Dapper Vooruit! n b 3M j 'I De kiesstrijd is het land door volop aan den gang. Overal genieten de katholieken den besten bijval, hunne geschriften en bladen maken den meesten indruk. Te Brussel, te Antwerpen, te Luik, te Gent enz. overal staan hunne zaken opperbest. De christene menschen gevoelen beter wat al goed bet katholiek bestuur gedaan heeft, zij durven zich meer en meer toonen en zij werken hardnekkig voor hunne partij. Vele gematigde liberalen zijn gestoord op het kartel, dat is op de samenwerking van liberalen en socialistenvelen geven hunne verontweerdiging opentlijk lucht, en zij zeggen het luide, dat de liberalen alle gezag en rechtzinnigheid verloren hebben, sedert dat zij meêdoen met den hutsepot der socialisten. dezen die den ondergang van Belgie bewerken. Hoort gij dat Kiezers? Als de kop stukken alzoo spreken, wat moeten de volgelingen zeggen en doenJa, ja, dapper vooruit en de liberalen zullen met schade en schande verpletterd uit den kiesstrijd komen, o— In West-Vlaanderen zit het opperbest voor de katholieke werking. Brugqe en ’t Briigische staan in rep en roer, in stad en op den buiten gelukken de kiesvergaderingen boven maten. In vele plaatsen vinden de libe ralen zelfs geene zale om meetingen te geven. De katholieke Wacht van Brugge doet wonderen. 15000 Kiezers kwamen, op Zondag 28 April, in eene indruk wekkende betooging hulde brengen aan M. Ruzette, Eere-Gouverneur. In ’t Thieltsche en ’t I? onssela arsclie is de strijd, onze vrienden bijzonderlijk gunstig. In Rous- selarc heeft men eene monstermeeting gehouden ter verdediging der katholieke Zendelingen, door socialisten en liberalen in de Kamers gehoond en gelasterd. 13,000 Kiezers namen deel aan den stoet, en geestdrift en strijdlust dat er daar heerschte 1 Wat verschil met de droeve betooging van de geuzen waaraan nog 1 geen 500 kiezers deel namen. Godsdienst, Eigendom^ Neen, neen, geen liberaal zal in dat arrondissement gekozen worden, want het volk zegt het daar luide vijf katholieken moeten en zullen wij hebben Kortryk is ook in vlam en vuur geschoten, en de geuzen en socialisten zitten er met den bever op het lijf omde wille van den kwaden indruk, die de hate lijke Kerkvervolging van Frankrijk en Portugal op de gemoederen van alle rechtschapen lieden te weeg gebracht IJper en T’opeiünglie zijn ook in gisting gekomen, men werkt, men spreekt, men schrijft er slag om slinger. Een der liberale kopstukken heeft opentlijk verklaard dat de liberalen met hun kartel de eerlijke menschen zouden willen doen stemmen voor de socialisten, de vijanden van f' Huisgezin en Vaderland, en dat zij daar door vele stemmen zullen verliezen. Ik heb altijd liberaal geweestzegt hij, maar ik zie dat de liberalen den ondergang bewerken van het Vaderland en strijd voeren tegen de oude vrijheden van ons volk; neen, ik wil met hen niet meêdoenik scheur mij van hunne ge zindheid af, ik zal stemmen voor de partij die alleen nog voldoende waarborgen op- f levert voor den voorspoed en den vooruit- j ^ee^- kerkvervolgers aan de deur gang van handel en nijverheid, van Volk en Vaderland, en ik zal mijne oude vrienden toeroepen scheurt u los van "7 0— Dapper Vooruit

HISTORISCHE KRANTEN

Het Kiesblad van Dixmude (1875-1958) | 1912 | | pagina 1