ZALF HOLLOWAY INSTEL, F i ZAAI- EN GRASLANDEN GEZAEGDE HOUTWAREN, TE CAESKERKE, Op Maendag, 17 Mei 1809, l ÉH t '"iïll 5, le Brussel. VERKOOPLVG Ch. Vandevelde-Dekeyser, KASTOOR BER1GT. Veiidilie van Ëikenbooinen, KAPITALEN BERICHT. Schoone Vendilie van OVERSLAG, Op Maendag 21 Mei 1809, om 4 ure ter hérberg de Kroon, EeSsehstraet, le Dixmude, zal er worden overgegaen tot den Schoon Woonhuis, met 4 Uren 18 centiarèn medêgaende Erf, thans dienende voor Broödbakkery, slaende eu gelegen te Dixmude, ter oostzyde der Graenmarkl. M. ADLER, Tandenmeesler, Leuvensche plaels, N Uit er hand te Koopen of te Pachten, I' 'I' tl rtt 4 Koeimarkt Coquel, la Im w le Pi GENEZING EN TROOST VOOR DE BEDLEGERIGE s ■li b P; da 1> i’ I' e s van CIJNSGRONDEN EN WOONHUIS MET ERE, BINNEN ALVERINGHEM. van der. NOTARIS I1E SEEK, TE BEEItST. gebruikt door de kinders Becuice. 4° 78 Aren 50 centiaren Zaailand, gebruikt door Franciscus Vandetcalle. 5° I Hectare 28 aren 60 centiaren Zaailand, 2" 65 Aren 66 centiaren Zaailand, gebruikt door den zelven Grimmelprez. 5“ 1 Hectare 27 aren 44 centiaren Zaailand, Op Maondag, 17 Mei 18G9, om 4 ure na middag, ter herberg den Arend. te Dixmudebewoond by Désiré van STAB til ABIDE. Een zeer gerieflyk WOONHUIS, staende te Dixmude, in de Molenstraet, bewoond by de verkoopers de kinders Francies Coquel, lot half Maerl 1870, onvergeld. Een half ten honderd instelpremie te winnen. By den Notaris DE SECK, te Beerst, is er GELD te bekomen in leeuing, op intrest, mits voldoende eerste bezet. in de bossehen van den heer Cassiep.s, te Houthulst, SPARRESNOEK, Door T ambt van den Notaris STEYERLYA’CK te.Dixmude. te bekomen op goed bezet. Zich te bevragen by den Notatis WALTERS, te Dixmude. gebruikt door den zelven Vandewalle. 6“ 45 Aren 10 centiaren Zaailand, ook gebruikt door sieur Vandewalle. 7° 57 Aren 20 centiaren Zaailand, in gebruike van de kinders Becuwe. Al met pachtregt tot 1 October 1874. 8° 1 Hectare 05 aren 80 eetrtiaren Zaailand, gebruikt door Franciscus Vaudewallf, met pacht- regt tot I October 1879. 9° 46 Aren 90 centiaren Zaailand. 10° 87 Aren 80 centiaren Zaailand. 41° 95 Aren 50 centiaren GRASLAND. De nummers 9, 10 en 11, zijn in gebruike van de kinders Becuice lol 1 October 1879. 42° Verscheidene CIJNSGRONDEN, ter dörp- plaats van Alveringhem. 15° En een WOONHUIS met 9 aren 80 centi aren Hóvenierhof, ter gemelde dorpplaatsom terstond in gébruik le treden. Ook inlichtingen le bekomen bij de Notarissen DECAE te Veirne en ROLLY te IVidveringhem. Op DONDERBAG 20 Mei I860, om 4 ure namiddag, ter heiberg Zarren-Linde, bewoond door Livin Verbanck, le Zarren, zullen de Bestuurders van hel Armgeslicht van Zarren, OPENBAARLIJK LATEN VERPACHTEN door het ambt van den heer STEVERLYNCK, Notaris te Dixmude, voor negen naeenvolgende jaren, in te gaan met 1“ October 1869, eenige l’ABTIEX ZAAILAND EN 1IAA1GBAS, bélioorendë dan gemelde Armgestichl van Zarren. om 2 en hall ure namiddag, Ier herberg het Fort, bewoond by de weduwe van CA. Dépuydt. Op gewoone voorwaerden en lyd van betaling, ten kantoore van dén Notaris DE SECK, le Beerst verblyvende. Overslag van éen Thans béwooud door dieur Vancaey stele, om in hél gébruik le komen met half inaert 1870. htgesleld 11,800 franks. De Notaris SIMPELAERE, te Alveringhem, zal op DIJ NS DAG 25“ MEI 1869, om 2 ure na middag, Ier herberg van sieur Charles Grimmel prez, ter dorpplaats van Alveringhem, overgaan tot de openbare Verkooping, in eene zitting, van de volgende Onroerende Goederen GEMEE.ATE 4LVERlilGISEM, bij de dorpplaats. 4° Eene partie ZAAILAND, groot 1 hectare 62 aren 60 centiaren, gebruikt door Charles Grimmelprez. Nieuwe wyze van TANDEN cn onverderfelyke KUNSTGEBYTEN, welke geplaetst worden zonder dc minste uittrekking der wortelen of smartte veroorzaken. Gewaerborgde goede uitslag, de eenige die in gansch België, door besluit van hel geneeskundig korps, eene eervolle melding van dé Eakulleit van Geneeskunst bekomen heelt. Regtzclting der tanden van kinderen beneden de 15 jaren oud, gebreveteerd door den honing der Belgen. Specialiteit voor de bewaring der zieke tanden. M. ADLER zal sprekelyk zyn in het Hotel by de statie, den eersten Dingsdag van iedere maend, vau 8 ure ’s motgens tol 1 ure na middag. JI. ADLER zal zich by de persoonen begeven die Item zulks verzoeken. om met 1“ mei 1869 in gebruik te treden, de HERBERG met Stalling de Dhet'orïca, staende en gelegen te Leke. Zich te bevragen by den heer A. Kempy.xck-Van Baeckel, Bierbrouwer te Nieuporl. goedgekeurd bij Koninglyk besluit van 2 juttg 1850. ‘lil H51 i'w dour de tt it. Dixmude. Drukkery van lion. da en H it Bl v V I —■'■■■■"1^.1 II I .1 l ira 01 le kl au le kt lo g« m 01 k k <f ei di ki Z’ <i d M ei 2 s. Si V I) tl 7 t Suikerbakker alhier, beeft de èef he! publiek kenbaer te maken dat er by hem le bekomen is, beste klasse van Polboter en goed Aloes, dene groote hoeveelheid schoone gekonfyle Appelen en Peered. Hy beveelt zich in de gunst van eepieder. 3®"—- --1 De Maelschappy verzekert legen brand, hel vuer des hemels daer ouder begrepen, en dit aen zeer geringe pre miers, alle roerende en vaste goederen, ingeoogsle vruchten, beeslidlen, enz. Ingeval van brand wbrdt hel beloop der veroorzaekle schade, zoohaesl dezelve geregeld is, betaeld. Kapitael der Maetschappy VIER H1LLI0ENEN 200 DE1ZEND FRANKS. Om andere inlichtingen te bekomen, Aen gelieve zifh le begeven by Frans Foppens, byzondere Agent der ilacl- schappy, le Dixmude. VIA FA i SAG 17“ MEI 1SG9, (2“ Sinxendag), SNOEKBUSSCHEN, SPARREN EN STOPPERSEN. Deze wonderbare Zalf werkt als tooverachlig in de verligiing en genezing van Oude zweeren, wouden, kwaed beeuen, ulceers eu eruption der huiddezelve over de oppervlakte gewreven, dringt door en zuivert elke plaels by deszets doorloop, de gezondste invloed niioefenende op de inwendige constructie. Deze Zalf geneest door zuivering alle animaticale sappen waerinede ze in contract komt en gevorderd eene gezonde en voortdurende genezing. Ongeregeldheid van de Nieren, Steen en Graveel. Worden oogenhlikkelyk verzacht en ten laetste genezen wanneer deze Zalf is goed gewreven, tweemael daegs in de zyde, op de plaels vau de nieren, waerin het lang zamerhand dringt en byna in alle gevallen oogenhlikkelyk verligting geelt; nraer aeuhoutliug wil een volmaekte genezing bewerken. Jicht en Rhumatisme. Voor leiders der martelende pyn van rhumatisme en jicht zal deze Zalf onschatbaer schynen. Na tormenting met warm water, de verzachtende werking van deze Zalf is wonderlyk dezelve schyul tee- neutaei de inflammatie le verminderen, maekl de pyn draeglyk, vermindert de zwelling, hersteld den natuerly- ken omloop en verdryft de kwael. Voor de bovengenoemde kwalen is de Zalf van HOLLOWAY en de Pillen onwan- kelbaer aenbevoleo. Diplheria, Bronchitis, Zcére Hals, Hoesten en Verkoud heid. Deze aerd van ongesteldheden kan genezen wor- dan met Zalf, door driemael daegs de hals, de borst en de ruggraet vau den zieke te wryveh; dezelve Zal weldra in dringen eb oogenhlikkelyk verligiing geven. By alle graden vat! ititluëiiza, koude eu bronchitis mag deze behandeling met gerustheid en zekerheid aengewend worden, loderdaed hét is niet bekend ooit in gebreke te zyn gebleven. Alle verscheidenheden van Huid-órisleking, Scrofula en Scurvy.Deze Zalf is eene zekere genezing voor ring- worm, scurvy, scrofula en voor de meest ingewortelde liüid-kwalen «aeraen het nienschelyk geslacht onderhevig is; dezelve kunnen niet spoediger en zekerder genezen wordëii dan door hei gebruik van Holloway's Zalf, tegelyk met liet gébruik zynër beroemde Pillen welke zoo krachtig óp liet gestel werken, en hel bloed zoo zuiveren dat deze kwalen geheel en al uil het gestel velbannen worden en dit eene voortdurende genezing ondervindt. Waterzuchtige Verzicellingen. Néëm in aelit toor deze gevaeriyke en geheime kwael, welke gewoonlyk by ons even als zachte gevoelloosheid of als geringe geelzucht zich vertoont, waervan weinig ól geen notice wordt genomen alvorens de beeuen gezwollen zyn. De oorzaek van de kwael moet aen de lever of in de maég gezocht worden; daerom gaet direct te werk door Holloway’s beruchte Pillen te nemen naer de gedrukte instructie en Wryving der Zalf goed over de kuil van de maeg en regter 'zyde, alwaêr deze organen liggen. De meest waterzuchtige ge vallen zullen spoedig door de le zamen gewerkte invloed der Zalf en Pillen genezen. Hemoroides, Fistulas cn inwendige Ontsteking. Deze kwalen zyn zeer ellendig voor hel ligchaeui eu de géést, verkeerde delicatesse verbergd dezelve aen de bekendheid van den besten vriend. Mensciien lyden jaren aen hemo- roïdes en dergelyke kwalen, wanneer zy steeds hebben gebruik gemaekl van de Holloway Zalf, met oogeubhkke- lyke hulp, en hunne eigene genezing bewerkt zonder het vetvelende van hel uitleggen hunner kwael aen anderen. De Pitten werken grootendeeis met de Zalf, daer zy hel bloed zuiveren, deszells omloop regelen, de aengedane deeleu eu htt gebeele gestel vernieuwen. Beide ZALF cn PILLEN moeten in onderstaende gevallen gebruikt worden Kwade beeuen, slechte borst, verbran ding, beet van moskiels, coco bay. chiego voel, wintervoeten, springende handen, eksteroogen (zachte), kanker, gezette en slyve, gelederen, elephantiasis, fistulas, jicht, klierzwellin- gen, pyn in de zyden, hemoroïdes, rhumatisme, schurftig hoofd, zeere tcepels, zeerc keel, huid-kwalen, schurft, zeer» hoofden, gezwellen, ulceers, verwondingen en geeuwingen. Omstandige iulichtingen zyn by elke doos of pot gevoegd. Wordt verkocht by de Apothekers fr. 1-50 ct., fr. 3-75 cl. en O Ir. voor eene doos of pol. Voor den verkoop in 'l groot vervoege men zich by Professor llOl.l.OiVAY, 555, Oxford street, LONDON. Volgens de wel neèrgelegd. I&élgisclie .Haetscliappy van algvuicénê Yssurnnlieti legen brandgevaren, Gevestigd te Brussel,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1869 | | pagina 4