•s 1 14. 2 April 1868. Twee-en-twintigste jaer. Dixmude, Donderdag, Algemeene overzage. kom- •te en >- - Deze kinderen aen zyne zorgen toeverlrouwd, geëer biedigd worde. Onze liberale ministers denken er niet allyd zoo over, dewyl ze voor onze slaels-universileiten meer dan eens keltersche professors hebben benoemd. Zwitserland heeft ook zyne werkstaking gehad, als by ons in T Walenland. De fransche Monileur heeft een verslag afge- kondigd van den minister van-oorlog aen den Keizer, vastslellende dat de garde mobile uil 550 duist man zal samengesteld zyn. Dit getal, gevoegd by de 800.000 man, welke hel active leger en de reserve uilmakeo, brengt de militaire magt van Fiankryk op 1 millioen 550 duist man. DE MELAETSCIIE VAN AOSTA. Alles is nog niet gezegd over de kwestie van het burgerlyk buwelyk in Ooslentyk; men weel dat er de heerenkamer dezer-dagen eene wet gestemd heeft betrekkelyk het burgerlyk huwelyk, welke wet eene opentlyke schending is van hel Konkordaet, dal over eenige jaren gesloten is geweest tussclien den Keizer van Ooslentyk en Z. II. den Paus. Ten gevolge der valsche grondstelsels in zake van godsdienst, door keizer Joseph If, in Oosten- ryk ingevoerd, was hel onder de volksklas van zekfere provinlien van dit ryk de gewoonte ge worden, het huwelyk in de kerk voor niets meer te tellen, en zich le vergenoegen met het huwelyk op het stadhuis, of hel burgerlyk huwelyk. Dat daernil groote ongeregeldheden moesten spruiten, valt ligt te bedenken; ook trok Z. H. Pius IX, in zyne hoedanigheid van geestelyke vader dier kalholyke bevolking, de aendachl op dien toestand van keizer Frans Joseph die, ook het geluk van zyn volk ter het te nemende, erin toe stemde, legelyk als zyn goevernement, een kon- kordael le sluiten met Romen, by welk het ooslen- ryksch goevernement de verpligling op zich nam, het burgerlyk huwelyk onder die arme verdoolde kalholyken, niet meer toe te laten vooraleer hel huwelyk was ingezegend door den priester. Deze maelregel, sedert eenige jaren in die eenige oostenryksche provinlien toegepast, begon de heil- zaemste vruchten voort te brengen, als nu de franema^onnery, vertegenwoordigd door de meer derheid der heerenkamer, eene wel gestemd heeft die door’t goevernement wietd voorgedragen, en welke, uit name der persoonlijke vryheidde ver- pligting van hel godsdienstig buwelyk afschaft en daerdoor liet bestaende konkordaet met Romen onder de voelen treedt. Zoo zyn de liberale goevernementen overal de zelfde onder voorwendsel dat ze geene eerediensten erkennen, verklaren ze den oorlog aen de kalholyke religie. Men twyfelt grootelyks of keizer Frans-Joseph de nieuwe wel met zyn handteeken zal be krachtigen. In Frankryk zyn hel Wetgevend Ligchaem en de Senael uiteen gescheiden, doch vooraleer de sluiting van den tegenwoordigen ziltyd wierd ver- klaerd, heeft M. Cbaix-d’Esl-Ange verslag gegeven over eenige petitiën, die vragen dat hei verboden zoude worden aen de professors van zekere uni- versiteiten, aen hunne leerlingen grondstelsels voor ie houden in zake van godsdienst, die geheel tegenstrydig zyn met hel kalholyk Geloof. De eerste pligl van den Slaet, zegde de verslaggever, is te zorgen dal hel Geloof der familien die hunne De kiezingen naderen. Onze doktrinairen, niet- tegenstaende al hun stoffen en boffen, zyn niel te min verlegen met de rekening welke zy aen het land moeten geven van hun mandaet. De kwestie der maelschappyen-Langrand nu daeromirent ten einde geloopen zynde en de financie-mannen van het ministerie, die deze afschuwelyke polemiek ge ëxploiteerd hebben, zich nu onledig houdende met de profylen le tellen welke zy ingezakt hebben ten koste vandealte ligtgeloovigeaktionnarissen. in af wachting dat zy hun eerloos ambacht herbeginnen, komen een ander middel in het werk te leggen om de aendacht der kiezers van de kwestie af te leiden. En inderdaed, hoe klein hunne achting voor het kieskorps ook zy, nog verslaen zy dat het bestuer van hel land hun niel toevertrouwd is geweest om uitsluitelyk te werken ten profyte van hun eigen-zehen, hunne vrienden en kennissen, en dat de ware liberale kiezers zelven zich wel zou den kunnen ontevreden toonen over hun bewind, sedert de elf jaren dal zy aen het bestuer zyn. Een beste middel om die aendachl van den weg af te leiden, was de klerico-liberale kwestie weêr op het tapyl te brengen. Ook hebben onze doktri nairen dit middel niet laten ontsnappen. Sedert donderdag laetst heelt de Kamer, ter gelegenheid der beraedslaging over den budget van binnen- zyn, zoo dal de groolen en vorsten wel eindelyk gedwongen zullen worden hunne maglige eu volks- ruïeneerende legers le verminderen, willen zy het volk niel tegen hun zien opslaen. Wy hebben nooit geloofd, zegt de Paix, aetï eenen oorlog tasseben Frankryk en Pruisen; de zwarte punten die men langs den kant van Romen eu Constanliuopelen aenwees, kwamen ons minder somber voor, als ze wierden afgeschilderd. Zoo als altyd, was T de vrees die de zaken zoo zeer in T zwart deed zien. Het wezentlyke, en misschien het eenige ern-t stige gevaer, ligt in de overgroote legets en in dn aengroeijing van den militairen invloed. De groote koppen van hel leger, de officieren, met een woord al de gegalonneerde en gestreepte mannen van d’ar mee zullen niet ligt de voordeeleu laten varen die men hun toegelalen heeft te nemen. Ze zullen alle geweld gebruiken om hunne bekomene plaetsen te behouden, en liever dan te ontwapenen, zouden ze eerder hel vuer aen T poeijer steken. Hel byna eenige middel tegen dit kwaed, ligt in hel aensporen lol gedachten van vrede en in het immer beslryden van den geest van militairismus. De slryd is lastig en groot, dal welen wy, maer wanneer dezelve met moed en standvastigheid wordt uilgehouden, dan is de zegeprael niel Iwy- lelachlig. De algemeene toestand van Europa levert voorts het vreedzaemste vooruitzigt op, en de wape ningen die men langs alle kanten ziet doen, schynen van langsom minder in oveieenkomsl le zyn met bet programma door de goevernemenlen afgekon- digd. Dat is eene legenstrydigheid welke niet uil (e leggen is, en uaerover de kroondragers die ze begaen, zelfs eens verwonderd zullen staen, teiwyl hel liglgeloovige publiek, lot zyne groote spyt, zal zien dal hel bedrogen is geweest. De waerheid, volgens ons, is dal het behoud van den vrede veizekerd is om drie tedens, waervan eene enkele, in eenen normalen tyd van bescha ving, genoegzaem zou zyn. Vooreerst heeft niet een der groote Staten van Europa het minste belang erin om oorlog te voe ren; zelfs nemen wy hier geene uitzondering aen voor Rusland, hetwelk thans geene serieuse kans heeft zyne grenzen over Griekenland te kunnen uitstrekken. Dan, er bestael een geldkrisis in alle de lauden, die van langsom zwaerder drukt op nyverbeid, koophandel doch vooral op den burger en den werkmansstanden die krisis dreigt van langen duer te zullen zyn en ondertusschen nog immer te verzwaren. Nu, een algemeene oorlog zou ongehoorde rampen na zich slepen dezelve zou eene byna algemeene bankroet leu gevolge hebben. Eindelyk verklacrt zich de openbare opinie van langsom sterker legen de verkwisting van den openbaren en byzonderen rykdom. De tegenwer king die hel militarismus moet overwinnen, is zoo gereedelyk noch zoo krachtdadig niel als men het teregt had mogen verhopen, doch is deaenwinst op dit terrein gedaen, aenzienlyk, en zal de zaek eindigen met te zegepralen. De krygslaslen welke dit jaer alreeds zoo zwaw op bel volk drukken, zullen in 1869 nog veel zwaerder zyn, en passeert dit jaer ook, dan zal in 1870, de alkeer voor de schrikbare lasten die de soldatenplaeg na zich sleept, algemeen geworden L-ï stove- 'T BOTEBKUIPJ ;n. FEUILLETON VAN ’T BOTERKUIPJE. agels, els. yzers, rssels. ingen, ekkeu, letels- paens- iauce- wafel- potien rkoud- 1 w or en de Ira in traden deling eidaed ala en ring- Hlelde irhevig enezen legelyk rachlig st deze len en BEKENDMAKINGEN. 15 ct. den drukrege.. Bureel Wilgendy ksiraet, N* 50. Voor elk afzondcrlyk num mer, 12 centiineu. eiende atbaer ilende it tee- e pyn uerly-; eemde. uwau- yevallen erbrah- r voeten, telle en twellin- churflig icere ngen. fevoegd- cl.. oor den sfesner in de kwaed er de plaets ide ep vering ml en geest, mdbeid hemo-4 hebben ibiikke- der 'hét nderen. zy het igedane B- en lit-en, nyp- s, zik- boi- nuize- tagen, ir deze t>y ons hl zich nomen lan de orden ■ruclil e iryving zyde, ige ge- in vloed 1NSCHRYVINGS-PRYS. Buiten stad, franks. Mel Suppl. S Het Boterkuiwe verschynt den Donderdag in geheel blad eti den Zondag in half blad. Vierde vervolg en einde. Dierbare brief! nimmer ben ik zonder hem; ik neem liem mede iun-.yngraf; by zal my de poorten des hemels openen die door inyne misdaed voor eeuwig voor my zouden gesloten zyn geweest. Onder hel lezen gevoelde ik tuyne krachten iny begeven, uitgepul door alles wat ik ondervonden had. Er kwam als 't ware een nevel voor uiyne oogen, en gedurende eenige oogenblikken gevoelde ik niet dat ik bestond en vergal inyn lyden. Toen ik weder tnt my zelven kwam, was het reeds diep in den nacht. Naermate myne denkbeelden helderder wierden, onder vond ik een onuitsprekelyk gevoel van vrede. Alles wat dien avond gepeurd was, scheen my toe eeu droom te zyn. Myn eerste werk was, myne oogen hemelwaerts te heffen, en God te bedanken dat Hy my verhinderd had de grootste van alle misdaden te bedryven. Nimmer was liet uitspansel t»y zon Leider en schoon voorgekomen door myu venster oenscbouwde ik geruimen lyd eene flikkerende ster en dankte God dal Hy my nog het genot verschafte haer te zien; het was my een stille troost te kunnen denken dal oen barer stralen ten minste bestemd was voer de cel van deg Melaetseffe. lot was zoo treurig dat ik naer haer einde moest verlangen. Eiken dag zag ik haer verminderen en wegkwynen, en ik zag hel einde hater smarten met eene droevige vreugde naderen. (Reeds sedert eene maend was zy aenmerkelyk zwakker geworden; Uerhaeldelyke flauwten bedreigden elk oogenblik haer leven. Eens op een avond ft was tegen het begin van augustus) was zy ter neer gedrukt dat ik haer niel wilde verlaten; zy zat in haren armstoel, want sinds eenige dagen kon zy het in bed niel meer uithouden, ik ging naesi haer zitten, en in de diepste duisternis spraken wy te samen voor het laetst. Ik kon myne tranen niet weérhouden; een wieed voorgevoel maekte zich van my meester. Waerom weent gy, zeide zy lot my, waerom u zoo te bedroeven? Al sterf ik, ik verlael u toch niet, en in uwe angstige oogenblikken zal ik in den geest by u zyn. Eenige oogenblikken later gaf zy hel verlangen te kennen builen den toren gebragi te worden oh> te gaen bidden in hel bazelaerboschje; daer bragl zy gedurende het zachte jaergetyde haer meesten lyd door. Ik wil, zegda zy, sterven terwyl ik den hemel aensclrouw. Ik geloofde haer einde echter niel zoo naby. Ik nam haer in ruyptf armen om haer te dragen. Ge behoefl my slechts te ondersteunen, zegde zy, ik zal wel kracht genoeg hebben om te gaen. Ik bragl haer laugzaem tol aen de hazelpers' ik maekte haer een kussen van drooge bladeren, die zy er zelve by elkander gebrast had, en nadat ik haer een lieten Ik ging aenmerkelyk kalmer naer myne kamer. Hel overige gedeelte van den nacht bezigde ik om in het boek Joh te lezen, en de heilige geestdrift, die dit in myne ziel opwekte, verdreef veor goed de sombere denkbeelden die my gekweld hadden. Zoo lang myne zuster leefde, had ik nimmer zulke verschrikkelyke oogenblikken gehadhare uabyheid was my genoeg om kalmer te zyn, en alleen de gedachte aen bare gehechtheid aen my was genoeg om my te troosten en moed in te boezemen. Medelydende vreemdeling, moge God u nimmer veroor- deelen alleen te moeten leven! Myne zuster, myne gezellin is niel meermaer de hemel zal my de kracht verleenen om moedvol dilleven door te worstelen; hy zal my die kracht verleenen, want hel isdagelyksch myn vurig gebed. K. Hoe oud was uwe zuster toen zy u ontviel? M. Zy was nauwelyks vyf-en-iwiulig jaren, maer door hel ondergesiaene lyden zag zy er veel ouder uil. Niettegen- siaende de ziekte, die haer ten grave sleepte en hare trek ken misvormd had, zou zy nog schoon geweest zyn, zonder eene yzelyke bleekheid die haer gelaet ontsierde; zy was bet levende beeld des doods, en ik kon haer aenzien zónder le zuchten. K. Zy was dan nog zeer jong toen gy haer verloor!? M. Haer zwak en tceder gestel was niel bestand tegen eene vereeniging van zoovele smarten sedert eenigen tyd Niog eens bet klerikale spook. SSe Toestand. doek onbeslagen hail, om haer legen de vochtige nacht-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1868 | | pagina 1