ATJI! De Gevolgen door een hoogleeraer, een man die de ver- van Gent, betrekking behouden worden, en dat is zelden De geest der religiehaters is in België niet katholiek bestuur, met meer dan 5 milliards gestegen is en België onder dit opzicht aan de spits van alle landen staat? Is ’t, omdat het katholiek gouvernement millioenen besteed heeft en nog besteed ten voordeele van den landbouw? Is ’t, omdat, niettegenstaande die nuttige uitgaven van millioenen en millioenen, uw lastenbrief niet is verhoogd? Zegt vrienden, is het voor dit alles dat het eens moet veranderen?... land der wereld maakte. Wacht u wel dat betuur te helpen over en mannen in de plaats te De school in Frankrijk, is de onzijdige goddelooze school geworden, en de christens ouders zijn veelal er verplicht hunne kinderen heen te zenden. De vrijheid van doch enkel in woorden. Metterdaad is zij zondere soort, en nog al sterken, eh? De komplimenten aan de burgers, die stemmen voor uwe kandidaten! Atji! beelden dat priesters buiten niet wilden zenden, en die nu, bij dit alles beloven in ons zoo rustig landeken de lieve dingen in te voeren welke we in Frankrijk zien plaats grijpen en dit land stilaan naar de revolutie leiden, en zegt dan met de hand op het hart Neen, ’tMAG niet veranderen? van waar ze komen en naar toe gaanGe zijt immers in de katholieke kerk gedoopt en opgevoed. Welnu, ge zult dan toch niet houden staan dat de liberalen die toen zij bestierden niet anders deden dan de Kerk vervolgen wat zij nu nog voortdurend doen in hunne slechte gazetten dat diezelfde mannen, nu nog goddeloozer geworden en verbroederd met de socialisten, uwe christe lijk rechten zouden eerbiedigen. In een boek, door Vandervelde het roode kopstuk en de beschimper onzer mi§sionnarissen, ge schreven, leest men dat het socialistische stelsel onmogelijk met den godsdienst kan overeenkomen. Het is zonneklaar dat de katholieken alleen uwe christene belangen PERSOONLIJKE GRIEVEN Of is het soms omdat deze of gene al eens te klagen had van ’t gouvernement? of het plaatsken niet bekwam dat hij vroeg? Ah! ziet ge; dat zij, die aan het hoofd staan van eenige millioenen zielen, niet iedereen kunnen voldoen is zeker zoo verwonderlijk niet. Een gemeentebestuur of het bestuur eener sociëteit, O. L. Heer zelf kunnen niet koken dat het iedereen smaakt Hoe wilt gij dan, dat een Staatsbestuur, dat met zooveel ver schillende intresten, met rijk en arm, met baas en werkman moet afrekeneniedereen bevredige LAAT ’NEN GOEDEN KNECHT NIET SCHIETEN Als ge een knecht hebt die goed oppast, uwe intresten als de zijne bemint, u voor geen cent zou benadeelen, zegt vrienden, zoudt ge dien jongen aan de deur smijten en ’t gevaar oploopen ’nen artist in de plaats te krijgen die gij weet ’t mogelijke zal doen om u in den grond te boren? Ehwel? dat is hier ook ’t geval. Hebt ge soms al eens, voor deze of gene reden, over ’t Staatsbestuur te klagen, neemt het niet te hoog op, en bedenkt eens wel dat het ook niet altijd doet wat het wil. En toch, altijd en met iedereen wel doen is onmoge lijk. HOOGERE BELANGEN IN ’T SPEL ’t zijn niet alleenlijk uwe tijdelijke be langen die uwe aandacht moeten vestigen maar veel meer nog uwe geestelijke belangen en die uwer kinderen. Want ge zoudt immers toch niet willen leven en uwe geliefden opvoeden lijk redelooze dieren die niet weten ONWAARDIGHEID T.en andere, de grieven die onze tegen strevers aanhalen tegen ’t katholiek mi nisterie zijn zoo onbeduidend, dat het om er mede te lachen is. Ja, zij moeten hunnen toevlucht nemen tot leugen en laster om maar iets in hunne gazetten te kunnen schrijven. Zoo herhalen zij maar altijd dat de lasten zijn opgeslagen. Nu daar is niets van. Geene nieuwe lasten zijn door ons Ministerie sinds 27 jaar dat hel aan 't roet is gestemd dan die op den genever ten gevolge der wet op den verkoop Van alkoolen die wet is door alle deftige lieden toegejuicht. De lasten op den genever gelegd werden afgenomen van koffij en sui ker, en die onmisbare eetwaren ondergingen een en grooten afslag. Nog eens gezegd, geene enkele belasting werd door het katholiek gouvernement inge voerd. Dragen uwe lastenbrieven eene hoogere som dan voorheen, dan is het ten gevolge van opcentiemen door gemeente en provincie geheven, en dat gaat het ministerie niet aan. Het socialistblad Vooruit schreef onlangs het volgende Wij haten de personen niet, neen! Maar wij haten de klas dat is de burgerij en de rijken; wij haten het stelsel, en heel de maatschappelijke misvorming die er uit voortvloeit. Deze haat is onverbiddelijk. Deze haat gaat tot den dood dier klas, tot de ont binding dier klas in de werkende klas, de eenige klas die aanneembaar is en mag be- staan. En de maatschappelijke strijd is geen kluchtspel, verre van daar Liberalen, dat is snuif voor uwen neus! De priester, in eene samenleving op de Uwe kartelgenooten hebben er van heel bij- wetenschap op de rede gegrondvest, de priester, een overlevende uit de eeuwen der duisternis, zou geene andere plaats mogen hebben dan in een zothuis opgesloten te worden. Uitsluiting, verbanning, gevang, zothuis, dat alles is goed, aHes is wettig tegen den priester Wij bespeken dit faktum nietwij doen het opmerken. Het wordt eene erge dwaling, zich in te onze religiehaters alleen de de wet zouden stellen want om de wettelijkheid, riep de Fransche socio Rouannet, bekreunen zij zich niet. Ziet eens naar Frankrijk. Denkt gij dat daar de kloosterlingen alleene vervolgd worden? Feitelijk worden al de katholieke kunnen verdedigen, en deze zijn ook wel de huisvaders getroffen. belangrijkste. ZIET DUS UIT UWE GOGEN Al verkreegt ge dan niet al wat ge wenschtet, stapt daar over en vergeet niet De vrijheid van onderwijs blijft er nog, dat het katholiek bestuur steeds onder alle doch enkel in woorden. Metterdaad is zij ver- opzichten de algemeene intresten behartigde dwenenwant de katholieke scholen kunnen en van België ’t gelukkigste en voorspoedigste et' niet meer bestaan. De katholieke bedienden die hun geloof durven belijden worden verstooten en van boord smijten en mannen in de plaats te hunne plaats beroofd. Voor hen geene ver stellen die ge in ’t werk zaagt, die NOOIT hooging meer, aangenomen dat zij in hunne IETS DEDEN voor boer of werkman, ons betrekking behouden worden, en dat is zelden duurgewonnen centen door deuren en De geest der religiehaters is in België niet vensters smeten om hunne politieke driften min hevig. Hebben wij niet hooren uitroepen te voldoen, die degenen broodroofden, die door een hoogleeraer, een man die de ver- kunne kinderen naar de goddelooze scholen draagzaamheid zou moeten kennen en toe passen Boete, gevang, verbanning, zijn wettige middels. Waarom ze niet toepasssn. Merkt wel op dat onze hoogleeraar niet bulderde tegen de priesters, maar wel tegen de katholieken in ’t algemeen. Dat men zich dus geene begoocheling make. Het kwaad, het onheil dat de priesters bedreigt, hangt boven het hoofd van alle geloovigen. Toen M. Laurent, de echte man van ’t geuzendom, schreef dat het eene misdaad was katholieken tot staatsambten te benoemen bedoelde hij de geestelijkheid niet. Onze gods diensthaters keuren die tale goed, en zijn bereid ze toe te passen. Hebt gij het het gehoord, gij onverschil ligen, gij die nog de vrijheid lief hebt, maar zijt in de rangen harer Het kan niet genoeg gezegd en herhaald worden, aan welken droeven toestand de katholieken zouden blootgesteld zijn, indien voor het onheil van ons land, de katholieke meerderheid met de aanstaande kiezing moest die versukkeld vallen. vijanden? De opvolgers van de katholieke regeering zouden natuurlijk radico - socialisten zijn. Onbekwaam om een programma te ver- wezentlijken, zouden zij zich gretig op die vrage werpen, waarop alle anti-katholieken min meer overeenkomen oorlog aan. den. godsdienst. Hunne eerste slachtoffers zouden natuurlijk de kloosterlingen en de priesters zijn. Luistert eens naar het blad La Raison, orgaan van den razenden socialist Furnemont, dien de geuzen luidruchtig toejuichen in zijne uit zinnige aanvallen op de religie De priester.... staat buiten de gemeene wet. Tegen hem is alles toegelaten want de beschaving is in rechte van wettige zelfverdedigingZij is hem noch zachtheid noch medelijden verschuldigd. Hij is een razende hond, dien ieder voorbijganger recht heeft neêr te vellen, uit vreeze dat hij de menschen bijte of de kudde besmette.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Kiesblad van Dixmude (1875-1958) | 1912 | | pagina 3