W erkonge vallen i fa#* van Het Veurnsche keek uit in Februari, gaf in Maart Klits-Klets. Nu doet ’tDixmudsche meê. Belangrijke VOORDRACHT Aan de Landbouwers. LIEVE LEZERS! 23 APRIL ^1905. i zijnde Maandag 24 April 1905, middap'. in de zaal om de menschen te te komen. :eggen, hen van FRANSCH te Pé. Ehwel, Sarei, ziet ge dat ik waarheid sprak, en dat onzen vriend Buyl de eerste zal staan, op de lijste1 voor de aanstaande kiezing. ’t Is alzoo beslist te Nieuwpoort. Het staat in groote letters in de gazette? Sarei. Is dat niet gelijk, Pé, waar dat uw Buyl staat, de eerste of de tweede? Pé. Bah neen ’tJandorie Sarei. Pertank, als ik u mag gelooven gij zijt zeker van twee mannen gekozen te hebben op vier, in de kiezing van toekomende jaar. Waarom houdt M. Buyl bestier, droomen van al de bliksems en zijn lijk bezeten om valschheid te verspreiden, leugens te doen gelooven, de waarheden te loochenen en het kwaad in te planten, overal waar zij kunnen. En dat simpel en eenvoudig bedriegen en zelve aan ’t hoofd o Aan ’t hoofd te komen, het is te ze, alles meester te maken en OP ZIJN - ontredderen. COMBES is hun beste vriend en zij stoffen en boffen ermede, dat het eene schande is. En gij weet wat Combes en zijne kliek al uitmeten. Al wat goed is ver volgen, versmachten of verjagen, en Vrankrijk, dat eet tij ds aan’t hoofd stond van Europa, in den dieperik helpen. STAD DIXMUDE. Op tweeden Paaschdap, om 10 1/2 ure voor middag, in de zaal van den Katholieken Burgerkring, Wilgendijkstraat, betrekkelijk de wet op de door den heerAdvokaat E. VLIEBERGH, leeraar ter Hoogschool van Leuven. De gevierde spreker zal bijzonderlijk handelen over de ongevallen die de landbouwwerklieden kunnen overkomen; over de verzekeringen, over alles wat den landbouwer tegenover die wet aanbelangt. Zoodus, landbouwers, komt allen op, ’t geldt uw aller belangen. Klaar en duidelijk zal de wet u uiteen gedaan worden door een leeraar in rechten, door een streekgenoot, door een burgerszoon die zijne be kwaamheid en talenten ten dienste stelt zijner mede burgers en streekgenooten, die noch moeite, noch werk ontziet, zoo het ons ten nutte strekken kan. -- Door het toedoen van den Boerenbond van Leuven en andere vrije Landbouwersverbonden van het land is eene groote onderlinge verzekering tegen werk- ongevallen tot stand gebracht. Wij vernemen uit goede bron dat de kommissie der arbeidsongevallen de standregelen dezer verzekering en andere stukken heeft goedgekeurd. Dat was de groote stap. Zoodra de Maatschappij nu het vereischte getal werklieden ter verzekering vereemgt, zal het koninklijk besluit van aanneming door het Staatsblad afgekondigd worden. Lang zal het met moeten uitbhjven; immers de biitredingen komen van alle kantenoveral geniet de onderlinge Belgische Boerenverzekering- den meesten bijval. Het waarborgfonds van 300,000 fr., door de wet vereischt, is ook gereed, Binnen korte dagen gaat nu de maatschappij voor notaris ingericht worden, evenals de tweede onderlinge maatschappij De Landhouwverzekering, die de eerste moet volledigen en de kleine landbouwers en dorpnijverheden zal verzekeren, welke niet onder toepassing vallen der nieuwe wet. Wij herinneren dat de zetel van beide verzekeringen isMinderbroederstraat, 24, Leuven. Als gij dit schriftje gaat ontvangen, zult gij waar- schijnelijk zeggen Nog ’ne keer wat nieuws! Wat is dat nu Hewel,’t is hetgeen wij nu in korte woorden gaan uiteendoen. Luistert ’ne keer wel o Onze tegenstrevers, de vijanden van ’t katholiek valschheid te verspreiden, leugens te doen gelooven, benen en het kwaad in te planten, dan zoo geweldig aan die eerste plaats? Pé. - Hé Sarei. Horkt Pé, M. Buyl zegt in zijn eigen i Hebben is hebben en krijgen is de kunst ’k houd ik mij de 1 eerste, dan heb ik mijne 4000 franken zeker; een j tweede moet maar zijn plan trekken, en ’klate de huize I voor hem Niet dom, uw vriend BuylDag Pé DAT1 willen zn hier ook doen en zij maken er geen geheim van. De groote liberale gazetten zeggen het vlakweg en weenen tranen gelijk bolleketten, omdat Combes omverre ligt, en daar en blijft hun maar eene hope meer over en deze is dat ’t nieuw fransch ministerie op dezelfde voetstappen zou gaan van het oude. o Intusschentijd werken ze met handen en voeten, om hier ’t zelfde te kunnen uitmeten de menschen te belet ten hunne christelijke plichten te volbrengen, de kloosters te stelen, de Zusters buiten te zetten, het onderwijs te vergeuzen en al wat schoon en wel is ten onder te brengen. o— ’t Is om u KI.AAK te toonen wat LIBERALEN en SOCIALISTEN willen en wat GIJ nooit zult willen ’t Is om hunne kwa inzichten te doen kennen en er u afkeerig van te maken ’t Is om u de waarheid voor te houden en ze u te leeren verdedigen ’t is om hunne listen en bedrog bloot te leggen en ons goed en christelijk volk in zijne belangen te be schermen, dat wij op den kijkuit zijn en waken. Kijk - Uit. SNIP-SNAP

HISTORISCHE KRANTEN

Het Kiesblad van Dixmude (1875-1958) | 1905 | | pagina 1