f ^2. Vlamingen ten Strijde. Katholieke Het katholiek Programma. I VOO$=t G-OD JEIST VADERLAND. Maart 1912. Hunne Bondgenooten. Katholieke Meerderheid. gp I gi van van De socialisten in VOORUIT hebben uit gerekend dat de tegenpartij van de 20 nieuwe zetels er 11 zal bemachtigen, maar zij re kenen er den nieuwen zetel van Turnhout en dezen van Oostende-Veurne-Dixmude bij. Doch aangenomen dat hunne rekening juist zij, wat wij noch voor ons arrondissement noch voor Turnhout kunnen aannemen, dan zouden de katholieken nog 4 stemmen meer derheid behouden. VOORUIT besluit dat de kiezingen zich voor de kartellisten in de beste voor waarden aanbieden. Moet men niet zeggen dat die mannen licht kontent zijn? Wat zijn de bondgenooten der liberalen? Waar willen zij naartoe? De kiezers moeten toch weten waar tegen woordig de liberalen ons naartoe leiden en hoe hunne bondgenooten de socialisten het land zouden besturen. Iedereen weet immers dat de liberalen enkel zullen besturen onder de» gerand en de missionarissen bevuildgansch het land door is een kreet van verontweer- diging opgegaan en de koelbloedigsten hebben hun laffen godsdiensthaat gelaakt. Het vraagstuk van ’t lager onderwijs is opgelost het schreeuwend ongelijk dat de vrije onderwijzers serdert jaren door liberale en socialiste besturen werd aangedaan; is hersteld de ouders blijven vrij in den keus hunner school de verplichting strekt niet verder meer dan 12 jaar. Dat de onderwijzers er een oog op houden opdat de schoone toe komst niet verijdeld worde. De kruiperspolitiek der liberale hoofdman nen heeft veel gematigde kiezers afkeerig gemaakt van de partij De dwingelandij der roode bondgenooten schrikt er velen af. Aan alwie ’t hooren wil, roept Cit. Vander velde dat het socialisme eigenaars, landbouwers, handelaars zal onteigenen onlangs nog in de keelstreek, verwekten de socialisten eene onredelijke werkstaking die 30,000 mijnwerkers met vrouw en kinderen in nood bracht, weken lang zonder vuur of brood. We zullen later zien roept het roodblauwe cartel, en zonder programma, zonder richting uit louter haat tegen God en Kerk, wil men de katholieken omver helpen. Geen enkel kiezêr die christen blijft en behoudsgezind kan nog verder meê. De gemeentekiezingen waren ons over ’t algemeen gunstig, Waar persoonlijke veeten onrust brachten moet men nu samen den aartsvijand bevechten het beste bewijs van ’t katholiek zijn wordt op het groote slagveld gegeven Oostende blinkt als een zegestraal aan den einder, de gansche kust weet wat ons bestuur voor visscherij en zeenij verheid komt te doen, het platteland staat pal en vast gelijk altijd, het wil de vrijheid bovenal. Ook weet het naar weerde te schatten al wat ons katholiek gouvernement sedert 28 jaar voor den wel stand van den landman gedaan heelt. De handel en de nijverheid zullen niet vergeten dat het tot stand brengen van de Vaart van Brugge langs Handzaeme op Dixmudeen op Roussel are, door den Minister Van de Vyver nog onlangs op nieuw ter studie gelegd werd, en dat ons katholiek Staatsbestuur er ten gunstigste voor gestemd is. Vooruit dus, het kan en het zal Aan’t werk dus, elk op zijn post, elk in zijn midden, ’t is de plaatselijke werking, de werking van man op man die ons de triomf moet verzekeren. Voor het arrondissement Oostende-Dix- mude-Veurne zijn de aanstaande kiezingen van het allerhoogste belang. Ten gevolge der nieuwe volkstelling wordt ons een nieuwe kamerzetel toegekend Wie zal hem veroveren Moet hij bemachtigd worden door de rood blauwe geuzen dan wordt de linkerzijde ver sterkt zijn het de katholieken die hem veroveren dan redden wij misschien het gansche land. Met dat gedacht moeten wij dan moedig vooruit, Baron de Brocqueville heeft het -gezegd het katholieke Belgie houdt zijn oog op ons gevestigd. Twijfelaars hebben de schouders opgehaald het kan niet, maar wij zeggen zonder aarze len Het kar. Wat zeggen de cijfers Het arrondissement zal 5 kamerleden kiezen. Volgens de wet der evenredige vertegenwoordiging moeten wij meer dan de 2/3 der stemmen bekomen om den niewen zetel te veroveren. Dus 2 stemmen tegen 1 met een doorslagske, en de slag is geslegen. In 1910 was de verdeeling der stemmen de volgende Katholieken 36.240 Liberalen 20 287 De 2/5 van het totaal waren 37.018. Met denzelfden uitslag in 1912 zouden we dus den vierden zetel niet hebben. Wat moeten we doen 1447 stemmen bij winnen, of nog klaarder, 1447 liberale stemmen keeren, Het is on moedig te zeggen dat de nieuwe kiezers in dezelfde verhouding moeten aangeworven worden. Die omkeering is mogelijk, mits ste vig en verstandig werk, in gansch het arrondissement waren er 20.287 liberale stemmen. 7 0/0 gekeerd, en de zege is aan ons Is er wel één gemeente of één kiesbond die zulks niet aandurft Het oogenblik is gunstig, de wind is meê. Tegen het katholiek bestuur bestaat geen enkele grief. Onze tegenstrevers hebben in de kamers xl de kansen beproefd Ze hebben ’s lands verdediging beknibbeld; ’t was onzin. Ze hebben het liedje van duren tijd ge zongen; geen enkel ernstig mensch heèft ge luisterd. Ze hebben den minister van koloniën aan- verbeteren, beletten, andere noten hebben ’zs niet op hunnen zang en zeg, wat steekt daarin? Woorden in den wind? Dat schreeuwen al de antiklerikalen, blauwe, roode en gespikkelde. Welnu ja bewaren, verbeteren, beletten, dat is ons programma! Bewaren wat goed is. Vei beteren wat slecht of onvolmaakt is. Beletten dat de revolutie den meester spele! Spreekt, kiezers, kunt gij een schooner programma uitdenken O, wij weten het lang, de antiklerikalen houden er niet aan. Hun programma is Alles kapot en klein slaan, in plaats te bewaren. Alles overhoop laten liggen, in plaats te verbeteren. Alles laten begaan en ’t kwaad de boven hand geven in plaats van te beletten. Morgen brengen, zulle, kameraadjes; ge zijt er nog niet en... komt er nooit Het katholiek gouvernement heeft geen programma dat iets beteekent, bewaren, n ;i

HISTORISCHE KRANTEN

Het Kiesblad van Dixmude (1875-1958) | 1912 | | pagina 1