\J<& Divinudfe, Zondag, la December 1868. Twee-en-hvintigste jaer. N° 49. KOOPDAG BOOMEN, TE CAESKERKE. De Kamer. verdacht en haielyk te doen voorkomen. betaling, BEKENDMAKINGEN. 15 cl. den drukrege.. Bureel Wilgendyksiraet, N’ 50. Voor elk afzonderlek num mer, 12 ceutiinen. T BOTERKUIPJE In zitting van gisteren, vrydag, heeft M. Jacobs, representant van Antwerpen, hel woord gevoerd cu niet zyn uitmuntend talent de schendingen van doihicilie en van vryheid van drukpers geschand merkt, aen «elke de parketten van Brugge en Kortiyk zich in het onderzoek der zaek van Sinl- Denys hebben pliglig gemackl. In zitting van heden, zaterdag, moest M. Rcy- naerl antwoorden aen minister Bara. Veemarkten. KORTRYK, 7 december. 580 Hoornbeesten zyn te koop gesteld, waePvan er 351 zyu verkocht geweest. BRUGGE, 8 december. Ter veemarkt telde men 250 hoornbeesten. De goede kwaliteit zou koopers gevonpen hebben, maer iy ontbrak. vin lllacndag, 14 December 1SGS, om 2 ure namiddag, inden boomgaerd der hof stede nü gebruikt door sieur olydore Decal, té voren Pieter Decoene; gelegen te Caeskerke, west naby den steenweg van Dixmude naer Veurne, tegen de Hoogebrug, van 45 KOOPEN Boomen bestaende iu Notelaers, Peerelaers, Appelaers, en 18 KOOPEN zeer zware Olms. Door hel ambt van Meester DE SECK, Notaris te Beerst en met tusschenkomsl van zynen ambt genoot Mtet DEBOO, Notaris te Ooslvleteren. Op gewoone voorwaerdeo, tyd van betaling, mits borg te stellen. CH. VAN VIANE en Zoon, te Dixmude, laten welen dal zy alle slach van Ryluigen maken. Dezen die hen believen met hunne orders te vereeren, mogen zeker zyn ler trouw gediend te worden. Allerhande Hieuw stydingen. M. Seghers, pasloor-dekenj van Korlryk, heeft de IIH- Gereglen ontvangen. By besluit van den heer goeverneur dezer provinlie, van 19 november laelst, is Robert Pei ren, veldwachter te Beerst, tot brigadier be noemd, in vervanging van Bruno Mergaerl, van Viadsloo, ontslaggever. De regiliank van Veurne heeft veroordeeld Syx Jozef, rondleurder te Viadsloo, ten eerste lol 8 dagen gevang, voor slagen en wonden op Jozef Verhaeghe, en ten twc&ie lot 11 fr. boet of 2 dagen gevang, voor nachtgerecht te Merckem. Deleu Amelia, weduwe Delever, werkster te - -r pr—-j - - -lol 15 dagen gevang, voor diefle van zegde die drukpers, dit dén brandfakkel in han- eene klouw snoerlim en van een paer zokken, len nadeele van Marie Desauvage te Dixmude. Men schryft uil Veurne In den nacht van zondag lot maendag beeft een verséhrikkelyke storm over onze slad gewoed. Hel gebulder van den wind was zoo ontzettend dat er veel inenschen mei den angst Jagen van hel dak van hun huis den eenen of anderen oogenblik le zien inslaen. Zelden hebben wy zoo iels gehoord; de wind ratelde gelyk de donder. De schouwen en byzonderlyk de daken hebben nog al wat geleden, want byna overal ziel men panneslukken in de stralen liggen. Vensterramen zyn mei geweld opengeslagen en uitgerukl geworden. Te Adinkerke is een gedeelte van het in aen- bouw zynde slatiegebouw omgeslagen; èen aenge- legd wachthuis, langs de nieuwe spoorhaen op Duinkerke, heeft ook nog al veel schade geleden. Ter Panne zyn veel gebroken glasruiten; en in de omstreken zyu talryke boomeo ontworteld en omgeslageü. Te Ypere is het groot gebouw dat tnen op Sint- Pieters aen ’t maken is voor eeue Bewaei- en Zondagschool, al en geheel ingestort. Een der muren is daerenboven op eene stalling gevallen en heeft er eenen ezel en eene koei gedood. Een muer is omgeslagen van het gebouw waer de kongre- galie der jongelingen gehouden wordt, legen Sint- Maertens-kerk. Ook is veel schade gebeurd aen de kazerne der cavallerie. Te Fritzlag, in Duitschland, is maendag namid dag, rond 4 ure, gedurende de goddelyke diensten, de kerktoren door eenen bevigen rukwind inge stort. Men heelt 26 iyken iu de kerk van onder de puinen gehaeld. Uil Holland schryft men dat men de droevige verzekering heeft bekomen dal, ten gevolge van den laetsten storm, er in de hollandsche haven 28 schepen zyn gezonken. Op hel strand langs Lombarlzyde en West- ende is er veel tarwe aengespoeld, voorlskomende van een schip dat schipbreuk zal geleden hebben. De burgemeester is een waekzaem en ieverig man; by kreeg hel dezer dagen in zynen bol van politiële houden om Dure.' De man trok zynen besten pittaleer aen en ging op hel gestelde uer al de herbergen doen sluiten. Toen nu de borgerlyke magislrael te buis kwam en verheugd aen zyne vrouw verhaelde hoe alles goed afgeloopen was, wierp deze plotseling een geschreeuw uil van ver wondering de man ziel rond en bemerkt, wat?... dal men de slippen van zynen pittaleer had afge- knipl.^ De jonge leerling uit het kollegie van Enghien, die het ongeluk gehad heeft eenen zyner medeleerlingen te dooden, is voorloopig in vryheid gesteld. Dit kind, oud 12jaer, was sedert den 1“ dezer, opgesloten in hel celgevang le Voos. Gisteren is hy naer zyne familie, le Doornyk, terug gezonden. De burgerlyke lysl heeft, even als alle jaren, aen de liefdadige komileiten van de verschillende parochiën van Brussel, de brood- en kolenkaerleu gezonden, bestemd voor de armen dér hoofdstad. Men weel dal 8,585 huisgezinnen aldus gedurende In filing «vin woensdag is de kwestie der brand- stichtiugbh van Sinl-Denys op hel lapyt gekomen, terzelfder tyde als de aenhouding van dén drukker uitgever van 't Janr 30 en de inbeslagneming van voorwerpen aen dezén en aen den drukkeruitgever van de Kalholyke Zondag toebehoorende. M. Reyoaert, gedeputeerde van Korlryk, heeft het eerste hel woord gevoerd. Gy kent de feiten der biandslichtingen, zegde M. Reynaerl, gy weel dal de liberale drukpers ge poogd heeft er de veraniwoordelykheidgvan le doenn... D vallen op de kalho^ykè geeslelyklutiid. Hel is bel - Deleu bygeloof, door de geestelykheid onderhouden, ^Woumen, zegde die drukpers, dit dén brandfakkel in han- i-i—. den van de brandstichters heeft geplaelst. Men had een man uaer Sinl-Denys gesVuerd, den politie- kommissaris van Gent, welke de zending had, ten eerste van de jdslicie le helpen, én ten tweede van terzelfder tyde den korrespondent van den Echo da Parletnenl te iyti, die het ofticiëele blad is. Kortom, M. Beyn.aerl geeft het geheele his toriek der zaek, en bewyst, door feiten, dat hel doctrinair gouvernement eene scliandelyke parly- kwéstie heeft willfcn makèn van eene krimineele zaek, lèn emde de kalholyke geestelykheid voor hbiplvl. la «InAn vnnrkntTipn In zitting,’ van donderdag heeft minister Bara geantwoord op het diskoers van M. Reynaerl. Naluerlyk heeft deze laelsle gelogen; daer is niets waei van al wal iM. Reyoaert verleid beeft. Om een staelke ie geven van de gegrondheid der wederleggingeu van M. Bara, halen wy een enkel feil aen M. Reynaerl verkherde dal de juslicie alles doorzocht en doorsnuflehi had in hel huis van den heer pastöór van Sint-Denys, teneinde er een bewys te vinden van zyne medepligligbeid iu de brandstichtingen aldaer gepleegd. M. HaM. Dat is mis, zeg ik u. Af. Reynaerl. Ik heb hel uit den mond van den heer pastoor-zell vernomen. iV. Bara. Het is geen bewys dat hel waer is, om dal de pastoor hel u gezegd heeft; in godsdienstige zaken moet de pasrtoor geloofd worden, doch er slael in geen wetboek geschreven dal hy iu een krimineel ondeizoek geloofd moet worden... Maer nu: men viaegde verder aen M. Bara waerom een maudael van aenhouding was uitge zonden geworden tegen dén heer onderpastoor Van Eecke, aengezien hel artikel van ’t JaeroO, waervau hy de sèlipyvt>f is, getne provokalie tol brandstichting trnv'dl? Om dal de. aeugehoudene koeiwachler Van- depulle verklaerd heeft, zegde M. Bara, dal hel hy de lezing is ran de artikels van ’l Jaer 50 betrek- kelyk Sinl-Denys, dal liy zich opgewekt gevoeld heeft om brand le slichten. Maer is dit aennemelyk, M. Bara? En dien ge leerden en verslandigen koeiwachler gelooft gy op zyn eerlyk woord, lot zoo ver dat gy erom een priester door degendarmen doel aenhouden... en een eerlyk man, eeh geachte geeslelyke, een 70- jarige gryzoerd, dié in eéne krimineele zaek ge tuigt, deze is niet té geloöveo, hel slael immers iri geen wetboek geschreven dal hy geloofd moet worden... .n den winter hulp krygen uil de kas des Konings. Een arme man, die met blink le verkoopen rondgaet, is te Brugge schielyk dood gevallen op de Groole markt, op hel oogenblik dal hy zyne pyp ging aensteken. Te Brugge zal men een standbeeld opreglens aen Breydel en Deconinck. Het is goed le herinneren dat, te beginnen mei 31 december, de eenige zilveren munten, die nog weltelykeu koers zullen hebben, de volgende zyn Frankryk. De stukken geslagen sedert 1864. Pauzelyke Stalen. De stukken van Pius IX. Belgie. De stukken van Leopold II. Italië. De stukken geslagen sedert 1865. Zwitserland. De stukken sedert 1860. De vyffrankslukken blyven hunnen wettigen koers behouden. Men schryft uit Gent, 11 december Dé graenmarkt van heden- was wel bevoorraed. Dé tarwe wierd spoedig afgezel zonder verandering in de pryzen; de rogge, integendeel, wierd traegzaeni verkocht aen verminderde pryzen. De boekweitV gold van fr. 16-50 tol 18 00; de geerste van 15 tol 16 den hekloliler; haver, van 15 tol 18 den heklol. en half. De middenprys der boler was fr. 2-55 de kilQi eijeren fr. 5-45 de 26. De vlasmarkt was byna nol; lalryke vragen, vaste pryzen. Lynwaden, in opslag. By eenen brand in eene menageriet le Philadelphia (Amerika), ontsnapte een ysbeer vaq Florida, en liep met hangende ooren en slopenden steen door de menigte, die er geene acht op gaf en meende dal hel een houd was. Hy volgde eenen heer die, hem ook voor eenen bond nemende, hem ten zynent liet binnen komen. Deze erkende zyne dwaling slechts als hy zich iri den gang be vond mei dezen zonderlingen bezoeker. Weinig gezind om hem Thuis le houden, opende hy de sl/aeldeur; maer hel dier wilde niej buiten. Dan opende de gentleman de deur van eeue salon, de beer liep er in en legde er zich te slapen. Zyn meester kwam hem ’s anderendaegs afhalen. 1.\SCIIRYV|NC,^PRYS. ‘tuilen blad.-MKnrauiiS. del Hotksküipje verselivni ■.ei( U.mdfrda'i m neheel l»lad en Jen Zmuiag in hall blad.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1868 | | pagina 1