n Het Kartel. JMLol 1012. KIESMEETINGEN De schoolkwestie in drie puntjes. Stad Dixmude MAANDAG 6 MEI aanstaande opvoering van het tooneelstuk DE KARTÉLCDHEDIE door de KATHOLIEKE JONGE WACHT in de bovenzaal van den Katholieken Burgerkring om 8 ure ’s avonds. De KATHOLIEKE ZONDAG 5 MEI ’s Morgens om 7 </a ure te EESSEN, ZONDAG 12 MEI ’s Morgens om 7 1/2 te JONCKERSHOVE. ’s namiddags om 4 ure te CORTEMARCK. Om 6 i/s ure te HOUTHULST. 16 MEI O. H. HEMELVAART. ’s Morgens om 7 1/2 ure te WOUMEN. ’s namiddags om 3 ure te COUCKELAERE. Om 6 ure te HANDZAEME. 1 WAAROM DE NIEUWE SCHOOL WET Er zijn nog menschen die zich afvragen ■waarom de schoolbeweging werd op touw gezet. Was dat niet wel alzoo, zeggen ze Hewel neen 1 Het huidig stelsel is onrecht- De eerste vertooning is voorbehouden voor de manspersonen De vrouwen zullen later ook hunne beurt hebben. De ingang is kosteloos voor iedereen. De socialisten willen van geen leger weten leve de gewapende natie steekt ieder Belg een geweer in den vuist. En daarmee uit. Neen, zweren de liberalen Alleman naar de kazerne. De socialisten bewerken de vereeniging van den werkmansstand in syndicaten, liberalen zijn er aartsvijand van, enz. Maar, waarin komen ze nu toch overeen Ik zal’t u zeggen. - IN PAPENVRETERIJ Zij slaan hand in hand, niet om geza- mentlijk iets op te bouwen, niet om den welvaart van ’t land te bevorderen, maar eenig en alleen om den godsdienst te vervolgen. Heel hun programma steekt in den kreet van onzen onvergelijkelijken Buyl. A BAS LA CALOTTE! De liberalen van ’t arrondissement hebben voor de aanstaande kiezing een verbond aan gegaan met de socialisten. De fiere socialist Van Vlaenderen, heeft er zich toe vernederd aan de slippen te hangen van de liberalen. KostelijkElders, volgen de liberalen de roode vlag, te Oostende slaat het rood over tot blauw. En zeggen dat, vóór korte maanden bij de gemeentekiezingen, de socialisten de Oostendsche liberalen uitscholden voor verdrukkers van den werkman, voor vrekkige kapitalisten. Hoe zijn ze nu al met eens zoo veranderd De vrij metselaarsbazen hebbende koorde kens getrokken en dhar, de marionetten vallen malkaar aan den hals. Ze zullen nooit meer zuur kijken naar malkaar. Neen, waarachtig, ’t en zal nooit meer gebeuren. Nu voortaan zijn ze gezworen kameraden. Luistert eens hoe zekere liberalen zelf over dat kameradenschap oordeelen De liberale volksvertegenwoordiger Huys- mans spreekt als volgt van het kartel Men vraagt aan de liberale kiezers hunne stem uit te brengen op hunne meeste gevaar lijke vijanden, op diegenen die alle dagen dreigen de liberalen te verwurgen als zij daartoe machtig zijn. Het libérale Journal de Liége zegt aan de liberalen die kartel maken dat alle mannen van orde en rust zullen overgaan naar den kant der klerikalen die de eenige verdedigers der sociale orde zullen gebleven zijn, en dat hel kartel de zelfmoord is van ’l liberalisme als regeringspartij. Braun, liberale burgmeester van Gent, zei in 1908 Het zou onweerdig en onvoorzichtig zijn, op te houden de socialisten te bestrijden. Het ware eene verloochening van ons programma en eene lafheid,» Waarin komt het programma van liberalen en socialisten overeen De socialisten willen het algemeen stemrecht tusschen haakjes gezegd Wij, katholieken, zijn er niet benauwd voor maar het moet waarlijk algemeen zijn.) De vooruitstrevende liberale schreeuwen nu ook mee; maar zij zijn bij verre na niet éénsgezind. Ze laten liever dat potje gedekt. Op den dag dat het Algemeen Stemrecht zijn intree doet, zijn de liberalen verzopen. En de katholieken zullen zoo dom niet zijn ze boven water te houden. De socialisten willen de republiek uitroepen. En gij, liberalen, wat wilt gij De socialisten willen de fabrieken, mijnen en alle nijverheden onteigenen. De liberale bazen klakken zeker hunne mollige Landjes van plezier veerdig, wraakroepend, de katholieke Beige» worden bestolen, de arme kinderen worde» bedreigd. Op onze kleine gemeenten van Veurne- Ambacht zit het over ’t algemeen goed met het onderwijs. Maar ziet eens verder op, in de liberale e» socialisten streken, in de groote steden, i» Oostende bij voorbeeld. Daar spelen de Kartelmannen baas. Hu» eerste werk is altijd en o ver al het on der wijs te verwereldlijken of te vergeuzen. Ze noemen er niets anders dan meesters en meesteresse» die den weg der kerk niet kennen, die spotte» met priester en zusters ze werken met handen en voeten om de leerlingen af te trek ken van de godsdienstlessen de schole» worden volgens ’t woord van Anseele broeikassen van socialisten. II. WIE BETAALT NU DIE GE- meentescholen De belastingbetalers, dus de katholieken zoowel als de geuzen. Maar de katholieken stichten, betalend» scholen, vrije gestichten, waar zij hunn» kinderen godsdienstig kunnen opvoeden. En wie betaal! die vrije scholen De katholieken alléén. Van staat of ge meenten valt niets te verwachten. De katholieken stichten nog kosteloox» schblen voor de kinderen van het volk, omdat de volkskinderen ook recht hebben op een gegrond, godsdienstig onderwijs. En wie onderhoudt die kostelooze scholen Nogmaals de katholieken, met eene magere toelaag van den Staat. De Kartelgemeente» hebben er geen cent voor over. BesluitDe katholieken, betalen drie dubbel voor ’t onderwijs Ze betalen voor de geuzenscholen. hun vrije scholen. «de arme scholen. Is dat recht Is dat uithoudelijk Neen e» daarom moest eene verandering komen. III. WAT VRAGEN WIJ F Vrijheid en recht op ’t leven 1 1) De gemeentescholen zullen blijven wat ze zijn. Waar de gemeente goed is, zijn z» goed waar het kartel meester is, daar zijn Mt onzijdig ongodsdienstig. Die er naartoe wil, ga er binnen, daar hebben wij niets tegen en we betalen gelijk eenieder ons deel in den onkost. 2) Het vrij middelbaar onderwijs en de be talende scholen voor meisjes en voer knechtjes daar zorgen wij voor, daarvoor' vragen wij geen duit. 3) Maar de volksschool de school voor deze» die slaven moeten voor hun brood die willen wij vrij, de werkman moet vrij zijn kinderen zenden naar de school die hij verkiest en Het Kartel

HISTORISCHE KRANTEN

Het Kiesblad van Dixmude (1875-1958) | 1912 | | pagina 1