N r a t"! I 18 Maert 1869. 1V II. Drie-en-hvinligsle jaer. *nten. IES ointe en lants en r galva- aventiou. t, ixmude. (HE Dixmude, Donderdag, A Igemeene overzage. li (geleekend) LEOPOLD. tellen en opt, zoo de zorg st en het 1 b De genlsche dagbladen melden dal, mei half vasten, de liberalen van Dender monde eeue Men weet dat hei stadsbesluer van Ypere alle middelen in ’t werk gesteld beef’ om er de Lamolte- school ie doodigen, waer boven de 400 arme kinderen kosteloos door religieuzen eeoe gods dienstige opvoeding en onderwys ontvingen. No, die menschenvrienden zyn >o bon vernielingswerk gelukt; ziehier wal wy over die zaek in hel Nieuws blad van Ypere lezen Eindelyk is het ervan gekomen By bevel van Pieter Beke, Lodewyk Vanhéule en Gustaf Destuers, in hoedanigheid van Burgmeester en Schepen van Yper, is er op 11 maerle I860, door den huissier bekendmaking gedaen geweest, aen de Moeder van de Lamoiiezuslers, van hei koninklyk besluit van 19 january II. Dit koninklyk besluit hridi als volgt Achter dry keers gezien dit... en op hel voorstel van zyne Ministers, zegi de Koning. VVy hebben besloten en besluiten Art. I. Het bestier der fondatie. gesticht door Jufvrouw Van Zuulpeene en der goederen daermeê gaende, is gesteld in de handen van het gemeentebestuer van Yper, zonder bel tegl van de derden te kwetsen. Art. If. Binnen de maeud van de bekendmaking 1 die haer zal gedaen zyn van hel legen- woordig besluit, zal de overste ol de bestierdsler in ’t gemeente sekretariael afleveren al de titels, registers eu andere stukken, nopens de fondatie, die zy bezit doen van haer bestier aen de Gemeente- raed die ze, met haer advies, aen de bestendige deputatie en de Provinlieraed zal voorleggen. Onze Minister van T inwendig is belast met de uitvoering van tegenwoordig besluit. Gegeven te Laeken den negentienden January duizënd acht honderd negen en zestig. serenade gebragt hebben aen M. de Terbecq, den kalholyken gedeputeerde die laetst veertien dagen zoo ellendig den overlooper en verraèr gespeeld heeft in de Kamer. Men ziet dus wel dat. voor onze liberalen, alle hout goed is om pylen van te maken; is M. de Terbecq door de kalholyken verstooten geworden, welnu hy is altyd goed genoeg om op de lyst gebragt te worden der liberale Associatie. Hel is waer dat hy onder zyne nieuwe vrienden nooit dan met een verachtelyk mistrouwen zal bejegend worden, maer wat kan hy er ook aen doen; heelt de overlooper zyner party wel ooit eene andere toekomst te gemoet gezien, dan eene zulkdanige welke met smaed en vernedering is vervuld? De lyfsdwang is afgescball voor al de schulde- naers, zoo deugnieten als anderen, maer blyft behouden en slrengelyk toegepasl op de ongeluk kige milictanen die kleine schulden hebben. De congé’s worden bun geweigerd en, by gebreke aen GO franks. ae« 20 franks somlyds, blyven ze een geheel jaer in de kazerne opgehouden, toen zelfs dal ze drkwyls ououlbeerlyk geworden zyn in bel ouderlyke huis. Dit onregt is schreeuwend, zoo veel te meer dal de milicianeo zich in de noodza- kelykheid bevinden schulden te maken opziglens hun regiment, eu bun arbeid niet belaeld wordt. Ten anderen geschiedt de ingevangzelting der milicianen dikwyls voor nietige zaken, als zynde hel in pand geven of veikoopeu van een stuk van buu uniforme, T welk door bun belaeld is. Te Brussel alleen blyven zoo löO soldaten in ’t gevang opgesloten. Doch onze menschenvrienden laten zich aen hen niet gelegen; al hunne bezorgdheid is en blyft voor de schurken en deugnieten. In Rusland is eene groole samenzweering ont dekt welke over ontzaggelyke rykdommen beschikt. Die samenzweering is gerigt tegen den Keizer. Daerby, uw titel van Voorzitter eens laelkun- dig genoolsthap kunt ge ook misschien wel vau verren aenSioen gelden. Ja, rl. de goeverneur, maer daer moet ik voorziclHj^ in zyn, want de Boterkuip die hy ouzo zittingen aenwezig is, keulmyue force in laelktn- nis en Nu, nu, g’hebl verslaen wat ik zeggen wil, tementen., rjij tennis te tien blyft or Kerk en, stan- gebor gde, enz. ruden en breedten commu- oet alles Wie zal in Spanje, Koning of President eener republiek worden? De kwestie beeft eenen slap gedaen geïnterpelleerd over den toestand van den hertog van Monlpensier, welke in Spanje is mogen terugkeeren en zells zyn ambt van Capitan heeft weder gekregen, hebben Prim en Serrano getracht een nitwykeud antwoord te geven; maer Topete heelt niet geaerzeld te verklaren dat hy, van de republiek of het koningdom met den hertog van Monlpensier aen T hoofd, hel laetste zou verkiezen. De aep komt dan eindelyk uil de mouw Sedert lang wisten wy dal Topete koningin Isabella slechts verraden beeft, om de eerzuchtige plannen van den hertog van Monlpensier te helpen verwezentlyken. Ook denken zvne parlygangers hun doel thans bereikt le hebbén eu zy hopen dat de hertog door de wetgevende kommissie als kandtdaet lot den troon zal voorgesleld worden. Doch de zydeliogsche manier, op welke deze kandidatuer door Topete is voorgebragl, doet gissen dal men in verre na niet zeker is van le gelukken; want al heeft de hertog de hoofden van hel revolutiounair bestuer voor zich, de overgroole meerderheid der monarchisten en republikeinen is tegen hem, De hertog kan Monlpensier is, men weel het, een zoon van Lodewyk Philips en de gemael vau de zuster van Isabella; ook ziet men dal hy getrouw blyft aen de tradiliën van bel huis van Orleans, hetwelk wy altyd in de geschiedenis legen de wettige regeering hunner bloedverwanten ja zelfs tegen bun leven, zooals tydens Philippe-Egalilé, zien samenzweeren. Volgens het gegeven ordewoord heeft de geheele linkere zyde der Kamer het wetsontwerp gestemd dal aen de bestendige deputatien het regt onttrekt eeue eindelyke beslissing te nemen in wat aengael de opmaking der kiéslystendit regt zal voortaen uitgeoefend worden door de hoven van beroep, op uitleggingen gegeven door den arron- dissemenls-kornmissaris van T kanton alwaer de .geschillen by de opmaking der kieslysien zyn ontslaen. Gelyk de beroepshoven en tribunalen weldra nog slechts gevormd zullen zyn uil regters genoemd door M. Bara, zoo zal de invloed van het Ministerie van langsom grooter worden, tol dat eindelyk de mael vervuld zal zyn en de reactie hare beurt zal hebben. Deze zitting heeft, even als de vorige zittingen waerin er over de kwestie bouw Imis-Vanhoulte wierd gehandeld, een hoogst belang, opgeleverd, vooral ditmael dank zy de tegenwoordigheid in de zelve van den heer schepene Paret. Doch voor aleer tot hel debat der zitting over te gaen, geven wy een oogslag in het hotel van den goeverneur en luisteren wy er ’t gesprek af. gehouden lusschen dezen hoogen beambte en den heer schepene Paret, vier dagen vóór de zitting van dynsdag laetst. Vóór de Zitting. De heer Paret, loegekomen in hel hotel van den goeverneur, wordt in een kabinet geleid; in af wachting der komst van den hoogen beambte, slrykt by zyneu baerd over, schudt het hoofd, ler- wyl hy twyfelend en ontmoedigd deze beteekenis- volle woorden Hoe ik toch hier ook gekomen ben! in zicli-zelven murmelt. De goeverneur treedt binnen. Na de gewone groetenissen, begint het volgend gesprek Zoo, M. de schepene Paret, er is dus een geschil ontslaen lusschen u en uwen heer burge meester van den eenen kant, en den Gemeenleraed van den anderen kant. Inderdaed, Mynheer de goeverneur, een ongelukkig geschil.... En ge zoudt geern advies hebben over ’tgeen er u in deze omstandigheid te doen staet. Als ’t met uwe welwillendheid overeenkomt, VI. de goeverneur. Maer, zeg eerst, g’hebt u tot nu toe ont houden van naerde zittingen van uwen Gemeente- raed le gaendat is loonen dat men zoo wal weinig moed in T lyf heelt, dunkt my... ’T is waer, M. de goeverneur, ’k zal zoo benepen met de zaeK dal ik stond om er myu’ dood aen te halen. En toch gy waerl met uwen burgemeester solidair in de zaek, en ge wist dal uw burgemeester de man niet is om regt te maken wat krom is. ’T is waer, M. de goeverneur, maer.... ik ben juist ook die man uiet. Het is nogtans gemakkelyk (de heer Paret „v .vuUa„c, u.v «.j niest en vraegl exkusie); kunt ge de rol niet in hetzelfde lydverloop zal’ zy rekening spelen in uwen Gemeemeraed die Fiére speelt in de Kamer? rol, waerdoor ook een Thiers of een Jules Favre zich in groole omstandigheden zoo uitmuntend welen le onderscheiden. Als ik, M. de goeverneur?.... Ja, als gy die rol niet kunt spelen... Als Fiére eene zaek wil emporleeren, by voorbeeld, zendt hy een Bouvier vooruit, en dan op ’t laetst, zelf op bel lerreiu komende, weêrlegt hy de dwaesheden die zyn Bouvier heelt uilgekraemd, eu zoo beeft hy den schyn van de zaek regt te maken die krom w’as Zoo ook weerlegt ge de gezegden van uwen Daeracbter volgt het Exploit van den huissier, burgemeester. A propos, ge kent Bivoit ]|i gelool er nog van le hebben hooren spreken. VI. de goeverneur. Welnu, ge leert eenige artikels uil de com- menlairen der gemeenle-wel door Bivorl, van builen, en ge citeert die artikels de eeoe na de andere; daerep zullen uwe raedsheeren met opene ooreo en mond staeu le luisteren, ze zullen paef geslegeu worden door uwe welsprekendheid, zoo dat hel my niet verwonderen zou dal men u in volle zitting minister van hel woord zou heeten. Dal zou doktoor Vandenbussche wel kunnen en daerin staet dat, te beginnen van 11 maerle, Moeder nog een maeod lyd heeft om te doen wat er in dat koninklyk besluit staet, zoo niet dat zy voor ’t tribunael zal gedaegd zyn en verpligt by justitie. Plaetse en lyd ontbreken ons om daerop eenige bemerkingen te maken. Nogthans wy houden er aen om te doen bemerken boe geloofweerdig de lieden zyn, die durven zeggen dat er niets ANDERS GEVRAEGD WIERD ALS DE REKENING 1)06 oubeschaemd de gazetten zyu die durven scbryven - dat Moeder weigerde van rekening te doen, en dat doen, VI., want die kan ook niet wel klappen. Daervooren moet men in de eeuwe van licht zyn! Nog nooit hebben wy onbeschaemder en oneerlyker weten liegen. Indieo er nog zyn die onze liberale gasten niet kennen, *l is dal zy bedorven zyn vau herle, of ongeueesbaer blind. Later wal meer. I HE. i. I ii in koper, gottiiek en andelaers, Ciboriën, r lorlibeu, iniciuels, Scepters Zyde- en ede zwarte coone lage confectien ieinantels. i eder* ea tentoonstel- tn op twee- wereldlen- leeuigsten ie gouden hel zwoer- lér narldeh nder tegen eis of na- van Elias nar BEKENDMAKINGEN. 15 ct. den drukrege.. Bureel Wilgendykstraet, N* 50. Voor elk afzonderlyk num mer, 12 ceuiiinen. zich als I, te Diz- ls, appar- enz.. in rzilvereo, enz. meesters trouwe en i eenieder van ogen de pry zen Howe vêr-’ vtiiter uil# diten alle t wel op te Ion bestoet Llias tl owe alle bedrog tryzen. lerie, Mee makers.' breikatoen, nten, Wii- an Mode- S*e Huissier. - I INSCHKYVINGS-PKYS. Buiten siail, franks. Hel Suppl. S (let Botf.rkuipje versCtiviH den Donderdag in geheel Blad en den Zondag in half blad. Openbare ziltins van den tiemeenteraed, van Dynsdag, 16 Moert 1869. ER NIET ANDERS GEVRAEGD WIERD.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1869 | | pagina 1