Kiezers RABAU ARTHUR, Schepen, bijgevoegd Volksverte genwoordiger, uittredend Provinciaal Raadslid. DEL ANNOY GUST A AF, Burgemeester te Corte- marck, uittredend Provinciaal Raadslid. TOMMELEIN CYRIEL, Burgemeester te Woumen. NOUWYNCK ACHIEL, Schepen te Dixmude. gr Stemt allen voor onze prachtige lijst, voor de ech te, ware Volksvrienden. Wie waren Overal op de bres. Oorlogsschade Van eenen anderen kant Geen Klerikalen meer aa Brugge zenden Noch Roomsch Katho lieken noch anderen. Taks op de duiven de oude leden Nog een sympatiek man is het tweede vrijzinnig raadslid 'de heer GU STAVE DELANOY, Burgemeester van Corte- marck. Nummer twee Koopers van Oorlogs schade, voor Rabau en voor geen ander Hebben die hunnen plicht gekweten VRIJDAG 23 OCTOBER PRIJS PER NUMMER 15 CENTIEMEN. 1925. N’ 46bis. 88* JAAR MARKT 31, GENT 22, OF een ge- dorpstiran te willen verdienstelijken werker zou tivist te zien vervangen. Laat ons hopen dat de kiezers erkentelijker en verstandiger dan dat zullen zijn Overal zien wij den heer Rabau op de bres. met klank van onderjste raadsleden geweest die het arrondissement Dixmude ooit kende. En ’t is om hun 'wederom in leven riep, en er thans het Vlaam- sche tooneel beoefend, er tooneelbestuurder is en er op meesterlijke wijze de prachtigste sinds Vlaamsche stukken doet opvoeren. De Koning leden gehadde eerste maal sedert meer dan 401 ten en andere fronters die het vlaamsche volk jaren dat er liberale vertegenwoordigers uit]naar - - ons arrondissement naar Brugge gezonden wer- |den. Altijd daar wanneer de algemeene belangen op spel staan. Immer gereed om diensten te bewij zen aan wie ook, dit zonder onderscheid van denkwijze. In den provincieraad heeft hij waar lijk getoond met welk doorzicht hij elk voorstel, elk feit wist te doorgrónden. Hoe moedig trad de heer Rabau niet op toen de belangen der geteisterden zulk groot gevaar liepen, om het arrondissement door eene bewe ging op touw te zetten ten einde de fameuze om zendbrieven van Minister Vandevyvere te doen intrekken, herinner u hoe hij in den provincie raad eene dagorde deed stemmen, die met alge meene stemmen werd aangenomen en die voor gevolg had dat de aankoopers van huizen niet onmeedoogend werden geruineerd. Zooals het wetsvoorstel indien het gestemd wiet?d, voor gevolg gehad hebben 1 heid zijne maatschappij tot Koninklijke maat schappij verheven. De heer Rabau is de rechte man op de rechte plaats en met klank zal het kiezerskorps derge- lijken onvermoeibaren werker en knappen ver dediger van de belangen van ons Arrondisse ment terug naar den provincieraad sturen. een jaar gezeteld neett. xiij jen raad zeive en gaf in naam van zijn groep ijzag algauw tot wat de rol van katholiek provin-m ieder te bespreken voorstel zijn oordeel l'ciaal raadslid maar diende en had er seffens zij-1 hierover te kennen. Hij is zeker een der vlijtig- jiïen buik van vol en is er iƒ7 L J I getrokken. Ziedaar wat de {ging van ons Irende de laatste vier jaren. Op 8 November zullen de kiezers van ons arrondissement geroepen worden om vier pro- vincieraadslijden aan te duiden in vervanging van de vijf uittredende leden Het getal raadsleden werd dus met minderd, gezien de vermindering van king, want er werd voor geheel de provincie tot eene nieuwe verdeeling der 80 zetels overge gaan. VRIJZINNIG WEEKBLAD VOOR VEURNI - DIXMUDE NIEUWPOORT. Voor aankondigingen zich te wenden bij den Uitgever BIJ HET AGENTSCHAP TE V=URNE "FLANDRIA Waar de klerikalen den meester zijn kennen ze enkel hun eigen zelven en handelen in open- rare besturen juist alsof andersdenkenden de zelfde rechten niet hadden als zij, en geen pro vinciale taksen betaalden, noch min noch meer de katholieken De klerikale provincieraad van West-Vlaande ren munt uit in dat werk. Hij is de fanatiekste van het gansche land Alles wat hij verricht, draagt den stempel van het klerikalisme. Daar enboven weinige provinciale instellingen, om niet te zeggen gééne, komen hier tot stand en zooals de heer Rabau het tijdens de laatste bespreking van het budget zegde. Het is juist alsof er daar een groote subsidie molen geduren de een maand per jaar aan ’t draaien was. En, zooals de bloem in een molen altijd in den zelf den zak neerkomt zoo ook komen die toelagen altijd in dezelfde zakken terecht ’t is te zeg gen in de zakken van d’een of andere klerikale instelling. Alle klerikale inrichtingen zitten op die pro vinciale kas te loeren als een kat op een vogel, en zoodra er iets uitvliegt, hebben ze het beet al die toelagen uit te deelen dat gij duivenliefhebbers en zoovoorts al die taksen moet doppen. Twec-vuorbosiüw -q;- schandalig mogen genoemd worden zullen U de gemoedsstemming van den klerikalen raad doen i kennen; Was het de heer Rabau niet die de hardnek kigste tusschen kwam om dien taks te bestrij- <bge wijze hoeft te besturen. Het was hij, dat ieder katholieke spreker die na hem het|en bekwam voor de landbouwschool woord nam, deze beweegreden trachtte te weer- jes van Cortemarck, ten einde er de leerlingen leggen. op de hoogte te brengen van de toepassing van De duivenliefhebbers zullen dit niet vergeten, electriciteit op de hoeve. Mr Delannoy heeft zich gedurende die vier jaren stelijksten onder de Raadsleden gemaakt. Men mag er niet aan denken‘dat het mogelijk zou! wezen dien echten volksvriend thans door een Ter gelegenheid der bespreking van het gra- of ander jaknikker of door een verfoeilijken gk- de Kamer de wet Vandevyvere stemde die aan koopers van oorlogsschade alleen de waarde van 1914 ging toekennen. En de sommen boven die waarde ontvangen zou doen terug geven??? Het was de heer RABAU i Wie was drie dagen nadien bij Minister Van devyvere te Brussel geroepen om over de zaak te onderhandelen?? De heer RABAU! II Wie heeft daar er in gelukt door zijn kranig optreden dat noodlottig wetsvoorstel dat hon derden menschen zou geruineerd hebben en dat reeds door den Senaat gestemd was, door Minister Vandevyvere te doen intrekken?? Het was de heer ARTHUR RABAU!! Zult gij hem nu voor zijn bedanking helpen buiten kegelen???... Zoo ondankbaar is ons Vlaamsche Volk lukkigijk nog niet Het is met duizende stemmen op zijn naam rit te brengen dat dergelijke manhaftige hou ding zou dienen beloond te worden i Stemt voor RABAU De man die durft dn die door zijn moedig optreden voor ons ar- ondissement millioenen heeft gewonnen en londerden menschen van den ondergang heeft •ered VOOR RABAU EN VOOR GEEN ANDER! - Eerst en vooral de onbetaalbare burgemeester van Couckelaere, Mr Proof, een fanatiek, eigen zinnige vent, soort van autokraat, die denkt dat hij meer gezag heeft dan de Koning zelve die fijn zijn botten vaagt aan Wetten en regle menten als ze naar zijn zin niet zijn, en hier door in zijn eigen dorp reeds menige blauwe schenen liep. Een vent, zeggen wij, die niet den minsten eerbied heeft voor andersdenken den, en nu nog in deze tijden niet kan verdragen dat er vermakelijkheden plaats grijpen, tenzij ze naar zijnen zin zijn, en niet kan dulden dat er van tijd tot tijd door de jeugd eens wordt rondge flikkerd. ’t Is een van die soort van Burgemees ters welke men in zijn eigen dorp naar den weerlicht wenscht en die zich heel zeker mag gereed maken om toekomende jaar zijn matten op te rollen en plaats te maken voor een meer volksgezind, verdraagzaam man, die de nood wendigheden van den hedendaagschen tijd be grijpt en een vader van zijn ingezetenen is in plaats van als een soort van d heerschen. In den provincieraajd is hij een groote zeroii, “""T* -- t-.x __1X heeft men hier nooit gekend. Altijd op de bres! te weten op ironische wijze door de socialisten toejuichen. De vent wist niet wat hij verteld had en kwam als uit een droom toen hij die ovatie kreeg terwijl de klerikale collega’s hem met zure gezichten aanstaarden. Verders valt hij daar in slaap tijdens de belangrijkste bespre kingen en toont hierdoor dat hij voof de drie vierden zelf niet begrijpt wat er gezegd wordt. Een echte phenix dus, die daar alleen zetelt omdat hij klerikaal is en danst zooals de katho lieke kopstukken schuifelen. Hij ook heeft getoond dat hij niet alleen een verdienstelijk burgervader is, maar ook een knap, provinciaal Raadslid. Altijd op post, de princiepen der vrije mannen getrouw, nam hij aan elke bespreking deel dat zijn arrondissement aanbelangdeen ih ide Commissie van Landbouw, waarvan hij een j ;trouw lid was, wist hij door zijn grondige [kennissen in dit vak, zich door zijne collega’s te doen aanhooren. In menige gevallen werden zijne voorstellen aangenomen. Hij ook werd menigmaal verslag gever over kwestiën den landbouw betreffende. Hij was een dezer, die begrijpen dat eens ge kozen, men vooral onpartijdig en op rechtvaar- ..-v-- - die den. Zijne beweegredenen waren zoo gegrond,[eene jaarlijksche toelage van 2,500 fr. aanvroeg 1 11 voor meis- deze beweegreden trachtte te weer- jes van Cortemarck, ten einde De duivenliefhebbers zullen dit niet vergeten, electriciteit op de hoeve. Mr Delannoy zich gedurende die vier jaren een der verdien- katholieke vertegen w oordi- j arrondissement geweest is gedu-| Qp VlaaiIlSCh gebiöd. Buiten den Raad is )de heer Rabau niet min Kverkzaam en op Vlaamsch gebied heeft hij ge- toond dat hij met hart en ziel aan de vlaamsche ‘hebben wij twee vrijzinnige provinciale raads- zaak verknocht is, doch niet zooals de aktivis- i. t 1 5 A ZV Jl A. J2 V. k. 1-.—1- zijn verderf willen leiden. Belgie verscheu ren en van onze vlaamsche streek een arm land maken, vol schulden, zonder voldoende in komsten, en verlaten en alleen midden van klie groote mogendheden die Europa vormen en die Üoor de een of andere van die groote geburen I alras zou worden ingepalmd. Is het niet hij die I te Dixmude die aloude Vlaamsche Rederijkers- Een ander held is de gewezen burgemeester van Loo, deze mag waarlijk een held genoemd worden, een brave vent, maar die heel zeker veel beter thuis zijn rust zou nemen dan die lange reis te ondernemen om in Brugge te gaan eten en slapen op den klaren dag, want evenals nummer een, zit hij daar zeker meer in slaap dan wakker en stelt hij niet het minste belang in alles wat daar gebeurt, alleenlijk wan neer het op stemmen aankomt kent hij al goed zijn les; want hij zit er reeds lang genoeg voor. Hij schiet dan wakker telkens hij ja of neen moet roepen, en aapt dan zijn katholieke ge beuren na om onmiddellijk zijn onderbroken dommeling voort te zetten Hij vierde verleden jaar zijn jubileum van 25 jaren raadslid en in die 25 jaren heeft Mr De- quidt nog niet eens den mond geopend; hij -mag er nog 25- jaren^zetelen, heel-zeker zal hij voorts zitten te zwijgen als een visch, en te slapen als een das. ’t Is dus een voorbeeldig Wie was het die in den Provincieraad m ii ren van de vaart van Rousselaere - Dixmude - Irugge. blij werd menigmaal verslaggever over ver- i Schillende voorstellen, waaronder het zoo be langrijke voorstel van de uitbreiding der stad’ raadslid; juist zooals de kathoieken de hunne ^ieuwpoort, ook over de scheiding Clercken -| verlangen; een van die goedzakkige jaknikkers i^out^u^st darren, enz. enz. In een woord hij zooals er helaas maar al te veel zitten in de ka- Is eetn werker Sjeest, en heeft zijn mandaat op tholieke zetels! ’.oorbeeldige wijze vervuld. een ver-i' iOok heeft de tusschengemeentelijke maat-’ bwol- Nummer drie n chappij van electriciteit hem als lid van |den I jprovincieraad tot Kommissaris gekozen. |w.ensch deed stemmen ten einde te beletten dat was de: heer Baert, thans Burgemeester van De heer Rabau was bovendien in de 1' kom- Dixmude, die den heer Eugene Devos verving/ nissie waarvan-hij lid is nog werkzamer dan in en daar slechts een jaar gezeteld heeft. Hij]den raad zelve De kiezers moeten hierop in alle onpartijdig-]kamer gesticht in de jaren 1400, na den oorlog heid antwoorden Ja zeker, ten volle plicht gekweten!» en inderdaad: De eerste onder hen was de heer ARTHUR RABAU, Schepen der stad Dixmude en de laatste kiezing bijgevoegd Volksvertegen-{'heeft enkele maanden geleden uit erkentelijk- woordiger. Knappen en meer in ’t cijferenEens liet hij zich zonder het zelf ADVERTENT EE-BLAD Onze Kandidaten

HISTORISCHE KRANTEN

Het Kiesblad van Dixmude (1875-1958) | 1926 | | pagina 1