I 24- January 1869. 4. Dixmude, Drie-en-twintigste jaer. r. I Zondag, Dood van Z. K. H. den hertog van Brabant, art te in de ig der aeod, idheid. zyn, wat er gevonden wordt in het ‘verzoekschrift van den 8 april 1868 van M. den advokaet-generael De Paepe in de zaken der vervalsching van den notaris Prooi, te Woumen. De koninklyke Prins is overleden donderdag nacht, kwart na één ure. (Men zie verder eenige by zonder heden). KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Redevoering van M. De Coninck, uitgesproken in zitting van 14" dezer. Mynheeren, ter gelegenheid der algemeene dis- kttssie van den budget der binnenlaudsche zaken, zoude ik willen de aendachl inroepen der Kamer en hyzonderlyk van den heer minister, over ge- wigtige zaken die plaets hebben gehad in het arrondissement Dixmude. Ziehier waervan hel gewpegl Ten gevolge der bouwing van nieuwe school lokalen en van eene woning voor den gemeenle- onderwyzer, hel bureel van weldaed, le samen met hel gemeenle-besluer van Woumen,'had in 1866, aen de bestendige deputatie van Weslvlaenderen, de bemagtiging gevraegd om de oude schoolge bouwen, buiten gebruik gevallen, alsmede twee gronden, den eene gebruikt door de wede, Ooghe, den andere door den heer onderpastoor. .M. de notaris Deseck, van Beerst, wierd, in zitting van den 19 december 1866, door de een parigheid der leden van het bureel van weldaed en van den gemeeule-raed, benoemd lot hel doen dezer verkooping. Den 24 maeri 1867, len gevolge van kiezing, wierd M. Laurent Prooi, notaris le Woumen, tol burgemeester dier gemeente benoemd. Ontevreden, waerscliynlyk, le zien dat de voordeelen dezer verkooping hem ontsnapten, M. Prooi, weinig niaenden na zyne inhuldiging als burgemeester, den 21 november 1867, zond met zyiien veldwach ter, ten huize der leden van hel armbesluer, den volgenden brief let onderleekeuing. Ziehier de vertaling van dit stuk, ’(welk in ’t vlaemsch is, zoo als het was wanneer hel door de leden van het armbesluer onderleekend wierd. M. Coomans. Leest hel in ’t vlaemsch. Een lid der linker zyde Gy hebt er het regt toe. M. De Cosinck. Ongel wyfeld, maer ziet er hier eene vertaling van, welke M. de minister zal kunnen nazien, indien hy hel begeert, en met het oorspronkelyke vergelyken. Gy zult bemerken, mynheeren, dal in dit stuk er geene kwestie meer is der gronden gebruikt door Ooghe en den onderpastoor, dal er geene melding in wordt gemaekl van de eerste viaeg vau vergunning. Ik zal u ook doen bemerken dat de Ziedaer dus een burgemeester, een notaris, overtuigd van eene vervalsching begaen te hebben, maer niet vervolgd, dank zy een getuigschrift van onverstand, T welk de raedkamer der reglbank van Veurne hem afleverl, getuigschrift dat de kamer der inbeschuldigingstelling van het hof van beroep van Gent bekrachtigt, erby voegende dal dezen die deze inlassching beraemd en gedaen hebben, een groot ongelyk hebben gehad en hetwelk bun gedrag met bedrog bevlekt. Geheel deze zaek was ruchlbaer geworden en had eene groote veronlweerdiging teweeg gebragt in T publiek. M. Prooi, of een zyner vrienden, geloofde zich verpligl te poogen dezen slechten indruk uit (e wisschen door stout te spreken. Een blad van Dixmude had de stoutmoedigheid den volgenden artikel af te kondigen Dit artikel had slechts een doelwitden notaris verontschuldigen, de vervalsching, de aeoklagl, het onderzoek, en de leden van het bureel van weldaed den schrik aenjagen; het laetste paragraef is een reklaent in voordeele van den notaris, out hel ver trouwen le herkrygen der achtbare familien welke hy bedoelt, vertrouwen welk hy waerscltynelyk vreesde verloren te hebben. Ziethier de antwoord welke men aen dezen brief woorden zouden verkocht worden, staen in begin pan den regel, derwyze om eene lamelyk groote plaets onbeschreven te latendaerna leeger en in eenen anderen regel Dies ten gevolge, durven wy u bidden, enz. Al de leden van het bureel van weldaed onder- teekenden dit stuk, ter uitneming van eenen alleen die het onregelmatig vond ten huize te teekenen eene vraeg van toestemming die, volgens de ge bruiken en voorschriften,' zoude moeten beraed- slaegd en gestemd geweest zyn in zitting van het bureel van weldaed. Dit stuk wierd naer M. den goeverneur van Westvlaenderen gezonden, maer met eene kleine verandering; het punctum was eene komma ge worden en na de woorden zouden verkocht worden men had bygevoegd door den notaris Prooi le Woumen. Om geenen twyfel te laten over het doel dal men wilde bereiken, had men zorg gehad by dezen brief eene nota te voegen, welke niet geteekend, maer die schynl door den notaris Prooi geschreven te zyn. Ziehier deze nota Een lid der bestendige deputatie was verwon derd le zien dat een bestuer in zoo korten lyd ver anderde van notaris en zonder reden; hy vraegde inlichtingen aen de leden van het bureel van weldaed van Woumen, en dezen verklaerden allen dat de woorden door den notaris Prooi, in den tekst ingelascht waren geweest na de onder- teekening van hel stuk. Zy verklaerden daeren- boven dat hunne uildrukkelyke rneening was dal Si. de notaris Deseck deze verkooping zonde doen in het belang zelve van bet bureel van weldaed. ’T was dus eene vervalsching die gedaen geweest was in voordeele van den notaris, burge meester van Woumen; overigens M. Prooi alleen had er belang in deze vervalsching te doen om de voordeelen der verkooping le hebben. Eene aenklaging wierd gesluerd den 50 novem ber 1867 aen den prokureur des konings te Veurne door de leden van hel bureel van weldaed. Er blykl uit het onderzoek dal de bygevoegde woorden het gedaen geweest waren, na de onder- teekening van hel stuk in kwestie, door den ge- meente-sekrelaris, op het uildrukkelyk bevel van den burgemeester. Weinigen lyd daerna, indien myne inlichtingen nauwkeurig zyn, gaf de raedkamer der reglbank van Veurne een bevel van niet vervolging. Dil bevel behelst dal de notaris Prooi eene stoffelyke vervalsching heell gedaen, maer dal deze verval sching verschooobaer is, ingezien hel gemis van slecht iuzigl eu de weinige bekwaemheid van den beligle. De prokureur des konings van Veurne deed wederspraek tegen dit bevel van niel-vervolging en de stuks wierden gezonden, indien ik niet mis ben, naer den prokureur-generael by het bof van beroep van Gent. Ziet hier, allyd indien myne inlichtingen juist deed BOTEBKUIPJE zwakke oevalli- of oud, smidilel geneest BEKENDMAKINGEN. 15 ct. den drukrcge- Bureel Wilgendykstraet, N* 3d. Voor elk af/onderlyk num mer, 12 centimen. ziekten, 'ig ge- teu, het huid en bodem caliscbe d. :cyn wil e welke Celfs in ell ver is eeue iannevr aen de Gallen. ebound ettend- :rlyk is. loway’s •r maeg m voor acht en er zyn. bekend islhma, :erslop- rcode soorten erheid, unoroï- f. teert gr atol, ie aen- n aerd. tvoegd. O ct., or den feseer eeft ge- maeg en dikwyls derbare naeg te hlen en 'ing van le apo- er won- gezond- proof'd is heid van orden by e Pillen, ocds van gcbragte erstellon e kracht werking. dekte, sbekend wonder- er voor- •n lever- is geen onsclia t- ze onge- de ver- ■akkelyk zedelyk Gezien dal hel kollegie van burgemeester en sche penen van oilmen, le zaaien met liet bureel van weldaed dezer gemeente, den 21 november 186* eenen brief heeft toegestuerd aen M. den goeverneur van VVeslvlaenderen om de bemagtiging te bekomen tol hel verkoopen der oude woning van den onderwyzer, de oude gemeente-school Gezien dal de woorden door den notaris Prooi te IVoumen, zyn ingelaschl geweest in dezen brief ni dal dezelve onderteekeud was geweest door de leden van dit INSdiliiYVlNGS-PKYS. j luiden Mi in lf» franks. Ur'l Silpol. '4 Hei ‘tormiKiiiPii: verspliviit leu Donderdag in geheel lil.nl en leu Zondag in half blaJ. Myubecr de goeverneur, (i) Wy nemen de vryheid u te verlooncn. dal de beslis sende acnveerrfing van ons nieuw schoollokael en dér wourng’Vhn dén onderwyzer, sedert verscheidene maenden gedaen is geweest door MM. den bouwmeester en den provincialen schoolopziehcr v»t> lagere onderwys, welke gebouwen gebruikt zyn,. sedert den 7 October II. door den pudetwyzcf dezer gemeente; dn de oude woning van den ondeVwyzer en hel sehoollokael onbewoond en gesloten zyn, hetgeen eene groote schade aen deze gebouwen ver- norzaekl; en dal hel in hel belang is der gemeenle en van hel bureel van.weldaed dal genoemde gebouwen, zoohaesl mogclyk, zouden verkocht worden. Dies ten gevolge, durven wy u bidden ons de noodige bemagtiging le vergunnen tol het doen dézer verkooping. In deze verwachting, M. de goeverneur, hebben wy de eer ons le noemen mei achting, Hei kollegi» van burgemeester en schepenen, De sekretaris, L. Pboot, burgemeester. Auguste Paset. D. Vlkmysck. De leden van hel bureel van weldaed, L. De Bever, L. Hommers, ,Pn. Castelein, L. Blomme, L. P«Oor, B. (i) Het Boterkuipje, hel oorspronkelyke stuk niet by 'de lihïiii r.ehbimue, geelt hier ue vei taling uit de Gezien dal sieur August parel, gemeente-sekretaris ie Woumen, herkent deze itdasscliing gedaen te hebben Gezien dat hy beweert dal, by hel doen dezer inlas- sching, hy de bevelen van den burgemeester Laurent Prooi gevolgd heeft Gezien dat deze beweering door dezen laelste tegengesproken wordt Gezien dal, nieltegenstaende deze ontkenning, dezelve waerscbynlyk voortkomt, dewyl de burgemeester Laurent Prooi alleen er belang in had, als notaris, de ingelaschle woorden in den brief le doen inlyven; Gezien dat de waersahynelykbeid er van bekrachtigd wordt door de stappeu welke by te voren gedaen had om de benoeming te beletten van eenen anderen notaris, enz.; Gezien dal het eenige ongelyk, loepasselyk aen dezen die de itdasscliing beraemd en gedaen hebben, ongelyk dat zwaer is en hun gedrag met bedrog bevlekt, is van de inly ving der woorden door den notaris Prooi, te hebben willen onttrekken aén de kennis der onderteekenaers van deu brief van 21 november 1867, enz.; Het bof, de beweegredenen van bet openbaer ministerie in het biervoren aenzoek overgeschreveu, enz., bekrachtigt. Mynheer de uitgever, Ik neem de vryheid u te verzoeken, van eenige regelen in uw blad le voegen nopens eene akte van valsclie beschuldiging die allen waren mensch zal afkeuren en die de opslukers en de daders by eenieder verachlelyk maekt.' Over eenige maenden wierd een der achtbaerste inge zetenen van eene omliggende gemeente der stad Dixmude, die burgemeester en notaris is, valsclielyk aengeklaegd van in zyn ambt van burgemeester een misdryf begaen te hebben, maer de beschuldigers hunne kwaedwilligheid niet kunnende uilwerken, om dien heer burgemeester in zyne bediening te laken en te verhinderen, voegden bet woord notaris er by, om in hunne vervolging beter te gelukken en hem alzoo in zyne openbare bediening van notaris te kunnen vernederen en, in hunne magt zynde, hem door hunne woorden en werken halelyk le maken en alle ver trouwen te doen verliezen, niet alleen by de ingezetenen zyner gemeenle, maer overal alwacr zy hem konden nadeel doen in zyne openbare bediening. Er is duidelyk bewezen dat er niets ten laste van dien openbaren amblenaer bestaet, zoowel als burgemeester oi' als notaris, integendeel wordt hy door zyne medebur gers zeer geacht, bemind en aenzien als een waren burger vader, ter uitzondering zyner vier beschuldigers en eenige hunner aenbangers. Met voldoening is te bemerken, dat in geheel bet kanton Dixmude en alle andere plaelsen bestatigd is, dat dien heer notaris hel volle vertrouwen van eenieder geniet en dat de iretïelyksle en achtbaerste familien hem hunne zaken toevertrouwen en dat hy, als burger en openbaren amblenaer. alle achting weerdis is; ook zyn, boven de ge heime familiezaken, «Ie menigvuldige openbare verkoopin- gen die sedert verscheidene jareu door zyn aiuhl gehouden zyn, blykens dal zyne regie handelwyze onbelwistbaer is, en hy, niettegenstaemle de lasteraers, als burgemeester en notaris zooveel le meer geacht eu bemind wordt vau allen persoon die regl wil geveu aeu wie hel toekourt. Wy veruemen dat de aeuklagers eu anderen voor de reglbank zullen worden vervolgd, a Door de hierby gevoegde vraeg, gedaen aen M. den goeverneur, is het klaerlyk bewezen 1“ Dat de notaris Prooi benoemd is om gezegde verkooping te doen 2° Dat bet bureel van weldaed afziet van de ver kooping der gronden gebruikt door Ooghe, den heer onderpastoor, enz., enz.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1869 | | pagina 1