A V V C V Oorlogsblad van dn Leeraars wfÊÊ en Oud-Studenten van 't college van Poperinghe BeheerM. LAMBRECHT leeraar aan het college, nu aalmoezenier Villiers-le-See (Calvados) 383 3 KJ NUMMER 24 MEI 1917 't Was in 't jaar 1899 dat de tsaar der Russen Nicolas II, aan den Paus van Rome een nieuwe werking voor den wereldvrede voorlegde en de H. Vader, zijn zending van ■vredestichter getrouw, zich verhaastte de voiie macht van zijn invloed toe te zeggen. Jammer genoeg 2 machtige staten van Eu ropa weigerden hun medewerking, indien de Paus aan 't congres van den vrede in den Haag deelnam. Maar wie zou gedacht heb- uen dat bij 't ontketenen van de wereld ramp, de Kerkvoogd, die arm en ongewa pend op 't vaticaan zetelt, als de opstoker zou aangewezen worden? Wie zou gedacht hebben dat niet enkel ondër zijn vijanden, maar zelfs onder zijn eigen volk, mannen zouden gevonden worden die iialstarig aan dien laster geloof hechtenGij die lijdt on der den laster uw vaderland en uw stam aangedaan gij hebt den laster met afkeer afgewezen, maar hebt gij, bevoorrechten door uw stand, rang en opvoeding, den armen sukkel, door den groven list bedro gen, de tastbare bewijzen van den laster ge geven. En toch die bewijzen liggen er voor 't grijpen. Veronderstelt dat er door den Paus iets gebeurd ware dat op de verre verte gelijkt op een onvriendelijke daad jegens een der bondgenoQten zooais namelooze geschriften het rondgemaard hebben - 'k vraag het u zouden de Verbondenen er niet van op de hoogte gebracht worden 't zij door hun ge zanten te Rome, 't zij door die verlichte schrijvelaars? En hoeveel uren zou *t duren vooraleer de Verbondenen hevig protest zou den aangeteekend hebben en 't Roomsche volk, dat den Paus in 't hart niet draagt, De tsaar der Russen, die den aartsbisschop v. n Lemberg naar Siberie heeft laten ver bannen, geeft eenigermate gevolg aan 't ver tol van den Paus en de Russische omwente- if tg schenkt voldoening aan de pauselijke ejschen. En nochtans de Russen zijn schis- ♦i/atieken. Het bestuur van Italië, door den Paus be- Het fransch Gemeenebest, heeft bij monde van zijn Voorzitter verklaard dat 't behoud van den vrede in 't jaar 9 grootelijke aan den Paus te danken is en dat hij nu zonder wel slagen, hetzelfde gepoogd had. Het fiere Engeland, dat voor niemand den nek buigt, dat sinds eeuwen met den H. Stoel heeft afgebroken, zendt na 3 maanden oorlog een blijvend gezantschap bij den Paus en over ongeveer 8 maanden brengt de hoofdminister Lord Asquith, zijn hulde aan den H. Vader. Daar hebt gij feiten, tastbare bewijzen waarmee gij wellicht voor de oogen van den armen jongen het licht kunt doen opgaan. Maar er is meer listige laster, die veel slacht offers heeft gemaakt. Hoevelen voelen 't pij nigend vermoeden niet nijpen als zou de Paus, teruggetrokken in een onverstaanbare om niet meer te zeggen, onzijdigheid, onnuttig en werkeloos de ramp en 't onrecht hebben aanschouwd 't vervolgt) M. Lambrecht. Stuurt uw nieuw adres op voor 't drukken der lijst. l':i ae. ;nfprnntipnaje toestand van't vaticaan onvoldoende is, iaat zijns ondanks, zich de klacht welgevallen. ''S' 2evanSenen van 't vaticaan zijn daad betaald zetten?... Van dit alles is niets vbeurd, maar wat wel gebeurd is, is 't vol gende. X rtvoflwegwjm. r

HISTORISCHE KRANTEN

Het Poperinghenaartje (1915-1918) | 1917 | | pagina 1