*V V O "V* en en Oorlogsblad van de Leeraars Oud-Studenten van 't college van Poperinghe BeheerM. LAMBRECHT leeraar aan het eollege, nu aalmoezenier Villiers-le-Sec (Calvados) Beste Vrienden, 3%Q ZALIGE FAS CHEN NUMMER 23 MAART 1917 Toen het uitverkoren volk Egypten verliet, beval Jehovah hun deurstijlen te besprengen met het bloed van het lamen de engel des doods trok hun woning voorbij en sloeg er de eerstgeborenen niet. En daarom vierde 't volk Gods blijde Paschen. Het jongere uitverkoren volk heeft sinds jaren, sinds eeuwen wegens dwaalleer onge loof en zedeloosheid zijn ziel niet meer be- sprenkeld met het Bloed van het Lam en de engel des doods heeft de trots van zijn ge slachten weggemaaid. En nu is 't droevige Paschen. Daarom met tem inis de oorlog, voor de Verbondenen en inzonderheid voor ons een rechtvaardige oorlog. En toch Paschen is de opstanding uit den dood, Paschen is de verrijzenis. De Geest van God zweeft over 't doodenveld, zijn adem zal nieuw leven scheppen, evenals hij uit 't ondergaande heidendom 't opbloeiende krislendom heeft opgewekt. Een grootheid hebt gijdat gij geroepen zijt mét Hem en dóór Hem deel te nemen in de opstanding. Draagt de schoonheid van uw roeping in uw fieren kop en Paschen zal zijn een zalige Paschen. M. Lambrecht. 37-4377 En nu een woordje over Rome. Prachtige reisDaarvan kunt ge u geen gedacht ma ken. We verbleven zeven dagen en half in de ouue stad. De bijzcr.derste dag was wel de zondag, dag van het verhoor bij Zijne Heiligheid. Indrukwekkend die groote oogen- blik als Zijne Heiligheid binnentrad. U dat beschrijven onmogelijk 'k en kan niet. Bij ons gekomen, sprak Hij ons aan en op onze vraag gaf hij ons de toelating aan onze jongens (soldaten) de Pauzelijk zegen te ge ven. (Dat deed ik vandaag: ie Vrijdag alge- meene communie onder den lijkdienst voor de soldaten van 't bataljon die vielen vóór Dixmude, na den dienst en gul woordje tot de jongens, akten van opdracht en Pauzelijke zegen. Medard, we beleven hier soms nog deugdoende stonden, die ge ginder onmo gelijk kunt beleven...) Buiten dien hebben wij, ja bijna alles be zocht. Een dag vooral was ons nog heel belangwekkend. Met Hoogleeraar Vesti. dominikaan (goede vriend van E. H. C. Verschaeve) hebben wij eene stille wandeling gedaan naar 't oude Rome... Naar 't Coli seum, de poort van Constantijn de Groote, - de Paleizen der Roomsche Keizers, de poor ten van Titus et Septimus Severus. Op die plaats grootsch door die machtige werken maar vooral door de tijden die zij in 't ge- ICS Jet Nummer 23 verschijnt in een nieuio pak Dank zij de medewerking van velen was het formaat te klein geworden. Ten anderen 'k heb de vrijen tijd niet meer waarover ik vroeger beschikte. Ons blad verschijnt alle maande en zal kosteloos gezonden zvorden aan alle oud-studenten die hun adres op sturen. De onkosten beloopen tot ongeveer 45 o fr. 's jaars en van vele kanten is hulp toege- zeid die mei dank aanvaard wordt. Spoedt 11 allen mij uw nieuw adres op te sturen. M. Lambrecht. f ff Poperinghenaartje Het m' 1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Poperinghenaartje (1915-1918) | 1917 | | pagina 1