s I N0 2. Drie-en-lwiiiUgste jaer. 14 January 1869. Dixinnde, Algemeene overzage. Donderdag, I DE VONDELINGE VAN SACK1NGEN. Aen Pius IX, I RIGÊ Van September i rt te de dor ure Gael het slecht in Spanje, het gaet niet beter in Italië, ook een land waer de francmaQonnery er de wet geeft. Onze lezers weien reeds dat hel goever- nemenl er hel maelregt heeft ingevoerd, een regl dal tydeos bel beheer van den Hollander in België, aen ons, belgen, zoo halelyk *as geworden. Nu, niel ver van Reggio, eene stad in Italië, weigerden dezer dagen de boeren zich aen dit halelyk regl te 1841 127 10,604 6,112 54 22 918 5 2,905 12 60 48 15,620 De toestand van Spanje verergert van dag lol dag, en de opslandelyke bewegingen in de groole steden volgen elkander zonder tusscbenpozing op. Niemand geniet er rust; de landbouwer die zich vroeger verheugde by het aenschouwen van zynen akker, beziet hem thans meteen droevig gemoed, ofwel om dal hy denzelven niel heefl kunnen be- italiaensche menschenvrienden Napolitaensche Provintien. - 1860 tot Mei 1861. Getailleerd op staenden voet, Gefusilleerd na eeltige uren, Gekwetst, Gevangen genomen, Priesters gefusilleerd, Paters gefusilleerd, Huizen verbrand, Dorpen verbrand, Familien moeijelykhcden aengedaen, Kerken geplunderd, Kindereo’gedood, Vrouwen gedood, Persoonen aengehouden, onderwerpen, hetgeen ten gevolge had, vol gens de getuigenis der eenheidsgezinde bladen van Italië zelven, dat er bevel gegeven wierd aen de troepen om op alle diegenen te schieten welke het maelregt niel op den slond betalen wilden. Men schoot, en zes boeren vielen dood, en een groot aen- lal anderen vierden zwaerlyk gekwetst; deze die niel getroffen waren, wielden aengehouden, en over die opstandelingen, zeggen de organen van hel goevernement, zal goed regl gedaen worden Het slond dus goed aen die hypocrieten der menscheulielde, zich over de wreedheid le be klagen van hel goevernement van den Paus, het welk de doodstraf heefl doen ondergaen aen de bri gands Monli en Tognetti, als pliglig bevonden zynde aen moord van meer dan dertig pauzelyke Zouaven, die zy mei eene kazern in de lucht deden springen, en wiens schelmstuk het signael moest worden van eene algemeene tnoordery in Romen Hel slond goed aen die hypokrieten der men- schenliefde, herhalen wy, eene inschryving te openen voor de weduwen der ongelukkige mar- telaers Monli en Tognetti, zy die hunne eigene landgenooten doen doodschieten, om dat ze wei geren eene hateiyke belasting aen een goevernement le betalen dat hel volk uithongert en niets eer biedigt van alles wat hetzelve lief en duerbaer is Hel stond goed aen die hypokrieten der men- schenliefde, herhalen wy nogmaels, den Paus van barbaerscheid te beschuldigen, om dal hy aen de voornoemde bandieten de doodstraf heefl toe gepast, zy, die in de Napolitaensche provintien, van september 1860 lot mei 1861, hebben doen fusilleeren... 4968 persoonen! Maer ziehier eene laheljipor de Liberia catlolica van Napels meê- gedaald, welke den lezer beter in staet zal stellen te oordeelen over de goede trouwen eetlykheid der Uil hel Duilsch vertaeld. 7 --- zaeijen, of otn dat hy vreest dat men hem van den ploeg zal weghalen om, met een geweer, ten stryde legen broederen op le trekken,.en zyn akker verwoest zal worden vooraleer het oogst zy. De armen verkwynen er als-dorre struiken langs de velden, en hebben niemand t ie hun helpen kan, om dal de ryken uit Spanje zyn gevlugt, en de lief dadige genootschappen uiteen gezonden zyn. Ze kunnen aen de deur niel meer gaen kloppen van den jesuiel die, le midden zyner eigene armoede, hun in hunnen nood en lyden byslond; thans im mers dolen de jesuieten als vreemdelingen by de andere natiën, als misdadigers uil Spanje gebannen zynde. Het huis van den bisschop en van den priester zullen zy ledig vinden, om dat de bisschop teeds moeijelyk in de behoeften van zyn eigen onderhoud kan voorzien, eu de priester als een bedelaer by den liefdadige zyn brood moei vragen. Dè koophandel is er byna dood heden wordt een magazyn gesloten, morgen een andet en over morgen weêr een ander, om dat niemand koopt, de onlusten en den oproer de doodehksle vyanden zynde van handel en kommercie. Het leger* is er misnoegd en verdeelt zich in konings- en republikeinsgezinden, alhoewel het zelve moeijelyk ertoe besluiten kan eenen broeder oorlog aen te gaen in ’t uilsluitelyk voordeel van eenige heerschzuchtigen, die bel volk openlyk be stempelt met den titel van verraders. Dagelyks wordt er het lyden grooter van hel volk, dal gebogen gaet onder de zwaerte der belas tingen, welke aengroeijen naermate de onrusl in hel land grooter wordt. Ziedaer de tegenwoordige toestand van dat land, hetwelk in handen is gevalloo der franema- Vonnery! Moglen de kalholyken van België, voor hel meeslendeel zoo onverschillig wanneer hel de politiek van ons land betreft, alsof de politiek thans niel nauw verbonden ware met de belangen van den godsdienst welken de liberalen willen uit den geest en hel hert verbannen 'onzef4aodgeuooten, moglen hy ons, zeggen wy, de kalholyken zich den tegenwoordigen toestand van Spanje wèl indachtig maken, dan zouden zy nic| lang meer zoo onverschillig blyven en onze tegenstrevers vry spel laten om godsdienst en zedeleer ouder ons volk den oorlog aen te doen. num- Eesseu die den CLERCKEN. l 905-55 FEUILLETON VAN T BOTERKU1PJE. I BEKENDMAKINGEN. 15 cl. den drukrege., Bureel Wiluendykstrael, N" '50. Voor elk afzonderlyk nier, 12 ceutiinen. n de waed r de ilaels Ie op eriiig n en lezen ;s in lang- kelyk aekle M. den Pastoor M. den Onderpastoor Regina Vervisch Onbekende Frederik De Haene, onderkoster Eene dienstmeid De Zusters van hel klooster 20-00 15-00 5-00 50-00 5-00 10-00 5- 00 1-00 1-00 6- 00 10-00 toud- wor- :n de a in- aden eli tig daed Deze ;eest, Jheid emo- ■bbeu ikke- ir hel eren, f hel idatre lende tbaer ende lee- pyn erly- einde wan- deze uns i zich omen n de den lichte yviug zyde, e ge- vloed L. D. Onbekende Leouardus Roose, koster zejgie ft Vervolg hierna). 10-00 10-00 5-00 5-00 2-00 5-00 25- 00 5-00 20-00 26- 00 5-00 14-60 20-00 5-00 5-00 lallen tron ie ten, te en ellin- ir/lig seert en. oegd. cl., r den ■ssor la en ring- tel.de hevig lezen gelik duig deze u en Vier juten waren sedert dien vervlogen. Maria-Teresia lelt zeventien jiren. De vier zomers waren voor hel meisje als vier weldadige toovergodinnenieder had mei hare magische roede bel kind aeogeroerd en een koslelyk geschenk der naluer en des hemels in haer achtergelaten. Teresia was eene volle bloeijetide roos geworden. N i eene korte ziekte stierf Anna’s vader. Oud en door zwaren arbeid lanzaem uiigepul, had men zynen dood sedert lang voorzien noglans was dit geval eene wolk in den eerlyds zoo schitterenden zonneglans van de lieden uit de smis. De oude ijxpeder, door bel lyden dat zich aen den ouderdom hecht, menigmael zeer ter neer gedrukt, zon in haer klein tiuisken nu alleen wonen. Wel kwam Anna Een bvzondere D. R. M. Onbekende van Woutnen F. Vanbieivliet M. den abbé Morel Eene dienstmeid M“' Verwaerde-Flour Therese Cools, dienstmeid Coleta Van Acker eu hare nichte Emerence Onbekende ld. 'Itl. ld. ld. Van drie onbekende Julie Viaeue, van Eessen M. ile’n Pastoor van Sl. Jacobs Capelle Juffr. Charlotte Paftyu, van Eessen Onbekende van Eessen Eene arme weduwe van zegen vraeglvan den H. Vader Hel klooster van Eessen Wed* Karei Depoorter, Eessen B. W. Onbekende Z. Onbekends van Nieucapelle D. P. A. Van Vossem, oud-pastoor V. D. V. Fidelia Beke Onbekende M. Deman, pastoor te Oudecapelle L. L. N. Onbekende INSCHRYVINGS-PRYS Buiten stad, franks. Wet Suppl. S Hel Boterküipie verschvnt den Donderdag in geheel blad en den Zondag in half blad. Eerste Communiedag had de moeder hel kind in zulkda- nige droomeryen verzonken gevonden. Aen wat deukt gy, kind? vroeg de bezorgde moeder. Aen den lieven God en zyne engelen, was bet antwoord. De moeder voelde dat het ongevoegelyk was de ge dachten barer lievelinge te slooren. Ondertusschen was zy menigmael ontrust als zy bet kind aenzag, dat in zyne oogen nu een levendiger glans dan de malheid der kwyuing loonde. Hel meisje was in haren vollen groei en de moeder schreef de verontrustende bleekheid der wangen van bel kind aen den snellen wasdom toe. Het tooneel, dat wy zoo even verhaeld hebben, had voor hel huis des hoi-fsmids van Muuipf de beste gevolgen. Zyne belofte getrouw, die een «ogenblik van wanhoop hem omrukte, vermeed hy zorgvuldig de herbergen; hy zocht ook de vatsche vrienden le vermydeu die hem, zonder het te weien, by na lol een schelmstuk gedreven hadden. Hy bleef by zyu werk, eu deed het zoo snel en goed als in de eerste jaren van zyu meesterschap. De lieden in hel dorp Waren veiwonderd over de plotselinge verandering van den smid; er moest iels of wal met hem gebeurd zyn. De ware oorzaek kenden zy niet, daer Anna’s bloedverwanten van den voorval van den Eersten Communiedag zwegen. Ook de geldclyke toestand des smtds verbeterde. Anna herleefde, kommer eu zorg hadden haer oud geuiaekl; de verkwikkende strael des geluks gal haer vroeger bloeijeude Uilzigl weder terug. Als Anna met haer doch ler ken aen de Venster zat eu tussebeu de roozeuplatilen duur, tiie zy ♦oor de veustel ongesteld had, op de kerk of op den Rbyn «ederblikle, dan wendde ook Theresia dl onmachtig den hiik uaer hel veld. Hel kind scheen alsdan gaiisch van de aerde algesueden le zyn en u el ouzigibare geesten in ge heime verbinding te slaeu. Weinig lyd na Teresta’s VOOR ’T ONDERHOUD DER PAUZELYKE ZOUAVEN. i Derde lysl. Bedrag der vorige lyst, fr. 487-10 - 50-00 20-00 10-00 5-00 20-00 5-00 7-00 1- 00 2- 00 10-00 5-00 2-50 0-50 0-50 0-75 2-00 10-00 10-00 5 00 iedereu dag mei haer werk een of twee uren by hare moeder; bel overige van den dag was deze toch alleen en verlaten, en ontbeerde de bestendige zorgen die de krank heden des ouderdouis vorderen. Teresia vroeg derhalve aen hare ouders de toelating om by grootmoeder te mogen wonen. In de smis was geene plaels om de moeder in te nemen. Na veel dubben wierd de toelating gegeven. Men had gevreesd dat de verzorging van grootmoeder de kraclilen des kinds al te zeer uitpuilen zou; maer Teresia deed zulke goede redens gelden dal alles naer baren wensch ging. De oude moeder weende van vreugde, als zy boorde dal Teresia by haer ging wonen. Heefl Anna die gedachte gehad? vroeg de groot moeder. Neen, moeder, antwoordde de dochter. Teresia zelf beeft dit zoo gewild. Teresia, zegde de oude vrouw, terwyl zy de hand van hel kind vaslgreep, al wat ik nog begecren kan, verschaft gy my hiermee. Maer ik wil van uwe opoffering niel le lang gebruik maken, want ik begeer niel dat gy uwe schoone jeugd nevens eene oude, kranke, grillige vrouw moet verslylen. Om u haesi vry le maken, zai ik. bidden dal de eeuwige God my spoedig lol hem neme. Grootmoeder, hoe kunt gy toch zoo spreken, het meisje half gestoord.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1869 | | pagina 1