Dixmtide, Zondag, 45 November 1868. Twee-en-lwintigste jaer. 1/.6 45. By J. VION, Plafonneur, Allerbeste Mechelsch Kalk, Plaesler en Plafond- lalten, aen genadige pryzen. -- A u-tuA ->■ t- w. Jp Atgemeene over sage. Uit er. hand TE KOOPEN, EEN WOONHUIS 610 fr. 620 fr. 390 fr. I>c kamer. De Kamer der volksvertegenwoordigers, na hare bestendige kommissiën der financiën, nyverheid en naturalisatie!» samengesteld le hebben, heeft zich verdaegd lol diogsdag aenstaende. liet verslag der kommissie, belast met hel onderzoek der kiezing van M. Van Morris, zal ondertusschen gedrukt en acn de leden der Kamer ten huize gezonden worden. INSCHRYV1NGS-PRYS. Buiten stad, franks. Vel Snpnl. S Hel Bothiikuipif. yersckynt dun Donderdag in geheel blad en den Zondag in half blad. gazen. Die gaz wordl bekomen van de gedistilleer- de pelrooholie. Te Berlyn is een bankier gestorven, die daer zeer gekend was en die zoo een bagaielleken van rond de zeven miljoen achterlael. Hel grootste deel dier fortuin wordl bezet aen godvruchtige in stellingen eenige personen hebben aileenlyk legaten bekomen, onder andere de huishoudster van den overledene die 80,000 thalers moei ont vangen. In hel testament heeft de bankier gezet dal hy wist dal die dame zeer liefdadig was, en dat hy na zyne dood wilde dal zy de middelen had om die edele deugd le voldoen. Een jongeling, die in 't geheel den bankier niel kende, oniving vyflieu duizend thalerseens had hy den ouden man regt geholpen, loen deze door een ryluig omver ge reden wierd. Die bankier was noglans gekend voor zyne gierigheid; hy verteerde voor zynen persoon enkel hetgeen volstrekt noodig was. De dagbladen van Berlyn verhalen van hem nog den volgenden trek Eene dame die in de ellende was, vroeg hem om hulp; hy ging een kistje vol goud halen, en zegde haerMevrouw, neem wat gy noodig hebt, hel doel my te veel leed er zelf le geven. En loen keerde hy zich om, zonder le bezien wal zy nam. De stalie-overslen, brievenposten en tele grafen van den Staet hebben bevel gekregen om tot Nieuwjaer het ontmunte belgische, franse he, ilaliaensche en zwiisersche zilveren geld le ont vangen, dat op 1 january 1869 moet worden in getrokken maer in dezelfde cirkulair wordt er aen die bedienden ten strengste aenbevolen géene koperen of bronzen vreemde munt le ontvangen. ’T BOTERKÏÏIPJE Ziehier de belonging die door de dames van Madrid den hertog de la Torre is aengeboden geworden, ten voordeele der katholieke klooster zusters; in hel lydverloop van twee dagen is de zelve door 516 dames geleekend geweest Zeer uitmuntende Voorzitter van ’l voorloopige goevernemenl, de ondergeleekenden, Spanjaerdin- nen, in onze hoofdstad wonende en katholiek, uil oorzaek van haer geslacht vreemd blyvende aen de politiek, hebben er nooit aen gedacht het goe- vememenl der natie lastig le vallen of hel in zyne oilicieele laek te stooren. Doch, wanneer zy de katholieke kerken zien afbreken, hare vervanging door proleslantsche synagogen en tempels zien afkondigen, en dit overeenkomstig de Vryheid der eerediensten, waer- in zy dë afschaffing der kollegien zien, op hel óogenblik 'dat men de vryheid van onderwys de- kreteert; de gewelddadige uildryvingen der kloos- ■létzustërs, welke vereenigd zyn om God le dienen, en dit op het oogenblik dal men hel regt tol ver- eeniging proklameert; hel verbod van hel behoef- Jftge volk te ondersteunen, op hel oogenblik dal men proklameerl dal alles voor het volk is; alsdan vermeenen de ondergeleekenden hel haren pligl en haer regt de vryheid le vragen hare zonen iu dé afgeschafte kollegien le doen opvoeden, indien zy zelve het belang hunner opvoeding en hun wetenschappelyk en zedelyk onderwys noodig oor- deelen; alsook de vryheid van te kunnen bidden in de kerken, welke veroordeeld zyn om vernield te worden; do vryheid van het behoud in hare gestichten van rjolvroujven, welke door haren wil, wélligl voor de behoeften van haer hert, ot de samenleving moede, deze laetsle hebben verlaten, welke gestichten zy, dank aen hare bezettingen, behouden en verrykt hebben, en vooral de vryheid zich le vereenigen om brood en kleederen voor de behoeltigen te zoeken. •i'Exc., in de hoop dat er regt aen onze vraeg zal gedaen worden, zullen wy met onze zusters van dal Uwe Exc. spaojaerd, dit is te zeggen katholyk en man van eer is, en dat zy dien tengevolge niel kan weigeren ons smeekschrift le acnveerden en hel behoud der kalholyke kerken en der afgeschafle kollegien en vereenigingen te bevelen. dienende voer herberg genaemd <fe A'aprife, met Peerdenstal van noordwesten daeraon houdende, welk buis en herberg beslaende in schinkplaets en kamer daernevens met dubbele deur, achter keuken, kelder en vaule met zolder, alsmede eene onlangs nieuwgebouwde Schuer, Koei- en Zwyn* stallen met aelpul daeronder, en wyders nog andere stallingen met de hoeveelheid van 97 aren 84 centiaren medegaende ERF en ZAEILAND, staende en gelegen le Eessen, van zuide. langs de kalsyde van üixmude naer Eessen. Gebruikt door den eigenaer .Angmie HctG. Geschikt door zyne schoone gelegenheid vqor fabriek, brouwery en andere neiringen. Voorden prys en konditien, men vervoegcgich by den Notaris DE SEEK, le Beerst. Allerhande tlileuwNfydlngen. Vrydag is alhier overleden Mevr. Norberline De Ruysscher, echlgenoote van M. Ch. Van Woumen, oud-senateur, iu deu ouderdom van 75 jaren. Tol nu is hel nieuws der onlslaggeving van M. den pastoor vau St. Denys, door de Vrede vau Thouroul hel eersl gemeld, niet bevestigd. Te ipere is eene 84jarige jufvrouw in hare slaepkamer doodgebrand. Zaterdag is een bakker van Brugge, voor de korrektionueele regtbank verschynende, lol 26 fr. boete of 8 dagen gevang en de proces-kosten verwezen, om brood iu zyaen winkel le koop te hebben gesteld, dal verre hel vereischte gewigt ■niet had. De beschuldigde bragl ter zyner ver- sclrooning by, dal hel brood wal hard gebakken was voor zekere kalanten, die om ’i gewigt niet tien, als 'i maer vast en b ird iu den beet is Veemarkten. BRUGGE, 10 november. Ter veemarkt telde mep 517 hoornbeesten. Sedert lang hebben wy zoo geen belangryke markt gehad, zoo door hel klein getal beesten ten koop gesteld (lep minste voor den lyd van ’t jaer) dan voor hunne leegere kwaliteit. KORTRYK, 9 november. 445 Hoornbeesten zyn le koop gesield, waervan er 407 zyn verkocht geweest. Prys van hel vee op voel verkocht Koeijen, 130 fr. tot 780 fr. Veersen, 85 Stieren, 175 Ossen, 210 Hoornbeesten van eerste klas (levend gewigt), 80 lot 82 cl. de halve kilo; tweede klas, 60 tot 65 cl.; derde klas, 45 lol 50 ct. BEKENDMAKINGEN. 15 cl. den drukrege.. Bureel Wilgendykstraet, Voor elk afzonderlyk num mer, 12 cenihuen. Ramp in eene koolmyn. In den nacht van verleden zondag heelt er in de koolmyn van Saint-Étienne nogmaels eene ramp plaels gehad. Zes werklieden, door eene overslrooming verrast, zyn in de myn omgekomen. .Men werkte vlytig om de laetsle slagtoffers op te zoeken, doch des anderendaegs had men de lyken nog niel terug gevonden van drie andere kerklieden, welke zich met hunne kameraden in de overstroomde galcry bevonden. Goed onthael. Men leest in een dagblad van Parys De verledene week bood zich een hussier in eene pachthoeve van Normandie aen, ten einde er lol eene inbeslagneming van goederen over le gaen. By zyne aenkomst liet men de honden der hoeve tegen hem los, en hy wierd ge dwongen heen te gaen zouder lol de inbeslagne ming te kunnen overgaen. Toen hy in zyne woning was terug gekeerd, vroeg men hem of hy er goed ontvangen was. O’ zeer goed, antwoordde hy, men wilde my zelfs opeten. Hel nr 10 der Belgische Illustratie, welke zaterdag verschenen is, bevat onder andere eene prachtige plaet Be jonge kristene Martelares, gegra veerd door M. Vermorken, naer de schildeiy van Paul Delaroche, welke eenige jaren geleden op de tentoonstelling van Gent zooveel bewonderaers telde. Wy zien tevens dal de Illustratie zich bezig houdt met het publiceeren van gravuren, naer schilderyen van oude meesters, waerdoor zy een dubbele weerde bekomt voor al diegenen welke zich met kunst bezig houden. Er blykt uil een statistiek werk, hetwelk zoo nauwkeurig rnogelyk is opgemaekl, dat de gemid delde levering vau papier vooV dagbladen, over- ziglen, brochuren, enz., te Parys, 27,500 kilos per dag beloopt; dit is 10,107,500 kilos per jaer, of ongeveer twaelf miljoen franks. Men ziel in de provinciën en voornamelyk in liet departement der Aube, zegt de Patrie, van Parys, builen-briefdragers die hunnen dienst ver- «•i&’en met h^v™£^ op drie Sevilië herhalen, dal ons betrouwen hierop berust,; ^wielen, en aldus hun werk vënigten op 5 uren mfr, (jan een voetganger. Daerenboven kan hy in zyn wagentje byzondere kleine voorwerpen leggen, en er mede byzondere boodschappen doen, wal hem een stuivertje opbrengt, zoo dal hy in korten tyd den prys van zyn ryluig heeft ingewonnen. Te Parys zyn vier groote verhuisdagen den 15 january, den 15 april, den 15 july en den 15 October. Dat zyn dagen van eenen’buitenge wonen oogst voor de Parysche voddenrapers. Elke voddenraper schal een der voorgenoemde dagen, gemiddeld, op 10 fr. winst; dit is eene weerde van 50,000 franken, die de verhuizers te Parys vier- mael ’s jaers op straet werpen. Engeland doet thans onlzaglyke aeukoopen van vodden. De katholieke bevolking der Vereenigde- Slalen is thans van 4,000,000 zielen. In eene onlangs gehouden openbare verga dering deed een dominé de bekentenis dat, volgens de oflicieelc statistieken, er in Engeland miljoenen menschee zyn die nooit naer eenen tempel gaen, die boegenaemd geen gebed kennen en die het bestaen der Godheid zelfs niet vermoeden.... Wy vragen van onzen kant hoe schrikkelyk moet dan het zedebederf niet wezen, en bygevolg de volks- armoede? In 1867 heeft men, in Engeland en Wallis, eeu miljoen menschen geholpeu en daer- voor 175 miljoen franks.besteed. Victor-Emmanuël en zyne zonen worden sterk gehekeld over hunne vrekheid, omdat zy no" geen duit gegeven hebben voor de slagtoflers der overstroomingen iu Italië, dewy! de Paus hun reeds 5,000 fr. geschonken heeft". De goddeloozen zyn niet zonder naera, maer zonder hert. De gemeente Seraing, naby Luik, zal met eene nieuwe gaz verlicht, worden, welker licht al betgeiie overtreft van do lot hiertoe gekende

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1868 | | pagina 1