I f N° 49. 10 December 1868. Twee-ei>twinligsle jaer. DE VONDELINGE VAN SACKINGEN. Dixinude, Donderdag, Waerheid en Diuaelleer, EGERIGE ■Bl i I irt (e n de I der S ure en mogt ons den afgryselyken terug- Doornyk beeft to bezoek afgelegd. Uit het Duitsch vertaeld. 2 om aen de goederen der Kerk eene heiligschendende hand te slaen. Andere voorbeelden leveren byna al de vol keren van Europa op; overal roept men de vryheid in om de willekeurigste en meest tyrannieke akten van verdrukking tegen ddKerk te wettigen. Wel blind zyn ze dan, degenen die niet zien dat de geheele beweging van dezen lyd gerigl is tegen de Kerk en legen Christus en slechts in graed verschilt van degene die eenmael door den Ante- christ zal aengevoerd worden. (Land van Aelst). Vele oude menschen weten nog te spreken van de ongelukkige tyden der fransche revolutie; wy hebben daer ook met Frankryk meêgedeeld, liet is nog maer zeventig jareo geleden. De stille goede burgery wist van geeoe politieke zaken, en wal men hun ook zei. die brave lieden geloofden aen niet eene der voorzeggingen, zoo lang zy hunne kerken en priesters hadden. Maer de wind woei en sommige fynneuzen riepen dat er storm in de lucht was; doch de handelaer han delde voort, de rentenier dacht aen zyne pantof feltjes en niet verder, de edelman joeg, en de brave menschen gingen stillekens hun gangsken voort. De wind woei felder; de lucht verduisterde, de vryheidhaters of francma?ons gingen stoutmoedig vooruit; de eene slechte wel volgde de andere, en de fynneuzen riepen weer uit Nood! En nog geloofden het de brave menschen nietmaer de fransche Girondins of vrymetselaers deden het hoofd van Louis XVI onder hel mes van hel scha vot rollen, en eene guillotien, uitgevonden om dertig menschen in eene minnet het hoofd af te slaen, fooctionneerde dag en nacht. De rentenier en de edelman moesten hel rap naer den vreemde opsleken om met hel mes van Harrére geene kennis te maken; het spel was gespeeld De brave menschen zagen hunne priesters en kerken van dag tot dag verminderen, en men begon te lael gewaer te «orden dat de fynneuzen de waei heid gezegd hadden: de vyand was aen het roer. De Jacobynen wierden meester; zy onteerden de kerkhoven en sneden de beurzen der eerlyke lieden zy klopten aen de deur der kloosters, verjoegen of vermoordden de priesters en religieuzen en ver brandden kerk en klooster. Frankryk zwemde in het bloed en de groote rivier de Loire stropte van al de lyken der menschen die men erin versmoord (Vervolg). Die goddclyke leering, hoe verheven, hoe heil- z?etn ook, wierd dikwyls bevochten; geene eeuw was er of de eene of andere dwaelgeest verhief den slandaert van den opstand, schreef er eenige goochelwoorden op. hitste de opgewondene driften der volkeren aen, en gelukte ermeermaels in velen, ja gansche volkeren van de waerheid af te trekken. Onze negentiende eeuw komt de droevige eer {pe hef Oogelopf zelf onder de christeue volkeren te doen |roonen. Onder ’l voorwendsel van voorpitgang, van be schaving, door het goochelwoord vryheid, worden de uilzinnigste, de dwaesste leerstelsels aenge- predikt; men splitst de volkeren in tweëo, men zet burgers legen elkander in feilen hael op, men loo chent al de bewysgronden waerop de Kerk berust; alle andere belangen worden aen den achterkant geschovpp, en hel zaed des Ongeloofs wordt door goevernementen en besturen met ongeloollyke gretigheid rondgeslrooid. De leering der Kerk is slechts dwaelleer, het oppergezag des Pauzes eene hersenschimhy heeft geen regt om koning te zyn; de Kerk mag niet meer onderwyzen en wordt pyeral weggedrongen uit Slaelsbestuer en wet geving, nit hooge- en lagere scholen, uit weten schap en kunst, uil geheel het maelschappelyk leven. ’t Is niet genoeg voor onze schynliberale dwael- Jeeraers, de reglen der Kerk op de Maelschappy te loochenen, diea|spi|zin en dwaesheid uit te kreten; neen overal waer het liberalismus of ’t ongeloof meester is, wordt de Kerk vervolgd en beoorloogd. De Paus mag geen wereldlyk gezag meer be zitten; om hem dit te ontnemen is alles geoor loofd list, geweld, openbare oorlog, verraed en struikrooveryhet grootste getal zyner provinciën is hem op die wyze afgenomen. In Italië legt men de band aen de kerkelyke goederen, de kerkelyke besluiten der bisschoppen worden aen de Staetsgoedkeuring onderworpen, en in de seminarien, hel theologisch onderwys van Stadswege geregeldde bisschoppen welke zich tegen die dwingelaady verzetten, worden gekerkerd of verbannen. België, ons vaderland, maekt zich gereed om den band welken ons reeds aen hel Ongeloof hecht, vaster toe te sluiten; na de testamenten verbroken, de liefdadigheid als gekerkerd, de studie-beurzen geroofd te hebben, bereidt hel goevernemenl zich had. En dan, als men geene vyf minnten meer zeker was van zyn leven, geloofde men dat het stormde, toen dat de goten van Parys hef bloed niet meer konden zwelgen. Maer de oude menschen die dat gezien hebben, zyn thans verre geschoven; de nieuwe aenkomers kennen de jaren 90 niet meer of vergeten ze; de goede menschen hebben weêr hunne kerken en priesters.... En nogtans de fynneuzen roepen ge durig dat er storm op handen is. Te Brussel smeden de liberaters wetten op wetten, ketens op kelens klinken zy, en de men schen zyn gerust De vryheid wordt den nek ge broken; sinds lang hebben zy ops het regt afge nomen van met ons geld en goed te doen wat wy willen zy schenden en onleeren onze katholyke kerkhoven zy rooven de studie-beprzen die doop godvruchtige familien of persoonen zyn geslicht geweestzy vallen opènllyk tegen priester en Ketje uitmen trommelt uit dat mpn kan leven zonder doopsel, trouwen zonder Kerk, sterven zonder priester Eu de goede menschen zeggen dat er nog geen kwaet) by is Maer wy, wy zeggen dal het storm is of stornjep zaf; wy zyn op de haeu naer <ie jaren 90. In 1790 waren hel enkel de steden die slecht waren, en nu gaet het op vele dorpen al erger dan in de steden; hel volk wordt ongeloovig. Rente niers, rekent uwe aklien en inkomsten maer hyeen eigenaers, jet maer op uwe landen en bosschen wie weel, tusschen dit en hoeveel lyd zy als natio nale goederen zullen opgeroepen worden. Gy hebt hel vooi beeld van zoo vele voorgangers onder de oogen, en gy wilt niet zien... Wy kunnen hel u maer zeggen, land gespaerd worden voor keer van de jaren 90 De moeder van onzen juslicie-minister, M. Bare, is overleden de bissebop van dier gelegenheid by M. Bara een De liberale gazetten, dus ook Rel Weekblad,"maïten daer eep groot lawyt van. Nu, dit bewyst maer een dingen, T is dat die bissebop vol gevoegzaemheid en liefde is jegens eenen vyand der Kerk, en dat hy de liberale burgerlyke overheden alleen wil laten onbeleefd zyn, gelyk deze van Gept, by voor beeld, die meenen dat zy zich zouden opteerep met den voel in bel bisschoppeiyk paleis te stellen i gelyk de liberale burgerlyke overheden van Me chelen, die lydens de wyding van Mgr. Dechamps, BDTERKÜIPJE FEUILLETON VAN T B0TERKU1PJE. irtelende chatbaer achtende tyul lee- de pyn latuerly- enoenide onwan- Verkoud- ten wor st en de ddra in- graden indeling deidaed Deze e geest, endheid heino- hebben blikke- ider bet aderen. zy bet igedane BEKENDMAKINGEN. 15 ct. den drukrege.. Bureel Wilgendykslraet, N» 50. Voor elk afzouderlyk num mer, ceutimeu. jevallen frbrun- 'voeten, feite en wellin- hur/tig zeert igen. ivoegd. O cl., or den feasor >or deze by. ons cht zich enomeo van de vorden leruehte wryving r zyde, tige ge- invloed rgvuldigste huis- J l ze geen den vreemdeling vertoonde zich ifula en >r ring- vortelde ierbevig genezen legelyk krachtig datdeze ■den en ig in de i>, kwaed over de ke plaets mende op zuivering komt en tveel. genezen daegs in iet lang- blikkelyk olmaekte Vooraleer dat de half slapende herbergslieden de deur hadden geopeud, waren uil den wagen twee personen ge sprongen, een heer en eene dame, en hadden denzelven zorgvuldig weer loegeslotcn. Binnen huize geleid, vroegen zy om in eene byzoudere kamer te eten. Terwyl de koet sier met behulp van den huisknecht de peerden uitspande en in den stal bragl, steeg de man, die by den koetsier had gezeten, weer op de bank der koels, en antwoordde als de knecht hem vroeg, iudien de beer-bedieude zich niet in de kamer vervoegen wilde, slechts met eep onu kennend hoofdschudden. Bal was geheimnisvol. Dpch, peisde de knecht, die lieden hebbeu misschien veel geld en T is dan ook ligl te verslaen dal die man by de koels wacht houde. Het verwekte dus ook hy hem geene byzou dere verw,oudering meer, als na eene halve uer de héer- bediende in de herberg trad en in de kamer der vreemde lingen zyn avpndmael ging nemen, terwyl de koetsier den Wachtdienst overnam. Ily dacht alieenlyk die engelsch- mans, want hy meende dal de vreemdelingen tol dit volk behoorden, zyn toch aerdige liedenin plaets van den wagen in de remise te laten brengen en den sleutel by hun te houden, laten zy hem voor de herberg bewagen. My kan hel weinig schillen, mommelde hy halfluid in zich- Zelve, zoo er slechts een goed drinkgeld van komt. Is er een hoefsmid in de nabyheid? vroeg de koet- INSeiWTVINGS-PHYS. Buiten stad, tt franks. Mel Sappl. S Hot Botkrkuine verschynt dep Donderdag in geheel blad en den Zondag in half' blad. Terugblik eu Vooruitziet. lieden uit de Zonne eenen oogslag binnen in den wagen werpen konden. De bediende zat reeds lang op zyne bank, en de peerden togeu welhaesl op de ligte handbeweging dps koetsiers, in snellen draf vooruit. Een uer, nadat de koels weg gereden was, begon er eindelyk ook beweging te komen in hel dorp, reeds lang kwetterden de vogels in boom eu struik, en de zon schoot hare eerste stralen op de toppen der bergen. Hier en daer iu bel dorp wierd eene blafletuer opengeslagen eu de menschen keken door hel venster uil naer hel weder ep berekenden voorop wat zy niet dien prachtvoller) zomerdag aenvangen zouden. Ook de hoefsmid was een der eerste die opgestaen was om, naer gewoonte, vroeg aen T werk te gaen. Heden was het iels of wat later geworden, want men had zyne nachlruste gestoord, en hy was grooleiyks verwonderd als hy de blaffeluer opende en op de kerk zag dal hel reeds vier ure geslagen was Gelyk hy dan in de smis binnen kwam en de halve deur opendeed, om builen ie gaen, lag daer voor hem in een korfken met fyiae witte doeken omwondeu een slapende kind. Eib, eilidat is eene goede handgift!... a dacht de smid, terwyl hy den kleinen slaper aeuschouwde. Een klein, kleiu lieflyk kiudjewelke duivelsche hekse eeuer moeder heeft my dit present daer ingezet? En zonder hel korf keu aen te raken, liep hy snel in huis naer boven by zyne vrouw, die bezig was met zich aen te kleedeu. «’Vrouw, vrouw, riep hy iu aller haest, kom beneden zien. Gy hebt al lang gejammerd dat wy geene kinderen hebben; uwe wensch is nu vervuld geworden, a Daermede sprong hy weder den trap af, en builen huis; haestig wierp ook zyne vrouw, die in T dorp de schoouc Anna ge- sier aen den huisknecht; thyn voorpeerd heeft een yzer verloren en het zou moeten hersteld zyn, vooraleer wy afreizen. Gansch in de nabyheid woont de smid, koetsier, een regt bekwame werkman. Ik ga hem aenstonds wekken. De smid was in weinig tyds by der hand en T werk ging spoedig aen. Ook de heer was in den stal gekomen om te vernemen of het peerd geen letsel had bekomen. Het kwam de lieden uil de herberg wonder voor, dat de vreemde heer inlichtingen vroeg over de dorpsbewoners en hunne levenswyze, over den dagloon der arbeiders, over de zeden, de gebruiken, over hel wetenschappelyk en godsdienstig onderwys. De dorpssmid, zegde hy, die myn peerd beslagen beeft, schynt een zeer verstandig man te zyn, zoo als' ik Let nog zelden op myne reizen by ambachtslieden aen- getroffen heb. Waeracbiig dat is hy, antwoordde de vriendelyke bazin, en zyne vrouw is de beste en zor." *’n 1 vrouw van tien uren in 't ronde. Spylig dal kinderen heeft. Op hel gezigl van plotseling eene wonderbare uitdrukking." Geene kinderen, vraegde hy nadrukkelyk. Maer terstond bragl hy de samenspraek op een ander punl, vroeg naer zyn rekening en betaelde rykelyk. Hy had nog veel wegs af ie leggen, en zou by gevolg nog voor den dageraed vertrekken. Eer dal de dag verscheen, slond zyn reiswagen aenge- spauneu, de heer en de dame stegen er in zonder dal’de

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1868 | | pagina 1