N° 48. Twco-cn-lwinligstc jaer. Dixmude, Zondag, 6 December 1868. De Kamer. num* BEKENDMAKINGEN. 15 ct. den drukrege.. Bureel WilgendykstracL N* 30. Voor elk atzonderlyk rner, 12ceulimeu. jne beiaedslaging van middelen gesloten ge- ’T BOTERKUIPJE INSCHRYVINGS-PRYS. Buiten stad, 4» franks. Mel Suppl. H Het Roterkuhuf. versc.liynt den Donderdag in geheel blad en den Zondag in half blad. Allerhande Nleiiwstydingen. By koninklyk besluit van gende subsidien toegeslaen In zitting van gisteren heeft M. Bouvier van de zyne uilgesteken. Hy heelt hel verslag afgelezen der Kommissie van petitiën rakende hel rekwest der katholyke dagbladschryversprotesterende tegen de schending der diukpersvryheid gepleegd jegens twee katholyke dagbladen, 't Jaer 50 en de Katholieke Zondag, door hel parket van Brugge en van Koitryk, ter gelegenheid van liet onderzoek ïn zitting van donderdag, by de diskussie per artikel van hel bndjel van wegen en middelen, heefl M. Delcour eene wyziging voorgesleld, by welke hel patentregt op de sterke dranken en den tabak, té beginnen met 1 January 1869, niet meer tellen zou iu den kicscyns voor de provinlie en de gemeente. Deze wyziging zal gediscuteerd worden. Woensdag is de algemeei het budjel van w’egen en r.t worden, om onmidefelyk de diskussie artikel per artikel te beginnen. Zoo als jaerlyks is lydens die algemeene diskussie de aendachl van hel goevernemenl op vele mis bruiken en zelfs op meer dan eene schreeuwende ongelykheid getrokken geworden, doch vruch- leTbos. M. Le Hardy de Beaulieu mogt wel bewyzen dal hel land lol over de ooren in de schuld steekt, bah! antwoordde M. Frère, hetgeen ge zegt is overdreven; ik wed dal de verkoop onzer yzeren wegen voldoende zy om meesl al ouze schulden uil te vagen. En dan, M. Frère, wanneer een lyd van krisis onlstonde? Wanneer handel en nyverheid stil vielen ten gevolge van hel uitbersten eens oorlogs, vanneer het land zyne legers op oorlogsvoel moest brengen en ze weken en maenden op zulken voel houdenwanneer daerby een uilersl duer leven op handen ware, wat zou er alstocn van hel land ge worden, als we nu 814 millioen schuld hebben, en dal België, in deze vier laetste voorspoedige jaren alleen, 120 millioen schuld gemaekl heeft.... Usl! roepl op hypokrieten toon minister Frère uit, wees voorziglig. het is niet goed de drillen van hel volk le tergen’. alsof minister Frère de driften van hel volk niet lergde, wanneer hy uitriep .4 bas les couvenls! en de plunderaers der kloosters le Brussel door zyne verschyning op bel balkon van zyn hotel aenmoedigde... Msec zegde nog M. Coomans aen M. Frère. als hel land, volgens u, in zulk grooten voorspoed verkeert, waerom niet wal de lasten verminderd die holmeest op den kleinen burger en den werk man drukken? Waerom de regten niel verlaegd op den visch, op hel bier, op hel zout? Maer ge spiingl mei het geld om alsof hel als het manna uit den hemel viel en men hel slechts diende op le scheppen. De kleine burger en de werkman werken en zwoegen om den ontvanger der belastingen op lyd le kunnen voldoen; een druppel zweel kleeft aen elk stuk geld dal ze aen den Slaet belalen, eu mei dit zuer gewonnen geld, mei dil geld, hel voor werp van zoo veel vrees en zorgen, koopt ge voor het land schilderytjes van dertig, veertig lot zelfs honderd duizend franks! Wat heefl ons land mei al die pracht en grootheid uil le zeilen, wanneer ze gekocht en bclaeld moei worden mei den zuren last en hel zweel van bel volkskind, dal daerby van die rykheden nooit geen genot zal hebben... Doch dit is altemael schoon en wel gezegd, hel is en blyft desniettemin al boter aen de galg. Wy zyn aen hoold, roepen de scholelbazen uil, en wanneer hel land ’t avond ofte morgend mogt om zeep gaen, welnu, liet zal ons weinig kunnen schillen, we zullen immers onze schaepkens op ’i dioog hebben... er legen hel Ministerie zyn uitgevallen, heeft minister d'lsracli zyn ontslag ingediend. Kooingih Victoria heeft M. Gladstone geroepen oth een nieuw ministerie le vormen. Hel zal zeer waer- scbynelyk deze laetste zyn die M. d’lsraëli als hoofdminister van Engeland zal vervangen. Hel had er weeral eens erg kunnen toegaen op den yzerenweg. De machinist van den laetslen trein van Brussel naer Antwerpen bemerkte maendag, een weinig boven Weerde, eene kleine gemeente by Mechelen, dal gedurig vlammen vap onder de lokomolief opstegen. Hy dacht eerst dat er iels a$n den oven miskomen was en zelle maer zynen weg voort lot Mechelen. De vlammen waren heviger geworden, en by onderzoek bemerkte men dat de Irein aen 'l branden was. Dal was nu gekomen door eenen koopwaren* trein die eeuige minuten vroeger vertrokken was en waervan onder weg drie vaetjes petrool gevallen waren; de volgende irein heefl daer het vuer aen- gesloken, en hel is gelukkig dat er geene groole ongelukken zyn voorgevallen, want die vaetjes hadden kunnen den trein doen van het spoor loopen, gelyk zy die ook had kunnen gansch in brand sleken. De machinist heefl nog al erge brandwonden bekomen. Moord te Enghien. Men leest in hel blad le Courrier de l'EscaulHet kollegie van Enghien is, verleden zaterdag avond, hel looneel van eene smertelyke dramatieke gebeurtenis geweest. De leerlingen van het pensionnael waren voor hel avondmael in den refter vereenigd. Twee hunner, zekere V..., oud 16jaien, en F..., oud 12 jaren, plaegden elkander; de eerste had met eenen aerdappel naer hel hoofd van den andere geworpen, welke aenval onmiddelyk beantwoord wierd. De tegenwoordigheid en de vermaningen van den toezigler beletten hun die worsteling voort te zelten; doch alvorens rustig te worden, deed zyn tegenstrever hem de bedreiging Ik zal u later terug vinden. Toen bel avondmael geëindigd was, geleidden de loeziglers de leerlingen, twee met twee, in de uitgestrekle gangen van hel geslicht, ten einde er, volgens gewoonte, een oogenblik van uitspanning le genieten. De zestienjarige jongeling bemerkte alstoen zynen jongen tegenstrever op den dorpel eener deur, sprong op hem toe en gaf hem eene hevige klets. F..., zoo opvliegend als poeijer, nam zyn pennemes, opende hetzelve en stak er zynen tegen strever mee, welke hy ongelukkiglyk in hel heit raekte. Dit alles had mei de snelheid des bliksems plaets gehad. De loeziglers en leerlingen kwamen toege sneld men verdrong zich rondom den gekwetste en bragl hem naer de ziekenkamer, alwaer hy buiten kennis viel. De geneesheer wierd onmidde- lyk geroepende ouders, welke le Enghien wonen, wierden insgelyks ontboden. De arme jongen, welke verzorgd wierd, keerde lol hel bewuslzyn terug; doch de hoop was, eilaes’ van korten duer. Zyne krachten vermin derden al meer en meer; men moest hem de lael- sle HH. Sakramenlen toedienen, en omtrent 5 ure ’s nachts gaf hy den laelsten snik in de armen zyner troostelooze ouders en meesters. Men schryfl uil Genl, 4 december De graenmarkt van heden was maer weinig bevoor- raed; de tarwe en rogge wierden traegzaem ver kocht aen de pryzen van vrydag laelsl. De boek weit gold 17 a 18 fr.; de geersle 13 a 16 fr. den hekloliter; de haver 15 k 18 fr. den hekl. en half. De middenprys der boter was fr. 2-65 de kilo, de eijers Ir. 2-91 de 26. De vlasmarkt was niet belangryker dan de vorige wekende pryzen noglbans blyven vast en zonder verandering. De lynwaedmarkt blyfl nog allyd onbeduidend; er wordt le lande maer weinig geweven. belrekkelyk de brandstichtingen van St.-Denys. De besluiiselen van dil verslag of liever van dit schimpschriftzyn de dagorde. Deze beslissing is genomen geweest door 5 stemmen en 2 ont houdingen. De Kamer heefl het drukken en uit deden van hel gewrocht van onzen parlementairen grappenmaker bevolen. In zitting van 20 november, heefl de Kamer der volksvertegenwoordigers verslag gedaen over twee petitiën uil Veurne. By de eerste dezer ver zoekschriften vragen eenige inwoners der stad en omstreken de verbetering van den yzerenweg van Veurne naer Lichlervelde en de koncessie van eenen yzerenweg van Oostende langs Nieuporl en Veurne. By de tweede vraegl het gemeente- bestuer van Veurne, 1° dat er maetregelen zouden genomen worden, om de maelschappy van voor melden yzerenweg le verpligten de baeo en hel materieel in goeden staet te stellen, en 2° dat de Kamer aen M. Kalm de koncessie zon verleenen van eenen yzerenweg van Veurne naer Oostende. Beide petitiën zyn naer den Minister van open bare werken gezonden. 50 Nov. zyn de vol- 1° Eene subsidie van 2,000 franks aen de Kerk fabriek van Stuyvekenskeike, voor hel maken eener nieuwe kerk; 2° Eene subsidie van 1.650 franks aen de Kerk fabriek van St. Jan, by Ypere, voor hel stellen eener nieuwe naeld op de kerk. M. L. Vandromme, koster in St0.-Walburgis- kerk le Veurne, wordl koster in St.-Nicolaeskerk le Ypere. De reglbank van Veurne heefl veroordeeld Fierens Lodewyk, bakkersgasl le Dixmude, lot 26 fr. boel of 8 dagen gevang, voor slagen op Lodewyk Selscholter, te Dixmude. Derornmelaere Isidoor, sloofmaker te Dixmude, lot 15 dagen gevang, voor slagen op Leopold Brusseel, te Dixmude. I’arrein Karei, werkman, te voren le Merckem, nu vlugteling, by verstek tot een jaer gevang, voor banverbreking, te Merckem. M. Dufort, nolatis en burgemeester le Lede- ghem is aldaer subiet ovet leden. Volgens byzondere lydingen uit Brussel, wordt de toestand van den erfprins meer en meer geruststellend. Over een paer of drie maenden wierden de heeren Neut, zoon, en Maus, van Brugge, ver oordeeld, elk tot 100 franks boet, om den burge meester Boyaval uilgejouwd lehebben. Daer waren wel eerlyke menschen die kwamen getuigen dat de beide beschuldigden onpligtig waren aen het mis- dryf hetwelk hun ten laste wierd gelegd, maer de juslicie geloofde ze niel; de klerk van den ultra liberalen advocael Meynne zegde genoemde heeren den burgemeester van Brugge le hebben zien uit jouwen, en hy wierd geloofd, ondanks de ver klaringen der beschuldigden en van hunne ge tuigen. Nu, die klerk, een genaemde Derykere, komt thans veroordeeld te worden tol zes maenden gevang, voor misbruik van vertrouwen... Maer hy zal toch in ’t prison niet gaen, want twee dagen vóór zyne veroordeeling trok hy op zyn gemak de fronlieren over... Wie had den kerel voorkomen? Allo! eene thema voor den Westvlaming, het Weekblad en konsoorlen... maer neen, hel geldt hier trouwens geenen onderpastoor Van Eecke, die ’l land verlael om niet, onpligtig zynde aen het hem opgelegde misdryf, eene voorloopige gevangenisstraf te onder- gaen, maer hel geldl eenen liberalen schurk, en die mannen worden gepatroneerd door hunne vrienden... Ten gevolge der kiëzingen in Engeland, die

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1868 | | pagina 1