V-8 X Twee-eu-lwinligsle jaer. N° 50. Dixinude, Zondag, 20 December 4868. 4a* Hamer. T BOTERKUIPJE num- Vrydag is de Kamer in vakantie gegaen lol den 12 January aenslaende. IN$CHR WINGS-Ml VS. Buitensi;hr, franks. )lel Suppl. fi Het Botrrküipjb vftrscliynt den Donderday in geheel blad en den Zonday in hall’ blad. gebulderd heelt tegen eene gift aen dit of dat klooster, legen eene aelmoes gegeven aen den Paus; hoedikwyls hy misschien opsprong van ver- oniweerdiging als hy al de zoogezegde misdaden der Jesuielen las? Welaen. doklrinaire moralisten, gy die beweert de zeden te beschermen, ie wreken, geeft uw hert nu eens lucht, en vertelt ons wal nieuws over uwen vriend Slavon en gy enkel pen en inkt ónder pastoor, en f. man die mei 400,000 fr. op reis gael. De weffvlugting 'van eenen grooten liberael met vlerntmfl honderdduizend franks. De liberale bladen. Te Mechelen, zegt le Courrier de l'Escaut, zyn plotseling vier honderd duizend franks verdwenen, en die 400,000 Ir. zoudeu in deu zak zitten van een baes der doklrinaire party ie Mechelen, den lieer Slavon. Waerorn zyn de doklrinaire bladen nu zoo stil- zwygend, zoo nederig; zy, die zoo bulderen en schreeuwen, wanneer er rnaer spraek is van eene centiem, vrywillig gegeven aen dit of dat liefdadig of geestelyk geslicht? Waerorn staen de doklrinaire gazetten nu ook niel vol met inlichtingen, en bevallen zy geeue korrespondentien, zooals lydens den brand van eenige strooimylen le Sl. Denys, over den iever der justicie? Waerorn dondert gy niel legen meester Slavon, die met 400,000 tranks wegtrok, zooals gy don- derdet legen eenen armen onderpastoor die niets gedaen had dan een onnoozel dagblad-arlikel geschreven Waerorn verlek zy ons niel eens hoe dikwyls misschien M. Slavon in edele veronlweerdigiug trouwigheid. Nauwelyks waren de twee mannen waervan gespoken is in zee gevallen, of hy springt ze achterna om hen te redden. Ily deed veel pogingen, en eindelyk konden de mannen het schip bereiken, rnaer hel vaerluig wierd zoo snel vooruit geworpen dal de dog hel niel meer volgen kon. Eene halve uer zwom hy hel achterna, en liet nu en dan een klagend geblaf hooren. Toch heefl men hel goede dier moeien achter laten; er was op geen redden le denken. Sedert verscheidene weken doet de policie den zaterdag een klein toertje op de botermarkt te Brugge, om te onderzoeken ais de klompjes van een kilo wel hun gewigl hebben. Van tyd lol lyd wordt er hier en daer eene boerin gevonden, die mei onreglveerdige gewigten gewogen heeft, en dan wordl al hare boter in beslag genomen. Onderlusschen staen andere in meerder getal te schudden en le beven hunne consciëntie knaegl, en nooit meer dan loen. Laetstrnael was er eene die de policie met de weegschael ziende naderen, om bare boter le wegen, rap een stuk van eenen klomp nam en het van onder op eenen anderen plakte. Het lot viel op haer; zy legde den ver meerderden klomp in de weegschael, de boler woog goed door, en de boerin passeerde voor zeer treffelyk. Maer ’l volk had hare handeling be speurd, en wreef het haer wel door den neus. Ge lukkig voor haer, de policie hoorde dit'niet. De wildverkoopers van Parys verkoopen tegenwoordig van alles. Ze kramen uit beeren- vieesch, dasscnvleesch, ooijevaers, kraenvogels, wilde verkens, nachtuils, zeeraven en stekelver- keos. Er is een die gemeend heeft dat dil alles niet genoeg is; hy koml aen zynen whikelvensier een algryzelyke boschaep ie hangen. Is1 dat goed, apenvleesch? vraegde een voor- byganger. Zeer goed, byzonderlyk in pastei. Waeraen gelykl zyn vleesch? Wel, aen hetgeen men wil, aen schapenvleescb, verkensvleesch, ree bok; mei een woord, aen alles de aep, immers, poetst alles na. Ze maken tegenwoordig geldkoflers waer niemand meer kan inbreken. Coffres forls brevelés, 5000 francs a celui qui trouvera le secret de l’ouvrir. Dal ziel men op plakbrieven en iu gazellen, en iedereen koopt zulke koffer om niet meer bestolen te kunnen worden. Maer zy denken niel dat de dieven ook de plakbrieven en de gazellen lezen, en dat die slimme vogels middels zullen zoeken om hun op eene andere wyze te bestelen. Dat heelt er over eenige dagen een heer le Hassell noglans ondervonden. De dieven wisten dal hy een coffre fort brevele had, en daer zy vreesden er niet le zullen iu geraken, hebben zy hel co/fre fort brevelé zelf gestolen. Ongelukkig voor hen en ge lukkig voor den heer die bestolen wierd, bevatte hel koffer maer 175 franks. De dieven hadden op meei gerekend. Een wapenmaker heefl een eenvoudig middel gevonden om de juiste dragi der kanons te vereenvoudigen. Men zei op hel kanon eenen bril, voorzien van glazen die eenen bykyker uitmaken. Op deze wyze ziel de schutter den man, waerop hy mikt, van zeer naby eu schiet hem dood als stond hy voor hem. Dil is niel moeijelyker dan dal? Hel is aerdig, dat men zooiaug gewacht heefl dil uil te vinden. Carloila Patli, de beroemde zangster, heeft verbindlenisseu aengegaen voor eene kunstomreis in Amerika, mei de jaerwedde van 20,000 franks per maend. en scliryft uil Genl, 18 december De markt van heden was weinig voorzien van giaen. De tarwe en de rogge wierden iraegzaem verkocht mei helling oaer opslag. De boekweit gold van 15 lol 16 Ir., de geersie van fr. 15 00 lot 15-50 den hekloliter; de haver van 15 lol 18 fr. den heklol. en half. BEKENDMAKINGEN. 15 cl. den drukrege.. Bureel Wilgendykstraet, f Voor elk afzonderlyk nier, 12 ceulimeo. De Sennet. De Senael heefl woensdag de beraedslaging ♦begonnen over den budget der ontvangsten en uit gaven.’ ’b^lieeli, "by deze gelegenheid, eene >*"Wrt7?ut?Tr<vT®hit>g‘ piaets ‘gehad," rakende "Ve out* muniing vaffhel zilveren kleingeld en den omloop der itausche kopermunt. Uil deze diskussie volgt vooral, dat hel publiek wel zal doen mei, vóór ln January aenslaende, zich van de oulmunle geldstukken le ontmaken, want hel is heel Iwyfelachlig of er een uitstel zal ge geven worden. Voor wal hel fransche kopergeld belieft, wy welen niel wal de financie-minisler van zin is le doen gael hy nickel in genoegzame hoeveelheid doen slaen om de fransche kluiten, die wy nu niel kunnen missen, ie vervangen? Waerschynlyk van ja; maer waerioe goed? Onze nickelmunl is in Frankryk en Holland vau geener weerde. Kunst- en Letternieuws. De 7C en 8’ aflevering is verschenen van hel Tijdschrift over land- en natuurwetenschappen, uitgegeven door het Anlwerpsch kruidkundig ge nootschap. Dezelve beval artikels over Schei kunde, Boomteelt en Landbouw. Men scbryft in op dil belangryk werk by den heer De Béucker, Carnolstraet, 107, le Antwerpen, len pryze van 4 Ir. ’s jaers. zyr.'d heldendaed? Of hebt voor een onschuldiger) geen druppel voor eenen logic- - In zitting van donderdag heeft de verslaefde meerderbpid van hel Ministerie plotselings een eindê gestéld aen de disknssien rakende devryheid der drukpers en de onschendbaerbeid van den hniselyken haerd. Die meerderheid heefl aen de redenaers der bewarende party den mond gestopt, roepende: De sluiting! de sluiting! ’lts al ge noeg! Weg mei de klerikale drukpers! Op hel einde der zitting was de woeling waerlyk schrikverwekkend. Ook. om de triomf van mi nister Bara in de zaek van St. Denys te vergemak- kelyken, had men een zeei eenvoudig middel in ’t werk gesteld, een-middel dal, in 1857, met zulkeu goeden uitslag bekroond wierd de uileen- diyving der Kamers, hy middel van kalsysteenen. Men had dus. dilmael ook, de tribunen opge propt met gezondene ministerieele klakkers, gelyk in de komediezalen le Parys, die voor enkele zending hadden de bespraeklheid le be wonderen van den heer Ba ra, en zyne tegenstre vers uil te jouwen. De zitting is geëindigd, zooals hel le voorzien was, met de verwerping van de petitie der katho- lyko gazetschryvers, door 58 stemmen legen 57. Wy zullen hierop terugkomen. Allerhande Hieuwstydingcn. Het was donderdag, 17" december, driejaren geleden dal Leopold II deu troon beklom als op volger zyns vaders. Woensdag, 16° dezer, was bet de 78e verjaerdag der geboorte vau wylen Leo pold I en de 3e verjaerdag zyoer begravenis. De eerw. pater De Smedi, sedert menigvul dige jaren missionnaris n) Amerika, is le Antwerpen aengekomen, en na verschelde byzon- dere familien te hebben bezocht, heefl hy zich naer Gcnij.begeven. Morgen, 21n dezer, rolt de herfst zyne mallen op, om plaels te malden voor den winter die maer eiudigl den 20 mac.rl 1869, ten 1 ure 42 minuten ’s namiddags. Vele arme lieden zeggen iu Jruü-zeiven ware reeds de 20 maerl daer. Men meldl uil Antwerpen De schrikkelyke storm, welke in gansch hel land zooveel 'verwoesling heefl gezaeid, is niel min noodlottig voor de zeevaerdy. De schepen, welke de haven van Antwerpen binnenvaren, hebben een legl treurig uilzigl en dragen sporen van geweld en verwoesling. De eenen zyn hun voorwerk kwyl, de anderen hebben de zeilen in duizend stukken, andeien nog hebben masten verlorener zyn stoomschepen aengeko- men waervan, ougelopflyke zaek, de schouw overgebogen was. De kapitein van een fransch schip, welke juist lydens hel onweder op de Noordzee was, zegt dal hy zulk geweld nog niel geweien heefl in de dertig jaren dal hy op zee leeftOvergrooie en woedende baren kwamen op zyn schip schuimend afgei old, namen hetzelve op en wierpen hel op verren af- slaud, alsof het eene noolschelp ware geweest. Eiken oogenblik kwamen er stukken zeil en masl zich in hel draeiwerk nesleien en belelleden den gang. Alles wat zich op het dek bevond watertonnen, ballen en goederen, koordwerk en eindelyk de reddingsbooten, alles wierd door den wind opgenomen en in de verte geworpen. Twee scheepsmannen, welke in zee geworpen wierden, hadden enkel hun behoud te danken aen de koorden welke zy om hun lyf hadden gedaen, na ze aen eenen grooten masl le hebben vastge- maekt. Nog hadden zy zware wonden bekomen door de hevigheid der baren en woeste bewegingen van het schip. Een derde zeeman wierd in waler geworpen door een hevigen slag van hel windas. Men had al de moeite der wereld om hem le redden. Men heefl de dood le betreuren van een schoon en grooten doghondhy is •slagtoffer zyner ge-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1868 | | pagina 1