I ll j - I I 21. Drie-eii-twintigste jaer. 20 Mei 1869. L’IIOMME Qll RIT, I J bixfnude, Donderdag, Algetneene overzage. 3 num- ■M& rERIGE I rl (e i de der end, Een twintigtal belhamels zyn ter beschikking der justitie gesteld. Aeu hel Kempenland van llerenlhals onlleenen y de volgende ontleding van De redevoering die de Keizer onlangs te Chartres heelt gehouden, moge kort en krachtig zyn, klaer is zy juist niet. Twintig jaren geleden, was Chartres de eerste plaets die de Piesident bezocht, en toen riep hy voor hel eerste de Franschen toe slaekt uwe onderlinge twisten en denkt voorlaen slechts aen de algemeene zaek. Thans, na 17 jaren rust en voorspoed (de keizer rekent van den coup d’état, gelyk men ziet,) zegt hy met meer gezag en vertrouwen nogmaels hetzelfde; want, naer het schyut, ontwaken wederom de ondermynende hertstogten en bedreigen zy hetgeen door het algemeen wierd opgebonwd. Wat kan den keizer by deze toespraek voor den geest hebben gestaen? Vóór twintig jaren deed hy een beroep op de verslandigen van alle partyen, welk beroep blykbaer niet heeft gebael, want drie jaren later volgde de Slaelsaenslag. Sedert heelt men zeventien jaien rust gehad, rnaer thans schynen de vyandige maglen weder het hoofd op te steken; de keizer doet wederom een beroep op de natie. Maer wat nu, wanneer ook dit beroep niet baet? De Keizer zegt hel niet, en het valt ook moeilyk in te zien wat dan zou moeten volgen, lenzy een nieuwe Slaetsaenslag dit mael tegen het algemeen stemregt. Éetie zaek blykt eventwel klaer uit deze toe spraek, namelyk dat de eerlyke lieden van alle parlyen worden uitgenoodigd om het met den Keizer te houden; nu, zullen zy anders worden beschouwd als te zyn bezield met onver werpende hertstogten? Dit doet denken aen de theorie, dal hel vorstelyk gezag gegrond is op het algemeen stemregt. Immers de heer Rouher zelf deed het eens opmerken van de acht millioen Franschen, die drie malen hunne stemmen aen den Keizer gaven, ligt waerschynlyk de belli reeds in het graf, en zaTbel keizerlyk gezag op dien grond- I Donderdag laelst hebben nieuwe oproerige be" wegingen plaets gehad. Op verscheide boelevards heeft hel volk vensterruiten ingeworpen, hel heef1 er hoornen uitgerukt, de circulatie belet. Op die plaetsen wierden de winkels gesloten. Het keizerlyk goevernement heelt een dekreet uitgegeven by welk alle volksverzamelingen ver boden en verscheide publieke spreekzalen gesloten worden. De rust is er sedert niet meer gestoord ge worden. Over weinige jaren woonde te Brussel een arme smid in een dier sombere rhumalieke kelders die meo in België’s hoofdstad in zoo grooten gelalle aenlreft. Hel was niet ver van 't Jesuieten-klooster. De smid wierd ziek en verkeerde in doodsgevaer; men liep eenen pater jesuiel halen, die hemde HH. Gereglen toediende. Die smid was een jongeling die, verleid door slag gevestigd Idyven, dan dienen de vier millioen nieuwe kiezers de zaek eveneens te beschouwen als degenen, wier plaetsen zy innamen; of, beschouwen zy haer anders, dan dient ook <le keizerlyke regeering zich naer de veranderde inzigten te schikken. •Met andere woorden, het is in Frankryk niet eens gegeven blyft gegeven; integendeel, het gegevene dient aenhoudend weder te worden gewonnen, zoodat ten slotte de wettigheid van het gezag, dat op dezen grondslag rust, volkomen afhanklyk is van <le vraeg, of van dit gezag al of overeenkomstig de wenschen van de meerderheid der kiezers gebruikt wordt gemaekl. Blykt by de aenstaeode kiezingen, dal de oppositie sterk is aengegroeid, dan ligt daerin de waerschuwing, dat de Natie steeds minder ingenomen is met de wyze, waerop het gezag door den Keizer wordt uitge oefend. In onze algemeene overzage ziel men hoe driftig en woelig de voorbereidende kiesvergaderingen in Parys beraedslagen over de voorgestelde kandi daten. Dingsdag avond zyn de schouwburg en het plein du Chdtelel het tooneel geweest van zeer onstuimige beloogingen, ter gelegenheid der politieke geloofsbelydenis van den heer OHivier, den republikeinschen napoleonist. Men zong de Marseillaise en men hoorde de kreten Leve de linie, weg met de keizerlyke wacht! zelfs Leve de Republiek! en Ollivier naer Chaillol Op sommige punten is hel volk met de politie handgemeen geweest twee stadssergeanten wietden geslagen; een twintigtal personen zyn aengehouden en in handen der justitie overge leverd. Men ziet dus dat onze vrees voor een nieuwen Slaelsaenslag, dilmael tegen het algemeen kies- regl en de vryheid der voorafgaende kiezerveree- uigiugen, geenszins ongegrond is, en dat de uitslag der aenslaende stemmingen in Frankryk hoogst gewiglige gebeurtenissen tengevolge kan hebben. Ter gelegenbei'l der algemeene kiezingen voor de Kamer, in Frankryk, is de verledene week te Parys tfe nisi erg gestoord geworden. Ziehier dderomtrcpl eenige by zonderheden De schouwburg du Chatelet en deszells omstre ken hebben dingsdag avond een zeer woelig tooneel aengeboden by gelegenheid der politieke geloofsbelydenis van den heet Emile OHivier, zoo men weel een gewezen republikein, die napole onist is geworden, doch liberael v>il heeten. Heeds ten G ure verdrong zich aldaer eene ootzaggelyke volksmenigte, hopende de zael binnen te dringen; niaet de deuren gesloten blyvende, klom men over hel yzereu hek, eu de politie agenten konden slechts met veel moeite het volk let ughoudgn. Ten 10 ure nam de heer Ollivier bet woord, na langer dan een kwartuers de stille verzocht te hebbenrnaer meer dan de helft der aenwezigen wilden niet naer hem luisteren. Eindelyk sprak hy legen wil et» dank en gaf de uitlegging van zyn politiek leven et: zulks met veel welsprekendheid en in krachlige bewoordipgext. Doch welhaesl wierd zyne stem verdoofd door de kreten, schnilelingen en.onderbrekingen, terwyl zyne vrienden hem toejuichten; het was juist een tooneel uit de woelige dagen van het jaer 1848 en ilerwyze, da! men hief eu daer handgemeen wierd. Men begrypt welke onstuimige zitting, wat gewoel en lawyt daeruil voortsproot. Op dien oogeublik, 2® minuten na 1lnre, beeft de politie-kommis- saris de vergadering ontbonden verklaard. ilaerfoen begon de beweging buiten den schouw burg. Op liet plein van den CHAtelet en omlig gende straten bevonden zich meer dan 45,0t)Ö persnonen die allen zongen, kreten aenhieven, schuifelden en scheldwoorden lieten hooren; de volksstroom bewoog zich als eenë zeegolf tydens «eenen storm. De vyf of zes honderd politie-agenten «op dat punt vereenigd, waren magteloos om dien stiooii) tegen te houden. Herhaelde malen zong men de Marseittaise. Eenige groepen rigtten zich naer de Bastille optie wyzedtjr Lampions zingende: Leve llancel! Leve de liuietroepentVeg melde kei- itfiuke watfilVan tyd tul tyd hoorde men OllicitT naer Chaillól Voor de kazern-Napoleon hoorde mende kreten: Leve de linie troepen Leve de Ilepübliek De twee kollyhuizen, op beide hoeken des schonwburgs wierden gesloten op bevel der po inte; zoo ook de groote bierbrouwery in de Vic- loiiadreef. 3 .1 FEUILLETON VAN T BOTERKUIPJE- 7 de XVI!' eeuw, Varenbcrgh Deze geest, idlteid heino- ebbeb- dikke er het leren, ly bet ,cd3oe ii* deze •y ons lit zich nomen an de Orden; ruchle ryving zyde, ge ge- nvlocd rkoud- i> Wor- t en de tra in traden ideling erdaed telende latbaer htcude ut lee- ie pyn luerly- oenide nwan- eel. ;enezen ■egs ia l lungi- ikkelyk maekte 1 BEKENDMAKINGEN. 15 et. den drukrege.. Bureel Wilgendykstraet, N' 50. Voor elk afzondcrlyk nier, 12 centimen. rallen bran- •oeten, lie en itllin- urflig leert ten. oegd„ cl., r den !«sor üla en ring- irlelde rhevig mezen egelyk ‘achtig t deze en en EEN NIEUWE ROMAN OM TE GEEUWEN, DOOR VICTOR HUGO. MSCHRYVINGS-PRYS. ;1 Buile.ii stad. franks. Hel .Supi’l. S Hrtt RotewhEie verscbviit don Donderdag i>t gelw’ct blad en den Zondag in half blad. in de kwaed iver de plaeis ?nde op ivering mui en Be kiezingen in Frankryk. I» (Getrouwe ostledisc.) Het stuk speelt op de kusten van den golf van Portland, in Engeland; wv zyn op liet einde van de XV11'eeuw, in December 1690. Zoolang als de wereld draeil heeft er nog zulke koude -winter niet gewinterd per exempel, de arme menschen ■vriezen morsdood, zonder sens te kunnen zeggen dal ze koü hebbenen terzelfder tyd doen de ryke lieden groote vuren aenleggeu op de toegevrozene Teems, om zich.te vermaken. Aen deze antithése van Victor Antithése k in men oordeelen hoe krimineel koud hel is. En dal duerl zon twee volle tnaenden Twee volle uiai llden vorst ■eo antithésen Macr weerom zulke-strenge winters? vraegt Hugo. Ja, waerom? De vent zegt dat hy T zelf niet weet, en daerom wordt li y zon kwaed als een huis en valt legende koude -«uit dat zyne hairetr te berge ryzen. Associntien ter verzedelyking van den werkmas». Algemeene vergadering te Brugge. karreken waermede hy gewoon is te voyngeeren. En Ursus begint dan den wolf zoo gcerne te zien als hy de mensclien haer; en om de menschen te doen biskeeren, geeft hy zynen wolf den naem van Homo dat is latyn en wil reggen Mensch. Als nu Homo in ’t hondenkarreken neen, in T wol- venkarreken stael en dal de wegen slecht zyn, dan spant Ursus zich nevens Homo in T gareel om lier»» te helpen trekken. En dan klappen zy te samen, meestal over filosofieen dan zegt Ursus dikwyls tegen zynpn associé (sic) wordt toch macr nooit een menseti, want dan is T af tusscheu ons, kameraed. Doch Homo zou niet geern, hy is zoo zot niet Ge moet welen, Ursus is niet alleen filosoof, die titel staet noglans alleen op het plaelje, Twelk hy op zyn wolvenkarrekcn heeft laten nagelen, waerschynlyk uit vrees voor de veldwachters en andere policemen, rnaer hy is ook een doorgeleerd man per exempel, hy maekt latynscbe verzen zooveel hy niaer wil, ge zoudl zeggen per machten, en puik van verzen nog wel, verzen van de bees, enfin, verzen waeraeu die van Victor Hugo iu persoon nog van verre niet mogen rieken. Ursus weet ook op zyn duirnke hoe ryk ieder baron van Engeland is en welk wapen hy ilraegt en om te b wyzen dal Ursus dit weet, besteedt Victor Hugo 50, zegge dertig, bladzyden aeu de opnoeming van al de lords van Engeland en vau at biinue domeinen. Loet rnaer, Victor; 't is te veel Hewel, in dien zoo afgryzelyk strengen winter, is er een oude filosoof die ouder andere goede hoedanigheden eenen hael draegl tegen alle menschen hy heeft ook, ik weet niet hoeveel ander goede hoedanigheden, en levens de juist tegenovergestelde gebreken T is om T kind een naem te geven, een eigen zoon van Victor Hugo, of liever eene levendige antithése. En in denzeltden strengen winter is er ook een arm verlaten kindeken, dat hoegenaemd geene familie heeft, en daerom wordt de oude filosoof nog al kwader en kwader tegen de menschen. De filosoof heel Ursus dat is latyn en wil zeggen Beer; kindekens naem zullen we later vernemenals we legen T wachten kunnen. Macr, zult ge zeggen, waervan leeft die Ursus of wat stiel doei by? want van filosoieeren wordt ge evenmin vel als van regenwater, wel te verslaen als ge geen levens middelen van uw eigen hebt primum vivere el tune philosophari. Mei, die Ursus is een specie van kwakzalver, van tan dentrekker, van operateur, van huugerschen dokloor zoo ge wilt, die de steden eti dorpen vau Schotland eu Engeland afrydl met pillen van Holloway, geloof ik, plaesters van de Latrappeu, brokken van Varenbergh en alles en uog al. Op een sdioone morgen komt Ursus op zynen weg een jongen wolf legen, gaet er naerloe, streelt hem eens over zyn koppeken. maekt hem tam op dan tyd vau een weer licht, eu spant hem zoo inaer seffens in het honden-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1869 | | pagina 1