2-1 January 1869. Drie-eii-lwinligsle jaer. Di x mu de, Aen Pius IX, Donderdag, DE VONDELINGE VAN SACK1NGEN. De pligt der katholyken. JHEID» stand honden, De redevoering die keizer Napoleon by de opening der Wetgevende Kamer in Frankryk heelt uitgesproken, is om zoo te zeggen kleurloos. Oorlogzuchtig is ze niet, maer den vrede waerborgt ze ook niet. Frankryk, zegt Napoleon III, heeft zulk een sterk leger en zyne militaire inrigting is zoo stevig, dat hel voor geene magt heelt achter uit te wyken, (hoort gy hel, Pruisen?) nogtans zal het ’l zwoerd uit de scheede niet trekken, tenzy men het waegde hetzelve aen te vallen (maer wie zal Ftankryk aenvallen? niemand). Over de ooster- kweslie spreekt de Keizer niet, evenmin als over Italië, en over de konfetencie van Parys zegt hy eenige woorden die onbeduidend zyn. Zooals wy zegden dus, is de redevoering van den Keizer van Frankryk. kleurloos; ze bevat veel woorden die niets zeggen. Dat is al heel veel, zoo als men ziet, wanneer de domheid hy de Vlamingen hel dubbele is by de on- wetenheid der walen; doch dit is al heel weinig in vergelyking met de gevolgtrekking die M. de Maere uit de cylers trekt die hy voorbreugt. Het is bewezen, zegt hy, dal de grootste en halelykste misdiyven, de doodslagen, moorden en brand stichtingen in ons land gepleegd, hetmeesl begaen zyn geworden door de Vlamingen. De veroordeelde moordenaers zyn drie mael lalryker by deze lael- sten dan by de walen; de veroordeelde brand stichters zyn hel vier malen, en de heide Vlaen- derett alleen hebben zes mael meer brandstichters zien veroordeelen dan de waelsche provinlien Henegouwen en Luik. M. de Maere zou misschien van dit alles niet ge sproken hebben, maer hy heeft de oorzaek willen opzoeken van de brandstichtingen van St. Denys, en hy heeft bevonden dat dezelve niets wonderbaer opleveren, aengezien de plaels waer ze begaen zyn geweest, het center is van den moordenaerskuil dien men de vlaemsche provinlien noemt En men neme in aendachl dal M. de Vlaere een vertegenwoordiger is van diezelfde vlaemsche pro vinlien die hy met zoo veel delicatesse alschelst. Wal moeten de vlamingen bly zyn, uil den mond (JU hel üuitsch verlaeld. 8 Algemeene Oversale. (e onttrekken, gaet er geen’ week voorby dal men De konferenlie ter regeling van het geschil onze liberale konfraters geene heete tranen ziet tusschen Turkye en Griekenland is geëindigd. De storten over de on welenheid onzer arme landge- uitslag beantwoordt slechts ten balven aen de ver langens die men wegens dezelve had uitgedrukt. De "rooie mogendheden, Frankryk, Engeland, Ooslenryk, Italië, Pruisen en Rusland, hebben eene soort van verhandeling geteekend, een pro tocol zoo als mén 't ding noemt, by welk ze vast stellen dal elke Staet die stoornis brengt in de Staten van een ander, daerdoor het internationale regl schendt. Dat weet eenieder, en het is onnoo- dig, dunkt ons, zulks aen Griekenland kenbaer te maken, wyl het zulks ook wist zelfs vooraleer er ooit kwestie was eene konferenlie byeen te roepen. Maer wegens de punten die hel geschil uilmaken tusschen Turkye en Griekenland de eenige kwestie die er le beslissen was, daerover is niets beslist geworden. Ondertusschen melden te gelyk alle de korres- pondeniien uil Griekenland, Turkye, Rumenië en Pruisen en hel feil wordt bevestigd door den Moniteur de l'armée, van Parys, dat Pruisen een onmetelyk oorlogsmalerieel in de sterkten van zyne ooslersche grenzen samenhooptinsgelyks de bladen van Melz melden dal eene massa tonnen met poeijer naer de magazynen der citadel dier stad worden heêngestuerd, en de straten vao Metz wemelen van soldaten, juist alsof een oorlog binnen weinige dagen moest uitbersten. nooten. By het hoorei) hunner klaegtoooen, zou de vreemdeling, die België niet kenl, iuderdaed ge neigd zyn le gelooven dat er, onder opzigl van onderwys en beschaving, geen ongelukkiger land in Europa beslaet dan België. Maer had hy, in zitting der Kamer van vrydag laelst, den genlschen vertegenwoordiger M. De Maere gehoord, dan zou hy zich nog een veel s'echter gedacht gemaekl hebben van den zede- lyken toestand onzer bevolkingen, doch vootal onzer vlaemsche bevolkingen. In de waelsche provinlien, zegde M. de Maere, toet dezedelyke toestand van het arme volk nog al iets le wenschen maer in de vlaemsche pro vinlien (Oost- en Weslvlaenderen, Antwerpen en Limburg) is deze eene afschuwelykheid geworden, om mei een woord uit hel ding by zynen naem le noemen. Rekent eens In de 892 gemeenten die de vlaemsche bevolking uitmaken, lelt men slechts 1757 lagere onderwys-geslichten, lerwyl in de waelsche provinlien, die 1508 gemeenten lellen, niet tuinder dan 2558 lagere onderwys-geslichten bestaen. Hel onderwys by de vlatuingen en walen is dus in verhouding met de cyfers 4 en 7. De uitvallen der liberale bladen legen den Paus en tegen de katholyken die door hunne gillen hel legerke van den Paus helpen in stand houden, herbeginnen op nieuw. Zy die geene andere woorden dan woorden van lol hebben voor die mannén die in België het getal soldaten vanjier tot jaer vermeerderen, en daer door duizende jongelingen met geweld uil hun vaders huis rukken, de burgers hel geld uil den zak persen en hel land ruineeren, alhoewel Belgie’s sterkte in zvne onzydigheid beslaet, gewaerborgd door de groote mogendheden eo niet in een belrekkelyk groot leger, willen er maer niet van hooren dal de Paus een leger hebbel Welnu, waerom heeft de Paus een leger noodig, zal men misschien zeggen? Ziehier waerom De Paus heeft een leger noodig om zich-zelven en zyne getrouwe onderdanen le beschermen tegen de ruwe en goddelooze benden van Garibaldi, om de heiligdommen, de kunstschatten van Romen le behoeden legen roof en plundering; De Paus beeft een leger noodig om de weerdig- heid eu de vryheid van den apostelyken Stoel te blyven handhaven, om Romen en wal er van de Kerkelyke Stalen oogovetblyfl, voor de katholyken te behouden; De Paus heeft eindelyk een leger noodig om aen de Keizers en Koniogen le leereu dat regt, eigen dom en gezag kunnen en moeien verdedigd worden Nu vooial dat hel pauzelyk leger, naderoemryke overwinning van Mentana, bloot slael aen de bloedige wraek der Revolutie, is'l aen ons, katho lyken, dit leger le ondersteunen, en door onzen persoon, onze giften en gebeden, de poogingen der benden die de Revolutie ter vernietiging van de Kerk uilzeudt, le verydelen. Sinds ons ma?ooniek Liberalismus zich voorge- sleld heelt bel geven van hel onderwys der jeugd, aen de katholyken en de geesielykheid BOTERKUIPJE a 1498-95 FEUILLETON VAN ’T BOTERKUIPJE. akke raili- ouil, iddel leest tlen, »e- het d en idem sche BEKENDMAKINGEN. 15 ct. den drukrege.. Bureel Wilgendykslrael N* 50. Voor elk afzonderlyk num mer, 12 cenliuien. i wil 'elke s in ver- eene neer d de t gc- eg eo kwyls rbare -g le en en van apo- won- le ile er 20-00 20-00 1-00 0-50 1-50 500-00 5-00 15-00 5-00 5-58 25-00 1-00 Hen. uwd jnd- i is. ay’s laeg mur i en tyn. end ma, top- tode Hen eid, rot eert ted, en- rd. gd. el., ten tor VOOR ’T ONDERHOUD DER PAUZELYKE ZOUAVEN. Vierde lyst. Bedrag der vorige lysl, fr. 905 55 Jacobus Joule, van N\ oilmen Onbekende van Dixmude Eene dienstmeid i Onbekende van Eessen Onbekende, voor eeuenZouaef id. M. Slosse, onderpastoor van Eessen Onbekende van Eessen O. V. Onbekende Id. ezond- uofd is id van den by Pillen, ds van bragie stellen kracht 'rking. de. lekend mder- voor- lever- i geen icbat- onge- ver- kelyk idelyk eenen zoon van twee-en-t»inlig jaren, met noem Kotirad. De Roset’s zyn sedert lang uitgestorven in hel dorp, dewyl Konrad niet getrouwd is; by was de laetste zyns naems. Als Konrad het rype bloemenzaed in den hof zyns vaders plukte en er liandsvollen in den schoot van Teresia wierp, had by meniginael de gelegenheid te bemerken hoe schoon bet meisje was, die in haren blik den reinslen spiegel der onschuld van herte droeg. Ook vroeger boorde hy dikwyls de schoone hoedanigheden van Teresia roe men. Dit alles deed hem nadenken. VVelhaesl bemerkte ook de oude Roser dal zyn zoon zich meer in den bol be vond (waer hy niets te doeu had) dan by de vischnetlen en op het veld, waer hy veel bezigheid had. De jonge vlot- maker vergat zich werkelyk nu en dan, vermits hy langer dan het zyn mogi over de haeg uaer bel gebuermeisje heénblikte. Zekeren dag waegde hy zelfs, met gevaer van zyne kleederen te scheuren, door de haeg le slurpen. Hy droeg eene prachtige lelie met de wortelen. Deze bloem ontbreekt nog in uwen tuin, Teresia, zegde hy haer. Dit was de eenige voldoende reden die hy vond om zulke stoutheid le verontschuldigen. Teresia uam de gift vriendelyk aen, zetlede ze in goeden grond en de lelie bloeide heerlik voort. Konrad kreeg ook de toelating hel huis te bezoeken en met Teresia en de grootmoeder te mogen pralen. Hy maekte zoo dikwyls gebruik van deze toelating dat de opening in de haeg allyd grooler w'terd. ('I Vervolg hierna}. INSCHRYV1NGS-PRYS. Buiten stad, 4» franks. Mei Suppl. 8 Hel BoTF.RKUtrjE verschynt den Donderdag iu geheel blad en den Zondag in half blad. Hoort gy, Anna, zy wordt kwaed op my, zegde de vondelinge. «Teresia heeft toch gelyk'. Waerom spreekt gy van Sterven, moeder. God beschikke over ons, zei de oude vrouw; als liy my tol zicli roepen wil, beu ik bereid, maer nu, Tere sia. zyl gy de meesleresse des huizes. Myu klein, arm buis en alles wal daeriii is, boort u toe. ik heb duer in de kas twee schoone stukkeu lyuwued, liundgespiiigy kuul ze verbruiken om eens uwen uitstel le verveerdigeu Myueu uitstel! herliaelde Teresia uadeukeud. Dal is waeraelilig een goed gedacht, zei de smid die even biuuenlrad; want binnen een pier jaren moet men toch aen uw huwclyk beginnen te deuken. Niet waer, Teresia? Hel jonge meisje scheen deze woorden niet gehoord te hebben, doch sprak zy stil hy haer-zelveu Ik bfyf by grootmoeder lol dat zy sterft, dau zal ik deu echtgenoot loebehooren dien ik my kieze. Hel leven dal Teresia verkozen had, scheen noch zwaer üoeb inoeijelyk te zyn; doch liet eischic eene onverpoosde oplettendheid en een beproefd geduld; want de oude moeder was knorrig en wilde het meisje gedurig by haer hebben. Als ik zie of hoore, zegde zy, dan vergeel ik al myn lyden. Teresia moest de boeken en schriften voorlezen, welke zy ontving van de Franciskaueruounen le Sackingen. Die kloostervrouwen stonden overal in groote achting de faem hunner deugden verbreidde zich zoo ver dal zy dikwyls in andere kloosters geroepen wierden om de ver- vallene lucht weder le herstellen. Hel kleine huiske der oude vrouw stond aen hel uit einde van het dorp, tegen den Rhyn gekeerd; ceu kleine tuin lag legen den gevel van het huis. Was hel weder schoon, dan zaten Teresia en grootmoeder in het hofken dal, min of meer verwaerloosd, nu door de zorg van bel jonge meisje liefelyk hersteld was. Grooie pruimelaers stonden aen de haeg van den hof en bcschutleden door hun gebladerte de plinten van de gtoole kille des zomers. Aen den gevel stond, door klimop en geitenblad belom merd, eene kleine hul. Daeriu geleidde genoonlyk Teresia hare grootmoeder, die dan dikwyls onder hel eenloonig gezang der grasmuseb in slaep viel. Zorgvuldig waekte hel meisje over de slaep der oude vrouw. Teresia beminde de bloemen; welwillende lieden braglen haer geerne zaed en wortelen van allerlei soor ten. Doch haren rykslen oogst deed zy op in den aen- palenden hof van den ryktn viotmeesier Roser. Deze had De Vlamingen zyn een onbeschaefd en zedeloos volk (Redevoering van M. De Maere).

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1869 | | pagina 1