagbladschryver zorg bebbe van hel publiek te waerschuwen, wanneer hy eene openbare Bank den verdoolden weg ziel inslaen; wy begrypen dat hy tevens ook de be- sluerders der Bank verwitlige; maer eens deze laek volbragt, moet hy aen de belanghebbende de verantwoordelykheid overlalen van hetgeen zal gebeuren. Is het op die wyze dat onze verslaefde dagbladen le werk gaen? Verre van daer. Sedert verscheide maenden, vallen zy met eene altyd groeijende woede uit legen alles wat van kortby ol van verre aen de instellingen van M. Langrand raekl. Zy lasteren en beleedigen alles zonder maet en zonder regiveerdigheidhetgeen zy verdragen en goed keuren in de Banque de Belgique, dat wordt eene misdaed in de banken van M. Langrand. Die han- delwyze kan hier ol daer wel sommige domme ZONDAG. Men weet dat de betrekkingen tussthen Frankryk en Rusland zeer gespannen waren inden laetsten tyd, zelf zoodanig dat, om eene toenadering le bewerken, Frankryk iziet regt- streeks met den beheerscher van ’l Noorden kon in onderhandeling treden. Men heeft dus eenen om weg gedaen langs Pruisen om het gevaer le ver- myden van eene botsing met Rusland. En prins Napoleon zou de man geweest zyn welke men uitgekozen heeft om die zaek tot een goed einde le brengen. Hy zou het iozigt hebben eene overeenkomst te willen bewerken tusschen al de mogendheden; eene overeenkomst die voorloo- piglyk maer zou bestaen uit eenen wapenstilstand, maer welke naderhand diepe wortelen zou kunnen schieten. Indien prins Napoleon zulks kan le weeg brengen zullen de volkeren hem zeker erkenlelyk wezen. MAENDAG. De vervolgingen in Frankryk tegen de dagbladen houden niet op. De Figaro van Parys heeft in zyn nummer van dynsdag een kronyk afgekondigd van de zitting van het Wetgevend Lichaem, waerin hy <le meerder heid der Kamer eenigzins over den hekel haelde, en men heeft tegen dit blad een proces iugespan- nen. O vryheid der drukpers De wanordelykheden van Toulouse verwekken nog al bekommering. De woelige beloogingen, de wandelingen door de stralen, de gezangen der Marseillaise die tot een tier van den nacht geduerd hebben, hebben botsingen met de politie en aeo- houdiogen verwekt. Gelukkiglyk heeft er geen bloed gevloeid. De verzwaring der krygslasten, onlangs door de fransche Kamer gestemd, had oorzaek gegeven lot die wanordelykheden. DYNSDAG. De onderzeesche kabel heeft de heschuldigings-akte uitgebragt tegen president Johnson, en hel verslag van den Senaet van Was hington. Hel hol heeft zich op 15 maert, verdaegd tot 23 maert, den heer Johnson opleggende zyne verdediging voor te brengen. Ziehier wal men den president ner Vereenigde Staten van Amerika ten laste legt 1. Van de Grondwet geschonden te hebben met eeue terugroeping le doen gedurende den ziltyd van den Setiaei; 2. van die terugroeping gedaen te hebben tegenslrydig met de tenure of office act; 5. van generael Thomas benoemd te hebben tol de bedieningen vau sekretaris van oorlog wanueer er welliglyk een ander minister bestond4. van met Lorenzo Thomas samengezworen te hebben om bezit te nemen van hel departement van oorlog door de gewapende magl; 5. van gepoogd te heb ben dat officieren des legers ongehoorzaem vierden aen de wellen des lands en eene samenzweering vormden om deu sekreiaris van oorlog uil zynen posl te verdryven. Hel zesde punt wordt niet opgegeven door de amerikaensche bladen. Deze akt van beschul diging geeft geeue aenleiding lot slrafbaerheid, maer enkel tot de eenvoudige afzetting van den president en zyne vervanging door M. Wades, voorzitter van den Senaet. ’T BOTEBKUIPJE t vallen •bran- weten, 'lie en ccllin- urftig zeers /en. voegd. >r deu essor BEKENDMAKINGEN. <5 ct. den drukrege.. Bureel Wilgendykslraet* N« 50. Voor elk afzonderlyk num mer, 12 centimen. 1 in de kwaed er de plaets ide vering mt en 1NSCHRYVINGS-PRYS. Buiten stad, franks. Mel Suppl. S Het BoTF.RKUip.it! verschynt den Donderdag in geheel blad ea den Zondag in half blad. heeren Itazilen van zal ultyd iets van Lastertlastert maer ’t WEEKBLAD er overblyven. Waerom voegt hel bladje er niet by, alle jaren worden de stralen opgebrokengetuige de Staliestraet die zonder kalsyden in een modderpoel verlinkt. A. Dat ware eene legenwaerheid, omdat het slechts toegepast kan worden aeii de Staliestraet die alleen in zake is; ten anderen, hoe wilt gy dat hel anders zy Wanneer eeue merkelyke verandering noodig geoordeeld wordt in de rigting eener straet, moet men er noodzakelyk niet eerst de kalsyden van uitnemeu om ze overeenkomstig te maken met haer nieuw alignement? Men verplaeist zeker geeue straet met den damp, zonder ze vooraf uit te breken. En dan hebt gy daer die onbegrypelyke straet over den molenwal van Constant Vanlhuyne. A. Indien dit belangryk werk u onbegrypelyk schynt, zullen wy trachten het u te doen verstaen. Het gedacht van dit plan is allerbest, om voordeeliglyk den modder- en stinkpoel le kunnen vernietigen die ligt langs den muer der hoven Woel» en Desoutter, in de leegte van den molen in kwestie; ontoegaukelyk *s winters voor de voetgangers, en 's zomers beroofd van alle zonne licht, wasemt hy gedurig eenen walgachtigèn en ver pestenden ‘reuk uit. Is het niet eenen belangryken dienst bewyzen aen de inwoners van stad, deze middenpunten van verrotting te vernieligeu, die den oorsprong zyu van al de besmetielyke ziekten welke men later, door de krachtdadigste poogingen en de zwaersle kosten, verpligt is te bestryden? En de nieuwe straet langs de Stadsschool, om de menschen MIe jaren worden nieuwe straten geopend, zegt hel Kuipje. A. Het Kuipje heeft nooit iels diergelyks gezegd*t is een valsch gezegde van uwe uitvinding; want bel bladje spreekt niet alleeu van stralen, maer van al de verbete ringen welke zoo spoedig op elkander binnen onze stad daergesleld worden. Luster en eerroovery. Ah 1 quel plaisir d’enrichir ceux qu’on aime Avec fargent de ceux qu'on n’atine pas. worden nieuwe Eenige dagen afwezigheid, voor zaken die overigens dringender zyn dan dezen van hel aih||eA»q Weekblad, hebben my belet eerder te antwoorden op de smaedredens en legenwaerheden welke dit bladje zoo geern iu zyne kolommen uilkraemt. Het zal nogihans niets verliezen met te wachten. 'T is waer dal ik eerstens twyfelachlig was of ik my in dil slyk wilde wentelen; want die er zich aen wryft, kwetst er zich aen, zegt hel spreekwoord. Maer, op hel aendringen van myne vrienden, alhoewel met tegen zin, neem ik de pen wéér op Doe wel en zie ota. Ik begin dan. Ziehier de inleiding van onzen tegenspreker De goedkoope groote mannen van Dixmude. A. Indien, in de oogen van eenige vooringenomen personen, onze tegenwoordige bestuerders geene mannen zyn vau hooge afkomst, dat zy niet gewiegd zyn geweest op de knieën van eene gravin, zoo als minister Frèrc zou zeggen, zy vertegenwoordigen ten minste met weerdtgheid de noodwendigheden en het welzyn van deze zoo werkzame, zoo overtreffende en zoo lalryke klas uit welke zy gesproten zyn; zy bezitten in eenen Imogen graed hel bewustzyn vau hunnen pligt en daerby het vertrouwen vau de groote meerderheid onzer inwoners, welk liet Weekblad huu door arglistige middels zal poogeu te onttrekken. Men zal spoedig bekennen dat onze groote bollen, heel goedkoop grrrool zyn, hel is al klinkmarchand en meer niet, geleend klatergoud en valsche munt. A. Welke kiesebheid van waerdering! Wat riekt zy naer de buersebap Wy zyn nogihans geene scheikundigenmaer wy zyn vooraf overtuigd dat, indien onze heerett in den smeltkroes konden geworpen worden, de ontleding ervan klaer zoude bewyzen dal hun alooi alzoo zuiver is ais dat van hunne tegenstrevers, en dal de ongelykslachtige stof er volstrekt niet iu te vinden is.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1868 | | pagina 1