GemeentekiezingvaD 10 October 1926 Kiezers oordeelt Een dop Voorden zijn geen oorden en stemt onder n° 2 B Kiezers N° 2. n° van boven op den kop Let op Berten en Ko. Katholieke Kandidaten. Cijfers liegen niet. I Gehoord in de statie te Cortemarck. Stemt voor vrije mannen onder Wat zullen wij nog al hooren De liberalen en de nijverheid. Het verschil tusschen hen en ons. F II STAD DIXMUDE maar flauwtjes 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. wel baidkhjmers zijn i ge il oo- vijf of H. D. K VANDEMOORTELE Cyriel, Geneesheer. GLORIE Arseen, *Ingenieur-Brouwer. TYTECA Julien, Handelaar. DE KETELAERE Henri, Handelaar. VAN EYGEN Max, Handelaar, Oud-Strijder. DESCHEPPER Maurice, Schrijnw.-Aann., Oud-Strijder. MISS1AEN Emile, Huurhouder. VAN HECKE Honoré, Handelaar. VANBLAERE Joseph, Bediende. VAN PARYS Achille, Werktuigkundige, Oud-Strijder. VINCKE Charles, Smid, Oud-Strijder, Invalied. - eigenlijk groote 2, en die der lijeden waarin dien Slaat Vlamingen, doen heer- Zeg eens, M. Rfeibau, gij die zulke schoonegeschenken krijgt voor 4- stad zult misschien laian de wérkmen- schert van Diksmude kunnen vertellen hoe het komt d>ah M- .Géry Boucqey in den Leegewég geen grond) gekregen heeft om er zijn fabriek ween op te richten?... reept, in Diksmude, dat ze werkmen- ochen zoo géeme zien, Ja, ’k geloof ülaftf zfe nog liever hunne portefeuille zien. Ivo. We hopen toch dat onzen nieuwen Voorzitter wiat meer haar op zijn tanden zal hebben; men zegt het Joch imaar' hij zaïl zich moeiten,1 begin nen haasten, het geraakt hoog tijd dat bij de zaak serieus op neemt: dit ware veel verstandiger dan reklaum te ma ken voor de kiezing. ’t Schijnt dat onze Schepen van Financiën ook sterk staat in ’t Fransch. Hij verwijt, immers aan soinm tc katholieke kandiWaïJen (dat zfé die taal niet genoeg zouden kennen. Wij hébben nochtans moeite om te geloovén dat hij veel met zijn Fransch moet boffen, aangezien hij niet eens in zijn eigen taal zijn... gedachten op ’t papier kan zetten, én zijn artikelen door een ouden onderwijzer moet laten opstellen. en, dit zijn inderdaad allemaal katho lieke werken, Cies. Dat is spreken, Jan. Woor den zijn géén oorden en dat is beter dan die schoone programmas op ’t papier zen: «Wij veroordeelen de zoogenaam de nationalistische politiek, die ’t ge zag, ook het Kenkelijke misprijst, die tot extremisme voert in de éene of an dere richting, ’t is té zeggen, tot het zoogenaamd nationalisme, hetzij het Fransche, hetzij het Vlaamsche». De Kandidaten der lijsten nr 1 en 4 schijnen dit niet gelezen tehebben. 4) De karidi-daten der lijst nr-2 bé- höoren tot de groote katholieke partij, met haar middenstandsbonden, boeren bonden en volksbonden, waar ieder stand tot. zijn recht komt- De kandidaten der lijsten nr 1 en 4 behooren tot machtelooze groepjes die geen enkele maatschappelijke inrich ting bezitten, en anders niet dan af- brekereweik kunnen doen. 5) De kandidaten der lijst nr 2 stel len de belangen van den Godsdienst, boven alles, ook boven de taalkwestie, en daarom willen zij deze laatste al leen uitstrijden in den schoot der ka tholieke partij. De kandidaten der lijsten 1 en 4 strijden buiten en bijgevolg tegen de katholieke partij, en daardoor zelf te gen de be’hngen van den Godsdienst. ten moeten stéengrjuis knabbelen, besparingen te doen, en ze geven dan nog vijf of tien frank hulp in dm maand ’t is nog al lekker hé Bénen. Zijn dat nu die volks vrienden gelijk Arthur gehéele dagen Jan. Enwel Cies, hebt ge ’t pro gramma van de socialisten niet gele zen, en wat izegti g^mi? Cies. Dat hef progiWnma op het ju,pier heel schoon is, Jan, en dat het daarin kan vergeleken wonden aan het r&nkend programma flie andere par ijen alhier geddukt hebben. Men zen waarlijk zeggen dat d:e pannen glaan zien zijn naar ievers ear groote stad gelijk Brugge, wafer de katholieken sedert lang aan ’t bestuur' zjn en veel van die schoone dingen, de ze nu willen naiapen, sedert lang nagevoerd hebben. Jap. ’t Is allemaal wel, Cies, naar wat hébben de katholieken hier gelaat’? Cies. Ge weet toch wel, Jan, dat de katholieken hier nu aan t bestuur nit zitten I En wa de toekomst be trit ik heb er op gelet dat., de kandi- dliten der lijst Nr 2 geen grootje he loten op het papier hebben gezet om- •cLt ze weten ekér dat zij genoeg be- kud zijn bij de menschen: zij zullen 'den wat zij kunnen En wat ze kunnen voor het volk hobén ze reeds getoond. fan. Als ge ’t zegt, Cies, de pen- leoenkas, de <zliekëiWbond.> de kinder bad, de koolmaaltschappijhet «Hoek- jé Grond» de St Vincentiushulp: ’t zia allemaal schoone werken voor ons moeten bespa. we hebUen te Mon telt Dat sommige liberate gazetjés het erop nahouden laster en leugentaal te verspreiden weten wij i/eeds lang, inaiar wat ze nu verkondigen is toch een beetje te sterk! Dé Ketelaere gestemd te Zedelghem tegen de lijst van den E. H. Pastor (een mijner beste vrienden) Ziehier, Ifèste Kiezers en Kiezeies- sen, wat er daar gebeurd is: T) De lijst waarop ik gekozen weid was volledig akkoord met den E. H Pastor. 2) Eén Heer die geabonneerd is op «Het Laatste Nieuws», met het doi.l de menschen op den dool te brengen, deed na dé kiezing in gezegd blad schrijven: «Gnodte overwinning der lliiblei.lalen fe Zedtelghem, 9 gekozenen op 11». Edbch, iwij kafholiéke kandidaten hebben zulks niet geduld, onmiddelijk zonden wij naar het liberaal blad een Bericht door alle negen de gekozenen öndei/teeikend weaarbij wij verklaarden katholiek te zijn, zooals iederéen te Zedelghem wist en niet liberaal, zon als het blad leugenlachthr gedrukt had. En het «Laatsté Nieuws» is ver plicht geweest dit bericht als logen straffing drie liaeenvolgende dagen te laten verschijnén. Dit weten de liberalen hier natuur lijk wel en hunne doening bewijst dan ook alleen dlat zij altijd én overal de zelfde zijn. Zet hun die leugentaal betaald, Kie zers en Kiezeressén, en stemt Zondag onder nr 2 voor de lijst der katholieken uit allé standen die geen moeite zul len sparen om van Diksmude eene nijverheids- en handelstad te maken tot welzijn van al de oude én nieuwe Diiks- mudelingen. Gij bijzonderlijk die nog nooit stemd hebt, let eens goed op: Als ge het wit puntje in hel kantje onder Nr 2 zwart malakt, hebt ige goed gestemd! en inoegt gerust naar huis gaan A)i's ge volstrekt aan een of ander kandidaat der lijst Nr 2 een voorkeur stem wilt geven en het wit puntje op den rechté-r'kant van zijn naam zwart malakt, dan hebt ge ook good gestemd Doch, als ge het wit puntje nevens een naa.rn zwart maakt en daarbij dan nog het puntje onder Nr 2: dan hebt ge slecht gestemd en is uw brief nietig Dus wel verstaan: er zijn twee ma nleken van goed stemmen.: ofwel cp den kop onder Nr 2, ofwel nevens den naam van een der kandidaten (rechts) Niet de twee dingen doen w'ant dan is uw brief nietig! Als ge nu ziondt misstemdl hebben of uw brief vuilgemaakt "dan moogt ge die brief loegeplooid teruggéven aan den Voorzitter en een nieuwen vragen. Zulke briéven worden dan ver nietigd zonder dat ze iemand gezien heeft. Het kan leerrijk zijn hier eens de cijfers /der laatste provinclajle verkie zingen weer te geven. In het kieEopnemingsbureel Diks mude, werden in de twee laatste pro vinciale verkiezingen de volgende stem men uitgebracht. M. Nouwynck: 6 5 11 voorkeurst. M. Samyn: 29 32 61 voorkeurs). M. Rabau: 55 67 122 voorkeunst. M. Glorie: 85 92=177 voorkeurst. Ge ziet M. Rabau dat de. stamp van den ezel» r'eeds veel vérflaiuiwd was! Wat aangaat het totaal der stemmen, kopstemmen inbegrepen, ziehier: De liberalen behaalden samen: 449 st. De katholieken behaalden: 958 stem men, dus meer dan nog zooveel, zou der dan nog de stemmen -der katholie ke schéurmaiker'sliijst (rationalisten) mede té rekenen. Hoe voelt ge u, M. Rabau? Een week of drie geleden hooide ik ‘dalai- bij toe val eénige werkmenschen van Diksmude aan ’t praten over de aanstaande kiezing én weet ge wat ik ze dan reeds onder elkaar hoorde zeg gen? Het waren Rabau en Nouwynck dié vooral op het tapijt kwamen: «Die leelijke... van ’nén Rabau, zeg den ze, wat komt die zich nogeens bemoeien met) de belangen van Diks mude? Heeft hij misschien geen we k genoeg in Bruggé? Zulke mannen kennen wij niet meer, immer's hadden de liberalen gélijk e-m Rabau en een Nouwynck niet alt;jd tegengetmkk. in kwestie van handel en nijverheid wij zouden ,al lang -zoo op geen ander meer moeten gaan slaven door dik en dunDat hebben wij aan die zoogezegde volksvrienden te dan ken. Daarbij dat zij wertkén gelijk wij dan zullen zij aan geen politiek meer moe ten doen om aan alle slach van postjes tegerakén en van ons z-weet te leven!» Dan spraken ze nog wat vian de ka tholieke lijst die juist uitgekomen was en ’k hoorde ze nog zeggén: «dat zijn ten minste menschen die werken lijk wij, handelaars of werkmenschen me’ gezond oordeel en dfen nog zoo’n volks vrienden lijk een Van Eygen, een Van Hécke en een Vincke b-v. En ’k dacht bij me zelven: ’t zit goed en die menschen hebben ook oveafechot vaifi gelijkIvo. 4 nr 1 behoo ren tot een partij die liever Frankrijk ziet dan Belgie; deze der lijst nr 4 zien liéver naar Holland of. zoeken ten minste Belgie aan stukken tescheuren 2) De kandidfetén der lijst nr 2 eer biedigen de nationale vlag (zelfs de meeste Vlaming van de lijst, heeft rond zijn leeuwenvlag éen zijden franje met de nationale kleuren. Do kandidaten dér lijst nr 1 laten de Fransche vlag in top wapperen; deze der lijst nr 4 vinden dat het een schande is, op Heldenhulde b.v. een nationale dlag uit te hangen. 3) De kandidaten der lijst nr 2 heb ben in den brief van hunne Hoovw. de Bisschoppen van Belgie o.m. gele- Berten. Dag Ko, wat geluk van je te zien, hoe gaat het met de ge zondheid, eri 'met de kameijjjden van 't oude manhuis. Ko. Het gaat er maar flauwtjes ze hebben geen centen meen, ze héb ben al ons geld verbouwd zeker en we zullen weldra mogen brieken eten. Berten. Maar Ko tech ’t is toch zekér nooit geen waar, ’k meende dat ge dalar zoo wel waarjt: dat er daiaii niette te kort was, dat Achiel voor alles hadi gezorgd. Ko. Berten gij sukkelaar ge hebt u ook laten dommigheden wijs maken, daar i.s weinig of niets, ’t is wTel ge- roeg voor oude dutsen, of nonnen. Betten. Malar Ko toch, wat ge toch zegt, ik sta. er verstomd van, 't is niet, geloovelijk. Ko. Ja,, ja Berten, ik weet het 1 est, daar zijn eenige béddelakens met een mérk op van Brussel, ze hebber- cat niet in Diksmude: én dan nog een saijgie of vier, zelf db hoogst noodige 'bemaubejeering hielt, wfe zullen van <le winter onze veste moeten aandoen in ons bedde. Nu, binst dén zomer is ’t nog slech ter-: kunt, ge gelooven, Berten dat er nu nog geen enkele gordijn aan de ven st ei Is is in de ziekenzaal en dat de brave nonnekens de bedden van den eenen ka-nt Van de zaal naar den an deren moeten slepen! om te beletten dat de gloeiende zomerzon de armé zieken de oogen! uiti den kop zpu branden? En dat er wel badkbimers zijn in het gesticht, maar nog geen enkel bad.. Berten. Malar Ko toch dit is ón mogelijk dat ze maar zoo weinig ov hebben voor de oude en zieke men- schen. Ko. Waf, Bérten, sedert dat. we nu Mbn hebben voOr plennelekked is het nog verbeterd, er jingen gjediaan worden, veel suiker in onze koffie, de klompjes, t’ is te kostelijk we zul len moeten steengruis knabbelen, om Wélk verschil bestaat er tusschen de kandidaten dei' katholieke lijst onder nr kleine, pogfezegd katholieke, onder 1 en 4? Eerst en vooral, van het verschil tusschen de pensonen is er hier geen spra'ak: de kiezers kennen de venschil- liga kandidhtfen, en kunnen daar zelf over oordeelen. Het vferschil tusschen de gedachten is het volgende: 1) De kandidaten der lijst nr 2 er kennen' den Belgischen Staalt zij leven, doch willen in voor allen, ook voor ons volle recht en gelijkheid schen. De kandidatén der lijst deze der lijst nr 4 Vlc’ - dan Ki! -

HISTORISCHE KRANTEN

Het Kiesblad van Dixmude (1875-1958) | 1926 | | pagina 1