VERKOOPING □2 Bekendmakingen. GDekeyser-Dekeyser nti-Rhumatische Watte Melkkoe en eene verwe koe, beide gesaisierd-geretividikeeid namens den heer YZEREN-WEG. Te bekomen Kapitalen boven de 1600 FRANKS, op intrest en bezel. Marktpryzen. PARATONNERRES d’une seule pièce, pointe Is vcrkrygbaer by den uitgever van dit blad ftamens de Koning, de IFef en het Regt. 1‘ielcr Van- Aimuble Scholley, bierbrouwer en grondeigenaer, i VtaiaiUUlll CM nidiwci iicuvt I Uy bevedl zich in de gmisl le Zarren, op, legen en (en laste van kemmelbekc, herbergier te Keyem. fluiten theorie CU. VAN VIANE en Zoon, te Dixmude, laten weten dal zy alle slach van Ry tuigen maken. Dezen die hen believen met hunne orders te vereeren, mogen zeker zyn ter trouw gediend te worden. Eene lyst van inschryving is by ons geopend, en wy zouden met genoegen zien dal er op al de parochiën van ons arrondissement lyslen in omloop bestonden om vele serien van 11 (voor 10 le betalen) by eep le verzamelen. en en M. Lc- jevoerd ten iek niet le kotn- alie van e oud- joraels, ieuport t-civiek, dat de l Jantje garde- inschen gen dal vooral ander, Jn, die ibres de zet den nnhoog Ikander Bï REGTSÏER.WEX. te zyn, menten yn oud- theorie tol den t woord an myn eplaelst 8 Mei. 20 a 21 50 15 25 a 15 50 14 a 1& 17 50 a 18 9 75 a 10 50 5 Mei. 19 67 a 22 4? -a- 15 - a 15 84 a- 46 10 a 47 45 a- 25 20 25 25 5 2 50 Veurne. fr. Eerste soorten van Amerikiensche geraffi neerde (waterwitte) Petrol- en Quhquel-olie, alsook zuivere iulandsche Tarwebloem es Meel, le beko men by A. B. SONNEVlLLE-AChET, negociant, Wouinenstraet, n° 16, te Dixmude van d' PATTISOA. Zekere en haeslige remedie tegin alle slach van hel rhumaiisinus, lendenzwakheid) keel- en tand- pyn, borsl-ontstekingeo, enz. Al de pakken die met hel handleeken Pattison niet bekleed zyn, zyn valsch. In pakken van Ir. 1-50 en van 80 cl., by Claus Van den Bossche, kruidenier, weslslrael le Dixmude. Vertrekuren sedert 1 Mei 1869. 2 07 a 1 45 a 1 45 a 6 a Gent. 7 Mei. fr. 22 3 25 a 17 a 17 25 as bo so co 10 - 3 10 50 18 a 20 a- 29 50 a 51 29 a 50 50 21 a 22 50 16 a 18 50 a 52 Plaetsiug van GELD op inlresl met goede waerborg. OBLIGAT1EN DER GROND- EIGENAERSKAS, a 4 s/t °/o> vallende op 15 april en 1 October. By I». VANDERHEYDE, te Dixmude, agent der (irondeigenaers Kas. en van het apostelschap desgeheds, opgesteld door P. Ramière. Maendelyks Tydschrifi verschy- nende onder het besluer van J. Hillegeer, pries ter der Soc. Jesu. B. DANYNCK en Zusters, plufonneur, huis schilder en behanger, weslslrael le Dixmude, maekl hel geëerd publiek kenbaer dat zyn magazyn voorzien is van levende Scheerwolle, Ciin, Ganze- pluimen, Zeegras, nieuwmoden Meubelpapier, Stoors, gemaekte Bloemen, Franjen in alle kleu ren, Taleliapyten, Speeltapyijes voor estaminets, enz.alles zal ler trouw afgeleverd worden. Zy bevelen zich in de gunst van eenieder. platline, supports isolanls porcelaine, conducteur galva- nisé, deux brevets d’inveulion. A. Blomme, Serrurier mecanicien<1 Dixmude. Diligentie Dixmude- Ypere en vice-versa. 33 a 54 a- 31 3 55 51 a 55 50 23 a 25 50 IS a- 31 - a 52 5 50 2 80 83 a 83 5o 76 a 76 So 2 60 a 1 81 a 1 50 a 6 50 April. 22 a 25 -a- 16 a 16 50 te eo - te gg 10 50 a H 18 a 20 i Vertrek van DIXMUDE 10 00, 2 55, 8 50; van a B fr. I 8 Mei. <t U5 lit. waren a fr. a a iizienlyk concilie werpen emeene sle der eeuheid ereldly- egl van buiteu- len 9 ng van I. Jules Volks- haeghe- rd onzer gezond- i. krygt is van us niet Islag le worden ardy-de srvelde- e moord /oren in de kie- stond persoon voorby stootte. iets der ladsloo, i steen duif, te Pavot, r na de egekend etael en bronzen iscbe, te 5 2 82 4 50 a 2 70 a kondigt! cb iaet.t 20 50 21 25 50 25 5 50 3 Per hectoliter. Tarwe Nieuwe tarwe Rogge Guuiuto Haver Boekweit i Nieuw z. z. fr. 'an drie igschap ui hem :n deze zorden. der met Per hckloliter. Wille tarwe Roode id. Rogge Boonen Koolz.-olie, 105 k. gl. Lynzaed-olie, 105 k. Per hektoliter. Tarwe - - Rogge - Geerste - Boonen Haver - a Arduin- en Marmerbewerker, Wilgendykstrael N" 42, te Dixmude, heeft de eer liet publiek bekendie maken, dalzyu magazyn voorzien is van verseb gebrand Doornyksch kalk, Ecaussinsche en Doornyksehe arduinen zuilen van 1 tol 4 meters lengte en alle dikte en breedte, peerd-, koei- en zwynbakken, watergoten, borduren, water- en cilern- steenen, enkel en dubbel schorren, deksteenen voor dui kers, pilasters, muren en aelpiilleu, koeislieleu, gekapte kalsydesleenen, marmeren schouwen, tabletten voorven- sierkassynen, plinten voor binnen- en buitenmuren, Ba- sècles vloerschorren, bolertafels, monumenten en zerken voor kerkhoven. Brabantsclie pannen en tichelen, venster glas, glazen pannen, tras, plaesler en cimenl, verders al wal arduin en marnier betreft. t van eenieder. Per hektoliter. Tarwe Rogge Sncrioen Haver Boonen Boter, de kilo Boter hel st., 7 heel. Eijeren de 25. <t Aerdappels (100 kil.) fr. Australische tarwe Roode id. Rogge - Haver Boonen Aerdapp. de 100 k. Boter de kilo Koolzaed-olie, 103 k. Lynzaed-olie, 105 k. 5 Mei. 792 zakken tarwe van 145 lil waren ter markt. Tarwe 27 50 a 50 Nieuwe id.-a- II z. Rogge .22 50 a 25 50 192 z. Sucr. 20 50 a 22 Nieuw id.-a- 16 z. Haver 15 a 17 50 105 z. Boon. 25 00 a 28 Burgerstand der stad Dixmude. GEBOORTEN. C Mei. Maria Catharina Sophia Celeslina Tyteca, doch ter van Eduard en van Sophia Carolina Minne. (Kiekeii- straet). 6 id. Augusta Ludovica Maria Tralsaert, dochter Henricus en van Romania Beyen. (Kveimarkl). 6 id. Julia Anna Carolina Waucour, dochter van Julius en van Rosalia Clercq. (Groole Maikl). 8 id. Juliette Amelia Maria Desoutler, dochter vau M. Antonios eu van joufv. Ludovica Colela Amelool. (Eessenstraet). Per 100 kilos. Tarwe Rogge - Haver Boonen Aerdappels Boter per kilo HOLLOWAY’S ZALF en PILLEN. Verligting van alle pyn. Deze Zalf verschall den koristen, veiligstel! en gemakkelyksten weg lol herstel, in alle gevallen van huid ziekten. klierachtige aeudoeniugeu, scheurbuik, veazwerin- geu, uitslag en ontstekingen. Er is niets schadelyks in de sameiislelliug van Holloway’s Zalf, integendeel hare bestanddeel en bezitten de meest pyustilleude, zuiverendsle en versterkendste hoedanigheden. De teeie hnid der kinderen wordt niet ontstoken door aenwending dezer Zalf, die daerom zoowel byzönder geschikt is voor de kinderkamer als om verzweringen, waerdoor bejaerdeu zyn aeiigetast. le over» innen. By alle ligctiamelyke, langdurige en uil gestel voorkomende kwalen, moeten Holloway’s Pillen, le gelyk met de aenwending der Zalf, gebruikt worden opdat daerdoor alle verderfelyke stoffen uil hel gestel verdreven worden. Met genoegen vernemen wy dat M. Adler, op aendritigen zyuer lalryke kiiënleel, alle maendeu eeneu dag te Dixmude zal komen doof brengen. Het talent en de algemeene ach ting, welke M. Adler geniet, zyn eene waerborg van ver trouwen voor de persoouen die zyne hulp behoeven. Ver gelen wy uiel d it hy de eenigsle landenineesler is van geheel Belgie, die met eene eervolle melding van hel ge- neesk» ndig fakulleil bekroond is. M. ADLER is splnyver van verschelde merkweerdige werken, by de voornaemste boekhandelaers vau Brussel te koop gesteld. OVERLVDENS. 8 Mei. Petrus Josephus Decae, metsersknecht, oud 64 jaren, van Clercken, eersl weduwaer van Victoria Geuoveva Francke, thans echtgenoot mei kind van Eu genia Sophia Moeneclaey. (Wilgeudyk). 40 Mei. Joufvr. Maria Theresia Baelde, byzondere, oud 75 jaren. geboren le Drauoulre en wooneude alhier, eersl weduwe met kinders van d’heer Joannes Louf eu eene tweede mael weduwe zonder kinders van d’heer Albertus Vaudeubussche. (Sehouiplaels). OpM4E.WAG B7 Mei ISO», om negen ure ’s morgens, zal er, binnen de stad Dixmmle, op de Groole Markt, vóór bel Stadhuis, overgegaen worden, krachtens vonnis verleend door de reglbank van eersten aenleg te Veurne, den 5 april !869, endoor liet ambt van deur- wacrder COPPENS, le Dixmude, lol de open bare verkooping, met den geteeden gelde en zonder verhoog, van eene Vnn IJehlerveldc op %'eurne en vice-versa. Vertrek van LlCHTERVELDE 9 15 ’s morg., 1 05, 2 50, 8 05’s avonds van Cortemarcq 9 26, 2 2 48, 8 16; van Handsaeme 9 52, 2 05, 5 00, 8 22, van Zarren 9 58, 2 H, 5 11, 8 28; van Eesseo 9 46, *2 19, 5 24, 8 56 van Dixmuue 9 56, 2 28, 5 45, 8 46; van Ooslkerke 10 05. 2 54, 5 55, 8 55 van Avecapelle 10 15, 2 45, 4 05, 9 05 Aenkomst le VELRNE 10 25 2 55 4 15, 9 15. Vertrek van VELRNE 7 11 50 ’s morg., 4 50, C 05 ’s avonds; van Avecapelle 7 10, 1140, 4 59, 6 16; van Oosikerke 7 20, 11 50. 5 08, 6 28; van Dixmidf. 7 55, 12 05, 5 19, 6 45; vau Eessen 7 58, 12 08, 5 24, 6 55; vau Zarren 7 46, 12 16, 5 52, 7 08; van Handzaeme 7 52* 12 22, 5 58, 7 18; van Cortemarck 7 58, 12 28, 5 43* 7 28; Aenkomst le LlCHTERVELDE 8 10, 12 40, 5 55.’ 7 40. Rygevoegde treinen allecnlyk den Woensdag. Van Dixmude naer Veurne, 8 12 55 van Veurne naer Dixmude, 9 00, 1 50. an Dixmude naer Mienport en vice-versa, iertrek van DIXMUDE 10 00, 2 55, 8 50; van Pervysa 10 15, 2 48, 9 05; van Ramscapelle 10 21, 2 56, 9 11; Botisselacrc. Per hektoliter en half. Heel. Tarwe Tarwe Nieuw'e id. De eerste krieken komen op <le markt van Parys te verschynen. Zy kosten maer zes tot zeven franken den j kilo; 't is de moeite niet weerd, voor die ’t besteden wil, zeven franken is zoo gauw geleld als zeven centen. Op 1 Mei zalen er in liet gevangenhuis le Vilvoorden 710 veroordeelden, zoo wegens crimineele als correclion- neele feilen hel gevangenhuis vau Brussel bevatte er 567, eu Terkameren 500. Eene klagt is neêrgelegd geworden in het parket van den procureur des Konings tegen verschillige jonge heertjes der aristocratie vau Brussel, over eene schandeiyke zaek. die dingsdag avond aen de St.-Gudulakerk beeft plaels gehad. Deze edele heerketis, terugkomende van eene bras- party, hebben eene vrouw met hunne wandelstokken geslagen omdat deze zich verzette tegen hunne mishande lingen, die zy op kinders pleegden. De zaek zal eerlang voor de correclionueelts. reglbatik opgeroepen worden. De koningin legt herhaelde bezoeken af by prinses Charlotte op liet kasteel van Tervuren. Eene aerdige nieuwsgierigheid. Een oude apotheker van Parys was nieuwsgierig le welen hoevelc purgalieu er dagelyks le Parys genomen worden. Uit zyne berekening blykt dal er in de 760 apothekers zyn, en dal elk hunner, de een door de ander, tien purgatien daegs verkoopt, zoo dat alle dagen 7600 paryzeuaers het inwendige vau hun Hehaeui kuiseben. 11 Mei. 442 id. Rogge 127. 50 a 52 4 a 2 65 a f. 85 50 a 85 1.76 a- ■Aortryk. 10 Mei. 21 54 a 22 50 -a- 15 a 15 50 a- 46 15 a - 45 a- Brugge. 24 April. 19 a 22 50 15 a 16 14 a 15 62 16 50 a 17 50 9 25 a It - Yperen. POPERINGHE. Hoppe, fr. 60 tot-de 50 kil. AELST, Hoppe, (nieuw) fr. 50 lot 55 de 50 kilos. Dixmude. 5 Mei. 18 45 a 21 58 a- 14 85 a 15 69 10 51 a 12 07 16 55 a 18 62 2 86 2 1 54 7 10 Mei. 18 97 a 20 68 a- 14 14 a 15 17 10 54 a 12 t>7 17 24 a 19 31 2 86 2 1 59 7 van het 11. Bert van Jesus 452 bladzyden schoenen en fynen druk in-12" voor de geringe som vau franken vrachtvry le huis en voor elf inschryvingen slechts franken Dit tydsclirift, zoo belangrtk, nu byzonderlyk omdat Belgie aen hel IL Herl van Jesus is toegewyd door onze Bisschoppen, telt reeds rond de 500 iuschryvers en men peisl voor het einde der maend tol 11OOO te geraken. Langs alle kanten krygt de eerweerde Pater J. Hillegeer actimoedigiugsbriefkens van vurige ieveraers van het H. Hert van Jesus wy twyfeleti niet of het getal onzer iuschryvers zal van dag tol dag aeugroeijen. 12 Mei. zakken tarwe van 145 lit. waren ter markt. Tarwe 27 a 51 Nieuwe id.-a Rogge 22 50 :i 25 50 Stier". 20 50 a 22 50 ,f id.-a - - Haver 15 a 17 50 Boon. 24 a 27 Aenkomst le NIEUPORT 10 25, 5 00, 9 15. Vertrek van N1EUPORT 6 55, 11 25, 4 40; van Rams capelle 6 59, 11 29, 4 44; van Pervyse 7 07, H 37, 4 52- Aenkomst le DIXMUDE 7 20, 11 50, 5 05. Lit DIXMUDE’s morg. 6 ure, ’s namidd. 4 ure. 4 Mei. 155. 20.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1869 | | pagina 3