L I 1V 7. Drie-eii-twinligsle jaer. 48 February i860. I1 Dixmude, Donderdag, w- I Bevelbrief voor den Vasten. DE VONDELINGE VAN SACKINGEN. NDHEID. nart te van de tig der naend, Eene zeer belangryke kwestie heeft zaterdag laetst de Kamervat) volksvertegenwoordigers bezig gehouden. Zy heelt hel wetsontwerp aengenomen dal de afstand der verleende yzeren-wegen aen de toelating van het goevernement onderwerpt. Volgens dit wetsontwerp wordt het verboden aen de maetschappien van yzeren wegen van regt- streeks of onreglstreeks, zonder de goedkeuring van het goevernement. een geheel of een gedeelte der yzeren wegen af te staen waervan zy konces- sionnarissen zyn. In geval van overtreding mag het goevernement, zouderiels te verliezen van de region die het bezit krachtens de bestaende wetgeving, voor rekening van de maetschappy, de linie exploileeren welke het voorwerp geweest is van het afstanings- kontrakl. Indien het feit der overtreding niet erkend is vooitaen overtuigd zoudet blyven dat alle vooruit gang, uil wiens naem men u zoekt van uw geloof te doen afwyken, de vooruitgang tegen God en tegen de II. Ketk, anders niet is noch zyn kan als een goddeloos bedrog, een uitvindsel der onwe tendheid; eene ellendige achleruitkruiping. Achter- uilkruipen zult gy nimmer doen, Z. L. B. Maer met het hert en ziel verknocht aen uw Geloof dat de wereld heeft zalig gemaekt, en aen de H. Kerk wier kinderen gy zyt, gy zult uwe krislelyke leering en pligten, regtzinniger en kloekmoediger dan ooit, eerbiedigen en onderhouden en van langs om dieper overtuigd wezen dat hoe beter en vuriger kristene men wordt; hoe deftiger en beter burger men is. VVy twyfelen niet, Z. L. B., of gy zult, gedurende den heiligen lyd van den aenslaenden Vasten, meermaels mei uwe gedachten wederkeeren op al wal Wy komen voor te houden. Deze waerheden zyn gewigtiger dan ooit, en daerom oveilegt ze toch wel. Voor zooveel uwe krachten het toelaten, maekt hei u eene eer uwe verkleefdheid en ge- hoorzaemheid aen de H. Kerk te laten blyken, door het edelmoedig onderhouden der groote wet van den Vasten. Wy staen u wederom de verzachtingen toe, welke Wy voorledene jaren vergund hebben. (Volgen de Schikkingen van den Vasten). Gegeven te Brugge, den 26 January 1869. JOANNES-JOSEPHUS, Bisschop van Brugge. De stichter en volmaker van ons Geloof is Jesus- Chrislus, wiens kotnste ter wereld zoo vast en zoo Keker is als de zon in T firmament, en wiens god heid, voorzeid door de onsterfelykheid zyuer werken, in alle zyne woorden en mirakelen beeft uilgescbenen. Wy gelooven dan vastelyk en zonder eenige vrees van (e missen, omdat God hel ons veropeu- baerd heeft die noch missen noch bedriegen kan, wy gelooven dal er een hemel is, eene piaets van o n uil sp rek el y k en eeuwigdurende geluk, alwaer de deugd zal beloond worden; en dal er eene hel beslaet, eene piaets van eiudeiooze pynigingen, be stemd voor al dezen die in zondé leven en sterven. Wy gelooven en wy zyn zeker, alzoo zeker als dat ons ligcbaem eens sterven moet, dal wy eene onslerfelyke ziel hebben; dat na de dood eenieder ontvangen zal loon naer werken, en dal hel maer van ons al hangt voor eeuwig gelukkig te zyn in den hemel. Wy gelooven en.weten, ter uitsluiting van allen iwylel, dal indien wy krank zyn en ge dreven tol het kwaed, God almogend e«i bermher- tig is, en dal hy in het gebed, in hel leedwezen en in zyn bloed voor ons vergolèn, onfaelbare mid delen heeft voorbereid, pin ons te ondersteunen, op le regten en le genezen. Doch, wy gelooven, indien het mogelyk ware, nog vaslelyker en wy hebben de volslrekte zeker heid dal Jesus-Chrislus, vooral eer deze aerde le verlaten, zyne Kerk geslicht heeft, de H. katho lieke Kerk, aen wie alleen hy hel bezit en het be slier en de zaligmaking der zielen heeft loever- trouwd. Hy heelt gewild, met zynen almogenden en goddelyken wil dat zyne Kerk zich alom ver spreiden zou, dat zy katholiek zou zyn. Zy is hel, in weerwil vao alle hinderpalen. Dat zy de onwankelbare kolom der waerheid en onfaelbaer zou zyn. Dat is zy ook; en hare arglistige vyanden hebben te vergeefs alle pogingen aengewend otn in gansch hare leering eene enkele feil te ont dekken. Hy heeft gewild dat zy onsterfelyk zou zyn. Zy is hel nog eens, en leeft en bloeit allyd voorl, en de magt der hel zal over haer niel zegepralen Aen deze zyne onvergankelyke Kerk en godde- lyke instelling beeft Hy. in den persoon van Petrus .en der Apostelen, en diensvolgeos van den Paus van Romen en der Bisschoppen, hunne wettige opvolgers, een oppergezag gegeven, hetwelk geen Uit het Duitsch vertaeld. 10 menscli op aerde mag miskennen, en regten toe- gestaen welke eenieder eerbiedigen moet. H’te u aenhoort, aenhoórl my, cn wie u misacht, misacht my. Omtrent liet begin dezer eeuw, ontstond er een man, die in de opgeblazendbeid zyner magt meende het gezag en de regten der H. Kerk straffeloos onder zyne voeten te trappelen. Wat ge beurde er? God onlwaekle en zyne vyanden wierden verstrooid. Gy kent allen den naem van dien man, en zyn ongelioorden val en zyne dood op een verlaten eiland. Nogians heeft hy bet geluk genoten van te vragen en al stervende te bekomen zyne verzoening met God, dien hy in zyne Kerk getergd had, te samen met de velroostingen van den Paus wiens kroon hy vroeger had ontroofd. Op onze dagen, waer de onwetendheid van ’tgeen den godsdienst betreft zoo gemeen is, onder sommige geleerden, lian men zich niet genoeg- zaetn doordringen van de goddelykheid der instel- ling van de H. Kerk. Haer gezag, hare leering, hare HH. Sakramenten, hare bedieningen en reg ten, alles komt van God en niet van de menschen. Ook, welk een geluk is het niet van een gehoor- zaem kind te zyn van de ware Kerk van Jesus- Christus? Onder haer geleide en bescherming zyn wy le gelyk bevryd tegen alle pynelyke ottzeker- he>d van ons zwakke verstand en tegen de moede loosheid en bezwymingeo door de bedorvene driften verwekt; en den lakkei des Gelools inde haud en Gods hulp in hel lied, stappen wy moedig en vreugdig vooruit, door de duisternissen en on- geweerten des levens, vol van boop op de eeuwig durende zaligheid. Dank aen hel aendaclilig overdenken der vol strekte zekerheid det hoop en der middels van zaligheid, welke in de katholieke Kerk alleen te vinden zyn, zien wy op onze dagen zoo vele deftige en uilgelezene mannen, die in hel protestantendom geboren en opgevoed waren, aen de uiinoodiging Gods beantwoorden, in den school der H. Kerk wederkeeren, en desnoods mei eene bovenrnen- schelyke kracht alle aerdsche goedeien en ge- nuchlen verzaken om den hemel ie winnen. Dank aen dezelfde overdenkingen gebeurt het iu ’i midden van ons, dat menschen die sedert lang hunne pligten afgeweken waren, op hun sterf bed door Gods gratie geraekt, afstand doen van hunne boosheid, e>>, indien men den toegang der pries<ers niet belet, eene heilige en gelukkige en geruste dood sterven. Maer gaen Wy niet verder voort. ’Tgeen Wy gezeid hebben is genoeg, meenen Wy, opdat gy FEUILLETON VAN T BOTEKKUIPJE. I was riep Joris verstomd, I I I e gezond- leroofd is llieid van rordt'ti by ie Pillen, loeds van gebragte herstellen ie kracht 'werking. ziekte. Ie bekend* i wonder ver voor- en lever- i, is geen onschal- ;ze onge- de ver- makkelyk i zedelyk leeft ge- maeg en dikwyls nderbare maeg te clilen en iring van de apo- ter won- BEKEN0MAK1NGEN. 15 c;. den drukrege.. Bikkel Wileendykslraet, N« '50. Vnor elk afzonderlyk num- mee, 12 ccntiineu. zwakke loevatii- of oud, esmiddel geneest i. izieklen, htig ge- ■ken, het huid en bodem icaliscbe ld. ecyn wil ke welke Zelfs in eelt ver sts eene wanneer n aen du r Gallen. ichouwd dellend- erlyk is. dloway's er maeg Ie» voor rachl en uer zyn. >1 bekend asthma, verslop- il, roode soorten aerheid, lemoroï- zeere r graed, He oen en aerd. gevoegd. »O cl., oor den ofessor De Kamer. INSCHRYVINÖS-PRYS. Buiten stad. d» franks )fcl Suppl. Hel Boterkuipie versqkv i< den Donderdag in geheel blad en den Zondag in half blad. u lot vrouw hebben wilde, de moeder haer in de rede. Zie, lieve moeder, alles is reeds overlegd! De jonge Roser past voor u, en ik ben zeker dat gy met hem zult gelukkig zyn, zegde de vader. Ik geloof het ook vader. Konrad, is een braef, ecrlyk man, dien ik regt liefheb. Rede te meer om hem door eene weigering geen leed te doen En toch moet ik hern dit leed aendoen ik kan zyne echtgenote niet worden. Waerom dan, in Gods naemzegt toch eens waer- omhernam de moeder met de tranen in de oogen. Teresia sloeg de oogen neêr, maer eene antwoord volgde niet. Dan wierp Anna haren man eenen veelbe- duidenden blik toe, om niet verder aen te dringen. Joris begreep dal bier slechts een vrouwenhart den waren toon kon aenslagen. Na eenen oogenblik ging hy builen, om hel kind zyne ontevredenheid le verbergen. Anna bleef mei hare pleegdochter alleen in de kamer. Als de vader builen was, drukte zy het kind legen haer hert en knslie hare bleeke wangen. Gy hebt vader leed gedaen, zegde zy, hy is misnoegd weggegaen. a Ik heb er groot spyt in, moeder; maer ik kon niet anders antwoorden dan ik gezeid heb. Goed, maer gy hadl er eene rede moeien aen geven; ik heb bemerkt, ja, ik heb in uwe oogen gelezen, dat gy vader niet alles toeverironwen wilt. My, uwe moeder, zult gy toch zeggen wat u op hel harte ligt. - ('l Vervolg hierna). Ga mor van mynenl (Vervolg en einde.) Vader! Men zegt my toeh, onderbrak de smid, dal gy geerne mei eenen jongen knaep uil de gebuerte prael. »P Teresia wendde zich plotseling mei vragenden blik naer hare moeder zonder een woord le spreken. Konrads vader heeft het my zelf gezegd, verzekerde de moeder. Konrad!.... Konrad Roser? riep hel jonge meisje. En hare wangen wierden nog doodscher en bleeker dan zy hel reeds waren. Gy ziel dus ^at gy hem toch kent?» zegde Joris lagchende. Twee tranen ontsnapten uil de oogen van hel jonge meisje. Teresia! riep de moeder verschrikt. Wees gerust, moeder, zegde hel kind met treurigen glimlach, hel is niels; T is reeds voorby. Spoedig droogde zy hare oogen af en wendde zich dan tot haren vader: Wal beeft u vader Roser gezegd?» vroeg bel kind. Dal zyn zoon hel antwoord. En wai hebt gy gezeid? Dat wy mei u daerover spreken zouden. Goed, zegde hel meisje met vaste slem, gen hy vader Roser, groet liem vriendelyk wege, maer ik ga niel trouwen. Hoe? Gy wilt niet trouwen?» t' meenende niel goed verslaeu le hebben. Zoo is het, vader. Maer? Welk eene gedachte? Overlegt toch eens, viel Sedert de dood van grootmoeder was Teresia nog droomachligcr gewórden dan ie voren. Als men haer droevig orérgebogeH hoofd aenschouwde en hare half ge- slolcne oogen, dan geloofde men vasl dal zy aen eene algemeene uitputting lydende was; doch hare zwaermoe- digheid natn van dag lot dag een meer verontrustend karakter aen. Anna zegde dikwyls tol zich-zelve Teresia heeft iets dat zy in T geheim wilt houden. Waerom verbergt zy my den grond van dit geheim? Weinige dagen na het onderhoud tnsschen vader en zoon. Roser. dal wy daereven vertelden, vroeg de smid al lagchende acn zyne pleegdochter Zeg eens, Teresia, ik hoor dat gy eenen verliefden hebl! Een verliefde n vroeg het meisje verstomd. Zeker, en een gansch trefïelyken jongen knaep. Ik heb hel dezer dagen hooren zeggen, hernam de smid hoogst verwonderd. Ik weet wnerlyk niet wat gy meent, vader, ant woordde hel meisje met kalmte. Zyt gy er wel zeker van? Men kun er niel zekerder van zyn als ik hel ben, was het antwoord. Gy doel niet wel, kind, ons die zaek le verzwygen. Zie, uwe moeder en ik, willen niels dan uw geluk. rf!

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1869 | | pagina 1