4 N* 44. IF Tvvee-en-twintigsle jaer. Altfcmeeue .ovei^age, Diximide, Zondag, 8 November 1868. BEKENDMAKINGEN. 15 cl. den drukrege.. Bireel Wilgendyksiraet, Voor elk afzonderlyk num mer, 12 ceniiinen. huizen ingevallen. By geluk, wierd niemand ge- dood of gewond. Men schrylï uit Spa De policie heelt dezer dagen de noodlottige voorbeelden gezien van den drilt lol het Beursspel. De boekhandel Firmin- Didot is hel slagtoffer geweest van eenen diefstal van 80,000 Ir., ontvreemd door eenen zyner ge- emploieerden, met name Emiel M.., oud 25 jaren. Deze jongeling was de steun eener arme doch eerlyke familie; hy nam de gewoonte aen van het Beursspel, maekte kennis met een der onweerdige schepsels, welke enkel het geld aenbidden, en ge durende een jaer wist hy zyne verliezen te ver bergen; doch door zyne patroons gepraemd om de gelden af te lellen, vertrok hy, en zy die hem in het verderf had gelokt, verliet hem. Hel was donderdag 58 jaren geleden dal de stad Antwerpen gebombardeerd wierd. Menigeen zal zich nog de vieezelyke gebeurtenis herinneren, De beschieting, om 5 ure 's namiddags begonnen, eindigde eerst om 11 ure ’s avonds. Talryke huizen wierden in puin gelegd; het entrepöt en een ge* deelle der KlooslersUael stond in brand. Hel was een yselyk schouwspel de vurige kanonkogels in de duisternis door de lucht te zien vliegen, om daer, waer ze nederkwamen, dood en vernieling te verpreiden. Dat was eene van de talryke rampen, I welke de omwenteling van 'l jaer 1850 de groot® j handelstad op den hals had gebaeld. Volgens een ministerieel blad, zou men by de opening der Kamer een voorstel doen, om den heer Van Wambeke, vertegenwoordiger vau Aelst, ooweerdig te verklaren om deel te maken van de wetgevende Kamer... Dit is voor de farce. Maer ernstig schynf het, dat er een voorstel zal ingediend worden om den mou- chard der belgisché diukpers van t gemelde laken eene broek te geven. By een examen vroeg de schoolmeester aen eenen knaep Wie was Paulus Daer dé knaep zich bedacht, fluisterde hem zya buerjongen stil in bel oor Een apo Een apotheker, gal gauw de acngesprokene knaep ten antwoord. Laelst waren vier jagers van een gehucht naby Nimes des nachts uilgcgacn met bun net, ten einde eenige hazen te vangen, *l geen verboden is. Op eene plek lands gekomen, lieten zy hel net val len, denkende dalzyeenig dier ontdekt hadden doch hel gewaende dier spartelde zoo hevig, dal de jagers dachten eenen wolf in hel nel te hebben en ook van schrik de vlugt namen. De wolf volgde hen op met het net op den rug, tol dat Zy in het gehucht wedergekomen waren, en toen ontdekten zy den veldwachter, die onder het net zal en onze vier mannen in de boel sloeg. Dezer dagen is te Luik het huwelyk inge zegend geworden van twee personen, die nooit onaengename dingen aen elkander zullen zeggen, zelfs wanneer hel gebeurt dat er eene wolk den gezigteinder van hun huishouden komt verduiste ren. in het stadhuis gekomen, hebben zich de twee verlooiden voor den schepene geplaelst, zonder een enkel woord te spreken, zelfs het vermaerde ja niet, de ja door hel burgerlyk wetboek voor geschreven, om de zeer eenvoudige reden dat bruidegom en bruid doofstommen zyu. M. Durup de Baleine, in het geslicht van doofstommen en blinden, getuige by het huwelyk, heeft by M. den officier van den burgerstand als tolk of taelman gediend, om aen de echtgenoten de verbindlenissen te doen kennen die zy door hel huwelyk aengaen, en deze hebben in hunne tael geantwoord, die 1 eenieder gemakkelyk verslael, om hunne toestem ming hit te drukken en elkander tot man en vrouw te nemen. 55 kalvers, dié verkocht wierden van GO lot 120 franks. Er waren 7 vette zwyns, welke zyn verkocht aen 75 tol 130 fr. Zwynenmarkt van zaterdag. Er waren 55 ma gere zwyns, welke zyn verkocht aen 56 lol 70 Ir. en 590 kooijezwyns, verkocht aen 20 lol 50 fr. - Volgensde Palrie, van Brugge, zyn de bur gemeester en koster van Coyghem, jufv. Glorieux en hare nicht, van dezelfde gemeente, deze week voorden onderzoekingsregter van Kortryk ver schenen, (en eindeeronderhoord te worden nopens de zaken van St. Denys. Opderiusschen blyven de gebroeders Deiplancke en een arme werkman van Si. Denys voortdurend in ’l geheim gehouden in t gevang te Kortryk. De weduwe van M. Renier, inspekteur der leerwerkhuizen, is een jaerlyks pensioen toege- slaen van fr. 1177, en de weduwe van M. Tanghe, kanlonalen schoolopziener, een pensioen van 821 franks. Een gedeelte der zoogenoemde liberale drukpers vraegt dat mei» de vreemde Jesuieten uit Belgie verbanne, maer zy vindt goed dal men de Vreemde industrieelen, die te Brussel de vuilste en walgelyksle schimpschriften schryven en rond leuren, in ruste laten. Men vroeg aen eenen Franschman, wat verschil er beslael tusschen de nieuwe leening van Gent en de omwenteling van Spanje «Geene. zeide hy‘, ils sont lous les deux d primes (Prim.) Sedert acht dagen zyn er te Gent eene onl- zaglyke hoeveelheid aerdappelen aengekomen, meest per spoorweg. Men kondigt verscheidene andere groote verzendingen aen, hetgeen onge- iwyfeld op den nog te hoogen prys invloed zal maken. Te Audenaerde is de heer markies Theodule De Rodes tol senaleur gekozen, io vervanging van wylen zynen vader. De liberalen hebben zich onthouden. Een miljoen! O dal. was eerlyds een grooie schat! maer thans.thans rekent men met bezwarende omstandig- 'miljards, zegge duizend miljoenen'! Dees land, zegt men, heeft zooveel miljards schuld, en dat land heeft er zooveel. Ja, een miljard wordt niet meer geleld, of liever men telt slechts met miljards. En noglans, wie zal gelooven dat er sedert de geboorte van Christus oog geen miljard minuten verloopen is den 25 december aenstaen- de zal dit cyler slechts 982.568,000 minuten bedragen, rekening gehouden van de 20 schrikkel jaren die in elke eeuw voorkomen. Daer hel jaer 525,600 minuten bevat, zal het cyfer Van een miljard minuten, sedert de geboorte van Christus, slechts iu hel jaer 1902 bereikt zyn. In verhouding met den gemiddelden duer des levens zullen de negen tienden, der thans levende wezens, boven genoemd jaer niet meer bereiken. De vyl is zeker wel eene van de onverdraeg- Ijksle pynen, die er bestaen. Wy hebben echter een zonderling en eenvoudig middel om ze te ge nezen. Als men pyn aen den vinger krygt, een geklop dal de nadering der vyt aenkondigt, dan moet men een versch ei nemen, waer men een gal in maekt, om er den zieken vinger in te steken; men lael dit ei eenen ganschen nacht aen den vinger hangen, en bindt het er rond met eenen doek. Ziedaer alles. Des anderendaegs ’s morgens trekl men den vinger uil hel ei, dal schier ge kookt is door de hitte van den zieken vinger, en deze is geheel genezen. Voor de eerste mael ziel men nu te Londen een huis bouwen, waeiaen men dag en nacht metselt aen al de stellingen en palen brandt een helder gazlicht. De metsers hoeven hier dus geene sekonde te verletten. Hel schouwspel is zeer aar dig, en de bouwwerken zyn, zegt men, zeer goed en kloek gedaen. Met al dat, zyn er de verledene week, in Holloway Road, drie splinternieuwe In Spanje gaen de zaken alloos haren zelfden gaqg. Nog nielsv is er zeker gekend over der. rege ringsvorm (Ken er aangenomen zal worden, lö af- wadding do^i de partien haer best haie gedachten en grondbeginselen om ’l meest te verspreiden en er adfihangers voor ie winnen. De republikeinen leggen byzonder veel ieveC aen den dag en bekomen veel byval, ofschoon men niet denkt dat zy zqflen gelukken. In de Voreénigde-Slalon van Amerika hebben de kiezingen plaets gehad voor hel presidentschap. De geweren president Johnson niet herkozen geworden deijepublikeiosche partyjtieeft de vik- torie behaeld in den persoon van generaël Grant. Het zyu ijiel alleenfyk de ambten én cère- phetsen welke hel heergchende doclrinari'smus uilsluilelyk geeft aen zyne aanhangers, hel deelt jhsgelyks aen ben en beschikt ten hunnen voor- deeje over hel goed van den Staet. De yzer«eg is hunne meest geliefkoosde prooi.' liet voorregt ’twelk de Company Van Gend-L.óis geniet, kost jaerlyks omtrent een miljoen aen de Schatkist; hel monopolium der boekdrukker^ in de statiën der yzerwegen van den Staet is byzonderlyk voordeelig aen de doctrinaire dagbladeren, dewelke er te koop worden aengebodeo ter uitsluiting der ande- ien. De koninklyke familie én ginsch hel Hof reizen on vergeld op den yzerweg; item de heereo ministers en byna al de ambtenaren. De bevoor- réglê coupons worden uitgedeeld aen de vrienden. Al deze verkwistingen hebben voor uitslag een vörliék, voor den Staet, van ongeveer 2 miljoen franks (wr jaer. Allerhande- ftieuwMydiugen. M. Delbpcre, priester in ’t seminarie, is onder pastoor genoemd te Moorseele. Voor het hof van assisen van Westvlaenderen valt er dezen keer maer eene zaek te beqordeelen, namelyk die van zeïëren Alexander Cousaert, be schuldigd van diefte met I w heden. De jonge hertog van Brabant blyfl nog altyd in denzelftlen bodroevepden loesland waerin hy reeds maèiiden lang verkeéri. Flauw is de hoop op zyu behoud, groot de schrik, de angst voor zyne dood, eu eiken morgen zegt men als ’l ware, ah toch pog een dag. Het is pynlyk de kommer en hel lydeuj]^ koninklyke familie Ie hooreo verhalen, maer hel is voorbeeldig ook zulke verkleefdheid, zulke ot|derliefdé të ontmoeten, daer waer men gewoon is d^ yersloh^fe harten aen te treffen, daer WAer.de familiebandén, helaes, zoo ligt onder de vöeleu getreden worden. Door de korreklionnele regtbabk ^an Veurne zyn veroordeeld Demeulenaere Karei, wever te Ardoye, lol 9 jaren en 7 maepden gevang, 260 fr. j boet of 80 dagen gevang en 10 jaren bewaking, voor talryke dienen bedreven in 1868, Ie Oude- cappelle, Pervyse, Lampernisse, Steenkerke en Avecappelle, daerenboven tol eene maend gevang en 26 fr. boet of 8 dagen gevang, voor scheld woorden jegéns deh bevelhebber der gendarmery te Dixmude. Moerman Amand, dienstbode te Merckem, tol eene macndr. en Gheldof Frans, landbouwerszoon te Merckem, lot 2 maepden gevang, voor weder- zydsche slagen1, te Merckem. Woliepit Lodewyk, werkman te Woumen, l°tol 50 franks boel of 8 dagen gevang en de veibeuring van zyn jagiroer, of 50 fr. of 8 dagen gevang, voor jagt-zonder verlof; 2° lol 50 fr. boel, voorjaglop grond van anderen, zonder toelating te Caeskerke. De gemeenteraed van Ypefé heeft den berg van Bermherligheid afgesebaft. Donderdag waren er ter markl van Brugge 70 schapen, welke zyn verkocht aen 25 lot 46 fr. INSCHRYVINCS PRt< T BOTERKUIFJE

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1868 | | pagina 1