I AY l:1: N° 16. Drie-en-lwintigste jaer. IS April 1869. Dixinutle, Donderdag, 1 JJ A IgëMeène overzage. LEGERIGE Belgie, is marl (e van de ing der uuaeBdy 1 1 de deide tnael in vfln verdere ouaengeoaemheden die op Belgie stemming geoordeeld, dachten de konservateurs hierover gelyk de tuinisierieelen. Doch op eenen dag eene wet uitdenken, scltryveo kiezen, uitvoerbaer maken tegen Frankryk, dal is aulokratischj tnaer niet diplomatisch. Zeker, M. Frère vergal? dal hy geene klerikaleii voor had. Be slryd tnsschen het goed en het kwaed. tegen de Kerk van Christus byzonder, is op onze dagen algemeen, hevig, hardnekkig, Die slryd was voor zegd en zal eeuwig duren, want de zending der Kerk is de driften te bevechten en uit te roeijen. Doch ter zelfden tyd is de overwinning verzekerd el porla inferi non pravalebunt. Deze overwinning der Kerk is een gedurig mirakel, en steeds het grootste hewys harer goddelyke stichting. Alles valt, de Kerk bljfl beslaen. 1800 jaren storm, 1800 jaren zegeprael ons dunkt dat dit geschikt is om hare wanden te overtuigen, indien de drillen konden redeneeren. zouden kunnen drukken in geval vat, oorlog, alswanneer de fransche troepen op onze banen zouden rydeo lerwyl de onze te voet en le lael zouden komen. Dus, induslrieele, commercieele eu militaire belangens spreken tegen deze over- Wat zal hu het gevolg zyn van dié haestige greejj Vooreerst de wet zal in de uitvoering hare toepassing niet krygen. Meer nog, een frausch- belgische Zollverein zal ons opgedrongen worden. Dit dlles omdat M. Frère vergelen heeft wat voor- zigtiger te tyh met deFiausehett dan met de klerikale». lot akkoord komen, kommissie noemen, piogram maken, maer inderdaed, zal liet niet anders zyn dan uilvoeren wal onze maglige gebuer wil gedaen hebben. Zoo gaet hel als men over hoog en laeg gewoon is le kommaudeeten. Zulk een spel kan bjyven duren zoo lang als er klerikael le knabbelen is; doch, uit is het ding als uien regl en rede moet t aedplegen. Volgens M. Frère moest hel noodlottig voor Belgie zyn indien fransche sociëteiten konden meesier zyn over onze yzeren wegen. Inderdaed by middel van ingevoerde lariefs, van verandering in de reglementen, van nieuw persooneel, ware liet mogelyk zeer groote schade toe te brengen aen ovüzen koophandel en onze nyverheid. Ik zwyg nog 'T is nu juist eene eeuw geleden 1769 dal de stryd tegen de Kerk door de goddeloozen her nomen wierd met eene razerny, waervan de ge schiedenis geen voorbeeld oplevert. Reeds lang voor zyne dood had Voltaire spottend uitgeroepen binnen twintig jaren zal God schoon spel hebben! en zie, twintig jaren daerna stierf Voltaire razend van wanhoop, op zyn sterfbed uitroepende Ik ben van God en de menschee verlaten Maer nu moest eene schromelyke vervolging en dan ook de groote stral beginnen. Immers, in 1789 berstte de fransche omwenteling uil eu wel dra had de Heer schoon spel; want reeds voor 1795 waren de kopstukken op hun eigen schavot, of door eene andere noodlottige dood uit het leven gerukt. Onder anderen Condorcet, Bailly, Pelion. Mirabeau, Chabot, Carrier, Chaumelte, Saint-Just, Danton, Jourdan, Lacroix, Marat, Robespierre, Philippe Egalité. Men weet wal er verders gebeurd is. -,t En noglans duert de oorlog legen den waren godsdienst lol op onze dagen voort; hy is zelfs ondersteund geworden door de twee laelste mo naden van Frankryk en door de twee laetste koningen van Piëmont. ‘T is in 1859 dal de aenval tegen Romen by zonder is voortgezet. Hier nu wierd niet alleen geweld gebruikt, maer men nam dan ook zynen toevlugt tot het verraed, de schynheiligheid en de leugenlael. Doch Napoleon bad gerekend zonder de bisschoppen en katholieken, zonder den vromen en standvastigen Pius IX. En inderdaed, nooit zag men, gelyk »i. de Theux verleden jaer zeerwel zeide, zulke betooging voor Romen, nooit zulke bewyzen van eerbied, onderwerping en opoffering voor den Heiligen Vader. ’T is dan waer wat Dechamps in 1860 schreef Jamais la Papauté, si faible politiquement, n'a êté aussi putssanle Calholiquement, aussi aimce, obéie. Tien jaren zyn er verloopen en wal is er ge schied? wal wy in 1865 schreven is bewaerheid t wanneer de troonen der koningen zullen vlotten, zal de zetel van Petrus nog regl slaen. Men heeft de oogen maer le wenden naer Italië, Spanje en Duitschland. O neen, de Heer verlaet zyne Kerk niet. Wel is waer, zy heelt heden veel te lyden in Oostearyk, Italië, Polen en Spanje; juist in die landen, welke in de XVIe eeuw tegen hel Prolestantismus bevei ligd wierden, maer zy herleeft in Holland en Engeland, in Amerika gelyk in het Oosten. De Heer verlaet zyne Kerk niet. ’htittén sWd? ttirtfks. I De geest der revolutie onlwaekl wederom in ondeYttëhêiderté landenin Spanje zoekt hy eene publiek ^'l^nd te brengen om al Zoo de regee- rjnghosheid le doen voortdurenin llphe hohdt hy niet op den irooa van Victor-Emmanuel ih bodreh gen eir’d&Kerk té bestrydenin de Donau-provin» eten e» Homgath Wylk. hy voorhand in het geheim werketfy ’d-5 Frankryk neemt djy iedere toegestane vryheid le baet om wanorde leotichlen. Zoo blVftCó/öïia bp: eetien vutêrspuwenden berg leven, verdedigd Or ttWard^'fegers - IjHiTeit W 'fifckW?'h9bt ‘jb 01 ‘7 De bill voor tie dtscliiilfif)^ der è,ng«k^lé^»sëlƒè, kerk in Ierland zal weldra voor de K amer geleZeii W.iórdeh,7GladstÓte tyn werk voltrekk*). iJiKiboun'j^ tfois iloyj ii HinmicJ nsrusqit* De kieziogen h Frankryk zulle» plaels hebben tSèfen^èt ehthdér rnaewd mei. Thiers en Jules Favre hebben s.Qhoone redevoeaingen nitgësprokén, n_r doch vrtMtèfööfef itttfnëi*s dè meèiderbeid, ëvén heersching. Tol hiertoe is alles goed en, naer de als iu Belgie, beslist alles. •“9,‘ - 1 11 --- Het pruisisch gouvernement is verpligt van tyd tol tyd httisz^ekiRgeu le doen ja Hanover. Dat alles tiewyst dat de Hanovranen met tegenzin aen o»sl. Pruisen naer Amerika verhuizen; daer hopen zy een bieier .tic ir<t uH«t vofk h Zwitserland vraegl de hervorming der grbndfcet. Daer heerschl vryheid voor allen behalf' voóY tie k^thlyken. De pnderdiukking def 'kalhölyken in Rusland «Inert voort; meer dan 50,000 zyn tot de russische kerk overgega^ ;7. i - Den onderkoning van Egypte heeft men in den theater te Kaïro door eene Orsini-bom hel leven willen benemen; hy is gelukkig aen het gevaer ontsnapt. JXS,| Terwylde mogendheden op bet vasteland de wapenen der soldaten trachten te verbeteren, timmert men itr Engeland en Amerika oorlogsche pen dié hunsgelykeó nooit gehad Kètiben. Zyn dal voerteekens van vrede? 1 hm jrbii .qói Het geschil tusschen hel belgisch en frapscb goevernemenl is op hel puul van geslecht le worden»^ wuoiv «boo s:i*i e^iislao .i, sbinl-oO ai nslli» 91 tjIi IhuióqI i >biio\ ibiititn? -ib M. Frère Orban, eerste minister van Belgie, is ■gaen orders iralpn naer Parys. Men heèl dal wel ,.2 1 BOTERKÏÏIPJE t t Deze de geest* ■Kemlheid I) lieino- ls hebben enblikke- uider bet anderen. T zy het engedaue gevallen ver bran- ’ervoeten, jezelte en rzwellin- schurftig- ft, zeere ’ingen. gevoegd. i»O ct., Voor den ofessor I htig in de den, kwaed ze over de elke plaets "lenende op >r zuivering cl kotnt en ing. r a veel. te genezen el daegs in het lang- enblikkelyk volinackte martelende nschatbaer rzacbtende schyut lee kt de pyn natuerly- igeuoemde :n onwan- i Verkoud- lezeu wor- orsi en de weldra in- lle graden ■handeling Inderdaed n. ’rofula en oor ring- .eworielde nderbevig r genezen If, tegelyk o krachtig i dal deze orden en 1 .1. ..t ■■-.‘■i' -i 1“ voor deze k by ons tucht zich genemen :k van de worden; X beruchte i wry ving ter zyde, dtlige ge- j invloed Ji BEKENDMAKINGEN. 13 ct. den drukrege.. Bunr.F.L Wilgendykstraet, N- 50, Voor elk afzonderlik num* mer, 12 centime». Jubelfeest van Pius IX. i waren hy verzimie aenstonds moet hy ons grooten diénst bewyzen, wam hy kent af de wegen van hei kasteel'. Men begon le beraedshgenallerlei voorstellen wierden er gedaen, en iedereen zegde zyn gedacht Gelyk de poorten en deuren sterk en goed gesloten waren, zou men met ladders over dezelve klimmen en langs boven door de vensters lol in de kamers en zalen sluipen. Dé honden moest men eerst en vooral door een geheim middel, welk dé' roovérs bezaten, tot stilzwygen brengen, naer zich Fokken dn zé alsdan doodsteken. 'Een ander zegde dat, zoohaesl men op het voorplein was, men seffens een gerucht van troinpetlen-geschal moest aenheffeu; aldus zon de graef, zyne familie en de bedienden komen zien wat er gaende was. Op die wyze wierdeti de poorien en deuren Van hel kasteel van zelfs geopend én men kon gemakkelyk binnen. Deze én andere diiigen wierden voorgestel I. Ëindetyk nam Ruthard het woorddeze zegde met tamelyk veel kalmte Kapitein en overste, uwe redens vitid ik allerbest, maer daer ik hel kasteel goed ken, meen ik ook de myiie te mogen voordragen. Spreek spoedig, morde de kapitein. i— De graef wordt nooit op zyn slot gestoord en by leeft gerudt; zelfs gebeurt hel menigmaei dal de wachten niet óp de wallen staen, tui konden wy eene dier schoone gelegenheden aeniretleu, onze zaek ware half gewonnen. Ook biyfl menigmael de eene of andere poort open, en niets zou ons dan weerstand bieden. Maer van óenen anderen kant gebeurt het ook dat alles verkeerd is, byzOnderlyk als de grael overkomsten heeft. Alsdan, om stiptelyk het gebruik der grooten te volgen, start de wacht op de wallende kasteelheer biyfl somlyds op lol by 't naderen van den nioig ud; de lakeijen en stalknechten zyn ook dikwyls den ganschen nacht in be weging oin de koetsen le bereiden, de peerden le kuischen en andere dingen le verriglen; dit heb ik nieuigmael ondervonden. Gy verstael, kapitein, dat de kans zeer verschillend kati zyn; dacrby, zyn de personen op het kasteel schier ver dubbeld by de overkomsten, en dan ware onze zaek byna verloren. Daeroin durf ik u het volgende voorstel doen Ik zal my op staenden voel naer hel kasteel begeven, alles goed afspieden en de beste kansen berekenen. Hel is nu digi by zeven ure, nog vóór tien ure ben ik terug. Dan kom ik n zeggen hoe het er ginder uitzietby onze aen- komsl zullen wy niet moeien zoeken noch beramen, wy zullen aenstonds de hand aen ’i werk slaen. Dit scheen de vyf roovers eene voortreffelyke raed maer de kapitein was wal terughoudend. Richard merkte wel dal bel Iwyfel en mistrouwen die in zynen geest onstonden, eu hy eenen middel om den kapitein gerust ie stellen. Nu, zegde hy woest en driftig, gy ziet wel dat ik de zaek goed overleg en alles wil doen wal in myne magi is. Laet my begaen en wy zullen gelukken. Maer, kapitein, hel is u ook niet onbekend dat ik in deze zaek de verdienslclyksle rol moei spelen en nleesl lot haren goeden uitslag moei bydragen. Ik vrage dus een byzonder aeudeel van den aenzieniyken buit dien wy daer zullen maken, I1U l 10 K tl >:X 1!) :t ('1 rt 1. ti li b vsciu .nuiuiJ U :nr>'> >u>icJ :l ub <i‘> ,?^niuojt fib vin i INSCIIRA’VINGS-PRVS. Het Botkkkiuwk verscbvnt den Donderdag i» jtehnel.blad en ten Zondag iu half blaJ. IKV tsbtiot .IcvJin csfïisi nsi bysb «O 'r-tJi-.; .i' ■■-r—l 1 ^rrr qö aidyalt tnyill{v ncv ‘tllcH^ n-»» n-> urt.c-u sisbnt yb i'Jfii x17""«uiu si f' »'4no« 1.39 ti w rtwb ;M4'Frèr«.A«nlhMryi»-irUj-ni >1 Vyf zwaerlyvige kerels kwamen binnenzy groetten den, kapitein en, verwomlent van hunnen jongen makker bv den hoofdman té’V(ndei), Spfkketi ry Richard ook met eene seórt van eerbiétl'dCT^ V’,* Zy plaelsten zi< h in g'röote houten zetels rond eene lompe tafel, waerop een duister licht 'flikkerde. -n Dus makker», zoo began de. kapitein, dezen nacht hebben wv nette groote zaek te verriglenwy zullen den kasteelheer eeqs yittdcp jOBj» nl .l^l.kosielykste jot buit maken. Goud en zilver is er in overvloed én de kelders 'zyn ook tiiid leliVei'ëti1 Wyti vdrvu'td. Dirermede zulten wy morgen volle kermis honden. Maer ik moet u dit niet zeggen gy.verstael het genoeg; roods klopt uw Irerl yap vreugde py die zo,ele verwachting. De groote zaek is nu de beste middelen te liêrainén 'lióé tvy het Slot ZOndeti aentasléii, Höé WJ' onze zaken zond, n uilvoeren. InfiMrJ. hef AhstW! van dett grWef is sterk, goed bewaekt en verdedigd er moet dus goed beleid en veel nmzigligheid gebruikt worden. 'T rs daerom dat ik u heb doen roepen wy zullen eyus te spinen zien. AJten gaven téékéns van goedkeuring over de woorden van den kapitein. D$ze hernam, op Richard wyzemle Ik heb dien jongen melkbaérd ook in ons gezelschap toegrlaleiidezen nacht

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1869 | | pagina 1