il 11 I I hl 1 10. Dric-eib-twinligstc iaer. 11 Maert i860. Dixinude, Donderdag, iU Algemeene overzage. EGERIGE het gansche land smart te van de ning der maemJ, <1 11 Menschen komen samen en wonen te gader; volgens welke wet? hiaciileus T regt van vet- aeiiiging. Zy blyven l’liuuiieni, uit hooide van welk O ize Koning trek1 5,500.000 fr. in bel jaer zonder de toevallige byvoegsels; by besclfki over eene onizagfyke fotuiu hem doo zyn vade. achtergelaten en kan dieusvolgens leven, boe doet de bo'Ct ook zy. zonder le moeien vieezet* voor ziek.en ol andere tegenspoeden die den armen werkman over hei hoofd hangen. Oil belet echter niet dal hy, wanpeer bel pas geelt, sommige tekeningen vee1 liever door de Staeiskas belalen lael d?n uil zyne eigene beuis. Maer ook de regeermg ve lee.il lietn daerioe veel >e beteidwillig de band opdat hy die gelegenheid verwerpen zou. De minister van fina tcien beeft aeo de Kamers een wetsontwerp voorgelegd waerby aen bel departement van binnetpaudsche zeken een krediet zal worden ioegesiaeo van 75,000 Ir. voot beta ling der onkosten door de begraving van den hertog van Brabant veroorzaeki. Laei ons verhopen dat de Kamer tnannelykheid genoeg bezitten zal om eene les van weerdigheid te geven aen dien Koning, die niet schynt te begtypen dal die groole vaderdroefheid io zooveel treurgedichten bezongen en op zooveel exemplaren in photographic overal rond gestrooid, ganseh haer eerbiedwekkend karakter verliezen moet van hel oogenblik dal men haer in berekening lael onl- aerden. Hoe. die heilige last welken de geringste volks man anders niet dan in den uitersten nood aen vreemden ter vervulling zou overlaten die last v'ndt het vaderland van onzen schalryken Koning te zwaer om door zyne beurs gedragen te worden En men vindt ministers die de schuldige mede- pligt'gheid zooverre dryveii durven van, nadat zy iedereen iol deelneming in de koninklyke droefheid noopten, aea het medelydeu van dien kaekslag komen geven. 75,000 i'rs. voor behangen iu zwart laken, enz., is veel, als men voor den armen werker die met schaemleen wroeging zich gedwongen ziet aen het armbesmer de begraving van zyn kind te komen afschooijen, als men voor Item, zeg ik, maer vier ruige planken over heeft, waer hel lykje in ver nageld wordt, en io den gemeenen put geworpen. In ons nummer van zondag laelst, spiekende over de openbare zitting van den Gemeetiie-raed van vrydag, 5“ dezer, zegden wy dat, by het begin der zitting, de heer Sleveilynck den voorstel deed eenea blaem le stemmen legen den heer burge- Het turksche-grieksch geschil is eindelyk geheel g'ê'regeld en de Cótilerencie heeft hare laek volein digd. Van den kant van ’l Oosten mogen wy dus '.oor’t oogenblik gerust zyn. De opschudding door de zoogezegde kwestie der Vzeren wegen, is in Frankryk byna geheel bedden). Sommige 'daden bewéeren echte* da. er diplo matieke uitleggingen 'usschende hoven van Parys et> Brussel gewisseld worden. In Italië ooi moei de toepassing der wet over het maelregl aliyd veel wederstand. De pruisische en Itansche dagbladen doen zich thans eenen pennenoorlog aen. die bewys> dat de verbittering in beide lauden groot is. Het (ranselt Weigeveod korps bespreekt 'hans de financiën van de stad Parys en van den kant der oppositie en van hel goevernemem wo'deu zeer welsprekende redevoeringen uitgesproken. De spaensche Cortes hebben maerscha'k Seitano gelast een nieuw ministerie te vormen, tien denkt dat hy de tegenwoordige ministers behouden zal. De kwestie der hervorming Jer iersebe kerk zal óp 1 april in de Engelsche Kamers voorkomen. Het is nog al aerdig dat, telkens als onze oo.logs-ministers ziek wo'den, zy hunne gezond heid Erankryk moeten gaen herstellen. Toen minister Chazal van zyoen aep gebeten wieid, ging hy naer zyn kas;eel, le Pau, om ei als goede en i ouwe Franschman de zachte luchtgesieltenis van zy vaderland ie genieten. 'Ne 'ezen wy dal minister Benard, om zich van zyne ziekte te herstellen, >0 de omstreken van Parys op zyn kasteel veiblyft, alwaer hy insgelyks de .raosche 'ucbi zal iaaóemeu tol dat hy ganseh genezen zy. Twee generaels in Belgischen dienst met elk een kasteel in Frankiykl... Hum!... Ze zullen -oeb, hopen wy, van onze officieren niet zeggen, hetgeen men in den schouwburg van de Oosten- ry\scbe soldaten zingt e Onze liberale tegenstrevers zyn dikwyls uitge varen tegen hel budjet van den katholieken gods dienst in Belgie, zonder ooit na te gaen of hunne beknibbelingen reglveerdig waren, men oordeele Volgens eene statistiek, in naem van het goe- vernemenl nitgeveerdigd, waren er in Belgie, op 1 jtily 1868, 4,928,814 Boo nsch katholieken; 8,195 Prolesluiiieu en Auglikanen; 1,522 Is raëlieten; 1,844 behoorende lot verschillende eerediensten. Volgens gemelde opgave beloopt de jaerwedde der katholieke geeslelykheid lol 5,800,000 Ir.; de jaerwedde der Protestanten en Anglikaensche Jeetaers lol 65.000 fr., en de jaerwedde der Rabbynen lol 25,000 Ir. Als men nu deze jaerwedde in vergelyking brengt met het getal geloovigen van eiken gods dienst, dan vinden wy dat de joodsclie eerediensl hel best belaeld wordt, en de katholieke godsdienst hel slechtst. De Babbynen genieten uil de schat kist fr. 15 15 per geloovigede Proleslantsche leeraers Ir. 7-93, ea de katholieke geeslelykheid... 80 cenlimei) Om dit ongelyk klaerder le doen uitschynen, dient men hierboven io aenmerking le nemen, dal de jaerwedde der katholieke geeslelykheid niet eigenlijk als eene vergoeding vom hunne diensten mag aenzien worden, maer wel als eene teruggave van de goederen welke de 'iherale levoluiiontiaireu hun vroeger ootslolvn hebben. De jaerwedde der overige eerediensten is enkel edelmoedigheid van wege deu cóiistilulionneelen Slaet. Moest het goevernemeot nu onze priesleis betalen, zoo als het de protesiaotsciie leeraers be- taelt. dan zou de jaerwedde voorden katholieken godsdienst, iu Belgie, tienmael grooler zyn dan zy tin is. Moest hei goevei netnem onze gecstelykheid betalen, zoo ais het de Babbynen bezoldigt, dan zou het budjet niet van 5,800,000 fr. zyn, maer tol de som van een en vtjflig miljoen beloopeu Scbrikkelyke voordeelen die de katholieken bier hebben, niet waer? Ziehier den tekst van T wetsontwerp over den lyfsdwi'ug, welke dooi de Kamer is aengenomen A>i. 1. De lyfsdwang is afgeschalt. Art. 2. De reeds gegeven vonnissen zullen nic. mogen nitgevoerd worden, voor wal den lyfs- dwaeg oetrefl. Zullen onmiddelvk in vryheid gesteld worden, alle peisooneo, ingekerkerd uh kracht van vonnis sen, welke de uitvoering by lyve magligen. Art. 5. De schikkingen belrekkelyk den lyls- dwoeg legen iu gebreke blyvende getuigen worden behouden. Au. 4. De tegenwoordige wel zal wcrpligt zyu daegs na bare afkondiging. regt? Luidens de vetheid die elk man bezit van zyne deur open of toe le doen. Zy gaen niet uit, volgens welk regt? Volgens ’l regt van iu en tul te gaen, dal de vnbeid onderstelt van t’huis te blyven. En wal doen zy in hun huis? Zy spreken zach iiouden de oogen neêrgeslagen, besteden hunnen lyd met werken. Zy danken de wereld, de steden, de zm<ie>ykbeden, de vet maken, de ydel- heid, de hooveeroy. de -ydelyke belangen i*l. Hun i.leed is vao dikke o' grove sto!’gemaekt. Niemaid van he i bezit ie<s, wal hc wezen moge, i-.; T oy- zonder. Als er een ryke binnen treedt, maekt by zich arm; ’tgeen hy bezi., geelt hy in eigendom aee al’eo. Zy die, gelyk men zegt, edel, groot of magiig waren, worden gelyk gesteld aen hen die van lagen siand waren. De cel van allen is gelyk. Zy hebben allen dezelfde kruin, dragen gelyke kiee- dereo, eien hard brood, slapen op strooi en geveo op een assebebed den laelsten adem. Zy dragen allen gelyk den zak op den rug, de koord om T lyl. Zegt de tegel bai voels ie gaen, allen gaen barvoets. Misschien zal men daer eenen prins ont moeten. Deze prins is gelyk gesteld mei al de anderen men kent er geene wereldsche eerelitets meer. De leden dragen ei slechts eenen voor- naem. Allen voeren nit bewys van gelykheid eenen doopnaem. Zy hebben de tydelyke maegschap algedankl eo eene geestelyke famil e in de gemeeu- zaemlieid gevonden. Hunne eeaigste nabeslaenden zyn ganseb hei mensebdom. Zy komen den arme ter nuip eu wyden den zieke hunne zorgen toe. Zy k ezeo bumie oversten aen wien zy gehoorzaetu zyn. ei sturen zich wedeizyds den naem van t btoedei toe. Zy bidden, ioi wieu? tol Go'd. De lage en onbedaerde geesten zeggen lot well, out kunnen die beweeglooze en heirnelyke ver- toogsels dienen? Wat goeds veirgieo zy? Er bestaet misschien geen g.ooischer ambt, dan uel datgene 'iwetk die zielen naernemen. Er bestaet misschien geen werk dal nuttiger is. Aldus spreekt ean ongodsdienstige schiyver, Victor Hugo, die zelf gedwongen is, onge wyleltl lot spyl det vrydenkers, deze hulde van reglziu- uigen lof eu bewondering aen liet kloosterleven le bewyzen I lartelende schatbaer zaclilende :hyul lee- t de pyn natuerly- Senoe tnde i onwan- Dans le service de 1’Aulriche Le militaire n'est pas riche! Deze de geest, ikend heid ell I'iemo- ds hebben ;eublikke- onder het anderen, er zy het lengedaue BEKENDMAKINGEN. 15 ci. den drukrege.. Buheel Wilgemly kslraet, N* 50. Voor elk afzonderlyk num* iiii'r, 12 ‘cenüiiieu. Ie gevallen verbran- ilervoelen, gezette en erzwellin- schurftig irfl, zeert wingcn. I gevoegd. -50 ct., Voor den rofessor Verkoud- ezeu wor- >rst en de veldra in- le graden handeling Inderdaed I. rofula en jor ring- ewortelde (iderhevig 1 genezen If, tegelyk krachtig dat deze orden ca voor deze by ons tucht zich genomeu :k van de i worden; beruchte o wryving ter zyde, oblige ge- e invloed j tig in de -n, kwaed over de Ike plaets enende op zuivering t komt eu g- avecl. genezen daegs iu hel lang- iblikkelyk volinaekte We EÜcoslers. Eeue dure EBegraving. INSCHKVVIXGS-l’RYS buiten slsvl, li franks. tiet Suppl. tiet Botekkuipje verscliV'it tien Donderdag in aeheel Itl.nl <;ii Jen Zondag in half blad. Teregtwyziug. Dixuiude, 9 Maerl 1869. Aen den heer Opsteller van 'l Botekkuipje. In het telaes, welk gy in uw nummer van zondag laelst geeft over den Gemeente-raed, zegt gy By bel begin der ziidng stelt de heer Steverlynck voor eene blaem ie stemmen legen det; heer Burgemeester om, ii'eltegenstaende by ertoe vetzucht geweest was, den d Raed niet te hebben byeeu geroepen. Dit is een misslag. Noch in het begin, noch in het midden, noch l'einden de zitting, heb ik geeu voorstel van blaem gedaen. Gelieft dit te herstellen. Intusschen, aenveerdt, Mynheer, myne groelenissen. A. STEVERLYNCK. Twee generaels met elk een kasteel. Het voordeel der katholieke gecstelykheid in ESelgie.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1869 | | pagina 1