Wat ons te wachten staat Toel Remi, naar sehole! Jiet pensioen -A.XJX* 11 1912. Nummer 3 |l. BUYL fl voor God en Vaderland. -- en En is dat niet reeds TWINTIG JAAR dat hij zijn pensioen geniet En heeft hij in dien tijd niet reeds 8.360 fr. getrokken gratis voor nieten aan de kiezing, laat het maai’ hooren, rechts en links wij eischen den vrije» keus va» school voor onze kinders. Een christene huisvader. Wij stemmen voor de katholieken UIT DANKBAARHEID ieder een moet bekennen dat ons lands bestuur duizenden diensten be wezen heeft aan ’t land en aan de katholieke kiezers, en in ’t bijzon der dat onze gekozene hier, voor Dixmude, Mr Maes. altijd werk zaam is zoowel voor het algemeen welzijn als voor de afzonderlijke belangen van eenieder. van In de Kamerzitting van heeft M. Buy 1 streng verboden nog te spreken van zijn pensioen van 418 fr. dat hij trekt als zieke onderwijzer anderszins! Maar we mogen toch wel eens vragen zeker DOOR WIEN DAT PENSIOEN BE TAALD WORDT, en HOELANG HIJ DAT REEDS TREKT... M. Buyl heeft wel eens gezegd of laten zeggen in de Kamers dat hij gestort heeft voor zijn pensioen. Maar dat gelooft hij zelf niet hij weet immers wel, dat hij enkel gestort heeft in de kas voor weduwen en weezen Wordt dat pensioen niet betaald door den Staat, de provincie, de gemeente, ’t is te zeggen door DE LASTENRETALERS Alle ware Vlamingen zijn vrije kristene mannen en van de geuzen en de dwingelandij der vrijmetselarij zullen zij nooit verdragen Zoo sprak, ’t was in 1881 geloof ik, vader Wartje aan zijnen zoon Remi. En Remi, al trekhielen, stapke vóór stapke, trok naar sehole. Het was met geene liefde, men zag dat aan geheel Remi’s doeninge, En ’t en was ook met geene liefde dat War ij e zijnen Remi naar sehole zond, naar die sehole. Maar wat wilt gij eraan doen? Wartje zat met zijn kot vol kinders, het wijf was maar eene halve,zij stonden wat ten den "dwang achteren van pacht, en hun huismeester was liberaal, en, zoo had hij gezeid Wartje, uwe kinders naar de gemeenteschool, zulle En Wartje kropte dat op’t Eu wilt niet gepeisd zijn, zei hij dikwijls tegen zijne sloore van zijn wijveke; geen meester meer zijn van zijne eigene kinders! Maar wacht maar tot dat ik het hoofd boven water heb; Remi en zal algelijk bij dien geuzemeester naar sehole niet meer gaan. Als gij het onthouden hebt, lezers, te dien tijde waren er veel zulke Wartjes naar de Vrijdag 8 Maart geuzeschool of op straat en zonder brood! Met hetzelfde worden wij nu bedreigd, de liberalen verduiken het nietzijn zij bovengeen godsdienstig onderwijs meer in school. Werklieden, ’tisop onzen rugge dat de slagen zullen vallen. Een rijke liberaal zendt zijne kinders naar school waar hij wilt, al ware het naar een nonnekenspensionaat, omdat het onderwijs daar best gegeven is, maar wij, werkmenschen, omdat wij arm zijn, wij en hebben den vrijen keus van school niet. Maar wij zullen ons verdedigen, niet waar, christene werklieden, en wij zullen ons recht eischen, ons volle recht. Geene achter blijvers, geene onverschilligaards, maar werkers en durvers. En is er hier of daar nog een die slaapt, wij geven hem eene felle schudding en maken hem wakker. Van nu tot Van alle kanten komen er goe nieuws- maren over den aanstaanden strijd van 2 Juni. Liberalen en kartellisten komen in vele plaatsen overeen gelijk honden en katten. Vérstokte liberalen twisten onder malkaar en socialisten zijn waar hier, waar daar verdeeld. Vele liberalen met gezond oordeel begaafd zeggen luidop dat zij geen gemeens meer willen hebben met mannen gelijk VANDERVELDE die onze geliefde en onverschrokkene missionarissen willen doen doorgaan voor baanstroopers en menschen- tergers met BUYL die de inrichters en voorstaanders van Onderlinge Bijstanden en Mutualiteit, mannen van opofferingen, ware Volksvrienden, wetens of onwetens, bekladde als uitbuiters en geldopstrijkers, met MAS SON die liever Turken, ketters, joden en schimastieken zou herkennen dan de katho lieke zedenleer... ’t Is hetgeen zij op Zondag 2 Juni zullen onthouden. Wat de katholieken aangaat, Walen zoo wel als Vlamingen geven malkaar de hand, zijn eens van gedacht en eens in werking ’t Zit goed 1 Wij moeten en wij zullen zegepralen. Wij lezen in het socialistisch blad Le Peuple Indien het socialisme in alle landen de Commune van Parijs viert, ’t is omdat die herinnering zijn geloof versterkt, zijn doel kenbaar maakt, den geest van opstand vermeerdert en eenen band steekt tusschen de moorderijen van de jaren 1871 en onze hedendaagsche werking en de aanvallen die wij bereiden voor de toekomst. Omdat wij op politiek gebied met de liberalen medewerken, sommige liberalen ge baren te gelooven dat wij stiller geworden zijn; dat^wij tot die laatste middels niet zouden willen komen. Dit is kinderachtig bedrog en een ijdele droom. Wij blijven wat wij allijd waren; de liberalen moeten ons nemen gelijk wij zijn; wij zijn van dezen die hun nooit en laten vangen. Verleden week vierden de socialisten te- Antwerpen de herinnering van de Commune van Parijs en De Werker hun orgaan, zegde aan zijne lezers dat die plechtigheid een strijdkarakter had en dat zij er nuttige voorbeelden gingen in zien. Die Commune van Parijs was een oproer van de socialisten van dien tijd, oproer die hun korten tijd het meesterschap gaf in Frankrijk. Al bet goed der kerken, het goed der rijken, de bezittingen der burgers, werden verbeurd verklaard en gestolen Honderden priesters, rijken, burgers werden gedood, ’t Was een tijd van diefte brand en moorderijen, een der akeligste tijden dat Frankrijk beleefde. Wij staan in België dus voor hetzelfde ge vaar als Frankrijk in 1871. Weldenkende liberalen willen het niet gelooven en zegge» wij zullen later zien. Later, zal te laat zijn. Een Fransche schrijver verwittigde zij»» tijdgenooten door de volgende reken Het socialisme of de roode republiek dat is een en hetzelfde, het zal de driekleurig» vlagge wegnemen en ze vervangen met d» ’t Zit Goed! u - I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Kiesblad van Dixmude (1875-1958) | 1912 | | pagina 1