IJ Heeren liberalen Vaders en Moeders’. Eene stem min of meer JVEei 1912. Werklieden, ópgelet Scholen zonder God en zonder kinders - dat socialist ta L liberalen worden dan gedoogd om dekastanien uit’t vier te halen. De socialisten zullen ze op peuzelen. wilt ge in de plaats van één enkele uwer ge liefde zonen, AL UWE JONGENS zien naar de kazerne trekken, stemt dan voor de liberalen, want zij willen ALLEMAN SOLDAAT. Zulke wet vraagt 50 millioen nieuwe belastingen. Daarom weg met de liberale militaristen en leve liet hedendaagsch stelsel één soldaat per familie! doet hij Stemt voor mij, achter mijnen naam, en voor mij alleen!.. Dus, voorde liberale lijst niet De laatste besprekingen in de Kamers heb ben bewezen Dat de liberalen en socialisten alle toe lagen zouden afschafieu voor maatschap pijen van Ouderlingen bijstand en Herver- zekeringskasseiivooral als die instellingen door katholieken ingericht of bestuurd worden of den eenen of den anderen Heilige voor ziek wordt of een ongeval hebt, of als ge door gebrekkelijkheid vroegtijdig versleten of tot werken onbekwaam zijt geworden Leden van Onderlinge Bijstanden, opgepast voor die valsche volksvrienden Ze zullen uwe stemmen komen vragen Zendt die zeeveraars naar de maan Dezelfde oorzaken brengen dezelfde uit werksel te wege. Wij hebben inBelgie scholen gekend zonder God en zonder leerlingen wij hebben den tijd geweten dat ze geld braken met hamers om het vrij katholiek onderwijs dood te leggen. In Frankrijk beleven ze nu denzelfden tijd maar wij hebben daarmede kort spel gemaakt in 1884 wij hadden er onzen buik van vol na 5 jaar ondervinding, en wij hebben dat volk buitengekegeld en sedert dien zijn zij nooit meer binnen gerocht. In Frankrijk beginnen zij er ook beu van te worden Zij gevoelen dat zij daar wat al te onzacht geschoren zijn. Het dagblad «1’Echo de Paris geeft er ons een staaltje van. Weet gij hoeveel iedere schooljongen kost aan de lastenbetalers in het arrondissement van Tournon Juist 3.833 frs. 33 centiemen, en een derde. Is dat niet jammer dat die jongens dat geld zelf in handen niet en krijgen Zij zouden daarmede kunnen VEEL marbels koopen. Wilt gij nu daarover eenige kleine bijzonderheden In dat arrondissement zijn 10 wereldlijke scholen waarin dat ze mogen konijns kwecken. 8 scholen met 1 leerling, en 5 scholen met 2 leerlingen, dat maakt 18 leerlingen voor 23 scholen. Neemt nu dat iedere school 3.000 fr. ’sjaars kost voor den schoolmeester en voor het onderhoud van de gebou-wen, en dat iedere leerling 7 jaar naar school gaat. Hoeveel heeft iedere leerling ge kost als hij aan 13 jaar te huis blijft? Alles wel uitgerekend, 26,831 fr. Wie geeft er 26.831 fr. voor de geleerdheid van eenen jongen van 13 jaar Welnu in dezelfde gemeenten van ’t zelfde arrondissement zijn er 3.602 leerlingen die naar de vrije katholieke scholen gaan, en dat en kost geenen rosten duit noch aan staat, noch aan gemeente. Hoeveel kost bijgevolg de schoolstrijd in dat arrondissement aan iederen lasteubetaler? Ik zou ne keer willen de ouders van die kinders daarop zien antwoorden. Maar dat is in Frankrijk, zal meester Buyl zeggen. Ja ’t, Buyl, dat is in Frankrijk, maar: dezelfde oorzaken brengen dezelfde uitwerksels te wege. En hier in Belgie hebben wij 1879 nog niet vergeten. Gedenkt wel, vrienden kiezers, dat het lot van ’t vaderland kan afhangen van ééne stem min of meer Wilt ge een voorbeeld De hatelijke schoolwet van 1879, de ongelukswet, zooals men ze noemde, werd Hoe, ter goeder trouw, hebt gij toch zoo verre kunnen gebracht worden het hoofd in schoot te leggen der Socialisten Gij die u steunt op Frère-Orban, Bara enz Mannen die luidop in de Kamers uitriepen .Nooit Nooit Zijn de socialisten misschien braver ge worden en hebben ze meer eerbied voor uwen stand en uwe rijkdommen Leest en Oordeelt. lijst eenen Oosteudschen Dat is zoodanig waar, Van Vlaanderen zegt. Hoe moeten wij stemmen Nevens den naam Van Vlaanderen die een werkman is en SOCIALIST. En mogen wij voor geen andere Kandidaten stemmen NEEN Indien ik 5001 voorkeur stemmen heb zoo ben ik gekozen en Serriiy&heéft een buis. G^ hebt op uwe lijst eenen Oosteudschen Die dat overweegt al ware Hij duist-keer socialist, Vau Vlaenderen. Wat zegt en wat liberaalder zal moeten zeggei^r DAT!.. NO0ITG.;. f)'/ Stemmen voor de liberalen is stemmen voor de socialisten. Want zijn er twee van en dat om den liberalen Serruys den dieperik de liberale lijst gekozen, de tweede zal een tedoen invliegen en ik,gezel Van Vlaenderen socialist zijn. gekozen te worden. En gij gezapige liberalen gij zoudet mede werken met de Vijanden van KONING - EN EIGENDOM. s Zegge Koning - en eigendom. De socialisten duiken het niet zij durven zelfs in openbare zitting der Kamers uit - roepen Leve de Republiek Dat is dood aan den Koning. Vijanden van EIGENDOM. Hoort wat gezel Van Vlaenderen zegt in zijn woord aan de buitenlieden De regeering heeft alles patroon gekozen hebben voor hare lieve Kinders, DE RIJKEN En nochtans die maatschappijen verzekeren De RIJKEN hebben hunne fortuin gewonnen u niet alleen een pensioen in den ouden dag, door andere menschen te doen werken, door wette- maar bezorgen u zelfs (al waart gij maar 20 lijke DIEFSTALLEN En al zoo hebben de jaar oud) een pensioen van 1 fr. daags, als gij boeren jaren en jaren betaald aan dezen die er geen recht toe hebben V Meer nog Van de eigenaars kunt gij niet anders verwachten dan dat zij de pachten nog meer opslaan Zijn de pachten nog niet hoog genoeg Veel te hoog en schandalig zelfs Zoo lang de rijken meester zijn zullen zij er nooit aan beginnen om wetten te maken die daar een einde aanstellen. Gij moogt wel geen haas doodeu die uwe vruchten beschadigt Wat zegt gij daarvan welgezetene Burgers, rijke eigenaars Maakt u maar gereed indien zulke mannen aan ’t hoofd komen. Of meent gij misschien, gezapige liberalen, dat de socialisten uit loutere genegenheid met u Kartel hebben gemaakt Oh Ge weet het welZij aanzién u ook voor hatelijke verdrukkers, Waarom strijden zij dan met u Hoort gezel Van Vlaanderen zal het u uit eendoen Omdat wij. of de liberalen alleen, de macht niet hebben de Kamers te veroveren De |K- Ju-kJL'ta^gWCTTggW.-TZ JSTOJKKWWBSKcKU

HISTORISCHE KRANTEN

Het Kiesblad van Dixmude (1875-1958) | 1912 | | pagina 1