ffl Nü 24. 10 Juny 1869. Drie-cii-lwinligste jaer. lö Di xm tide, Donderdag, r De (feestelijkheid soldaet. ZONDHEID. 1 zou I dal ltd, welk de Kerk de eerste eene een f smartv.e ig van de voning der •te maend, den konfrater bevat 5° een cojn- van het Schepenkollegie. van dienst zyn voor de regt hebben op de voile tian liet Het wordt alle dage van langsom meer bewezen lat onze tegenstrevers zich maer liberael gelooven oor zooveel ze legen de leering en tegen de iu- slellingea van hel katholicismus zyn; en hel wordt misgelyks van langsom meer bewezen dal zy eene twei o! een ontwerp van wel maer liberael heetcn \oor zooveel hetzelve eene oorlogsverklaring is egen de katholyke géesielykbeid. Een nieuw bewys daervan is het vóorstel-Defrê lelrekkelyk de vrystelling der geeslelykheid van len soldatendienst. i M. Defré zoude willen 4al de geeslelykheid. wen goed als elk ander, naer de kazern moet op lekken; dit zoude by willen uil name van hel fberalismus. Wel, begrypt ge niet? Neen. Hewel, wy begrepen het ook in ’l eerste niet, maer als wy Lel eerste kapitel hadden ge lezen der fameuze argumentatie van onzen kon frater, dan viel de sluijer van onze oogen en we riepen mea culpd, wy hebben misdreven! Luister maer eens welke pil wy op onze maeg kregen: dit staet te lezen inliet Weekblad van M. Debronckere beeft schoon hierlegétf in te ‘lengen «lat by zulk voorstel niet kan bylreden, trsiens om reden dal hel kazem-leven otivermy- lelyk de roeping van den jongen geeslelyke te niet ou doen, en ten anderen omdat hel getal •eestelyken in Belgie niet toereikend is voor dett denbaren dienst, M'. Defré houdt zyn voorstel laende, uitroepende dal uil naem van het libcra- ismus alle privilegiën voorde geeslelykheiden de .(oosterlingen moeten afgeschaft worden, te meer >,ier er géoMelyken en kloosletlingen meer dan jewoeg zyn. i .il 01 nu a.v swim»’nwr «u. ,,-j i>| En toen een ander lid der Kamer M. Defré doet ^imerkeh dat, in zyne éigene gemeente Uccle, (aër M.'Defré butgemeesier is, er verscheidene oaenden zyn verlqopeti. vooraleer by een derden «iderpasloor kon bekomen een bewys dal er jeeslelyken te kort zyn, en er veel meer te kort ouden zyn indien men ze tol den soldatendienst h tot den dienst der garde civiek verpligtte (oudl M. Defré hem zóo alsof hy niet verstond vat er hem gezegd wordt. M. Thonissen heelt ook schoon te doen opmer- ten dal hetgeen M. Defié eene privilegie heet, •iets anders is dau een naluerlyk regt dal in alle yden en by alle volkeren is geëerbiedigd gewordendit alles is niet in staet om M. Defré fan zyn voorstel te doen afzien. De man houdt aeu zyn gedacht uit name liberalismus. ,tu Ja, wat is dan het liberalismus, als het geene oorlogsverklaring is tegen hel katholicismus? n Waarom wil M. Defré de geeslelykheid en de kloosterlingen hei kazernc-leven injagen? Wel. om geene andere reden dan dal de gées- telykheid het volk vcrzedelykt, dat ze oenen sterken dyk opwerpl legen dé steeds aeugroeijende uitbrei ding van hel Ongeloof, dal de priesters en kloos terlingen de onvermoeibare bestryders zyn van de Zoogezegde apostels der onafhankelijke zedeleer. Wanneer wit een geeslelyk man zyne pligten ♦ergeet, is er jnbilatte in hel kamp onzer tegen- revers, en ze schamen zich niet de algehcele jeeslelyklreid verantwoordelyk te maken voor de Blwyking van dat lid, welk de Kerk de eerste leroordeëlt. i Welke goede winst dus voor onze liberalen, indien ze de jongelingen die zich voor den geeste- lyken stand bestemmen, voor eenige maenden naer 9t: kazerne konden zendendau waren ze er zeker Van dat zoo niet allen, wel hel grootste deel, door ’den verpestenden dampkring die ze inademen gouden, hunne roeping zouden verliezen, en van ■do overigen die priester worden, er een zeker fcetal zouden zyn welke niet aen hunne strenge Iverpligtingeii als priester zouden beantwoorden. 1 Uil naem dus van den godsdienst en de zede neer, zoude elk weldenkend nlcnsc'h zich legen hel Ïvouislel-Delié moeten verklaren. Hy ook wil van geen voorregt voor de geestelyk- heid en roept uil met de weerga van M. Defré, een zekere M. Brieoull, dat er geeslelyken doch vooral kloosletlingen te veel zyn. En hel bladje haelt eeue statistiek aen om te lootten dat hel getal kloosters ju Belgie sedert 1850, met 826 vermeerderd is. en er op den oogen- blik 22.000 kloosterlingen in ’l land zyn. Twee-en-twinlig duist kloosterlingen op bevolking van vyf millioen zielen, dal maekt kloosterling op omtrent 250 menschen Dit cyfer is vooral toepasselyk op onze stad. Hel klooster der Zwarte Zusters en de Religi euzen van hel liospilael, maken een persooneel uit van een twintigtal personen, dus 1 op 250. Vindt de koufiater dat die menschen er te veel zyn en ten laste strekken onzer stad? Vindt by dat ze leêggaugers zyn, opeters van het brood der artneu? Of vindt hy dat ze burgery onzer stad, dat ze erkentenis onzer ingezetenen, voor hel ouschat- baer goede dat ze aeu onze burgery en aen ouzq armen bewyzen? Zoude hy soms geene goesting hebben om zich legen de privilegie te verzetten die deze edel moedige dochters hebben van zich te slagtoflëren voor hel heil hunner medeburgers? Zoude hy ook geene goesting hebben om zich legen hun beslaen in onze stad te verklaren? Neen, want de wrekende arm van het volk zich weldra over hem doen gevoelen. En nogtaus, wal hy niet zou dnrveri voorstellen voor hetgeen onze stad betreft, dal stelt hy voor voor bet gelieele land. Er zyn te veel kloosters! is de gedurige roep van hel godsdienslhatend liberalismus; dat is, er zyn te veel edelmoedige zielen die zich voor hel geluk huns naeslens slagtofferen, er zyn te veel apos telen die het Gelool en de goede zeden door hunne werken en voorbeelden aenprediken, er zyn te veel heilige zielen die ten allen lyde van hel jaer een deel van den nacht overbrengen met te bidden voor die ongelukkigen, die zich aen de grootste buitensporigheden overleveren. O Weekblad, hel was dau ook al noodig dal gy eenen steen wierpl naer hel hoofd dier belanglooze mensebenvrienden, die men religieuzen noemt? En dan heel zich de konfrater nog, een VOLKS VRIEND Vervolgens leze men 2" zyne bemerking nopens den keus van zekere bestuerders der godshuizen en van bel armbureel. Hier brengt de konfrater het schepenkollegie in kwestie, en zegt dat het alleen aen 't Schepen kollegie te wyten is 1 dal zyne vrienden wel te verstaen de vrienden van ’t Weekblad in die beide administratie!) zyn behouden geworden. Maer droomt die goede jongen dan? Neen, hy redeneert. De konfrater weet immers heel goed dal 't Schepenkollegie, gekozen uit den klub der onafhankelyken, al gedaen heeft wat in zyne magt was om, tegen 't gevoelen van den gemeenleraed, zekere onverzoenbare, syslemalieke bestryders der onafhankelyke party in voormelde besturen te behouden; die aenbidders van het vroegere bestaende toen we den gulden tyd beleefden! moesten toch by deaenslaende kiezing hunnen invloed kunnen keeien tegen ons eigen volk. Hewel, ziel ge nu dat de konfrater moet ge droomd hebben om iets uit te brengen dat zoo be- sprekelyk is voor hel Schepenkollegie Dat is eene kwestie van appreciatie. Jamaer, Kuipje, ik begryp nu ook waerom het Weekblad hel Schepenkollegie zyne beste gene genheid schenkt, dewyl hetdengebeelen gemeente- raed naer de duizend roste manen wenscht. Waerom? denkt gy. Wil ik het eens zeggen? Maer waerom niet? spoed u. Hoor, Kuipje, ge zult goed begrypen, luister wel Wordt men niet natuei lykerwyze de vriend der wolven, wanneer men met een’ wolvenziel en een schapenvacht aen, de goede wolvekens, die eens aen d’oude Isemgrim’s zoo veel dienst moeten bewyzen, in den scbaepstal weel binnen te hou den?... He, do you understand, Kuipje? Ge spreekt inderdaed als eeu man van goed doorzigt. Ik geloof niet bezyden de waerheid te zyn, want men zal niet ligt een ouden aep appels doen verkiezen voor citroenen. Maer, Kuipje, zeg eens, wal beval den epistel van den konfrater nog al zoo? Den epistel van plimentje aen hel adres Daer, lees kregen; dit staet te lezen in het zondag laelst En, besluit de konfrater, nooit heeft de ge- meetiteraed juister den nagel opden kopgeslagen. Ai mi Wees niet verwonderd, dat heel bet Weekblad redeneeren. Maer nu, gaen wy verder Zoo als’t te voorzien was, is’t geschied. In zyn nummer van zondag laelst brengt hel Weekblad een handvol kipkap voor den dag, in antwoord op ons fondsartikel Hel vroegere en hel heden. Ten bewyze hiervan leze men 1° het eeisle ka- pitei zyner twistreceneriug of argumentatie, en men zal zien dat hetzelve niets anders inhoudt dan een uitnemend kleingeestig en belagchelyk ver zinsel, stellig uitgebroeid in een hoofd met ver warde zinnen. Rekent eens De gemcenteraed zou zondag, 50" mei, na de hoogmis wanneer de helft der raedsheeren het Venerabel volgde in de groote processie van het 11. Sacrament zonder hel Schepenkollegie, op het Stadhuis hebben vergaderd; en daer zouden ze byeeugekomen zyn alleenlyk om het Kuipje eene ferme rauseling te geven, wel niet met de vuisten, maer met eeuen gepeperden brief. Maer waerom die ferme rauseling, met dien gepeperden brief zult ge zeker zeggen. 'T BOTERKUIPJE Jal heeft ge- i de nt»eg en lien diknyls wonderbare de maeg te i vochten en littering van erende apu- dezer won- ar dr Gallen. beschouwd utiopletiend- vevaerlyk is. i Holloway’s uil der tuaeg worden voor yl, kracht co an duer lyu. uiddel bekend >rlj, asthma, ken, verslop- •sucht, roode alle soorten teerbaerheid, de, hemoroi- schurf, leers ipeede graed, terische aen- i alien aerd. pol gevoegd. 1-50 cl., Voor den Professor ON. BEKENDMAKINGEN. 15 ct. den drukrege.. Bureel Wilgendykstraet, N* 50. Voor elk afzuudcrlyk num* nier, 12 cenlimcu. alle zwakke alle toevalli- >ng of oud, geneesmiddel Het geneest I zyn- huidziekten, prachtig ge- werkeii, het i der huid en d de bodem ahysicalische irsteid. medccyn wil ezulke welke en. Zelfs in ch heeft ver en als eeue ider wanneer st en aen de ',oede gezond en beroofd is igeldheid van Id worden by irendc Pillen, es bloods van jrde gebragte en herstellen erlyke kracht erugwerking. faeg ziekte. aerde bekend zoo wonder- rzelver voorT ige en lever- uden, is geen iy’s onschat- >y deze onge- is, de ver- geinukkelyk I en zedelyk IIÜ id - 1NSCHHYVINGS PHYS. Buiten slid, O franks. Met 8 a ppi. #1 Het BoTERKtneiR versclivnt lm Donderdag in geheel blad o den Zondag in half blad. IKuer nat is dan het I.ihcralismus Zóo denkt er onze konfrater vim het WKEKIll.AI» niet over. De kloosterlingen in onze stad. Er zyn te veel kloosters! Maer nu, omdat de hecren Gtiyselen en schepen Parel zich niet willen talen tiooneii en op alle wijzen x tarten en schandvlekken omdai zij hunne bedieningen ernstig en onpartijdig opnemen en uilyoeren, is ur een Kuipje, de gemeenteraad heeft beslist, gezien do o.nsiamligheden en het openbaar misnoegen dat zich van langs om meer lucht geeft in onze stad, dal hel dringend noodig is, van wege de Monileur, in zijn naaste nummer 11 zelfs den naam van den heer Van Wouwen niet meer te drukken, wel verre van zijne daden aen te teekenen, tijdens dien heer te Brussel invloed had. De artikels van de Bolerkuip, van donderdag en heden zondag, kunnen maer strekken om den vorigen staal van zaken te doen betreuren. Dat het officiéél orgaan zich diensvolgens naar onzen wil schikke, echter mag hij onzen fatneuzen burgemeester eens over de riesters trekken, dal zal bet publiek atnuseeren. geleekend De Leden van den Gemcenteraed. Kipkap, kipkap, altemael kipknp

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1869 | | pagina 1