lYI N" 20. Drie-en-twintigsle jacr. 15 Mei 1869. Dixinude, Donderdag. I)E AFSPANNING IN ’T WOUD. Wetsontwerp op de militie. lOHEtO. I 8. nart te an de ng der nat öd, 1 welbehagen tiet slaelsbedienden wy zullen aldus met een regiem begiftigd wezen, byna gelyk aen dit hetwelk in Busland lieeischt, al waer hel goever- nement de mannen kiest die hem aetislaeu, onder deze die den ouderdom van 20 jaren bereikt hebben. Gislerent, dingsdag, is in onze Kamer de rlisktissié begonnen over het wetsontwerp op de milicie. By deze gelegenheid gelooven wy den lezer de volgende opmerkingen te moeten voor leggen nopens gezegd wetsontwerp; wy ootleenen ze aen het blad van M. Coomans, getiteld la Paix Hot goevernement heeft eindelik een wets ontwerp voorgedragen om de wetten op de milit ie le hervormen. Men moest natueilyk hopen dat de oureglveerdigheden der oude wel, uil de nieuwe zouden verdwynen. Ilelaes! wy hebben het nieuw slelsel met alle mogelyke aendacht onderzocht, en wy moeten met spyt verklaren dat hel werk onzer ministers de milicie-wel eerder verergert dan verzacht. Hel ontwerp behoudt de militaire lolery, het is le zeggen de heffing van den zwaersleu der lasten, hel legt eene gelyke schatting (in werk of geld) aen armen eu lyken op; het begunstigt deze laelsten en miskent aldus de verdeelende gereg- tigbeid, die wil dat al de openhare lasten volgens de hulpmiddelen der burgets bedeeld worden. liet ontwerp behoudt de plaatsvervanging, wderVan dB prys dezelfde is voor ryken en armen, ’t is te zeggen dal het de ryken vau de pligl orit- slaet hel vaderland te verdedigen, en dat hel enkel die pligl oplegl aen personen welke er hel minste belang in hebben zich vau dezelve te kwyten. Maer zulks zyn geéne nieuwe invoetingen; deze gbbrekkehkheden bestaen thans ook. Itoch ziébiè op welke wyze het ontwerp de misbruikeh vau lief stelsel verergert De eenige zoon i.s niet vry, indien zyne ouders in een wezenlyken goeden toestand verkeeren. Gelyk deze waerdeering door hel besluerlyk gezag ihoel gédaen worden, zal hel lot vati vele familien van den goeden wil van officieele beambten af hangen, altoos begeerig om de lieerschende parly le dienen. Men zal den eetiigen zoon van den riiillionnair uiel durven vryslelien, maer de lus- schenklasseu zullen volgens de kleur barer ge zindheden behandeld worden. ’T is in ’t zelfde gedacht dal hel ontwerp den kring verbreedt der vryslellingen, uil hoofde van familie-onderslandee. De aengroeijing van invloed die de bedienden van bel gezag zullen verkrygen, uil de willekeurige aflevering dei cerlifikateu, zal aenziéiilvk wezl'h en aldus gael men een nieuw voedsel aen de politieke zedeloosheid geven. Hoe Otn te toonen hoe hatelyk de wet op den lyfs- dwang is, zoo als dezelve in zekere gevallen in ons land wordt toegepast, baelden wy in ons nummer van 7 maert laetst hel volgend geval aen En hierop riepen wy uil Onderlusschen is die wet voorbanden gekomen in den Senael, en de kommissie van ’l Senaet stelde voor, de wel op den lyfsdwang wel is waer iu princiep te behouden, doch ze enkel toe le passen in die gevallen waer hel bewezen is dal het eene kwestie van kwade trouw, van oneerlykheid, van schurkery geldt. Dal is in leitede wet op den lyfsdwang afgeschafl, de«yI juist datgene wal de wet hatelyk maekt, wordt weggelaten, enalleen dalgeneerin behouden woidt welk eene bestraffing is voor lieden die mis dadig handelen. Hierop riepen vry dus uit, in ons nummer van 2 mei laetst En wy besloten dal, op zulkdanige wyze, de wet op den lyfsdwang moest behouden worden dal is behouden voor de deugnieten, en afgeschaft voor dezen die eerder ongelukkig dan misdadig zyn. Zou de oud-wyveopratcr van hel Weekblad, die in ons schryven van 7 maert en 2 mei eene over- dwaze inkoosekwenlie ziel, wel niet om die schran dere ontdekking het eerekruis verdienen vele familieva Iers zullen bereidwillige voorspraken aen den dag halen, om de noodige cetlifikaien te bekomen, opdat hun zoon als hun onderstand ver- klaerd worde! De afwezigheid van bepaelde regels, de byzondere onmogelykheitl om er voor te schryven, zullen den vollen zwier aen de omkoo- ping en vriendengunsl geven. De ongelukkigen, van alle bescherming ontbloot, zullen meer dan ooit de karwei der andere dcen. De studenten in godsgeleerdheid zyn van de inlyving niet meer vry, maer wel verschoond. Hierin is niets anders dan eene woordenverande ring gelegen; de dingen blyven eigentlyk zooals zy Zyn, met deze verslechtende nieuwe invoering, dal de seminaristen tol de krygsdienst zullen verpligt öf er van ontslagen wezen, volgens den graed van welstelleddheid der ouders. Zicdaer dus nog eene wyde deur voor de willekeurigheid open! Zulk een seminarist zal eenen plaetsvervabger moeten bezorgen of iti persoon oprekken, terwyl een andere, die zich in denzelfden financieelen toestand zou kunnen bevinden, ’t voordeel zal genieten in geene deelen verontrust te worden, dit alles vol gens de beslissingen der kreaturen van liet gou vernement. De gelykheid der Belgen voor de be lasting woidt eene belagchelyke leugen. Het voorregl aen eenige studenten in godsge- leerdheid toegestaen, is niet voor de leerlingen der HoogeSchool, maer beslael voor eenige leer lingen der normaelscliolen, voor ceuige onderwy- zers en professors, aen een gesticht gehecht dal aen T goevernemenleel loezigl onderworpen is. Men zal ze oordeelen volgens den graed van welslel- lendheid der ouders, maer ouk volgens hun poli tiek gedrag; hieraen valt niet te twyfeleu. Het goevernement zal dus verpligt wezen een jaerlyksch, misschien zes maetidelyksch onder zoek te doen, om nauwkeurig de fortuin te kennen van al de aen de krygslolmg onderworpen familien; onder voorwendsel van vergelvkingsschallen, zal het in al de gemeenten eene linancieele inkwisitie inrigten, eenen inventaris van het mobilier opma ken en den inbond van al de geldkollers willen kennen. Deze opzoekingen zullen niet alleen wettig, maer onmisbaer wezen om het getal der onregiveetdigheden le verminderen. Hel groot oogwit der ontwerpers van deze beweerde hei vorming is geweesl om, zonder mael, de gevallen van vrysfelling te vermeerderen, ten einde in de han.den van hel gezag nieuwe wapens te geven. Ten minste de helft der milicianen zullen ja of neen ingelyfd worden, volgens hel lit-, ,'l nuin- t FEUILLETON VAN T BüTERKUli’JE. I Izieklen, n»I Ke ken. hét huid en bodem calische ld. ecyn wil >e welke Zelfs in :efl ver is eene wanneer i aen de zwakke toevalfi- of oud, «middel gèueest Callen. chouwd lel tend er! yk ik. lieway's er ma»g eu voor richt én ler zyn. I bekend atlhma, verslap- t, roods soorten aerhetd, tmoreï- rf, zeere graed, he aen- m aerd. jevoegd. >O cl., oor den ifeMor rtw s gezond- eroofd is heid van orden by Ie Pillen, loeds van gebragte lerstellen e kracht ;werking. steile, -n e bekend wonder eer voer en lever- i, is geen ouschat- :ze onge- de ver- nakkelyk zedelyk leeft ge- maeg en dikwyk uderbare ma eg te ebten en ring van de a po- ie r won- (Eerste vervolg en einde.) Op deze woorden snelde t.y naer de deur om te zien als zy door niemand kou gehoord worden. Hiervan verzekerd, sloot zy de deur, en mei beitsende ongen tol my nade rende, zegde zy Bezie dal zand, hebt gy er ooit op eene kamer van eerste Verdieping zooveel gezien? Ilelaes hoeveel bloed hééft dien grond niet al gedronken Gy hebt eeu middagmaal doen bereidenmen is beneden hiertoe bezig, liiuiien eenige minuten znll gy drie offi cieren Ie peerd op deu voorhof zien aeltkomen, die den herbergier zullen roepen en hem vragen om hier Ie mid dagmalen. He weéfd zal u zelf hunne aenkoinsl komen aenkondigen; hy zal u vragen als gy in deze onvoorziene omstandigheid zult gedongen dal ty met u aen dezelfde tafel eten, voorgevende dal dit voor hem profyliger zyn zou. Gy zuil toestemmen; eene weigering zou uwen onder gang verliaeSleu. Gy zult lyd winnen met toe te stemmen, én God geVc dat gy mei uwen knecht middels bedenkt om de schrikkelyke ontwerpen der moordenaers te verydelen. Door dit verhaèl was ik hevig ontroerd ik verzoekt deze goede dochter mynen knecht by my te zenden, zoo- haesl Zy zulks kon doen zonder vermoedens le verwekken. Aen myn verzoek ontbrak zy niet; ik herhaehle aen Pier woord voor woord al hetgeen zy my gezegd had. Eerst kon hy my niet gelooven, maer de omstandigheden die ik hem uitlegde, maekten zyue aendacht gaende. Uil omztgiig- heid, zegde l»y, ga ik onze pistolen li.il.-n. Nattwelyks in de kamer terug gekomen, buurden wy indetdaed peerdeu- LNSCHRVVINGS-PRVS. Bititén stad, franks. .Vel Suppt. M Het Bnrr.nwtnvjE verscliytil den Donderdag in geheel blad én den Zondag in haff blad. getrappel en officieten kwamen op het voorhof tier her berg. Tol dan toe was haer verhad echt en Pier twyfelde niet meer. ’T is maer al te waer, zegde hyik ga lot tien peerden- stal weètkeeren, terwyl den weerd hy u zal komen, hel is beier dal hy ons niet le samen vinde, maer dacrna verliet ik n niet meer. Na weinige oogenblikken verscheen de weerd; liet is moeijelyk om begrypen hoe die inenscll my niet gerust gemoed zyne voorstellen kon doen. Gelyk hel de dochter gezegd had, begon hy met zich ie versclmonen over de rr*eg om toe te laten dat drie officieren der keizerlyke lyf- wachi met my zouden middagmalendal zulks hem min moeite zou kosten en profyliger zyn. dal ik my ten anderen niet zuu le beklagen hebben over hel gezelschap van die heeren. Myrie gemoedsuntstellenis zooveel mogelyk ver duikende, zeide ik, dal ik niels beter vroeg dan hem le voldoen. Alleeulyk, voegde ik er by, zullen die heeren niet kwalyk nemen dal myn knecht met ons aen tafel zilteik reis voor myne gezondheid, eu ben somlyds aen stuiptrekkingen onderhevig die zyne tegenwoordigheid vereischen. Veinzende hel uitwerksel mei le zien, dat deze tydiitg op T gemoed vau den weerd deed, liet ik hem heèugaen, en Pier trad aeuslonds binnen met myne pistolen, zeggende Welnu, .Mynheer, ik heb myn plan; ziehier wal er le doen Slael. Gy zuil ecu der bandieten regtover u plaetsen, de twee anderen langs deu zelfden kanl der tafel, en my reglover hun. Als men hel dessert opdient, zal ik myn glas nemen; schiet alsdan op dezen die voor u zil, ik belast my met de anderentracht hem uiel le missen. Ons behoud hangt van uwe koelbloedigheid al. Wy spelen hier eeu gevaerlyk spel; de moed alleen kan uus behouden. BEKENDMAKINGEN. 15 ct. den drukrege.. Bureel Wilgendykstraet, N* 50. Voor elk afzoudcrlyk nier, 12 centimeu. A propos van Oude-wy venpraet. Op dit oogenblik kwyot een mensch in de gevangenis, omdat zyn minderjarige zoon, iu een jougensgevecht aen etn zyner niedegezclteu eenen doodelyken stag loegebragt hebbende, veroordeeld is geweesl lol hel uilbelalen van 5,000 franks schadeloosstelling. Het fortuin van dien vader niet toereikend zynde om deze som te betalen, wordt by in T gevang gehouden, in de hoop dat zyne familie, te gelyk met hem, zich ten deele zal ruieneeren om de 5,001) Ir. schadeloosstelling te kunnen betalen eu den ongelukkige in vryheid le stellen, i Zicdaer tot welke gevolgen de e bestaende wet op den lyfsdwang leidt. DAT MEN ZE DAN MAER HAEST1G AFSCHAFFE Wy vinden niels redelyker dan dalwelhoe, er komt by u ecu mau die u voor 5000 fr. ware koopt, ofschoon hy weel dal hy geene 100 fr. fortuin bezit om u eerst of laetst te kunnen voldoen; ge verliest dan uwe 5000 fr., en die kerel, die wetens willens uw vertrouwen heeft bedrogen, zoude uiel kunnen gestraft worden? Ik beloofde aen den getrouwen Pier van hem tc onder steunen en kotten lyd nadien wierden de officieren door den weerd binnen gebragl. Zy bedankten my, over de eer welke ik hun deed van hun lot myne tafel toe tc laten immers zy speelden zeer wel hunne rol. Ik verschoonde my over de uoodzakelykc acnwezigheid van mynen knecht. Onderlusschen wierd hel middagmael opgediend; men bemerkte den weinigen eetlust, dieu ik aen myne zwakke gezondheid loesebreef; de bandieten alen cn dronken lustig eu waren zeer vrolyk. Aen hel nageregl der maeltyd kwam de dochter, die ons gediend had, de schotels al halen, toen een der bandieten die reglover Pier zat iels scheen te zoeken Wel, ik heb mynen zakdoek beneden op hel buffel gelaten zoudet gy, vriend, zegde hy lol Pier, dezelve ecus willen halen. Hierop antwoordde de onbeschroomde knecht dat dc tueiil ging wederkeeren en zy zulks doen kon, De wyu was nog niet ontsloten toen de zakdoek onder tafel gevonden wierd. De jonge dochter verliet alsdan de kamernooit zal ik den blik vergelen die zy by hel heêngaen op my wierp. Zy scheen le zeggen uw laelsle uer is geslagen, wy zuilen elkander niet meer zien, Men liet de flesch rondgaen; als het de beurt vau Pier was om zich te bedienen, aenzag hy my. Hy naderde zyn glas aen de lippen, dan, bel eensklaps weer op tafel zet tende, riep l,y my loe Mynheer zyl gy ziek? Neen, antwoordde ik. Ik wisl wel wal hy zeggen wilde, maer de krachten ontbraken my. Pier voegde er by Mynheer heelt zyn inaegmiddel uoodig. (ly Lok de pistolen uit zyue zakken en mikte met eene verbazende snelheid op de twee voor hem zittende officieren, aen welke by ieder eenen bal in T hert joeg; vervolgens zicli als eenen lygrr op deu derden werpende, greep liy hem by du keel cu riep

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1869 | | pagina 1