Beste Lezers, Taft en diere tijd. /l De socialisten en den eigendom. =MEsuxz»t ±Ö±S. r 3^/.^ eigendom 1 Gij allen die iets bezit, erve of goed, wilt -gij dit behouden, maakt dat de roode vijand niet aan ’t bewind kome, noch zijn nederige dienaar de'liberaal die verplicht is zijne be velen uit te voeren. En ’t en is nog geen maand geleden dat in de Kamer, wanneer men vroeg waar men geld ging vinden voor dit of dat, citoyen Buys mans’.toeriep «uit de zakken der bezitters! Indien gij het niet eruit haalt, zullen wij het doen. Wachten aar tot later! Onze kartelmannen, en de socialisten vooral, zij schermen nu dat ’t schouwe geeft met den dieren tijd, en de klerikale regeering, de deze, zeggen zijis daar de schuld van, zij en zij alleene. Wat de sociali tm: al overdrijven en liegen; wat zij al zuclilen en jammeren over nood en ellende, <>v<w ziekte en lijden! En ’t volgt er telkens op de klerikalen zijn de schuld; kwamen wij aan, wij socialisten, wij zouden de redders wezen. Een socialist, maar een geleerde, M. Denis, van Luik; had de rechtschapenheid te zeggen dat net altijd van tijd tot tijd, al eens dier leven geweest is, en dat het kinderachtig on- noozel is, de schuld daarvan op de regeering te willen leggen. Inderdaad, de diere tijd is in de wereld, en nog lang zal de christene bede bij de menschen noodig zijn van pest, oorlog en diere tijd, verlos onsHeere! Zeker, het is nu diere tijd, en uit liefdadig heid en uir. rechtveerdigheid, moet men al doen wat mogelijk is om daarin te verhelpen. En wat zullen de socialisten met den eigen dom doen? Alles moet aan den Staat zijn; alles moet gemeene zijn aan allen. Den 30 Maart 1911riep Mr Destrée, so cialistisch Volksvertegenwoordiger in eene meeting te BrusselOns oogwit, ’t is het collectivism, ’t is het regiem van alles in ’t gemeeneen het algemeen stemrecht is maar een middel. En het gebeurt soms dat men het oor van den ezel ziet doorstekenzoo heeft eens Vooruit het orgaan der socialisten, on voorzichtig genoeg van zijne tong laten rol len Wij roepen niet Weg met het kapitaal, maar wel Aan ons het kapi taal! Over twee jaar hebt ge als fiere Vlamingen getrouw aan uwe voorvaderlijke overleve ringen, eene schitterende zegepraal aan de katholieke kandidaten geschonken, en wij durven van uw gezond verstand en uwen ouden kristen zin verhopen, dat ge in uwe goede gevoelens zult volherden en toenemen met de. aanstaande kamerkiezing. Men kent de spreuk van den socialist. Smeets De eerste die zich eigenaar be titelde was oen dief; 't is te zeggen iets bezitten is diefstal plegen. Gij dus, duizende vzerkmenschen die een spaarboekje bezit, gij zijl dieven! Gij dus, kleine landgebruikertjes, die eigenaars zijt van uw hulsof. van eene schróo grond, gij zijt dieven! Maar gij ook dus, Vandèrvelde, Furnémont enz., socialistische miljonairs, gij zijt dieven! t Dieré tijd is het, en de besturen van steden en land, moeten hun uiterste beste doen om den toestand naar verifiogen te verbeteren. Men moet eventwel de dwaasheid niet be gaan, de regeering te beschuldigen dezen dieren tijd gemaakt te hebben... Men moet geene maatregels eischen die aan zotternij gelijken en die den toestand nog zouden ver slechten Men moet vooral de regeering niet beschuldigen dat zij lasten heft op waren en zaken die al, sedert jaren lastevrij zijn en die vrij en vrank inkomen Maar ja, de minister M. Vande Vyvere heeft het in zijne redevoering over de zake gezegd Heeren liberalen en rooden, gij slaat er zoo verre nevens dat uw doel maar al te klaar aan den dag komt gij wilt met den dieren tijd, kiespropaga* da maken. M. Taft, pres de d der Vereenigd* State» Zoo dus beste kiezer dat ge binnen drie maanden zult moeten stemmen voor Kamer en Senaat. Van die stemming, en van uwe stemme hangt er veel af. Met uwe stem goed of slecht te gebruiken kunt ge het meeste kwaad of het hoogste goed stichten. In de aanstaande kiezing treden er twee legers in strijd. Het katholiek leger dat strij dt voor Vrijheid en Vaderland! Het katholiek leger dat sinds 28 jaar vrede, vooruitgang en ongekenden bloei aan ons land heeft verleend Het katholiek leger dat naar de be kentenis van alle verstandig man, nog de eenige partij van orde en gezagis in Belgen- land. En het gsuzealeger, samengesteld uit vrijmetselaars, logiemahnen en socialistische omwentelaars van alle slach en kleur Het geuzenleger dat van God noch zijn gebod, van kerk noch kruis, van noch huisgezin meer wil weten. Het geuzenleger dat door dwang en verdrukking, onze vrijheid wil vermoorden; en onze fiere kristene koppen aan vuige slavenbanden vastrijven! Ja de aanstaande stemming, zal een strijd een hevige, een hardnekkige strijd zijn, van wege de katholieken VOOS, God, vrijheid en vaderland, van wege de geuzen TEGEN God, vrijheid en vaderland. Sommige menschen zullen misschien| ver wonderd zijn dat wij hier niet spreken van de liberalen, ’t Is omdat de liberalen, als wet gevende partij, hun gezelfmoord hebben sedert dat zij een monsterverbond met de socialisten aangingen. Alwie deftig is, alwie een weinig godsdienstigheid bewaard had heeft de liberalen verlaten en is overge komen bij de katholieke partij, die nog, alleen onder al de partijen bekwaam is ons vader land, in orde en welvaart te besturen. Al de schreeuwers, al de slechterikken, al de kerkhaters van de oude liberale partij zijn Aanstaande kamerkiezing? zal wellicht tot de socialisten overgeloopen die godsdienst, iemand zeggen Ja zeker aanstaande Kamerkiezing van 2 Juni 1912. Ge moet weten, Beste Lezer, dat door het aangroeien der bevolking van Belgenland in de 10 laatste jaren, het getal Volksvertegen woordigers met 20 zal vermeerderd worden. Te diei' gelegenheid zullen de Kamers ont- 1 1 1 1 er kiezing zijn, voor al de Volksvertegen woordigers en c kiesarrorc uenmnt van Oostende. huisgezin en eigendom willen afschaffen. En zoo maken onze vijanden eenen blok, eene kliek, de socialistische geuzenboel; en daar tegen moeten wij strijden met hert en ziel, zonder vrees en zonder verpozen. Op! mijn fiere Vlaamsche volk, mijne kristene broeders, elk een stuiksken, elk een woordjen, elk een liandjen .toe, gewrocht en bonden worden en door geheel het land zal gestreden voor God, vrijheid en vaderland, en voor aide Volksvertegen- daarna een moedige, een heerlijke zege- de Senators En zoo ook in ons praal. Véurne-Dixmude- Ci ramsj <<--j-o4c>-*.-- - ■«<- -TOTM.K^rftJKrtr. tc Jj, X

HISTORISCHE KRANTEN

Het Kiesblad van Dixmude (1875-1958) | 1912 | | pagina 1